Nedeľa, 29. január, 2023 | Meniny má Gašpar

Opýtali sa primátora

Dvakrát ročne sa na Mestom úrade v Žiline stretne vedenie mesta s občanmi. Tí politikom a úradníkom hovoria o svojich bežných problémoch. Prečítajte si, aké na poslednom strenutí padli otázky a aké na ne dalo mesto odpovede.

Otázky a odpovede z 28. októbra 2013

Časť A: Problémy, na ktoré sa občania pýtali osobne, priamo na stretnutí:

1. Podnet občana mesta:

Zaujímal sa, prečo nie je prejazdná Kuzmányho ulica. Na uvedenej ulici čakáva hliadka mestskej polície, ktorá vodičov za priestupok pokutuje.

Na otázku odpovedal vedúci odboru dopravy na stretnutí s občanmi:

Ku každej zmene organizácie dopravy a dopravného určenia musí vydať súhlas Okresný dopravný inšpektorát Žilina. Uviedol, že mesto žiadalo dopravný inšpektorát o súhlas k prejazdu Kuzmányho ulice, ale žiadosti nebolo vyhovené. Dodal, že túto záležitosť riešil s riaditeľom okresného dopravného inšpektorátu aj pán primátor zo svojej pozície, ale žiadosti nebolo vyhovené.

2. Podnet občana mesta:

Prečo sa nikto nestará o kríky, ktoré sú vysadené na Rondli? Nikto tento priestor nekosí, kríky bránia vodičom vo výhľade, tvoria sa dopravné zápchy.

Na otázku odpovedal vedúci odboru životného prostredia na stretnutí s občanmi:

Uviedol, že je to pre neho nová informácia. Takýto podnet zatiaľ nebol zaznamenaný. Situáciu musí preveriť a bude sa riešiť.

Vyjadrenie vedúceho odboru životného prostredia:

Kríky boli orezané a už netvoria optické prekážky.

3. Podnet občana mesta:

Prečo sa zrušila na križovatke pri hasičoch odbočka vľavo, a to z Veľkej okružnej ulice na Hálkovu ulicu smerom k polícii a k trhovisku?

Na otázku odpovedal vedúci odboru dopravy na stretnutí s občanmi:

Uviedol, že signálny plán a dopravné usporiadanie Veľkej okružnej ulice boli realizované a skolaudované v roku 2011 v súvislosti so stavbou Auparku. V rámci toho boli zrušené všetky odbočenia vľavo, a to z dôvodu prejazdnosti celej sústavy Veľkej okružnej ulice a kvôli koordinácii križovatiek. Ak by nebolo realizované toto dopravné usporiadanie, došlo by k upchatiu Veľkej okružnej ulice.

4. Prosba občianky mesta:

Poprosila vedenie mesta, Mestskú políciu v Žiline, Okresný dopravný inšpektorát v Žiline a Žilinskú parkovaciu spoločnosť, aby zabezpečili skutočnú očistu mesta počas každého ročného obdobia. Podotkla, že Žilinská parkovacia spoločnosť vyberá poplatky za parkovanie, ale absolútne sa nestará o čistotu komunikácií. Uviedla, že zametacie autá chodia len po jednej strane ulice, pričom druhá strana ulice nie je absolútne čistená. Vie, že v iných mestách existuje určitý systém. Preto požiadala, aby mesto zabezpečilo to, že jeden deň v mesiaci sa bude čistiť i strana ulice, na ktorej sú miesta na parkovanie. V určitom časovom intervale napr. od 22.00 h.-24.00 h. sa na týchto miestach nebude parkovať, aby sa mohla pozametať i táto strana ulice. Poprosila ešte raz o riešenie tohto problému.

Vyjadrenie vedúceho odboru dopravy:

V minulosti sme riešili spôsob čistenia komunikácie dočasným prenosným dopravným značením, kde bol uvedený čas zákazu státia v istých úsekoch na miestach parkovacích miest. Vodiči vozidiel tieto prenosné dopravné značky nerešpektovali a zastavovali vozidlá aj v týchto miestach, prípadne prenosné dopravné značenie odstránili. Máme o tom fotodokumentácie z minulosti. Vzhľadom na všeobecný nedostatok parkovacích miest v centre mesta ako aj na sídliskách sme od tohto kroku upustili. Preto sa čistenie po zimnej údržbe realizuje cez pracovníkov aktivačných prác vymetaním nečistôt a zvyškov zimného posypu spod vozidiel a zametacie vozidlá potom nečistoty na prejazdnej časti komunikácie zberajú.

5. Podnet občianky mesta:

Myslí si, že z hľadiska kriminality nie je v meste Žilina horšie miesto, ako je časť nová Žilina, konkrétne Bratislavská cesta. Bola by rada, keby sa predišlo každodenným nepríjemnostiam, ktoré sa dejú na uvedenom mieste. Zaujímala sa, prečo toto miesto nie je monitorované 24 hodín denne policajným autom. Myslí si, že pri lepšej koordinácii práce (nielen zakladanie "papúč") by bolo možné, aby tu hliadkovali mestskí policajti, a tak by sa stávalo menej nepríjemných vecí. Keď sa v uvedenej lokalite postavila nová budova, asi pred dvoma rokmi, auto polície stávalo na tomto mieste 24 hodín denne, kým sa budova skolaudovala. V tomto čase bol v uvedenej lokalite relatívny pokoj. Podotkla, že v tejto časti mesta žije už 24 rokov a myslí si, že nad problémami v tejto lokalite sa tak trochu "zatvárajú oči". Keby mestskí policajti monitorovali túto lokalitu 24 hodín denne, neprispôsobiví občania by mali väčší rešpekt. Preto požiadala o riešenie situácie v tejto časti mesta.

Na podnet odpovedal náčelník Mestskej polície Žilina na stretnutí s občanmi:

Bratislavská cesta je problém. Mestská polícia však neeviduje trestnú činnosť, lebo nie je orgánom činným v trestnom konaní a neobjasňuje kriminalitu. Mestská polícia vykonáva službu na zabezpečenie bezpečnosti a poriadku v meste. O trestnej činnosti má mestská polícia prehľad, pretože spolupracuje so štátnou políciou. Uviedol, že občianka má určite pravdu v tom, že Bratislavská cesta je miesto, kde dochádza k trestnej činnosti. Hliadky mestskej polície chodia na toto miesto hlavne večer a v noci, teda v čase, keď sa vracajú neprispôsobiví občania z pohostinstiev a z mesta domov. Poznamenal, že ďaleko väčší problém s neprispôsobivými občanmi zaznamenáva mestská polícia na Radlinského ulici, na železnici, ako na Bratislavskej ulici. Uviedol, že mestská polícia má informačný systém MEMPHIS, ktorý hlási počet priestupkov v jednotlivých častiach mesta. Dodal, že na Bratislavskej ceste vykonávajú hliadkovanie pešie hliadky mestskej polície. Mestská polícia má tzv. "kontrolné body", na ktorých sa musí každá hliadka raz za dve hodiny otočiť, pričom jedným z nich je aj benzínová pumpa v uvedenej lokalite. Finančné možnosti na zabezpečovanie počtu hliadok sú obmedzené, pričom mestská polícia musí hliadkovať aj v ďalších mestských častiach. Podotkol, že možno by bolo vhodné opýtať sa, kde je štátna polícia, ktorú ale neriadi mesto. Mestská polícia so štátnou políciou spolupracuje. V piatky a soboty, kedy dochádza k najväčším problémom, sú v meste pravidelne posilnené hliadky.

Na podnet reagoval primátor na stretnutí s občanmi:

Faktom je, že mestská polícia má 80 policajtov, ktorí sú rozdelení na tri zmeny. Žilina je veľké mesto, pričom tento počet policajtov je nepostačujúci. Uviedol, že i občania iných mestských častí sa už niekoľkokrát na stretnutiach pýtali, prečo mestskí policajti nehliadkujú 24 hodín denne napr. na Hájiku, na Solinkách. Podotkol, že sú to oprávnené otázky, ale zatiaľ je to komfort, ktorí si mesto nevie dovoliť. Chápe, že z pocitu bezpečnosti nie je príjemné žiť v tejto časti Žiliny. O tejto situácii je informovaný od občanov, s ktorými sa stretáva ako primátor. Mesto sa bude snažiť riešiť túto situáciu, i keď momentálne ju rieši v rámci možnosti, ktoré reálne má. Faktom je, že je to nebezpečné miesto na bývanie.

6. Podnet občana mesta:

Podľa jeho názoru je odpoveď, že "mestská polícia nie je orgánom činným v trestnom konaní a že mestskí policajti sú v prvom rade na to, aby udržiavali poriadok v meste" trošku alibistická. Má pocit, že mestskí policajti sú tu len na to, aby vyberali pokuty. Jediné, čo riešia, je zakladanie "papúč" a pokutovanie "psičkárov". Prvá vec, na ktorú poukázal, je, že keď sa vyskytne nejaký problém, mestský policajt tam nie je. Druhá vec, na ktorú poukázal: V parku na Studničkách sú namontované kamery, ktoré asi nefungujú. V priebehu dvoch mesiacov tam bola dva krát zničená fontána. Kde boli hliadky? Hliadky mestskej polície nie sú nikdy tam, kde majú byť.

