Pondelok, 25. september, 2023 | Meniny má Vladislav

Nominácie na Knihu Horného Považia 2011

Krajská knižnica v Žiline v spolupráci s MY Žilinskými novinami a rádiom Frontinus vyhlásili už 6. ročník čitateľskej súťaže Kniha Horného Považia 2011.

Beáta Jarošová (vľavo), autorka víťaznej knihy v kategórii beletria v Knihe Horného Považia 2010.Beáta Jarošová (vľavo), autorka víťaznej knihy v kategórii beletria v Knihe Horného Považia 2010. (Zdroj: KATARÍNA KVAŠŇOVSKÁ)

ŽILINA. Tu vám ponúkame prehľad nominovaných kníh, ktorý sa každý týždeň bude rozširovať o nové tituly.

1. Ľubomír Feldek: Čiernobiela kniha rozprávok

BELETRIA

feldek_ciernobiela_veb.jpg

Ľubomír Feldek je okrem iného aj autorom známych detských kníh Zelená kniha rozprávok a Modrá kniha rozprávok. Obe ilustroval Albín Brunovský a spolu chceli ešte vydať aj Čiernobielu knihu rozprávok. Bohuţiaľ tento zámer sa podarilo uskutočniť aţ po ilustrátorovej smrti vďaka grafikám, ktoré náhodne vybral jeho syn a Ľubomír Feldek k nim napísal niekoľko nových autorských rozprávok.

2. Túry do kultúry a do ringu marketingu

ODBORNÁ LITERATÚRA

tury_do_kultury_veb.JPG

Žilinský samosprávny kraj vydal rovnomenný zborník z celoslovenskej kultúrno-komunikačnej konferencie „Túry do kultúry a do ringu marketingu.“

Jednotlivé príspevky sa venovali otázkam zatraktívnenia kultúry, konkrétnym príkladom jej propagácie, marketingu kultúrnych inštitúcií a tieţ prínosom mikroprojektov a grantov s moţnosťou ich vyuţitia v marketingu.

3. Peter Šuška, Eva Molková /zost./: Divina

ODBORNÁ LITERATÚRA

divina_veb.JPG

Do skupiny monografií obcí Horného Povaţia v roku 2011 pribudla ďalšia, ktorá tentoraz mapuje históriu, kultúru, prírodu a osobnosti Diviny.

Na viac ako 230 stranách si prostredníctvom fotografií a písaného slova môţu nielen obyvatelia tejto obce zaspomínať a podrobnejšie spoznať dejiny a súčasnosť Diviny, ktorej prvá písomná zmienka pochádza uţ z roku 1244.

4. Milan Fula: Dvadsať rokov v službe mladým

ODBORNÁ LITERATÚRA

fula_dvadsat_rokov_v_sluzbe_mladym_veb.JPG

Pri príleţitosti 20. výročia existencie Seleziánskeho filozoficko-pedagogického študentátu vyšiel v roku 2011 tento zborník, ktorého názov vystihuje dvadsaťročnú pototalitnú sluţbu formátorov a vyučujúcich v prospech mladých /ponovicov/, ktorí celé toto obdobie horlivo a radostne slúţili nielen /muţskej/ mládeţi na Slovensku.

Práve oni sú autormi jednotlivých príspevkov formačného, výchovného a filozofického zamerania.

5. Ľubomír Feldek: Žilinská kniha Ľubomíra Feldeka

BELETRIA

feldek_zilinska_kniha_veb.JPG

Pri príleţitosti jubilea Ľubomíra Feldeka vyšla kniha jeho spomienok na Ţilinu, ľudí a dobu, ktorá významne ovplyvnila jeho ţivot.

I keď bol k nemu osud neprajný, jeho rozprávaniu nechýba vtip, nadhľad, grácia a ţivotná múdrosť.

Texty sú doplnené rodinnými aj pracovnými fotografiami z archívu autora a historickými zábermi Žiliny.

6. Michal Bada: Život v Žiline. V zrkadle mestskej knihy

ODBORNÁ LITERATÚRA

bada_zivot_v_ziline_veb.JPG

Autor knihy sa pokúsil na základe zápisov v mestskej knihe vytvoriť a zrekonštruovať model ţivota ţilinskej reality na prelome neskorého stredoveku a raného novoveku /1451-1561/.

Žilinská mestská kniha je dokladom o prenikaní slovenčiny do sfér vtedajších úradných jazykov nemčiny a latinčiny.

A mnohé zdanlivo suché zápisy v nej, napr. o prevodoch majetkov a súdnych sporoch, sú kľúčom k príbehom obyvateľov Žiliny na prelome 15. a 16. storočia.

