Utorok, 1. december, 2020 | Meniny má EdmundKrížovkyKrížovky

Čo nám o Auparku nepovedali?

V Žiline zostáva stále aktuálnou kauzou Aupark. Je

j začiatok sa viaže k 15. decembru minulého roku, kedy Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo predaj

Štúrovho námestia na jeho výstavbu. Kauzu sprevádzalo verejné zhromaždenie 29. januára v Dome odborov ako aj dve petície: jedna za výstavbu Auparku, druhá proti.

Oslovili sme troch renomovaných žilinských architektov, aby prezentovali svoj profesionálny pohľad na kauzu Aupark.

Aké sú hlavné námietky voči výstavbe

Auparku na Štúrovom námestí?

Viera Mecková: V Žiline žijem už 45 rokov. Všetky zásahy do organizmu mesta vnímam nielen očami svojho povolania, ale aj ako jeho obyvateľ. Negatíva Auparku sa dajú zhrnúť do niekoľkých bodov: urbanizmus, situovanie, architektúra stavby a vplyv na dopravu. Pozitíva nenachádzam. Urbanizmus sa vo všeobecnosti chápe ako plánovanie miest, ale v skutočnosti je to oveľa viac, ide o tvorbu životného prostredia, zvažovanie súvislostí, dopravných a architektonických, je to zásah takmer do všetkého. Spracovatelia zámeru Auparku tieto skutočnosti podľa môjho názoru vôbec nezohľadnili.

Skryť Vypnúť reklamu

Martin Pavelek: Niekedy stačí veci správne pomenovať: stavby tohto typu patria do lokalít s kapacitnými dopravnými komunikáciami, ktoré zvládnu veľké dopravné zaťaženie. Architektúra a funkčná náplň takéhoto zariadenia potrebujú adekvátne odstupy a rozptylové plochy nielen z dôvodov praktických a estetických, ale aj bezpečnostných. Námestie Ľ. Štúra a centrum Žiliny nemôže tieto nároky pre Aupark zabezpečiť, preto tento zámer považujem za veľký prešľap jeho spracovateľov.

Mesto by ale malo mať jasné predstavy o tom, čo kde môže byť postavené...

Pavel Kropitz: Mesto je živý organizmus a prirodzene sa rozvíja. Tento proces treba riadiť a prejavom rozumného riadenia je plánovanie. Tento proces sa u nás robí na základe schválených územných plánov (ÚPN) a presne ho vymedzuje stavebný zákon a súvisiace vyhlášky. Podľa mojich informácií platí pre Žilinu ÚPN z roku 1980 od spracovateľa A. Stuchla. Nový ešte nie je dopracovaný a neprešiel legislatívnym procesom, potrebným na jeho schválenie. V žiadnej z týchto územnoplánovacích dokumentácií sa neuvažuje so zrušením verejného priestranstva a s totálnou zástavbou Námestia Ľ. Štúra.

Skryť Vypnúť reklamu

Viera Mecková: Územný plán vždy počíta s ďalekou prognózou a zohľadňuje potreby a ciele všetkých oblastí mesta a jeho obyvateľov. Žilina dlho bola v situácii, ktorú jej mohlo závidieť mnoho miest na Slovensku, ale v súčasnosti je to presne naopak.

Môžete byť konkrétnejší?

Pavel Kropitz: Ide tu o centrálnu pešiu zónu, ktorá začína od železničnej stanice a pokračuje cez Národnú ulicu a Hlinkovo námestie, Farskými schodmi na Mariánske námestie, cez Štúrovo námestie a Bulvár. Celú koncepciu tvorí striedanie uličných a centrálnych priestorov. Aupark tento unikátny peší ťah výrazne naruší. Od hotela Slovakia nebude prechod možný vôbec, tadiaľ bude viesť zásobovacia cesta pre Aupark. Chodec bude musieť prejsť buď úzkym koridorom medzi Domom odborov a Auparkom alebo vnútorným priestorom Auparku. Iná možnosť nebude. Z obchodného hľadiska je to možno strategicky dobrý ťah, ale ako riešenie pešieho ťahu je to nesprávne.