Na otázku odpovedal náčelník Mestskej polície Žilina na stretnutí s občanmi:

Vysvetlil, že pojem "orgán činný v trestnom konaní" použil preto, lebo keď sa hovorí o "mape kriminality", môžu ju poskytnúť len orgány, ktoré na to majú oprávnenie a podklady, pričom mestská polícia týmito podkladmi nedisponuje. K práci mestskej polície uviedol, že podľa spracovanej štatistiky bolo v centre mesta od začiatku roka 2013 objasnených 12 494 priestupkov, z toho 1 540 na úseku verejného poriadku, porušenia VZN a iných právnych deliktov. Ak by mestská polícia nevykonávala svoju činnosť v centre mesta, neobjasnila by 342 priestupkov a správnych deliktov na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami, nebolo by zistených a objasnených 20 trestných činov, ktoré boli postúpené štátnej polícii. Mestská polícia zadržala 17 hľadaných osôb, zaistila 60 páchateľov krádeží, objasnila 357 prípadov znečistenia verejného priestranstva. V súčasnosti je na území mesta rozmiestnených 40 kamier, ktoré sú vyhodnocované na operačnom stredisku. Viditeľnosť kamier je v noci nižšia. Čo sa týka parku na Studničkách, išlo o kroviny, ktoré znemožňovali viditeľnosť, pričom už došlo k ich odstráneniu.

Na podnet reagoval primátor na stretnutí s občanmi:

K vyjadreniu občana, že "policajti nie sú nikdy tam, kde majú byť“ uviedol, že zo zákona musia nosiť mestskí policajti zelené vesty, ktoré sú viditeľné už z diaľky. Akýkoľvek „vagabund“ alebo „lajdák“, ktorý chce urobiť zle, si vyčká, kým tam nebude policajt a až potom urobí zle. Kým polícia príde na miesto, je už samozrejme neskoro. Opäť podotkol, že počet mestských policajtov je nepostačujúci.

7. Otázka občianky mesta:

Spýtala sa, či sa neuvažuje o zriadení platených miest na uliciach v časti mesta, ktorá je pod evanjelickým kostolom. Má 90 ročného otca a nemôže ho doviezť k cintorínu, pretože všade v okolí sú iba rezidentské miesta. Ulica Na Šefranici a Stárkova ulica majú vlastné dvory a rezidenti môžu parkovať vo dvoroch, okrem toho popri plotoch je dosť veľa miest. Bolo jej odporučené zaparkovať za estakádou, kde boli kedysi mraziarne a vyjsť hore na nadjazd, kde je niekoľko schodov. Táto možnosť je v prípade jej otca absolútne vylúčená. Preto sa spýtala, prečo nie sú na ulici pri evanjelickom kostole vyhradené platené parkovacie miesta pre občanov, ktorí chcú navštíviť hrobové miesta na cintoríne. Myslí si, že každý si rád zaplatí, keď bude mať istotu, že môže bezproblémovo zaparkovať v blízkosti cintorína.

Na otázku odpovedal vedúci odboru dopravy na stretnutí s občanmi:

Pri evanjelickom kostole sú dve miesta pre ZŤP. Parkovacie miesta sú na ulici oproti vchodu do areálu cintorína. Tieto parkovacie miesta sú obmedzené časovou reguláciou, ale zatiaľ iba v čase pohrebu. Uviedol, že mesto sa bude touto pripomienkou zaoberať a riešiť ju. V blízkej dobe dôjde k jej realizácii, bude osadené nové dopravné určenie - časová regulácia i na návštevu hrobového miesta, pričom každý šofér bude musieť mať vo svojom vozidle parkovacie hodiny. Dodal, že toto miesto nechce mesto spoplatňovať.

8. Podnet občianky z Rosiniek:

Na Rosinkách, kde je množstvo rodinných domov a v obdobiach, akými sú jar a jeseň, vyprodukujú obyvatelia rodinných domov veľké množstvo biologického odpadu. Nechápe, prečo nie je doteraz vyriešené miesto, kde by sa tento odpad vyvážal a spracoval, pričom je to záležitosť mesta. Uviedla, že ju zaujal podnet odvysielaný v televízii, a to akým spôsobom rieši tento problém mesto Prešov. V Prešove občania dostanú 1-2 krát do týždňa vrecia, ktoré naplnia a mesto zabezpečí pravidelne odvoz týchto vriec. Podotkla, že s týmto podnetom sa už obrátila na vedúceho odboru životného prostredia a požiadala, či by bolo možné dvakrát do roka poskytnúť na odpad kontajner. Jej žiadosť bola odmietnutá z dôvodu, že občania budú tento kontajner zneužívať na iný odpad. Myslí si, že keby sa nastavili jasné podmienky odovzdávania biologického odpadu, ľudia by boli disciplinovaní a nezneužívali kontajner na iný odpad. Takto by sa zamedzilo tomu, že napr. potok na Rosinkách je totálne zasypaný haraburdím.

Na otázku odpovedal vedúci odboru životného prostredia na stretnutí s občanmi:

Odporučil využiť na uskladnenie biologického odpadu zberný dvor na Jánošíkovej ulici alebo zberný dvor v Považskom Chlmci, kde môže obyvateľ s trvalým bydliskom na území mesta na základe občianskeho preukazu odovzdať 500 kg odpadu ročne, a to odpadu akejkoľvek povahy. Dodal, že mesto vytvorilo takto podmienky na uskladnenie biologického odpadu. Mesto nemôže poskytnúť kontajnery na biologický odpad, pretože by boli skutočne zneužívané na odhadzovanie rôzneho odpadu. Podotkol, že počas sviatku zosnulých boli umiestnené kontajnery pri cintorínoch, pričom občania vhadzovali do týchto kontajnerov i odpad, ktorý tam vôbec nepatrí.

9. Podnet občana mesta:

Poznamenal, že plánované spoplatnenie parkovania na sídlisku Solinky nie je správne premyslené. Ako odstrašujúci príklad uviedol časť Hliny VII pri veľkogarážach, pri 8-poschodových panelákoch, kde sa po ľavej strane nachádzajú internáty. Z pravej strany 8-poschodových panelákov je cesta, ale chodníky tam nie sú. Autá stávali na ceste, potom sa spravili odstavné plochy pre autá a kontajnery sa dali k panelákom na chodník. Teraz na odstavných plochách stoja autá a na ceste a chodníkoch stojí ešte viac áut ako predtým, kým neboli vybudované odstavné plochy. Uviedol, že to isté hrozí na sídlisku Solinky. Zdôraznil, že kým bola iba cesta bez chodníkov, parkovali tam iba tí, ktorí v okolí bývajú. Teraz, keď sa plochy zväčšili, parkujú na nich firemné autá a dodávky a nikto to nekontroluje.

Na podnet reagoval primátor na stretnutí s občanmi:

Uviedol, že ak správne pochopil, občan poukázal na to, že ak sa vytvoria nové parkovacie plochy, bude to ešte horšie. Podotkol, že je veľmi ťažké dokázať, komu aké auto patrí. Zatiaľ nie je obmedzené parkovanie služobných a firemných áut žiadnym všeobecne záväzným nariadením. Podotkol, že parkovanie na sídliskách je potrebné doriešiť. Ak mesto nepristúpi k riešeniu parkovania na sídliskách, bude sa statická doprava (parkovanie) na sídliskách iba zhoršovať.

10. Podnet občana mesta:

Uviedol, že prameň vody Studničky fungoval v čase Uhorska, prvej Československej republiky, Slovenského štátu, druhej Československej republiky. A počas druhého Slovenského štátu zrazu došlo ku kontaminácií vody. Zdôraznil, že kontamináciu je potrebné odstrániť. Žilina má dva pramene. Jeden je zastavaný a na druhom ide mesto rozširovať park. Poukázal na to, že v Sade na Studničkách sú o šiestej hodine ráno na lavičkách „fetišmani“ a neporiadok. Rozšírením parku sa ešte zväčší neporiadok tam, kde je prameň vody. Dodal, že kontaminácia nie je ďaleko od prameňa. Poukázal na to, že sa idú zasypať dva pramene pitnej vody, ktoré sa nachádzajú priamo v meste. Rozšírením parku sa vytvorí väčší priestor pre „fetišmanov“ a pre bezdomovcov.

Na podnet odpovedal primátor na stretnutí s občanmi:

Nevieme ovplyvniť, že voda v parku na Studničkách je kontaminovaná. Z analýzy vody vyplýva, že voda sa nemôže používať na pitný účel z dôvodu nevyhovujúcej kvality vody. Pozemok patrí spoločnosti SEVAK, ktorá prenajala pozemok mestu na rozšírenie a zveľadenie parku na Studničkách. Poznamenal, že je lepšie, keď sa uvedený priestor zveľadí, ako keby tam mala byť zanedbaná a nevyužitá plocha, o ktorú sa nikto nestará a ktorá neslúži nijakým spôsobom obyvateľom mesta.