7. „Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!“

ODBORNÁ LITERATÚRA

II. zborník z medzinárodného seminára Ľudové odievanie II.

dedicstvo_otcov_veb.jpg

Ľudový odev, nazývaný aj ako „kroj“, označoval oblečenie ľudu na dedinách, ktorý sa zaoberal prevaţne roľníctvom a pastierstvom. Slúţil ako ochrana pri klimatických zmenách a bol aj dôkazom diferenciácie a drobenia väčších regiónov na menšie.

Publikácia obsahuje príspevky odborníkov venované tejto téme a môžeme sa dozvedieť nielen fakty o ľudovom odievaní z historického hľadiska, ale dostaneme aj odpovede na otázky týkajúce sa problematiky súčasnej etnológie.

8. Kol. autorov: Farby strachu

BELETRIA

Antológia slovenského hororu

farby_strachu_veb.jpg

Kniha nadobúda čestný status prvej antológie slovenského hororu. Obsahuje poviedky dvadsiatich autorov rôznych generácií. Medzi najstarším /František Švantner/ a najmladším /Tomáš Straňák/ je sedemdesiatštyriročný rozdiel. Medzi nimi sa objavia mená ako Mitana, Hvorecký, Fabian, Rankov, Červenák, Balla, Pavelková, Karika, Jedinák, Vadas, Spáda...

Farby strachu by si mal zaobstarať kaţdý osvietený priaznivec domácej fantastickej literatúry.

9. Old Rich: Rozhodovanie

ODBORNÁ LITERATÚRA

rozhodovanie_veb.jpg

Toto nie je kniha, ktorá nám dá návod ako odhaliť tajomstvá mimoriadne úspešných ľudí, ani ako kozmickou rýchlosťou zbohatnúť. Má slúţiť ako návod na osvojovanie si pravidiel správneho rozhodovania najmä mladým, ktorí sa začínajú osamostatňovať a budovať si svoj vlastný ţivot.

Old Rich je len pseudonym ţilinčana, majiteľa mimoriadne prosperujúcej rodinnej firmy, ktorý netúţi po sláve a chce si zachovať súkromie.

10.Ľubica Hybenová, Renáta Saganová: Slohy pre všetkých

ODBORNÁ LITERATÚRA

prakticka_prirucka_slohovej_vychovy_veb.jpg

Publikácia s podtitulom: Praktická príručka slohovej výchovy pre základné a stredné školy, pre rodinu a úradnú komunikáciu nám umoţní pochopiť obsahovú, kompozičnú i štylisticko-lexikálnu rovinu jednotlivých slohových útvarov.

Na konkrétnych ukáţkach s kompletným rozborom pochopíme zákonitosti slohu, postupnosti pri písaní inzerátov, správ, súkromných či motivačných listov, splnomocnení, ţivotopisov, ale aj rôznych beletristických ţánrov ako je úvaha, recenzia, diskusný príspevok, prejav, alebo ţánre rôznej príleţitostnej rétoriky.

11.Ondrej Bosík: O pózostalosti

BELETRIA

bosik_o_pozostalosti_veb.jpg

Kniţka drobných rozmerov obsahuje humorné epigramy, verše a dialógy autora a redaktora obľúbenej rozhlasovej relácie Sobotník.

Obálku vyhotovil Ľubo Radena /narodený v Čičmanoch/, inţinier architekt, ktorý sa venuje popri hlavnému zamestnaniu aj kreslenému humoru. V jeho kresbách dominuje dobro a zlo znázorňované anjelom a čertom. Jeho tvorba je známa v Európe aj v Zámorí.

12.William Shakespeare: Zimná rozprávka

BELETRIA

shakespeare_zimna_rozpravka_veb.jpg

Nový preklad Shakespearovej hry Zimná rozprávka je dielom Ľubomíra Feldeka, ktorý uţ má na svojom konte niekoľko preloţených hier Williama Shakespeara.

Sicílsky kráľ Leontes nadobudne podozrenie, ţe mu zviedol manţelku jeho hosť a dobrý priateľ, český kráľ Polixenes. Svoju tehotnú manţelku Hermionu dá zavrieť do ţalára a dcéru dá odniesť na neznáme miesto. Tento smutný príbeh napokon skončí šťastne.

Známou kuriozitou tejto rozprávky je zemepisný omyl dramatika, keď situoval české kráľovstvo na morské pobreţie.

13.Peter Kubica: Javornícke rozprávky

BELETRIA

javornice_rozpravky_veb.jpg

Náučný chodník Javorníky (40 km) je trasou po hrebeni Javorníkov z Makova do Ţiliny, na ktorej zastávkach sa spojili umelci z Kysúc, Bytčianska i Povaţia a vytvorili jedinečnú Kamennú galériu dvanástich sôch lemujúcich Javornícky chodník.