Skryť Vypnúť reklamu

Martin Pavelek: Na ilustráciu – Aupark bude súkromným priestorom, súkromný majiteľ ho môže kedykoľvek zavrieť a na prechod zostane už iba spomínaný chodník medzi Domom odborov a Auparkom. V takomto koridore sa vôbec nedá uvažovať o cyklotrase, ktorá mala viesť cez Štúrovo námestie.

Viera Mecková: Okrem toho budova Auparku výrazne a neprimerane zasiahne do priestoru samotného Bulváru. Navrhnuté premostenie cez ulicu Veľká okružná s celkovou výškou viac ako

16 metrov a šírkou 23 metrov, povedie v dĺžke asi 25 metrov popred okná bytov na Bulvári.

Pavel Kropitz: Vzdialenosť medzi oknami bytov a Auparkom, bude asi 7 a na druhej strane

9 metrov...

Stavba takéhoto rozsahu v zmysle platnej legislatívy potrebuje množstvo kladných vyjadrení a posudkov, aby vôbec mohla byť povolená. Všetko je teda v poriadku?

Martin Pavelek: Určite nie. Mám osobnú skúsenosť, že v Žiline sa odborné posudky v prípade potreby účelovo zmanipulujú.

Sú však známe názory kritizujúce samotný výzor Štúrovho námestia. Aké boli predstavy o jeho budúcnosti?

Viera Mecková: Je to jedno z troch hlavných námestí Žiliny. Do budúcnosti sa o ňom uvažovalo ako o radničnom námestí s asi 30-percentnou zastavanosťou. V 90. rokoch bola verejná súťaž s predstavou jeho rozdelenia na dve menšie námestia. Rozhodne jeho využitie malo byť celkom iné. Žilina má veľký deficit zelene, ktorá mala byť doplnená práve na tomto námestí.

Martin Pavelek: Štúrovo námestie má nezastupiteľnú úlohu v živote mesta a svojimi danosťami je omnoho vhodnejšie na realizáciu kultúrno-spoločenských aktivít ako Mariánske či Hlinkovo námestie.

Pavel Kropitz: Mne predovšetkým chýba snaha o hľadanie optimálneho dotvorenia tohoto priestoru, pretože tento ani nemal šancu stať sa poriadnym námestím a už je súkromnou stavebnou parcelou. Realizovať na začiatku 21. storočia iba jedno podzemné podlažie pre parkovanie, ako uvažuje zámer Auparku, je „trestuhodné“, pretože pod námestím sa dajú vďaka dobrým geologickým podmienkam umiestniť minimálne 3 - 4 podzemné podlažia pre parkovanie, garážovanie a ďalšie potreby centrálnej mestskej zóny.

V čom je rozdiel medzi Auparkom a hypermarketom v žilinskom obchodnom centre?

Pavel Kropitz: Pôvodnú situáciu v Žiline dnes narušuje nekoncepčná výstavba komerčných aktivít. Nový územný plán ešte právne ne-

existuje a tento stav plodí nedomyslené rozhodnutia, ako je umiestnenie Auparku do centra mesta. Zmena námestia na stavebnú parcelu je popretím myšlienok, ktoré sa v Žiline dodržiavali aj za čias hlbokej totality. Hypermarkety, ktoré stoja na mieste bývalého športového areálu, sa budú dať v prípade poklesu záujmu zákazníkov relatívne rýchlo odstrániť, lebo to nie sú stavby s podzemím, ale zásahy, ktoré by v centre spôsobil Aupark, sú nenapraviteľné. Námestie prestane existovať jediným hlasovaním mestského zastupiteľstva. Každé mesto je také bohaté, ako kvalitne a bohato má vybavené verejné priestory – námestia ulice, parky.

Martin Pavelek: Rozhodnutie o predaji námestia pre Aupark je ďalším dôkazom nekoncepčnosti a neodbornosti práce na radnici. Po vybudovaní trolejbusovej dopravy, ktorá „zakonzervovala“ možnosti rozširovania a rozvoja dopravy v meste, ideme priamo v centre budovať komplex, ktorý potrebuje niekoľkonásobne rozšíriť, napríklad, profily ulíc o ďalšie pruhy, vybudovať nové kapacitné križovatky atď.

Je doprava najväčším problémom zámeru Aupark?