Na podnet reagoval vedúci odboru životného prostredia na stretnutí s občanmi:

Kontaminácia vodného zdroja pochádza z priemyselnej zóny na Horevaží. Mesto nerozhodlo o tom, že vodný zdroj na Studničkách sa nebude využívať. O tom rozhodla spoločnosť SEVAK, ktorá má vodný zdroj ako prebytočný majetok. Preto sa mesto rozhodlo, že si tento pozemok prenajme a vybuduje park. Doplnil, že spoločnosť SEVAK už neuvažovala s využitím vodného zdroja.

11. Otázka občianky mesta:

Spýtala sa, v akej polohe je riešenie súkromného pozemku na Bulvári. Nevie, kto vlastníkovi pozemku vydal povolenie, ale už došlo k výrubu najväčšieho stromu. V Žilinskom Večerníku čítala, že majiteľ pozemku chce na tomto mieste stavať výstavno-obchodný pavilón, s čím však obyvatelia nesúhlasia. Obyvatelia taktiež nesúhlasia s výstavbou murovanej zastávky MHD, ktorá by bola miestom, kde by prespávali bezdomovci. Zaujímala sa, čo strážili hliadky mestskej polície, ktoré sa v okolí tohto pozemku zdržiavali skoro dva týždne. Poznamenala, že mesto už rok rokuje s majiteľom pozemku, pričom obyvatelia uvedenej lokality vôbec nevedeli, že je táto záležitosť v riešení a že pozemok bol predaný novému majiteľovi.

Na otázku odpovedal primátor na stretnutí s občanmi:

To, že bude takýto problém s časťou Bulvára, nevedelo ani mesto. Mesto malo informáciu, že v rámci odpredaja pozemkov pre výstavbu obchodného centra Aupark spoločnosti HB Reavis, bol odpredaný aj začiatok Bulvára. Podľa pôvodnej projektovej dokumentácie malo ísť z Auparku premostenie, ktoré by končilo na začiatku Bulvára. To, že spoločnosť HB Reavis odpredala pozemok na Bulvári inej spoločnosti, mesto nevedelo. Nikto túto skutočnosť nedal mestu na vedomie a zo zákona ani nemal povinnosť, pretože je to súkromný pozemok a majiteľ si s ním môže narábať, ako uzná za vhodné. O uvedenom sa mesto dozvedelo zhruba pred rokom, kedy bola na mesto zaslaná štúdia o tom, že majiteľ pozemku má zámer stavať na pozemku objekt - obchodíky s galériou s tým, že chce zveľadiť zastávku a tak ďalej. Podotkol, že s týmto zámerom nie je absolútne stotožnený a takýto zámer nie je ani v súlade s územným plánom mesta. Uviedol, že ho nesmierne mrzí, že pozemok je v rukách súkromného majiteľa. Cena, za ktorú by bol majiteľ ochotný odpredať pozemok mestu, je pre mesto neprijateľná a zo strany majiteľa nie je ani príliš veľká ochota odpredať pozemok spätne mestu. Stanovisko mesta je jasné, mesto nesúhlasí s výstavbou, preto vznikol problém a majiteľ si označil pozemok tabuľkami. Mesto nemá inú možnosť, len byť pripravené na variant, že majiteľ pozemku si vyhradí právo zneprístupniť pozemok obyvateľom mesta, pretože je to súkromný pozemok. Preto má mesto pripravený variant riešiť zastávku MHD presťahovaním. Zastávka by sa posunula tak, aby bola umiestnená podľa bezpečnostných predpisov. Zdôraznil, že mesto je zásadne proti akejkoľvek výstavbe na Bulvári.

Vyjadrenie vedúceho odboru životného prostredia:

Rozhodnutie nebolo vydané. Zrezaný však bol len jeden strom, čerešňa, ktorá bola v havarijnom stave a tu si majiteľ pozemku splnil ohlasovaciu povinnosť. Rovnako sa na havarijný výrub nevzťahuje vegetačné obdobie. V rozpore so zákonom však boli odstránené kríky, na ktoré treba v prípade, že ich plocha je viac ako 10m2 povolenie formou rozhodnutia. Toto porušenie zákona bolo zdokumentované a postúpené na ďalšie riešenie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia.

12. Podnet občana mesta:

Kvalita vody v potoku Všivák sa od júna 2013 radikálne zhoršila - voda smrdí, je permanentne špinavá. Písomný podnet zaslal už na Mestský úrad v Žiline, odbor životného prostredia, ako i p. primátorovi, pričom mu bolo odpovedané, že záležitosť je postúpená na riešenie p. Gáborovi na Vodohospodársku výstavbu. P. Gábor tvrdí, že situácia je neriešiteľná. Spýtal sa, či by sa s tým naozaj nedalo niečo urobiť. Podotkol, že pred cca 4 rokmi bola kvalita vody neporovnateľne lepšia, voda zapáchala iba výnimočne. Vzhľadom na radikálne zhoršenie kvality vody si mysli, že vznikol nejaký nový znečisťovateľ vody.

Na otázku odpovedal vedúci odboru životného prostredia na stretnutí s občanmi:

Správcom vodného toku je Slovenský vodohospodársky podnik a situácia je naozaj i z môjho pohľadu ťažko riešiteľná. Všivák je drobný tok závislý od zrážkových podmienok nad mestom, kde pramení. Kvalita vody súvisí aj s tým, že v celej dĺžke toku sú vyústené žumpy a septiky. Jedným z riešení, ktoré by mohlo zlepšiť kvalitu vody vo Všiváku je projekt, s ktorým prichádza Slovenský vodohospodársky podnik, a to zatrubnenie toku, čím by sa odrezali všetky nelegálne zdroje znečistenia. Dôvodom zhoršenej kvality vody a zápachu môže byť aj to, že SEVAK tu má odľahčovaciu kanalizáciu, ktorá je určená pre časť mesta. Žiaľ, keď nestíha kanalizácia vypúšťať dôjde k vyústeniu kanalizácie do potoka.

Na otázku reagoval primátor na stretnutí s občanmi:

Uviedol, že táto situácia je štandardným príkladom toho, že niektorí občania súhlasia s projektom zatrubnenia Všiváku (čiže koryto by sa zasypalo) a niektorí nesúhlasia. Zatrubnením by sa zároveň odstránil problém nelegálnych napojení. Uviedol, že ak by sa do potoka dala rúra, tak by aj do Váhu vytekala čistá voda bez odpadkov - bez splaškových vôd. Na druhej strane mnohí občania so zastrubnením Všiváku nesúhlasia, pretože dotvára krajinu a je to prvok, ktorý na tomto mieste odjakživa bol. Dodal, že keď je veľa vody, kvalita potoka je uspokojivá. Keď neprší a je sucho, tak tok Všiváka tvoria skôr splaškové vody ako čisté vody a voda potom zapácha. Keďže to nie je majetok mesta, mesto nemá kompetenciu riešiť tento problém. Mesto môže len žiadať Slovenský vodohospodársky podnik, aby túto situáciu riešil.

13. Pripomienka občana mesta:

Navrhol rajonizáciu mestskej polície. Mestskí policajti by mali stály rajón, ľudia v rajóne by poznali svojho policajta a v prípade potreby by sa naňho mohli obrátiť. Takýmto riešením by sa viac podnetov dostalo na správne miesto.

Na otázku odpovedal náčelník Mestskej polície Žilina na stretnutí s občanmi:

Mestská polícia má vytvorené okrsky: 3 oddelenia sú po 8 hodín (čiže spolu 24 hodín) v službe a štvrté oddelenie: tieto sa striedajú tak, aby bol dodržaný fond pracovného času. Každé oddelenie a veliteľ oddelenia má pridelený svoj okrsok, o ktorý sa stará. Chodí tu aj na stretnutia s poslancami, kde odpovedá na otázky občanov. Tým je dodržaná spätná väzba a je aj dobrá spolupráca s poslancami mestského zastupiteľstva. Táto spolupráca je ďaleko lepšia ako bola v minulosti.

14. Pripomienka občana ku kvalite životného prostredia v uliciach mesta:

Navrhol zmapovať počet smetných košov v uliciach a ak chýbajú, dopĺňať ich.

Vyjadrenie vedúceho odboru dopravy:

V meste Žilina je podľa poslednej pasportizácie a denných hlásení 572 malých smetných nádob, z toho: 289 v centrálnej mestskej zóne, 93 na Vlčincoch, 38 na Solinkách, 32 na Hájiku, 8 pri Juniore, 5 na chodníku Veľký Diel, 6 na Bajzovej ulici, 14 na Vodnom dielo + cyklochodník, 5 na cintoríne na Bôriku, 27 v Lesoparku Chrasť, 1 v Brodne, 3 v Zástraní, 3 v Zádubní, 9 v Považskom Chlmci, 4 v Budatíne, 6 v Mojšovej Lúčke, 1 na Rosinkách, 8 v Trnovom, 9 v Bánovej, 7 v Závodí. Smetné nádoby sa v prípade oprávnených požiadaviek dopĺňajú, ale v prípade, že dochádza opakovane na jednom mieste k pravidelnému poškodzovaniu smetnej nádoby, tak mesto novú nádobu na dané miesto neosádza.