Peter Kubica vdýchol jednotlivým sochám ţivot a my budeme svedkami boja dobra a zla so šesťnohým Potvorom, zakliatou grófkou Kysucou, zlým Triglavom...

Knihu ilustroval typickým štýlom Ondrej Zimka.

14.Ľubomír Feldek: Keď vládzeš ísť, aj keď musíš nadísť

BELETRIA

geldek_ked_vladzes_ist_veb.JPG

Nesmierne plodný majster slova Ľubomír Feldek je nielen autorom divadelných hier, básnických zbierok, prekladov, ale aj mnoţstva článkov uverejňovaných v rôznych periodikách.

Keď vládzeš ísť, aj keď si musíš nadísť pozostáva práve z textov, ktoré autor publikoval v denníkoch Pravda, Sme a tieţ v motoristickom časopise. Na 272 stranách novej knihy nájdeme nezameniteľného, starého dobrého Feldeka.

15.Vývoj obyvateľstva v Žilinskom kraji 2010

ODBORNÁ LITERATÚRA

Demografická a sociálna štatistika

vyvo_obyvatelstva_veb.JPG

Publikácia zachytáva demografický vývoj a pohyb v Ţilinskom kraji v roku 2010 v kontexte vývoja od roku 2001, ktorý bol rokom posledného sčítania obyvateľstva.

V šiestich kapitolách sú rozanalyzované zmeny vo vývoji obyvateľstva, štruktúry obyvateľov podľa pohlavia, veku a národnosti. V tabuľkách nájdeme hodnotenie jednotlivých demografických procesov, ako sú sobášnosť, rozvodovosť, pôrodnosť, potratovosť, úmrtnosť a migračný pohyb.

16.Národný kalendár 2012

ODBORNÁ LITERATÚRA

narodny_kalendar_veb.JPG

250. výročie narodenia Antona Bernoláka zaradilo UNESCO do Kalendára výročí 2012. Tento náš významný jazykovedec je spolu s obrazom Andreja Kováčika Slovenské učené tovarišstvo na obálke Národného kalendára 2012.

Kalendár od roku 1994 vydáva Matica slovenská a pravidelne nás oboznamuje prostredníctvom fundovaných historikov, literárnych vedcov a spisovateľov o osobnostiach, výročiach a historických udalostiach, ktoré sú v danom roku späté s okrúhlym alebo polokrúhlym výročím.

17.Stredné Slovensko

ODBORNÁ LITERATÚRA

Slovensko krížom-krážom

stredne_slovensko_veb.JPG

V edícii turistických obrazových sprievodcov Slovensko kríţom-kráţom si našla svoje miesto aj oblasť Stredného Slovenska, ktorej neopomenuteľnú súčasť tvorí aj Ţilina, Bytča či Rajec s podmanivým okolím Malej Fatry a Súľovských skál. Príroda vo Vrátnej doline, v Jánošíkových dierach a Veľký Rozsutec nedovolí zabudnúť ţiadnemu z ich návštevníkov na okúzľujúce prírodné scenérie.

Vyčnievajúce majestátne pôsobiace panské sídla, zrúcaniny hradov Strečno a Lietava, ktoré nájdeme patria k najzaujímavejším pamiatkam Slovenska.

18.Eva Urbaníková: Vzťahová níž

BELETRIA

urbanikova_vztahova_niz_veb.JPG

Vzťahová níţ je v poradí šiestou knihou Evy Urbaníkovej a zároveň uţ 35. titulom jej vydavateľstva. Autorka názov vysvetlila takto: „Je to trochu slovná hračka, pretože jednou z dominantných postáv príbehu je meteorológ. Má po päťdesiatke, dostane sa aj do televízie ako rosnička, je populárny a užíva si to. Vzťahová níž je kombináciou jeho povolania a toho, čo sa deje v jeho okolí.“

Hlavnou hrdinkou tohto príbehu je uţ tradične ţena, tridsiatnička, ktorá dostane facku od svojich rodičov v podobe ich nečakaného rozvodu.

19.Drevo Drewno. Drewno Drevo

ODBORNÁ LITERATÚRA

Drevené ľudové stavby a ich záchrana. Drewniane budynki wiejskie i ich ratowanie

drevo_veb.JPG

V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013 vznikla publikácia partnerov Povaţského múzea v Ţiline (SK) a Muzea Regionalneho Kamojówka, Suszec (PL) o drevených ľudových stavbách a ich záchrane.

Jednotlivé kapitoly sa venujú ľudovej architektúre v Čičmanoch, ich obnove po poţiari v roku 1921, charakteristickému bývaniu „společníkov“ a v závere spôsobom zachovania ľudovej drevenej architektúry dediny beskydského predhoria na poľsko-slovenskom pohraničí.