Pavel Kropitz: Treba si uvedomiť, že situovanie Auparku neovplyvní len dopravu v najbližšom okolí, ale zasiahne celú dopravnú sieť Žiliny. Pre aktivitu takého rozsahu v centre mesta by bolo treba prebudovať celú dopravu mesta, čo by stálo nemalé peniaze. Možno preto sa spracovatelia zámeru Auparku na Námestí Ľ. Štúra téme dopravy vyhýbajú, respektíve ju bagatelizujú.

Martin Pavelek: Mediálne opakovaným bonusom „za“ realizáciu Auparku je veľkokapacitné parkovisko pre 726 vozidiel, ktoré vyrieši parkovanie v centre. Aj tento údaj je však nepravdivý a účelový. Na základe prepočtov to nebude stačiť ani samotnému Auparku v čase otvorenia. V horizonte 5 - 10 rokov bude naviac Auparku chýbať asi 500 parkovacích miest. Znamená to, že pre potreby mesta a centra Aupark sa nevytvorí ani jedno parkovacie miesto. Takže pri konkrétnych číslach tvrdenie o „bezplatnom parkovaní“ vyznieva komicky a je to skôr pokus o získanie verejnej mienky. Prejazd predpokladaných 70 zásobovacích kamiónov denne pre potreby Auparku podľa spracovateľov vraj neovplyvní kvalitu životného prostredia, ovzdušia a hladiny hluku v lokalite. Úprimne povedané, nezdieľam tento ich optimizmus.

Aká je teda hlavná námietka voči Auparku zo strany architektov?

Viera Mecková: Aupark mal byť situovaný mimo centra, v priestore, ktorý by vhodnejšie uspokojoval jeho potreby. Z hľadiska významu a dopadu takejto stavby, mal projekčným prácam predchádzať dôkladný prieskum a odborná diskusia o možnom umiestnení. Určite existuje vhodnejšia lokalita, napríklad medzi Solinkami a Hlinami, i keď ideálnejšie mohlo byť miesto terajšieho Baumaxu a Kauflandu.

Martin Pavelek: Ak sú pravdivé slová poslancov MZ, že námestie predali, “aby bolo na výplaty“, je to smutné a varujúce.

Pavel Kropitz: Kým bratislavský Aupark riešil 70 percent z celkovej plochy ako parkové a sadové úpravy a dopravné komunikácie, v Žiline to má byť iba 10,8 percenta. Teda pre mesto nevytvorí takmer nič. Kompaktné monštrum s veľkoplošnými fasádami, vhodné na zelenú lúku, vsadia do živého mestského organizmu, do starostlivo zvažovanej zástavby pozdĺž hlavnej pešej trasy mesta. Vždy sa dbalo aj na diaľkové pohľady, aby typická veduta žilinských veží bola vnímateľná z celej hlavnej pešej trasy. Predložený zámer je prejavom absolútnej ignorácie ,,genia loci“, je spracovaný účelovo a tendenčne. Preto vyzývame na diskusiu a seriózne vyhodnotenie kladov aj záporov tejto investície.(tr)

Foto: archív

Ing. arch. Viera MECKOVÁ

Vek 70, žije a pracuje v Žiline.

Absolventka Fakulty architektúry a pozemného staviteľstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave.

1958 - 1990 Stavoprojekt Žilina. Od roku 1990 v slobodnom povolaní, architektonická činnosť, členka Slovenskej komory architektov. 1991 - 1993 členka rady Spolku architektov Slovenska, členka komisie pre architektúru pri Štátnom fonde kultúry, odborná posudzovateľka v oblasti architektúry. Účasť na viac ako 20 výstavách doma a v zahraničí, články v odborných časopisoch, popredné ceny v oblasti architektonickej činnosti. Držiteľka prestížnej ceny Emila Belluša za celoživotné dielo za rok 2003.

Ing. arch. Pavel KROPITZ,

autorizovaný architekt SKA

Vek 47, žije a tvorí v Žiline.

Absolvent Fakulty architektúry SVŠT v Bratislave.

Prax: 1982 až 1992 Urbion, štátny inštitút urbanizmu a územného plánovania Bratislava, stredisko Žilina.

Od 1992 súkromný podnikateľ, autorizovaný architekt pod názvom AAA - KROPITZ, s dôrazom na projektovú činnosť a oblasť urbanizmu, územného plánovania, krajinotvorby a aplikácie zákona EIA v praxi.