15. Podnet občana mesta:

Uviedol, že mestská polícia by mala viac dbať na poriadok v meste. Súhlasí s udeľovaním pokút zo strany mestskej polície. Navrhol zaviesť "poriadkovú políciu" tak, ako to bolo v meste v 60-tych rokoch. Táto by sa špeciálne zameriavala na udeľovanie pokút v prípadoch, keď niekto napr. odhodí papier, alebo niečo zničí.

Na otázku reagoval náčelník Mestskej polície Žilina na stretnutí s občanmi:

Uviedol, že podľa názoru niektorých prítomných mestská polícia iba zakladá papuče. Vzhľadom na to informoval, že od začiatku roku 2013 riešila Mestská polícia 12 494 priestupkov v pešej zóne v starej časti mesta. Z nich bolo 1107 dopravných priestupkov, čiže menej ako 1/12. Pokuty sú dôležité nie preto, aby polícia vyberala peniaze, ale aby bol dodržaný poriadok. Poznamenal, že po pešej zóne sa premávajú drahé autá, prevádzkovatelia reštaurácií sa sťažujú, že zákazník reštaurácie dostane pokutu, ale v podstate zákazník by šiel do reštaurácie najradšej na motorovom vozidle. Vo veci znečisťovania sa konajú väčšie akcie na kontrolu "psičkárov", pretože je to všeobecná požiadavka občanov mesta. V roku 2010 bolo riešených 180 priestupkov "psičkárov". Od začiatku roku 2013 ich bolo zatiaľ riešených 834. Ďalej mestská polícia kontroluje priestupky fajčenia na autobusových zastávkach, ktoré sa ale ťažko dokazujú. Dodal, že hoci je fajčenie na zastávkach protizákonné, fajčiari to nedodržiavajú.

16. Pripomienka občana mestskej časti Brodno:

Uviedol, že má výhrady voči oceneniu, ktoré udelil primátor vo februári za projekt "Beh pre život", ktorý organizoval supermarket Tesco. Vadí mu, že boli ocenené inštitúcie, ktoré nútia ľudí pracovať aj v nedeľu.

Na pripomienku reagoval hovorca mesta na stretnutí s občanmi:

Projekt Nadácie Tesco "Beh pre život" sa koná aj v iných krajských mestách niekoľko rokov. Úmyslom akcie je všetky účastnícke poplatky bežcov venovať na boj proti rakovine - na detskú onkológiu. Teda všetci účastníci tohto charitatívneho behu sa zapojili do boja proti rakovine. Nejde tu o zviditeľnenie reťazcov, nie je to komerčná akcia. Celý výťažok putuje na nákup zdravotníckej techniky, resp. prístroja na výskum rakoviny.

17. Podnet občana mestskej časti Brodno:

V poslednom období vo volebných obvodoch č. 7 a č. 8 pribúdajú hracie automaty v pohostinstvách na miestach, kde majú prístup aj mladiství. Treba dať prevádzkovateľom príkaz, aby automaty umiestnili na oddelené miesta, mimo hlavného vstupu tak, aby k nim mladiství nemali prístup. Podľa jeho zistení platia prevádzkovatelia obciam za hrací automat 20 centov mesačne.

Vyjadrenie vedúceho odboru právneho a majetkového:

Podľa ustanovenia § 22 ods. 2 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov: Obec udeľuje individuálnu licenciu na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov umiestnených na jej území. V ostatných prípadoch vrátane licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov umiestnených v kasíne, alebo ak sa vklady uhrádzajú v cudzej mene, individuálnu licenciu udeľuje ministerstvo financií.

Podľa § 22 ods. 4 písm. d) cit. zákona individuálnu licenciu možno udeliť pri výherných prístrojoch na jeden kalendárny rok s výnimkou výherných prístrojov prevádzkovaných v kasíne, pri ktorých sa udeľuje individuálna licencia na dobu zodpovedajúcu životnosti výherných prístrojov, najdlhšie však do skončenia platnosti licencie na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne.

Za vydanie povolenia na prevádzkovanie výherných hracích prístrojov hradí žiadateľ (prevádzkovateľ) podľa zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (položka 140 písm. a) bod 3) správny poplatok vo výške 1.500 € za každý výherný prístroj. Za zmenu licencie hradí žiadateľ podľa sadzobníka správnych poplatkov, položky 140 písm. c) správny poplatok v sume 200 €.

V zmysle § 10 ods. 4 zákona o hazardných hrách: Daňový úrad vykonáva dozor nad dodržiavaním tohto zákona, iných všeobecne záväzných právnych predpisov a podmienok určených v licencii udelenej alebo vydanej podľa tohto zákona ministerstvom a je druhostupňovým odvolacím orgánom pre obce vo veciach individuálnych licencií udelených na prevádzkovanie výherných prístrojov. Daňový úrad môže vykonávať dozor nad dodržiavaním zákona, iných všeobecne záväzných právnych predpisov a podmienok určených v individuálnej licencii udelenej podľa obce.
Takéto VZN môže obec vydať, ak sa obyvatelia obce petíciou sťažujú, že sa v obci narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier, pričom takúto petíciu musí podporiť najmenej 30 % obyvateľov obce, ktorí dovŕšili 18 rokov veku. Prijatie takéhoto všeobecne záväzného nariadenia obec oznámi bezodkladne ministerstvu financií s uvedením dátumu jeho účinnosti. Dôvodom na vydanie VZN nemôžu byť rozvrátené vzťahy, či krach rodinných rozpočtov, ale len narúšanie verejného poriadku v súvislosti s hraním hazardných hier.

Uvedené VZN Mesto Žilina nemá prijaté (nebola taká požiadavka 30 % obyvateľov obce).

18. Otázka občana mestskej časti Brodno:

Aké opatrenia plánujete urobiť v súvislosti s poplatkami usporiadateľov za organizovanie kultúrnych podujatí Slovenskému ochrannému zväzu autorskému pre práva k hudobným dielam (SOZA). Napríklad niektoré politické strany zaplatili až po roku. Je pravda, že odbor kultúry urobil určité opatrenia, teda bolo zavedené nové tlačivo, na ktorom sú podrobne vypísané informácie. Podľa jeho názoru SOZA účtuje veľké poplatky. Myslí si, že keď niekto vyberá vstupné mal by platiť aj daň za vstupné, teda aj politické strany.

Na otázku odpovedala vedúca odboru kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja na stretnutí s občanmi:

Každý organizátor je povinný zaplatiť poplatok Slovenskému ochrannému zväzu autorskému pre práva k hudobným dielam (SOZA). Mesto Žilina má so SOZou celoročnú zmluvu na akcie, ktoré organizuje mesto. Na konci roka mesto predkladá SOZe podklady, všetky playlisty. Na druhej strane mesto nemôže nariaďovať organizátorom podujatí, aby zaplatili poplatok SOZe, to nie je povinnosť mesta. Pokiaľ niekto SOZe neplatí a SOZA to zistí, udelí mu pokutu. Dodala, že každá inštitúcia vykonáva to, čo je v jej kompetencii.

19. Podnet občianky z Vlčiniec:

Uviedla, že zaslala primátori e-mailom sťažnosť ohľadom prístreškov na kontajnery. Prístrešky na kontajnery na Hlbokej ceste boli na niektorých miestach umiestnené veľmi zle. V danej veci komunikovala s Ing. Lipkom, vedúcim odboru projektov EÚ, ktorý tvrdí, že prístrešky musia byť osadené len na mieste, kde je zemina, resp. trávnik. Uviedla, že na tomto mieste boli stromy, ktoré boli vyrúbané. Prístrešky budú umiestnené na ploche zelene minimálne 2 x 3 m, rovno pod oknami spálne a obývačky. Podotkla, že 60 rokov boli kontajnery umiestnené pri paneláku na betónovej ploche, kde nie sú okná. Prečo sa zrušil trávnik a 3 m pod okná spálne sa umiestnili kontajnery?

Na podnet odpovedal vedúci odboru projektov EÚ na stretnutí s občanmi:

Informoval, že ide o projekt realizovaný z fondov EÚ. Uviedol, že stojiská na prístrešky plánoval projektant za účasti pracovníkov odboru životného prostredia a architekta. Na prístreškoch sa počíta s náhradnou výsadbou ťahavých rastlín, aby z dvoch strán prístrešku, ktoré budú smerovať k oknám, nebol výhľad na kontajnery. Projektant a architekt, ktorí plánovali stojiská, zohľadňovali určité kritéria pri návrhu umiestnenia stojísk - vymedziť vybudovanie stojísk na komunikácii, parkovisku, chodníku. Musí to spĺňať určité hygienické normy a v prvom rade, pozemok pod stojiskom musí byť právne vysporiadaný, teda musí byť majetkom mesta. Dodal, že stojisko sa nezmestí na miesto, na ktorom sú v súčasnosti umiestnené kontajnery.