20.Marta Paţická: Príbehy babky bylinkárky

BELETRIA

pribehy_baby_bylinkarky_veb.JPG

„Túto knižku venujem nielen všetkým deťom, ale aj dospelým, ktorí chcú ešte snívať.“ Autorka Babka bylinkárka bývala v malom drevenom domčeku so šindľovou strechou, na okraji čistinky hustého lesa. Mala milú zvráskavenú tvár a strieborné vlasy nosievala zviazané belasou stuţkou. Poznali ju nielen všetci obyvatelia lesa – zvieratká, vtáčiky, ale aj deti. Kto potreboval radu, vţdy si k nej našiel cestu.

Rozprávkovú knihu s ilustráciami Petry Málikovej vydalo vydavateľstvo Žilinskej univerzity v Žiline.

21.Ján Frátrik 1916 - 2000

ODBORNÁ LITERATÚRA

jan_fratrik_veb.JPG

Výberová personálna bibliografia vydaná pri príleţitosti Roka Jána Frátrika na Hornom Považí

Pri príležitosti nedožitých 95. narodenín tejto literárnej osobnosti bol vyhlásený rok 2011 pre obyvateľov Horného Považia rokom Jána Frátrika. Krajská knižnica v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vydala výberovú personálnu bibliografiu, ktorá obsahuje 279 záznamov.

Tento básnik, prekladateľ, učiteľ, člen učiteľského speváckeho zboru má na svojom konte nielen básnické zbierky, preklady z nemeckej a francúzskej literatúry, ale aj množstvo ocenení.

22.Milan Vároš: Osudy umeleckých diel a ich tvorcov

ODBORNÁ LITERATÚRA

osudy_umeleckych_diel_veb.JPG

Slováci a slovenské reálie v dotykoch s európskym maliarstvom, svetoznámymi múzeami a galériami

Rodák z Bytče Milan Vároš získal hlavnú Cenu Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za dielo Stratené slovenské poklady 1- 2.

Aj kniha Osudy umeleckých diel a ich tvorcov nám poskytne mnoţstvo vzácnych faktografických informácií a obrazového materiálu o umelcoch a ich dielach od najstarších čias až po obdobie slovenskej výtvarnej moderny.

Už letmé prelistovanie knihy plnej ilustrácií sľubuje výnimočný čitateľský zážitok.

23.Stano Mikovčák: Kovové sny

ODBORNÁ LITERATÚRA

kovove_sny_veb.JPG

Tak ako Stanislav Mikovčák, rovnako aj jeho tvorba pochádza z drsných Kysúc. Staré kovania, ţelezo a drevo v jeho rukách dostávajú nový estetický zmysel. Dáva prednosť prirodzenému tvaru a farbe bez akýchkoľvek umelých zásahov.

Úvodný text ku katalógu prác Stana Mikovčáka napísal Milan Mazúr, ktorý bol zároveň kurátorom výstav prác tohto estéta a výtvarníka.

24.Peter Šimko: Železnice na starých pohľadniciach

ODBORNÁ LITERATÚRA

simko_zeleznice_veb.JPG

V edícií Na starých pohľadniciach, ktorá sa uţ niekoľko rokov zaoberá objavovaním zabudnutých krás Slovenska, vyšla v roku 2011 publikácia venovaná ţelezniciam a ţelezničným staniciam Slovenska.

Práve pohľadnice nám umoţňujú lepšie spoznať nedávnu minulosť a poskytujú osobitý záţitok.

Autorovi knihy Petrovi Šimkovi sa v priebehu dvoch rokov podarilo 120 kusov zbierky pohľadníc so ţelezničnou tematikou, nachádzajúcou sa v Povaţskom múzeu, zdvojnásobiť.

25.Martin Barčík: Baltazár Banán

BELETRIA

barcik_baltazar_banan_veb.JPG

Autor knihy sa angažuje v spoločenskom živote, spolupracuje s neziskovými organizáciami a do roku 2011 bol hovorcom Mesta Žilina. Píše divadelné hry, scenáre, básne a texty piesní. Je autorom príbehov Baltazára Banána, včielky Médei, mravca Joža a pavúka Zdena. Kniha je doplnená veselými ilustráciami, básničkami a obsahuje niekoľko nevtieravých návodov na život.

„Martin Barčík nás učí bez toho, aby poúčal. Alebo ešte ináč: hrá sa s nami, ale nezahráva.“ Tomáš Janovic.

26.Ladislav Hrubý: Brána do zabudnutého údolia

BELETRIA

hruby_brana_veb.JPG

Deťom je venovaný aj dobrodružný román žilinského rodáka Ladislava Hrubého. Po jeho siedmich samostatných románoch pre dospelých je Brána do zabudnutého údolia prvá kniha venovaná čitateľom od veku 12 rokov.