Ing. arch. Martin PAVELEK

Vek: 34, žije a pracuje v Žiline.

Absolvent Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Držiteľ: hlavnej ceny titulu Stavba roka 2003 v rovnomennej verejnej celoštátnej súťaži, prestížnej nominácie na cenu Dušana Jurkoviča 2002, ceny združenia ABF Slovakia za tvorivý prínos v centrálnej mestskej zóne v súťaži Stavba roka 1999 a špeciálnej ceny v medzinárodnej súťaži EAAE Quest for urban design v Eindhovene 1992.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. METROPOLIS prináša mestské bývanie vo vysokom štandarde
 2. Slovensko spoznalo najlepšie farmy minulého roka
 3. Máte problémy s trávením? Známy gastroenterológ radí ako na ne
 4. Ako inovácie menia naše návyky? Čo už dnes môžete robiť inak
 5. ARÓNIA najsilnejšia prírodná prevencia proti respiračným vírusom
 6. Nástrahy online vyučovania, o ktorých sa nehovorí
 7. Vianočné vydanie magazínu SME Ženy
 8. Slovenské „šampanské“, za ktorým sa skrýva príbeh lásky
 9. Venujte na Vianoce darček plný informácií
 10. Zdravé varenie: zábava pre celú rodinu
 1. Detský čaj COOP Jednoty získal unikátne medzinárodné ocenenie
 2. FMMR svojím výskumom reaguje na aktuálne živé témy
 3. Slovenské „šampanské“, za ktorým sa skrýva príbeh lásky
 4. Vianočné vydanie magazínu SME Ženy
 5. Novinka medzi prefabrikátmi
 6. Virtuálne prechádzky ako pomoc turistom pri orientácií
 7. 3D virtuálne prechádzky pozdĺž maďarsko-slovenských hraníc
 8. METROPOLIS prináša mestské bývanie vo vysokom štandarde
 9. The future of M&A in Europe
 10. Prvé zamestnanie: 3 veci, na ktoré by ste nemali zabudnúť
 1. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 34 440
 2. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 15 476
 3. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári 15 154
 4. Aká je chémia vôní 10 902
 5. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 9 461
 6. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 849
 7. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 815
 8. Bývanie v meste predlžuje život 8 232
 9. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 7 809
 10. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť 6 304
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Mesto čistí Žilinu od bilboardov a nelegálnych reklamných zariadení

V minulých dňoch mesto odstránilo ďalších deväť bilboardov.

#MYtozvladneme

ONLINE DISKUSIA: Prohibícia hazardu? Správne riešenie alebo krok vedľa?

Diskusiu vysielame live vo štvrtok 3. decembra o 18.00 hod. Novela zákona o hazardných hrách dala do rúk miest a obcí možnosť zakázať na svojom území hazardné hry aj bez petície občanov. Odborníci varujú pred týmto krokom a poukazujú na vznik viacerých nebezpečenstviev.

Kde sa učia študenti programovať a hrať? V novovzniknutom GAMElab v Žiline

Študenti majú kontakt s najnovšími technológiami.

Novovzniknutý GAMElab.

Právna poradňa MY: Práva zamestnanca a riešenie sporov so zamestnávateľom počas pandémie

Bojíte sa o zárobok, lebo ste v karanténe? Prišli ste o prácu, lebo váš zamestnávateľ obmedzuje podnikanie? Viete, na koho a kde sa máte obrátiť v takejto či podobnej situácii? Aj na tieto otázky odpovedajú v bezplatnej právnej poradni naši právni experti.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

V Zámkoch otvorili nové nákupné centrum

Pre návštevníkov je k dispozícii osem obchodných prevádzok.

Kamión narazil do reštaurácie a pohostinstva (+VIDEO)

Vodič pravdepodobne za volantom zaspal, havaroval v centre Tvrdošína.

V trnavskej nemocnici je pozitívne testovaných takmer sto zamestnancov

Počet hospitalizovaných pacientov s COVID-19 je vo Fakultnej nemocnici v Trnave približne rovnaký v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.

V Nitre padnú hlavy. Len či správne...

Húfna kritika (aj) od ex-hráčov. Za Nitru nastupuje v prvej slovenskej lige najmenej odchovancov v histórii.

Už ste čítali?