Na podnet reagoval primátor na stretnutí s občanmi:

Podotkol, že ide o situáciu, že niekomu vyhoviete a niekomu nevyhoviete. Mesto získalo peniaze z eurofondov na to, aby boli vytvorené kultúrne miesta na umiestnenie kontajnerov - oplotené stojiská. Jedným z dôvodov osadenia takýchto stojísk je i to, aby do kontajnerov nechodili bezdomovci, aby tam nevozili a nehádzali smeti tí, ktorí nemajú. Súhlasí s tým, že občianka môže mať problém s tým, že stojisko bude umiestnené v blízkosti bytovky. Zdôraznil však, že ak by mesto teraz projekt nejakým spôsobom zmenilo a neurobilo stojisko tam, kde je naplánované, bude mesto musieť vrátiť peniaze z eurofondov.

20. Podnet občianky z Vlčiniec:

Zaujímala sa, či sa bude nejako riešiť situácia s rezidentskými kartami. Pani je z Vlčiniec a chodí navštevovať svoju 89 ročnú matku do inej mestskej časti. Uviedla, že nemôže u matky dlhšie pobudnúť, lebo nemá rezidentskú parkovaciu kartu.

Na podnet odpovedal vedúci odboru dopravy na stretnutí s občanmi:

Minulý rok sa menili podmienky pre výdaj rezidentských parkovacích kariet, podmienky sa sprísnili. Uviedol, že na danom mieste je pre návštevy možnosť plateného parkovania na spojnici medzi Predmestskou ulicou a ulicou Moyzesovou. Je to úsek pri výškových panelákoch, pričom je potrebné prejsť priechodom pre chodcov, ktorý realizovala spoločnosť Kia Motors Slovakia v spolupráci s Mestom Žilina. Podotkol, že regulácia zóny plateného parkovania v meste má svoje opodstatnenie.

Na podnet reagoval primátor na stretnutí s občanmi:

Uviedol, že v každom prípade ide opäť o to, že sa nevyhovie všetkým. Žiaľ, je to tak. Uviedol, že ľudia by najradšej zaparkovali pri svojom vchode, čomu rozumie, ale žiaľ, dnes to už nie je reálne. Poznamenal, že uvedenú situáciu je možné riešiť tak, že príbuzní matku vyložia pri vchode a následne zaparkujú auto v zóne plateného parkovania, čo je cca 100 metrov. Podotkol, že nie je možné riešiť to, aby mal každý parkovanie pred svojím vchodom, to sa nedá.

21. Otázka občianky z Vlčiniec:

Pri odbočke od Celulózky smerom na Vlčince, pri škole, vyrastá mestečko bezdomovcov. Bude sa s tým niečo robiť?

Na otázku odpovedal náčelník Mestskej polície Žilina na stretnutí s občanmi:

V meste je evidovaných viacero partií bezdomovcov, je ich okolo 100 - 150. Tento počet sa mení v závislosti od počasia. Minulý rok sa podarilo mestskej polícii dostať bezdomovcov zo spomínaného miesta. Bezdomovci sa však presunuli na iné miesto - do časti smerom na Mojš. Na tomto mieste sa na nich tiež ľudia sťažovali, najmä ľudia, ktorí chodia v tomto okolí na prechádzky. Preto mestská polícia opäť zasahovala, aby z tohto miesta dostala bezdomovcov preč. Bezdomovci sa však opäť presunuli na miesto na Vlčince. Mestská polícia bude na bezdomovcov tlačiť, aby odtiaľ odišli. Podotkol, že neexistuje žiadna zákonná možnosť prikázať niekomu, kde má žiť. Dodal, že mestská polícia sa snaží bezdomovcov vytlačiť z centra mesta i na základe VZN o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov, ale bezdomovci sa vždy niekam presunú.

22. Podnet občana mesta, resp. vysvetlenie k vodnému zdroju na Studničkách:

Vodný zdroj na Studničkách sa dnes už nedá použiť, lebo bol znehodnotený výstavbou Auparku. Izolačná ílovitá vrstva, ktorá ho izolovala, aby nebol kontaminovaný sa zničila a už sa nedá použiť.

Vyjadrenie vedúceho odboru životného prostredia:

Podľa našich informácií, ktoré máme od zástupcov spoločnosti SEVAK, a.s., sa vodný zdroj na Studničkách nevyužíva od roku 1994 z dôvodu nevyhovujúcej kvality vody pre pitné účely. Kontaminácia podzemných vôd, hlavne chlórovanými uhľovodíkmi – trichlóreten (TCN) a tetrachlórethen (PCE), pochádza pravdepodobne zo vzdialenejších priemyselných podnikov chemického a ľahkého priemyslu.

23. Podnet občana mesta:

Na Ulici Vojtecha Spanyola smerom od mestského úradu k nemocnici je zákaz odbočenia doľava. Žilinčania toto dopravné značenie už poznajú. Vodiči z iných miest tam často odbočia, za čo sú pokutovaní policajtmi. Podľa jeho názoru je dopravná značka veľmi ďaleko od hranice križovatky, preto si značku málokto všimne. Nemohla by byť značka na úrovni križovatky tak, aby ju vodiči ľahšie zaregistrovali?

Na podnet reagoval primátor na stretnutí s občanmi:

Uviedol, že umiestnenie značky dá preveriť. Súhlasil s tým, že mnoho ľudí nezaregistruje značku zákaz odbočenia vľavo. Podotkol, že faktom je i to, že oproti tomu aká bola situácia v období, keď bola značka osadená, možno teraz konštatovať, že ľudia si už začínajú zvykať a odbočení doľava je čoraz menej.

Vyjadrenie vedúceho odboru dopravy:

Pracovníci odboru dopravy a zástupcovia Okresného dopravného inšpektorátu Žilina vykonajú obhliadku osadenia značky.

24. Otázka obyvateľky mestskej časti Bytčica:

Prečo chce Mesto Žilina umiestniť stavbu nového nájomného bytového domu v mestskej časti Bytčica v zastaranej lokalite v tesnej blízkosti ZŠ s MŠ a jestvujúceho panelového domu, čím by sa negatívne ovplyvňoval priebeh vyučovania v škole a život obyvateľov tejto časti Bytčice? Spýtala sa, či tento stavebný zámer a nájomná zmluva so zhotoviteľom tejto stavby boli prerokované na mestskom zastupiteľstve. Ak áno, vyjadrila sa k tomuto zámeru aj stavebná komisia?

Na otázku odpovedal primátor na stretnutí s občanmi:

Uvedené nebolo prerokované na zasadnutí mestského zastupiteľstva, pretože takýto materiál nemusel byť odsúhlasený mestským zastupiteľstvom. Uviedol, že má informáciu o tom, ako prebehlo rokovanie ohľadom územného konania i o tom, že sa uskutočnilo stretnutie poslancov mestského zastupiteľstva za uvedený volebný obvod s občanmi mestskej časti Bytčica, na ktorom sa rozprávalo o týchto témach. Poznamenal, že chápe dôvody, prečo sú občania danej lokality proti výstavbe bytového domu. Je prirodzené, že občania bytovky, ktorá sa nachádza v blízkosti, majú s výstavbou nového bytového domu problém. Uvedené je však jediným negatívom vo veci výstavby nového bytového domu. Uviedol, že dôvodov, ktoré viedli mesto k výstavbe bytového domu na uvedenom mieste je niekoľko:

1. Mesto nedisponuje pozemkami, ktoré je možné využiť na výstavbu bytových domov. Pri jestvujúcich pozemkoch, ktoré by sa mohli využiť na takýto účel sa vyskytne vždy nejaký problém, napr. výstavba nie je v súlade s územným plánom mesta. Preto, keď mesto oslovila spoločnosť s návrhom postaviť bytový dom v mestskej časti Bytčica v lokalite, ktorá je v súlade s územným plánom, mesto bolo tomuto zámeru naklonené.

2. Uviedol, že bytov je v meste nedostatok. Samotní obyvatelia mestskej časti Bytčica oslovujú prednostu mestského úradu a majú záujem, aby sa bytový dom postavil.

3. Výstavbou bytového domu má mesto záujem riešiť i existenciu základnej školy. Samozrejme, že počas výstavby bude výučba v škole znepríjemnená hlukom, ale po výstavbe bude všetko opäť v zabehnutých koľajach. Výstavbou nového bytového domu pribudnú v danej lokalite mladé rodiny, čim sa naplní i kapacita základnej školy, ktorá má momentálne nedostatok žiakov. Podotkol, že mesto nemá záujem rušiť základnú školu v mestskej časti Bytčica.