Dej knihy sa odohráva uprostred krásnej kysuckej prírody. Skupinka školákov sa vyberie na tajnú túru do blízkych hôr. Ocitnú sa v zabudnutej dedine, aká existovala pred viac ako sto rokmi. Zisťujú, že prekročili hranice času a zažívajú množstvo neuveriteľných príhod.

Napätie a dobrodružstvo podčiarkujú aj ilustrácie Stana Lajdu.

27.Milan Igor Chovan: Dedičstvo Atlantídy

ODBORNÁ LITERATÚRA

dedicstva_atlantidy_veb.JPG

Autor nám predkladá príbeh vyspelej civilizácie, ktorá sa svojou nenávisťou postupne ničí, až kým ju prírodná katastrofa celkom nepohltí. Atlantída nemá pre dnešok len historickú hodnotu, ale z jej odkazu pre nás vyplýva predovšetkým duchovné poučenie. Je tiež výstrahou, ktorá jasne naznačuje, k čomu môže dôjsť, ak včas neprehodíme výhybku.

„Bájna a tajomná, pohltená vodami, stratená v tisícročiach, ukrytá pod nánosmi vekov, vzdialená spomienka, memento i nádej, minulá v poznaní, prítomná v poučení, budúca v prežívaní. ATLANTÍDA.“

28.Slováci poľskými očami

ODBORNÁ LITERATÚRA

slovaci_polskymi_ocami_veb.JPG

Slowacy w polskich oczach

Na záver Žilinského festivalu poľskej a slovenskej kultúry v Žiline sa uskutočnil seminár pomenovaný Slováci poľskými očami. Jeho názov bol inšpirovaný dvojzväzkovou publikáciou významnej poľskej osobnosti Michala Jagiełła, horolezca, tatranského vodcu, spisovateľa, publicistu a bývalého námestníka ministra kultúry.

Zo seminára vzišiel zborník, ktorý vydala Krajská knižnica v Žiline. Obsahuje príspevky so stručnými životopismi aj ďalších významných osobností slovenského a poľského kultúrneho života (Ladislav Volko, Tomasz Trancygier, Peter Cabadaj, Waldemar Oszczęda).

29.Mária Hamzová: Prekonané výčitky

BELETRIA

hamzova_prekonane_vycitky_veb.JPG

Rok 2011 priniesol ďalší, v poradí už ôsmy ženský román od Márie Hamzovej.

Spoznáme osudy dvoch sesterníc, lekárky Kláry a Valentíny, prepletené sklamaniami a večnou túžbou po láske. I keď Klára po rozvode stretne lásku, neznamená to pre ňu šťastie. Naráža na odpor svojej dcéry, ktorá neprijíma maminho nového priateľa.

Valentínin príbeh je ešte komplikovanejší. Po jedinej strávenej noci s Ľuborom otehotnie a vie, že sa musí svojej lásky vzdať.

30.Trendtop

ODBORNÁ LITERATÚRA

tredntop_veb.JPG

reštaurácie, hotely * hodnotenia, rebríčky, komentáre

Nielen v zahraničí, ale aj na Slovensku vychádza ku koncu roka množstvo publikácií, predstavujúcich a hodnotiacich top reštaurácie a hotely. V bedekeri TRENDtop reštaurácie a hotely je zaradených 188 reštaurácií a 164 hotelov, ktoré predstavujú to najlepšie, čo sa na Slovensku nachádza.

V rebríčkoch rôznych kategórií (Top hotely, Top penzióny, Top servis, Top vybavenosť hotelov, Wellness hotely...) môžeme nájsť Hotel Holiday Inn Žilina, Penzión Kamélia, Hotel Diplomat v Rajeckých Tepliciach, Hotel Villa Nečas, Boutique Hotel Dubná Skala.

31.Ľubomír Hurajt a kol.: Kamenné pevnosti Slovenska

ODBORNÁ LITERATÚRA

kamenne_pevnosti_veb.JPG

Hrady v stredoveku slúžili na obranu krajiny, ochranu komunikácií a majetkov, vyberanie mýt, boli sídlom zemepánov a plnili funkciu administratívnych centier. Na Slovensku patria hrady medzi najstaršie a najvýznamnejšie stavebné pamiatky.

Kniha obsahuje autorizované články uverejňované v odbornom časopise Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, v ktorých bližšie spoznáme 27 hradov Slovenska, ku ktorým neodmysliteľne patria aj Budatín, Hričov, Lietava, Strečno a Starý hrad.

32.Ivana Žilinská: Pod Ružovým kríčkom

BELETRIA

zilinska_pod_ruzovym_krickom_veb.JPG

Ivana Žilinská netúži po zverejňovaní svojej osoby, a preto vydala pod pseudonymom milú rozprávkovú knihu s ilustráciami Martiny Bellanovej. Škriatuľkovia Zelenáčik, Ochutnávačik, Športovček, Kvapôčko, Strachuľko, Batuľka, Poriadkuľka prežívajú množstvo dobrodružstiev, nielen pod Ružovým kríčkom. V spoločnosti zvieratiek si zalietajú ako parašutisti, zúčastnia sa aj pretekov na lúčke a prežijú zemiakovú vojnu.

33.Book (SA) Streetart Summit 2006 – 2011

ODBORNÁ LITERATÚRA

booksa_veb.JPG

Za finančnej podpory Ministerstva kultúry SR a poskytnutím legálnej graffiti zóny na stenách Rondla pri Stanici Žilina-Záriečie Mestom Žilina vzniklo osem pokračovaní Streetart Summitu počas šiestich rokov. Z týchto sympózií vzišla aj knižka obsahujúca fotografie diel účastníkov tejto ojedinelej akcie.

„Super!

Kreslíš, maľuješ, ješ, piješ, spíš, spievaš čo chceš, smeješ sa a trsáš do rána – nespíš, kreslíš...Super!“ Slaja, Bratislava 2011.

34.Adriana Macháčová: Cudzie vzťahy

BELETRIA

cudzie_vztahy_veb.JPG

V súčasnosti hrá ženský román na Slovensku prím. Svedčí o tom aj fakt, že ženy viac čítajú aj píšu ako muži. Adriana Macháčová, rodáčka zo Žiliny, je manželkou diplomata a svoj pobyt v zahraničí si spestruje písaním.

Tamara túži po spaľujúcej láske a dokonalom mužovi. Toho našla v Jurajovi, ktorý bol však ženatý. Po tom, ako otehotnie, zistí, s kým mala v skutočnosti do činenia. S ďalším vzťahom však prichádzajú aj ďalšie komplikácie. Napriek problémom hlavná hrdinka zisťuje, že má stále chuť a odvahu ďalej konať a opäť môže snívať.

35.Andrej Štiavnický: Vivat Alžbeta Bátoriová!

BELETRIA

vivat_alzbeta_veb.JPG

Andrej Štiavnický je autor historických románov, ktorý sa už niekoľko rokov venuje štúdiu archívnych materiálov z obdobia 16. a 17 storočia. K tomuto obdobiu neodmysliteľne patrí aj Alžbeta Bátoriová.

V roku 2011 vyšla už siedma časť série o uhorskej grófke, o ktorej sa toho už veľa popísalo, pohovorilo sa veľa nezmyslov a dohadov, v televízii a rozhlase bolo odvysielaných mnoho relácií. V minulom roku uplynulo 397 rokov od smrti tejto asi najväčšej vrahyne všetkých čias.

36.Mária Ďuranová: Skap!

BELETRIA

skap_veb.jpg

Zlé medziľudské vzťahy, nedostatok peňazí, závisť a neprajnosť sú každodennou súčasťou našich životov. Už samotný názov knihy nám jasne dáva najavo, že romantiky si v tejto knihe od známej žilinskej autorky neužijeme.

„V knihe píšem, ako všetci žijeme na dlh, lebo nám nič iné nezostáva, ale aj o láske, intrigách, podrazoch či o susedských vzťahoch... I o tom, že aby sme mohli slušne žiť, musíme na slušnosť neraz celkom zabudnúť...,“ prezrádza Mária Ďuranová.

37.Povedzte nám o tom v knižnici

ODBORNÁ LITERATÚRA

povedzte_nam_o_tom_veb.JPG

Zborník scenárov podujatí pre deti a mládež

Táto publikácia vyšla v rámci projektu „Spoločné mosty k informáciám a kultúre“, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom. Vznikla ako tlačový výstup k Odbornému semináru detských knihovníkov, konaného dňa 23.3.2011.

Brožúrku vydala Krajská knižnica v Žiline a obsahuje 11 scenárov detských knihovníkov zo Žiliny, Dolného Kubína, Ostravy, Martina, Liptovského Mikuláša a Čadce.

38.Fedor Ruppeldt život a dielo

ODBORNÁ LITERATÚRA

rupellt_veb.JPG

Táto publikácia je výsledkom vedeckej konferencie z roku 2008, ktorá sa konala pri príležitosti 800. výročia najstaršej známej písomnej zmienky o Žiline a 40. výročia úmrtia evanjelického a. v. biskupa, verejného činiteľa a kultúrneho dejateľa Fedora Ruppeldta.