4. Mesto nemá dostatok finančných prostriedkov na to, aby kúpilo pozemky na výstavbu bytových domov a začalo realizovať výstavbu. Preto mesto uvítalo návrh spoločnosti, ktorá má záujem realizovať výstavbu bytového domu a pozemok jej prenajalo. Uviedol, že sa netají tým, že spoločnosť pozná z minulosti. Práve naopak, tým že spoločnosť pozná, dôveruje jej.

Zdôraznil, že mesto v žiadnom prípade neplánuje do tejto bytovky nasťahovať rómskych spoluobčanov.

Podotkol, že vzhľadom na uvedené skutočnosti vidí ako zásadný problém iba blízkosť bytového domu k už jestvujúcej bytovke, ktorá vadí obyvateľom tejto bytovky. Zdôraznil, že obyvatelia existujúcej bytovky nie sú jediní, ktorí by mali v tesnej blízkosti bytový dom, resp. bytovku oproti bytovke. Dodal, že samozrejme blízkosť bytových domov nerobí radosť nikomu. Zdôraznil však, že ľuďom, ktorí nemajú vyriešenú svoju bytovú otázku a majú záujem o pridelenie bytu je jedno, či je bytový dom v blízkosti ďalšieho, ale sú radi a tešia sa, že budú mať kde bývať. Spresnil, že bol písomne oslovený obyvateľkou mestskej časti Bytčica vo veci stretnutia sa na tému výstavby bytového domu. Informoval, že obyvateľke písomne oznámil, že dňa 18.11.2013 o 16.00 hod. sa uskutoční v Kultúrnom dome v Bytčici stretnutie primátora s obyvateľmi uvedenej mestskej časti za účasti poslancov mestského zastupiteľstva za uvedený volebný obvod. Uviedol, že do termínu stretnutia dal preskúmať jednotlivým odborom mestského úradu, či výstavba bytového domu spĺňa všetky potrebné náležitosti. Takisto, či pripomienky, ktoré boli vznesené v rámci územného konania majú alebo nemajú opodstatnenosť. Keď sa ukáže, že mesto by išlo z nejakého dôvodu nad rámec zákona, bude zámer výstavby bytového domu ukončený. Zdôraznil, že uvedený pozemok je jedným z mála celistvých pozemkov, ktoré má mesto vo vlastníctve. Pokiaľ by bola podaná žiadosť o odpredaj takéhoto pozemku, mesto nemá dôvod, prečo by takýto pozemok neodpredalo. Preto, ak by mali obyvatelia danej lokality záujem o odkúpenie tohto pozemku, mesto je takejto alternatíve otvorené. Uviedol, že cenová mapa pozemkov je jasná a bola schválená v mestskom zastupiteľstve. Zo získaných finančných prostriedkov z odpredaja pozemku by mohlo mesto kúpiť iný pozemok, resp. sceliť niektorý z nevysporiadaných pozemkov tak, aby sa mohol bytový dom projektovať niekde inde. Dodal, že do termínu konania stretnutia požiadal spoločnosť, ktorá by mala realizovať výstavbu bytového domu, aby pripravila alternatívne riešenie, resp., či je vôbec dispozícia výstavby bytového domu napr. do tvaru L tak, aby bytové domy neboli oproti sebe.

25. Otázka obyvateľa mestskej časti Bytčica:

V súvislosti s výstavbou bytového domu v Bytčici uviedol, že mesto má možnosť čerpať na výstavbu nájomných bytov dotáciu zo ŠFRB, ak nemá dostatok finančných prostriedky na takúto výstavbu. Prečo Mesto Žilina neurobilo nejakú iniciatívu, napr. verejnú výzvu všetkým firmám v regióne v rámci riešenia podpory zamestnanosti, aby mali možnosť zapojiť sa do takého projektu, akým je výstavba bytového domu v Bytčici? Prečo by mala výstavbu realizovať práve spoločnosť Proma Invest, s ktorou je primátor intercitovo viazaný? Prečo neboli oslovené aj iné firmy?

Na otázku odpovedal primátor na stretnutí s občanmi:

K realizácii projektu výstavby bytového domu spoločnosťou Proma Invest uviedol: V prvom rade uvedená spoločnosť predložila ako prvá návrh. V prípade, ak by predložila návrh na realizáciu projektu hocijaká iná firma, ktorá by mala záujem za účelom výstavby bytového domu prenajať si pozemok mesta, pričom výstavba nebude hradená zo zdrojov mesta, ale zo ŠFRB , mesto by uvítalo takúto iniciatívu a určite by išlo do takéhoto projektu. Poznamenal, že občan hľadá v spojitosti so spoločnosťou Proma Invest konšpirácie a možno bol na to zvyknutý z predchádzajúcich období a vôbec to občanovi nezazlieva. Zdôraznil, že je tvrdo proti korupcii, robí proti korupcii potrebné opatrenia, preto ho uráža, ak ho niekto dáva do súvislosti s akýmkoľvek podozrením s korupciou, pretože hrá čistú hru. Podotkol, že ak by chcel robiť "nejaký biznis" je dostatočne inteligentný na to, aby to robil s firmou, ktorá nemá s jeho osobou nič spoločné. Uviedol, že je presvedčený o tom, že spoločnosť Proma Invest je slušná spoločnosť, voči ktorej má dôveru a to práve preto, lebo spoločnosť pozná. Požiadal obyvateľov mestskej časti Bytčica, aby mu zaslali svoje otázky, prípadne argumenty k výstavbe bytového domu, ktoré by ich zaujímali a budú predmetom spoločného stretnutia dňa 18.11.2013.

26. Otázka obyvateľa mestskej časti Bytčica:

Podľa územného plánu má budúci bytový dom v mestskej časti Bytčica stáť na území, ktoré je označené ako hromadná výstavba. Zároveň susediaca škola, ktorá je pár metrov ďalej, je takisto postavená na území, ktoré je označené ako hromadná výstavba. Prečo je súčasne existujúca škola označená v územnom pláne ako miesto hromadnej výstavby? Preto mu napadá myšlienka, že v priebehu 5-10 rokov, keď sa postaví nový bytový dom, škola sa zbúra a postavia sa ďalšie bytovky. Podotkol, že primátor spomínal, že vo vláde sa má prerokovávať novela zákona. V tejto súvislosti uviedol, že vedľa školy sú pozemky, ktoré obyvatelia existujúcej bytovky využívajú ako záhradky, pričom tieto záhradky sú označené v územnom pláne ako miesto budúcej hromadnej výstavby. Preto mu napadá myšlienka, že ak sa zmení zákon o vyvlastňovaní, či nebude v rámci verejného záujmu vzhľadom na množstvo chýbajúcich bytov urobené vyvlastnenie a na týchto pozemkoch budú postavené ďalšie bytovky.

Na otázku odpovedal primátor na stretnutí s občanmi:

Aby vylúčil akékoľvek podozrenie, uviedol, že pripravovaná novela zákona sa týka vyvlastňovania pozemkov pod už existujúcimi komunikáciami, teda pod diaľnicami, cestami 1. triedy a pod miestnymi komunikáciami. Čo sa týka školy, mesto nemieni rušiť školu v mestskej časti Bytčica, ktorej existencia má svoju logiku. Preto úvaha občana o jej zbúraní neprichádza do úvahy. K využívaniu pozemkov na účely záhradky zo strany obyvateľov existujúcej bytovky uviedol, že územný plán nerieši vlastníctvo pozemkov. Územný plán rieši na aký účel môže byť uvedené územie využité. Ako príklad uviedol, že ak sa napr. všetci obyvatelia exitujúcej bytovky do budúcnosti dohodnú, že tieto pozemky predajú, majiteľ môže pozemky využiť v zmysle územného plánu. Zdôraznil, že jediný pozemok vhodný na výstavbu bytového domu bol pozemok v mestskej časti Bytčica. Na základe pripomienok od obyvateľov v rámci územného konania k výstavbe bytového domu dal pokyn vytipovať ďalšie pozemky na možnú výstavbu. Poznamenal, že aj keď momentálne tieto pozemky nebudú vhodné na výstavbu, nebudú dostatočné veľké, ale mesto bude mať o nich vedomosť a pokúsi sa ich sceliť a využiť na výstavbu.

27. Podnet obyvateľky Čulenovej ulice:

Začiatkom septembra obyvatelia Čulenovej a ďalších priľahlých ulíc adresovali primátorovi žiadosť o rekonštrukciu Čulenovej ulice. Časť ulice bola zrekonštruovaná asi pred 3 rokmi, pričom druhá časť mala byť rekonštruovaná v druhej etape. Podľa vyjadrenia, ktoré dostali z mesta, je rekonštrukcia potrebná, ale teraz nie sú na dokončenie rekonštrukcie peniaze. Táto ulica nemá žiadne chodníky, peši musia chodiť po rozbitej ulici. Po daždi sa kaluže nedajú obísť, ľudia musia chodiť po trávniku, hrozí nebezpečenstvo úrazu. Celá štvrť je zanedbávaná. Výstavba projektu Centrum Rudiny I – na Hlinách je hudbou budúcnosti a obyvatelia tejto časti majú zhoršenú kvalitu života. Žiadajú aspoň "zaplátať" výtlky, aby sa dalo po Čulenovej ulici chodiť.

Na podnet odpovedal vedúci odboru dopravy na stretnutí s občanmi:

Uviedol, že spomínaná petícia bola doručená v mesiaci september 2013. Odbor dopravy odpovedal, že finančné možnosti mesta neumožňujú rekonštrukciu. Podotkol, že je potrebná súvislá rekonštrukcia celého podložia a celý asfaltový kryt. Táto požiadavka bola zaradená do návrhu rozpočtu na rok 2014, ale vzhľadom na finančnú situáciu mesta táto úprava neprešla. Uviedol, že na jar 2014 je možné vyspraviť výtlky frézovanou asfaltovou drťou, ale bude to len dočasné riešenie, ako to bolo doteraz. Dodal, že na súvislú opravu nie sú momentálne finančné prostriedky.

28. Podnet obyvateľky Čulenovej ulice:

Schodisko, ktoré spája Kraskovu ulicu s Tajovského ulicou a Bôrickým parkom, ktorým sa potrebujú občania dostať na zastávku MHD alebo do parku je v zlom stave. Zo schodov trčia železné roxory, matka s kočíkom tadiaľ neprejde.

Na podnet odpovedal vedúci odboru dopravy na stretnutí s občanmi:

Na schodisku je umiestnená tabuľa s upozornením, že v zime sa neudržiava. Avšak schodisko udržiavajú verejno-prospešní pracovníci, čiže mesto zabezpečuje udržiavanie týmto spôsobom.

Na podnet reagoval primátor na stretnutí s občanmi:

Uviedol, že dá skontrolovať, v akom stave je schodisko a železné roxory a preverí, čo je možné v danej veci robiť.

Vyjadrenie vedúceho odboru dopravy:

Túto požiadavku týkajúcu sa obnovy schodiska zrealizujeme hneď po zimnej údržbe, teda v jarných mesiacoch, pretože stav schodov je havarijný.

29. Podnet obyvateľky Čulenovej ulice:

Obyvatelia Čulenovej ulice si upravujú zeleň vo vlastnej réžii a potom majú problém s odpadom.

Vyjadrenie vedúceho odboru životného prostredia:

Obyvateľov, ktorí svojvoľne upravujú verejnú mestskú zeleň chceme upozorniť, že týmto porušujú Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina č. 8/2010 o správe, tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území mesta Žilina. Všetky požiadavky na úpravu zelene treba adresovať na odbor životného prostredia. Týmto sa zároveň predíde aj problému, čo s odpadom, ktorý pri týchto úpravách vzniká.

30. Podnet občana mesta:

Poukázal na problematiku rozširujúceho sa vandalizmu na Bulvári. Na ul. A. Bernoláka býva takmer od narodenia. V poslednej dobe sa na tejto ulici čoraz častejšie vyskytujú v čase víkendu v nočných hodinách agresívni narkomani, ktorí napádajú ľudí a odhadzujú striekačky. Je možné, že to má súvislosť s vyšším počtom barov a herní na Bulvári. Ničí sa majetok, rozbíjajú sa výklady a podpaľujú smetné koše. Uviedol, že ľudia sa začínajú báť prejsť sa po Bulvári vo večerných hodinách, kedy dochádza k výtržnostiam a bitkám. Táto kriminálna činnosť odstrašuje ľudí poprechádzať sa večer po Bulvári. Ďalšia obyvateľka poznamenala, že na Bulvári vída mestských policajtov, teda je evidentné, že sa snažia udržiavať poriadok. Navrhla, aby vandalom bola buď udelená vyššia pokuta alebo im namiesto pokuty bola uložená povinnosť podieľať sa na upratovaní toho, čo poškodili.

Na podnet odpovedal náčelník Mestskej polície Žilina na stretnutí s občanmi:

Uviedol, že občan má určite pravdu. Mestská polícia tieto problémy eviduje. Upozornil ešte na jeden moment, ktorý občan nespomenul. A to skutočnosť, že v časti mesta smerom za Bulvárom majú internáty vysokoškoláci a žiaľ s týmito mladými ľuďmi sú problémy, najmä v piatok a v sobotu. Ďalej sa na jednom mieste Bulvára zdržuje i menšia skupina bezdomovcov. Zvyšuje sa aj agresivita voči príslušníkom mestskej polície, ktorí tu zasahujú. Uviedol, že počas jedného zo zásahov došlo k napadnutiu mestského policajta, ktorý má zlomenú sánku a je práce neschopný. Počas víkendov sú tu dve hliadky mestskej polície aj štátna polícia a prechod až k Junioru je snímaný kamerami. Ľudia si však zvykli chodiť na Bulvár a napomáhajú tomu aj bary, herne a tmavé dvory, ktoré sa na Bulvári nachádzajú.

Na podnet reagoval vedúci odboru dopravy na stretnutí s občanmi:

Doplnil, že vandalizmus je problémom celého mesta. V priebehu roka boli rozbité desiatky sklenených tabúľ na zastávkach MHD. Niektoré zastávky sa nanovo rekonštruovali a už sú také isté, pretože vandalizmus je v Žiline veľkým problémom. Uviedol, že má urobený pasport smetných nádob. V meste je asi 700 smetných nádob, každý týždeň opakovane nejaká zhorela a bola osadená nová. Mesto však už tieto smetné nádoby nedopĺňa, lebo by to robilo donekonečna. Je to obrovský problém a mesto sa s ním borí v rámci finančných možnosti, aké má.

31. Otázka obyvateľov Oravskej ulice 2:

Obyvatelia bývajú v bytovke, ktorú postavili Stredoslovenské stavby už 37 rokov. Sami si upravujú okolie - v lete kosia, v zime odhŕňajú sneh. Uviedol, že mesto v okolí bytovky nerobí nič, lebo to nie je mestský pozemok. V minulosti bolo pred každým z troch vchodov do bytovky parkovisko, ktoré rozkopal SEVAK a zasypal len hlinou. Autá sa zabárajú do blata. Obyvatelia bytovky žiadali SEVAK, aby dal priestranstvo do poriadku, ale nepochodili. Keď sa zatepľovala bytovka, nákladné autá cestu rozbili ešte viac. Obyvatelia bytovky si jamy svojpomocne zasypali, povrch vyrovnali a zakopali do zeme obrubníky - všetko bez použitia betónu. Potom dostal každý z nich pokutu vo výške 150 eur za čiernu stavbu. Preto sa spýtali, ako môže byť uvedené považované za čiernu stavbu, keďže nepoužili pri práci betón? Doplnil, že všetci štyria obyvatelia bytovky, ktorí dostali pokutu, sú dôchodcovia.

Na otázku odpovedal primátor na stretnutí s občanmi:

Uviedol, že pokiaľ nie sú pozemky v okolí bytovky mestské, mesto nemôže tieto pozemky udržiavať. Čo sa týka parkoviska pred bytovkou, o uvedenej záležitosti už má vedomosť. Podotkol, že obyvatelia si postavili súkromné parkovisko pre vlastné autá, ktoré si ohradili. Na uvedenom mieste bol vykonaný štátny stavebný dohľad, ktorým sa potvrdilo, že ide o "čiernu stavbu". Preto bola obyvateľom udelená pokuta. Doplnil, že akákoľvek stavba pevne spojená so zemou je zo zákona stavba.

32. Obyvateľ zo sídliska Hájik vyslovil pochvalu Mestu Žilina za to, že rieši výstavbu parku na Studničkách. Uviedol, že v meste je potrebné rozšírenie parku, preto ďakuje pracovníkom Mestského úradu v Žiline za to, že sa ujali tejto iniciatívy.

33. Obyvateľ zo sídliska Hájik poukázal na postup mestskej polície pri riešení problému. Uviedol, že mestskí policajti s ním komunikovali vo veci údajného ničenia zelene, ktoré bolo mestskej polícii nahlásené. Zdôraznil, že mestskí policajti sa pri riešení problému správali slušne a jednali s ním na úrovni.

34. Podnet obyvateľa zo sídliska Hájik:

V podstate je spokojný s fungovaním mestskej hromadnej dopravy v Žiline. Ohodnotil ju známkou 1- , resp. 2. Má však pripomienku, že niektoré trolejbusy sú slabo vyťažené, "vozia vzduch". Trolejbusy č. 4, 14, 3 idú na konečnú prázdne, teda idú prázdne z Vlčiniec na Kvačalovu. Trolejbusy by mali začať zastávkou Polícia. Trolejbus č. 16 ide ráno z Hájika do mesta, ale opačne nemá ísť na Hájik. Má ísť hneď z Kvačalovej do mesta, nabrať ľudí a odviezť ich na Hájik.