Zborník vyšiel v roku 125. výročia narodenia Fedora Ruppeldta s podporou Mesta Žilina, Nadácie Jána Amosa Komenského so sídlom v Žiline, Slovenskej národnej knižnice v Martine, Turčianskeho seniorátu ECAV na Slovensku, Cirkevného zboru ECAV v Žiline, autorov a ďalších nemenovaných darcov.

ico

Podmienky hlasovania

 • Platný je len originálny anketový lístok, ktorý bude k dispozícii v knižnici, na web stránke knižnice alebo uverejnený v MY Žilinských novinách.
 • Hlasujúci môže udeliť jednej knihe len jeden hlas.
 • Na jednom hlasovacom lístku môže hlasujúci udeliť jeden hlas knihe v 1. kategórii (beletria) a jeden hlas knihe v druhej kategórii (odborná literatúra).
 • Počas trvania súťaže môže hlasujúci hlasovať len jedenkrát.
 • Hlasuje sa do 18. 4.
 • Výsledky hlasovania budú zverejnené 23. 4.
 • Na slávnostnom vyhodnotení súťaže budú z hlasujúcich vyžrebovaní traja výhercovia, ktorí získajú vecné ceny.
 • Traja čitatelia, ktorí budú hlasovať prostredníctvom lístka z MY Žilinských novín získajú zadarmo predplatné novín.

Hlasovací lístok nájdete v MY Žilinských novinách č. 9 (vyšli 5. 3.), č. 10 (12. 3.), č. 11 (19. 3.) č. 12 (26. 3.)alebo môžete hlasovať priamo v Krajskej knižnici v Žiline.

Hlasovací lístok odovzdajte priamo v knižnici alebo ho pošlite na adresu Ul. A. Bernoláka 47, 011 77 Žilina, faxom na: 041/723 27 65 alebo e-mailom na knihahornehopovazia@gmail.com.

Najčítanejšie na My Žilina

Komerčné články

 1. Potrebujeme sa zbaviť nálepky montážnej dielne
 2. Také veľké kníhkupectvo ako na Obchodnej už neotvoríme
 3. Na nechránenom školskom dvore namerali v lete až 60 stupňov
 4. Až dve tretiny Slovenska majú mäkkú vodu. Čo na to naše cievy?
 5. Via Pribina spúšťa súťaž INOVÁTOR1
 6. Zamestnanci Mecomu súťažili na športových dňoch
 7. Voľba srdcom je nespoľahlivá. Toto je najlepšia pomôcka
 8. Kaufland postavený z dreva? Áno, Bratislava má európsky unikát
 1. Helping business on a global scale
 2. The visionary origins and global ambitions of the FMCU
 3. Samostatná volebná miestnosť pre jeden byt v Rači
 4. Skupina BizPartner Group presúva svoje služby pod jednu strechu
 5. 9. stredoeurópsky popáleninový kongres združil špecialistov
 6. Potrebujeme sa zbaviť nálepky montážnej dielne
 7. Zamestnanci Mecomu súťažili na športových dňoch
 8. Kaufland v Detve otvorí novú predajňu, čo v nej zákazníkov čaká?
 1. Prešov si dlho pýtal obchvat, stáva sa slovenským skokanom 15 603
 2. Hladinka smeruje do Košíc! 7 133
 3. Ak podceníte pri stavbe toto, pripravte sa na vyššie účty 6 833
 4. Ochutnajte zo Španielska viac. Spojte návštevu Madridu s Toledom 5 087
 5. Plánujete nové bývanie o pár rokov? Čas na jeho kúpu je teraz 3 851
 6. 50-tisíc dovolenkárov si kúpilo zájazd cez SME 2 169
 7. Oblačno, miestami roboti. Ďalší diel pútavého sci-fi komiksu 2 009
 8. Také veľké kníhkupectvo ako na Obchodnej už neotvoríme 2 000