Na podnet odpovedal riaditeľ Dopravného podniku mesta Žiliny na stretnutí s občanmi:

Občania možno vidia trolejbus prázdny na konečnej zastávke na Hájiku, ale nevidia trolejbus po celej jeho trase. Dopravný podnik mesta Žiliny má presné čísla, koľko ľudí na každej zastávke nastúpi. Návrh, aby trolejbus po tom, čo dovezie ľudí na univerzitu, išiel inou trasou, aby nebol prázdny, nie je možný. Každá linka má licenciu, ktorá presne popisuje trasu, po ktorej môže ísť. Operatívna zmena trasy nie je možná. Musí byť zabezpečená presná dopravná obslužnosť celého územia. To je ďalší dôvod, prečo sa občanovi zdá, že spoje sú slabo vyťažené. Napríklad do niektorých mestských častí vozia spoje málo ľudí, ale keďže musí byť zabezpečená presná dopravná obslužnosť celého územia, ľudia musia byť prepravení a spoje tam musia premávať. Dodal, že pri zvoze trolejbusov do depa na Kvačalovej ulici na parkovacie plochy nie je možné prevážať aj ľudí a vo veľkej väčšine spojov a liniek zachádzajú aj trolejbusy do depa skrátenou cestou.

35.Otázka občana mesta:

Prečo mesto Žilina nemá hlavného architekta?

Na otázku odpovedal primátor na stretnutí s občanmi:

Uviedol, že zo zákona o obecnom zriadení nevyplýva povinnosť mať hlavného architekta. V zmysle tohto zákona vydáva organizačný poriadok primátor. Často sa stáva, že architekt má inú predstavu ako stavebný úrad, ktorý dodržiava zákon. Preto dochádza medzi týmito dvoma organizačnými útvarmi ku konfliktom

Najčítanejšie na My Žilina

Inzercia - Tlačové správy

 1. Klinčeky Zanzibaru zarobili viac, než neslávny obchod s otrokmi
 2. Trvalá udržateľnosť v obchode – prečo by vás mala zaujímať?
 3. 10 eur za 10 rokov. Mimoriadna ponuka od mimoriadneho časopisu
 4. Ako skĺbiť remeslo a moderné technológie? Inšpirujte sa Bajkery
 5. SCANDI 2023: prehliadka súčasného severského filmu
 6. Benátky a Verona: zažite pôsobivé kúsky mozaiky severu Talianska
 7. Stockerka štartuje predaj bytov s cenami, ktoré prekvapia
 8. Máme 30 rokov, vy môžete mať predplatné na rok len za 30 eur
 1. Svalovice sa netreba obávať
 2. Students today, innovators tomorrow, learners forever
 3. Study program MANAGEMENT in English language
 4. Klinčeky Zanzibaru zarobili viac, než neslávny obchod s otrokmi
 5. Bude rok 2023 naozaj náročný na osobné financie?
 6. Nadácia COOP Jednota zatraktívňuje regióny
 7. Trvalá udržateľnosť v obchode – prečo by vás mala zaujímať?
 8. 10 eur za 10 rokov. Mimoriadna ponuka od mimoriadneho časopisu
 1. Klinčeky Zanzibaru zarobili viac, než neslávny obchod s otrokmi 9 580
 2. 10 eur za 10 rokov. Mimoriadna ponuka od mimoriadneho časopisu 5 967
 3. Benátky a Verona: zažite pôsobivé kúsky mozaiky severu Talianska 2 256
 4. Stockerka štartuje predaj bytov s cenami, ktoré prekvapia 2 034
 5. Trvalá udržateľnosť v obchode – prečo by vás mala zaujímať? 1 927
 6. Košičanom budeme dodávať teplo za tretinové ceny aj tento rok 1 552
 7. Radi čítate a ešte radšej tvoríte? Toto je 40 dôvodov pre Vás 1 193
 8. Sardínia ukáže iné Taliansko. Oviec má raz toľko než obyvateľov 1 055

Blogy SME

 1. Rastislav Puchala: Starosta je ruský troll
 2. Roman Daniel Baranek: Varíme s Medveďom - Perkelt v kombinacii sóje s mäsom a cícerové špecle
 3. Martin Sústrik: Kobrí efekt
 4. Ján Šeďo: Ak chce volič, aj "famózny výsledok" môže byť potupnou prehrou.
 5. Ctirad Klimčík: O svojráznej poézii priamej voľby prezidenta
 6. Peter Slamenik: Z kanclu do kasárne
 7. Katarína Cerchlanová: Ana Fuck(t) nato občas kašle.
 8. Helena Michlíková: Dúha
 1. Rastislav Puchala: Vraj je to sfetovaný trpaslík 30 486
 2. Peter Remeselník: Narazil autom do ľudí, zranil chodkyňu a ušiel ! 16 019
 3. Martin Plesch: Pán primátor, načo vlastne máme Mestskú políciu v Bratislave? 8 164
 4. Monika Nagyova: Plesy nie sú pre singles 7 023
 5. Ján Šeďo: Sliepky na Ukrajine sú iné ako naše ? 3 790
 6. Tereza Kazdová: Fico má rád pekné ženy, Babiš je na blondíny. Verejný diskurz volá po feministoch 3 719
 7. Ján Valchár: Jedenásť mesiacov štvordňovej operácie (Moskvu ale ubránime!) 3 549
 8. Ivan Beňovič: Ruský rubeľ sa svetovou menou nestane 3 335
 1. Monika Nagyova: Plesy nie sú pre singles
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 55. - Antarktída - Ako sa vydali Vivian Fuchs a Edmund Hillary naprieč Antarktídou (1955-1958)
 3. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 54. - Antarktída - Posledné tri Byrdove expedície (1939 - 1956)
 5. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Potuluje sa tu starý blázon
 6. Jiří Ščobák: Tipovanie je cesta do pekla. Aj keď to robíte so štátnou firmou
 7. Jiří Ščobák: Avatar 2: Začátek nového příběhu
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 53. - Antarktída - Druhá Byrdova antarktická expedícia (1933 - 1935)
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie voči 18-ročnému mladíkovi z prečinu usmrtenia.


3 h
MY | TOP správy z regiónov

Pozrite si výber TOP správ z regiónov.


27. jan
Ilustračná fotografia.

Prinášame veľký prehľad rodičovských príspevkov a dávok.


27. jan

Oznámil to na tlačovej konferencii počas voľného dňa na pretekoch Vuelta a San Juan v Argentíne.


TASR 27. jan

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Ľudia boli k žene ľahostajní.


25. jan

Opustená budova pod vysielačom stojí na medzinárodnej diaľkovej trase, ktorá vedie od Atlantiku až k Čiernemu moru.


28. jan

Za túto nezvyčajnosť vďačí dedina svojej lokalite v blízkosti okresného mesta.


27. jan

Podvodníci zneužívajú aj populárny online secondhand.


26. jan

Blogy SME

 1. Rastislav Puchala: Starosta je ruský troll
 2. Roman Daniel Baranek: Varíme s Medveďom - Perkelt v kombinacii sóje s mäsom a cícerové špecle
 3. Martin Sústrik: Kobrí efekt
 4. Ján Šeďo: Ak chce volič, aj "famózny výsledok" môže byť potupnou prehrou.
 5. Ctirad Klimčík: O svojráznej poézii priamej voľby prezidenta
 6. Peter Slamenik: Z kanclu do kasárne
 7. Katarína Cerchlanová: Ana Fuck(t) nato občas kašle.
 8. Helena Michlíková: Dúha
 1. Rastislav Puchala: Vraj je to sfetovaný trpaslík 30 486
 2. Peter Remeselník: Narazil autom do ľudí, zranil chodkyňu a ušiel ! 16 019
 3. Martin Plesch: Pán primátor, načo vlastne máme Mestskú políciu v Bratislave? 8 164
 4. Monika Nagyova: Plesy nie sú pre singles 7 023
 5. Ján Šeďo: Sliepky na Ukrajine sú iné ako naše ? 3 790
 6. Tereza Kazdová: Fico má rád pekné ženy, Babiš je na blondíny. Verejný diskurz volá po feministoch 3 719
 7. Ján Valchár: Jedenásť mesiacov štvordňovej operácie (Moskvu ale ubránime!) 3 549
 8. Ivan Beňovič: Ruský rubeľ sa svetovou menou nestane 3 335
 1. Monika Nagyova: Plesy nie sú pre singles
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 55. - Antarktída - Ako sa vydali Vivian Fuchs a Edmund Hillary naprieč Antarktídou (1955-1958)
 3. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 54. - Antarktída - Posledné tri Byrdove expedície (1939 - 1956)
 5. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Potuluje sa tu starý blázon
 6. Jiří Ščobák: Tipovanie je cesta do pekla. Aj keď to robíte so štátnou firmou
 7. Jiří Ščobák: Avatar 2: Začátek nového příběhu
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 53. - Antarktída - Druhá Byrdova antarktická expedícia (1933 - 1935)
SkryťZatvoriť reklamu