Blogy SME

 1. Peter Frasch: Sekulárny konzervativizmus - čo nato umelá inteligencia?
 2. Juraj Gavora: Lennon alebo Lenin? (3/7)
 3. Vladimír Krátky: Pellegrini sa konečne vyfarbil ... .
 4. Anna Miľanová: p. p.
 5. Marián Šumšala: Novinári proti I. Matovičovi
 6. Viera Polakovičová: Začali 58. Bratislavské hudobné slávnosti
 7. Júlia Piraňa Mikolášiková: Čudné hry NAKA a špeciálnej prokuratúry okolo šéfa gangu temných síl pána X
 8. Simona Regecová: Požičaným autom po Čiernej Hore - časť prvá
 1. Ján Šeďo: Králi "F + K + G" sa postavili pred vypredanú sálu s plnými gaťami, ako lazníci. 64 390
 2. Peter Kollega: Pán GP M. Žilinka, oklamali ste 5,447 miliónov občanov, okamžite odstúpte 36 235
 3. Miroslav Lukáč: V predvolebných debatách sme počuli Génia. Bohužiaľ Zla. Netreba ho predstavovať. Všetci ho poznáte. V hazarde platí kontra, re, vabank. 33 007
 4. František Ptáček: „Sedembolestná panna Mária, oroduj za pána Fica!“ a iné prízraky Slovenské 30 533
 5. Miroslav Lukáč: Mladí Vlci zo Smeru, ako sa sami nazvali, už vycerili tesáky a dokonca ich zaťali. 30 142
 6. Pavel Macko: Fico je naničhodník, ktorý sa môže hanbiť! 13 630
 7. Ján Šeďo: Generálmajor Ivan Pach dokonale a inteligentne zotrel Fica. 11 744
 8. Michael Achberger: Kľúč k rýchlemu metabolizmu: Začnite každý deň týmito raňajkovými zvykmi 9 638
 1. Monika Nagyova: Zo života vo firme snov: Po dvadsiatich dvoch rokoch som dostala výpoveď
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 68. - Arktída - Zem Františka Jozefa
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 67. - Kto bol Juan de Fuca, ktorý dal meno prielivu, ktorý obmýva brehy kanadského ostrova Vancouver?
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 66. - Martin Frobisher, pirát alebo kapitán?
 5. Monika Nagyova: Rómske deti kradnú. Ale iba energiu.
 6. Jiří Ščobák: Na zimní plavání v neoprénu je dobré se začít připravovat už teď
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 65. - Odkiaľ pochádza názov Kanada?
 8. Jiří Ščobák: Čekání na Volodymyra Zelenského před prezidentským palácem v BA (foto)
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Spoliehajú sa na intenzívnu informačnú kampaň.

Zmena začne platiť od októbra.


2 h
Futbalisti Varína po víťazstve nad Vysokou nad Kysucou.

Komentáre k zápasom 7. kola VI. ligy.


4 h

"Slovensko potrebuje mladých a odvážnych ľudí s pevnými hodnotami."


7 h
Ilustračná foto.

Cez víkend sa odohralo 7. kolo I. a II. triedy ObFZ Žilina a 5. kolo III. triedy ObFZ Žilina.


17 h

Blogy SME

 1. Peter Frasch: Sekulárny konzervativizmus - čo nato umelá inteligencia?
 2. Juraj Gavora: Lennon alebo Lenin? (3/7)
 3. Vladimír Krátky: Pellegrini sa konečne vyfarbil ... .
 4. Anna Miľanová: p. p.
 5. Marián Šumšala: Novinári proti I. Matovičovi
 6. Viera Polakovičová: Začali 58. Bratislavské hudobné slávnosti
 7. Júlia Piraňa Mikolášiková: Čudné hry NAKA a špeciálnej prokuratúry okolo šéfa gangu temných síl pána X
 8. Simona Regecová: Požičaným autom po Čiernej Hore - časť prvá
 1. Ján Šeďo: Králi "F + K + G" sa postavili pred vypredanú sálu s plnými gaťami, ako lazníci. 64 390
 2. Peter Kollega: Pán GP M. Žilinka, oklamali ste 5,447 miliónov občanov, okamžite odstúpte 36 235
 3. Miroslav Lukáč: V predvolebných debatách sme počuli Génia. Bohužiaľ Zla. Netreba ho predstavovať. Všetci ho poznáte. V hazarde platí kontra, re, vabank. 33 007
 4. František Ptáček: „Sedembolestná panna Mária, oroduj za pána Fica!“ a iné prízraky Slovenské 30 533
 5. Miroslav Lukáč: Mladí Vlci zo Smeru, ako sa sami nazvali, už vycerili tesáky a dokonca ich zaťali. 30 142
 6. Pavel Macko: Fico je naničhodník, ktorý sa môže hanbiť! 13 630
 7. Ján Šeďo: Generálmajor Ivan Pach dokonale a inteligentne zotrel Fica. 11 744
 8. Michael Achberger: Kľúč k rýchlemu metabolizmu: Začnite každý deň týmito raňajkovými zvykmi 9 638
 1. Monika Nagyova: Zo života vo firme snov: Po dvadsiatich dvoch rokoch som dostala výpoveď
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 68. - Arktída - Zem Františka Jozefa
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 67. - Kto bol Juan de Fuca, ktorý dal meno prielivu, ktorý obmýva brehy kanadského ostrova Vancouver?
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 66. - Martin Frobisher, pirát alebo kapitán?
 5. Monika Nagyova: Rómske deti kradnú. Ale iba energiu.
 6. Jiří Ščobák: Na zimní plavání v neoprénu je dobré se začít připravovat už teď
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 65. - Odkiaľ pochádza názov Kanada?
 8. Jiří Ščobák: Čekání na Volodymyra Zelenského před prezidentským palácem v BA (foto)

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu