Nedeľa, 25. júl, 2021 | Meniny má JakubKrížovkyKrížovky

Dnes na návšteve v ZŠ na Karpatskej ul. v Žiline

Základná škola na Karpatskej ulici v Žiline je jednou z troch základných škôl na sídlisku Vlčince. Vznikla v roku 1984, v minulom školskom roku oslávila svoje 20. narodeniny.

V školskom roku 1997/ 98 sa začala špecializovať na šport - plávanie a športovú gymnastiku. Postupne sa pridali cudzie jazyky, ľadový hokej a v tomto školskom roku i matematika. Školu navštevujú žiaci zo všetkých častí mesta, z okolitých, ale i vzdialených obcí. Dovedna je ich 800. Ich školskou mamou je riaditeľka Emília Wiesengangerová.Hrdosť je veľmi dôležitý pocit


Predstavte nám výchovno-vzdelávací program vašej školy.
Je pestrý, ale najväčší dôraz kladieme na kvalitu vyučovania, čo sa prejavuje v úspešnosti pri prijímaní našich žiakov na stredné školy, ale tiež v ich dobrom štarte v prvých ročníkoch na týchto školách. Kvalita vyučovacieho procesu a dobrá spolupráca so žiakmi i v mimovyučovacom čase sa prejavuje i v zapájaní sa do najrozličnejších súťaží. V tomto školskom roku sa našim žiakom zvlášť darilo v prírodovedných a športových súťažiach.
Vyučovací proces dopĺňame a spestrujeme rôznymi akciami, návštevami divadelných predstavení a výchovných koncertov, exkurziami, kde je najväčší záujem o literárno – dejepisné, pretože sú na vysokej úrovni. K mimoriadnym udalostiam na našej škole patrí príprava Akadémie ku koncu školského roka. Teraz sa všetci veľmi tešíme na Deň otvorených dverí, pretože sa snažíme vymyslieť pre našich hostí vždy niečo nové. Veľkým zážitkom pre žiakov, a nielen pre tých menších, je Svetový deň zvierat, kedy deti môžu prežiť deň v škole so svojím domácim zvieratkom. Pravdaže tu platia určité obmedzenia.


A čo mimoškolská činnosť?
Mimoškolská činnosť školy je veľmi rozsiahla. Škola slúži deťom až do večerných hodín. Mnohé akcie sa uskutočňujú i počas víkendov. V našej škole aktívne pracuje viac ako 40 krúžkov, vzdelávacie, doučovacie, športové, turistické, umelecké... Samozrejme, že najväčší záujem je o krúžky počítačové a športové – volejbalový, florbalový, stolnotenisový, cvičenie na loptách. Veľmi pestrá je i ponuka krúžkov pre deti v ŠKD. Tu spomeniem Lego, šikovné ruky, tanečné krúžky, pohybové. Dve oddelenia sú zamerané na športovú gymnastiku a kondičný aerobik.
Časť vašich žiakov chodí aj do školy v Mojšovej Lúčke.
Od tohto školského roka sú v novej ZŠ v Mojšovej Lúčke, ktorá je elokovaným pracoviskom našej školy, umiestnení žiaci hokejových tried. Štrnásť pedagogických pracovníkov učí na oboch školách, to znamená, že niektorí sa takmer denne presúvajú z jednej školy na druhú. Na začiatku školského roka sme mali obavy, ako to zvládneme, avšak keď všetci chcú, tak to ide. Títo učitelia si zaslúžia veľkú pochvalu.


Máte priestor aj na integrované vyučovanie?
Som veľmi hrdá na to, že na našej škole dávame veľký priestor i deťom s vývinovými poruchami učenia a správania a deťom s telesným postihom. Momentálne máme 11 integrovaných žiakov. Veľmi si vážim prácu kolegov i špeciálnej pedagogičky – Veroniky Urbaníkovej, vďaka ktorým môžeme týmto deťom poskytnúť maximum.


Čo vás najviac teší?
Že škola je zaplnená deťmi tak povediac do posledného miestečka – myslím tým, že všetky priestory školy sú využité ako učebne. Že pri počte 800 žiakov na škole panuje pokoj a radostná atmosféra. Že priestory školy sú i po 20 rokoch čisté a estetické. Že naše pani kuchárky nám tak výborne varia. Že väčšina žiakov školy je hrdá na svoju školu a bývalí žiaci sa k nej tiež hrdo hlásia. Za to všetko patrí poďakovanie pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom a žiakom Základnej školy na Karpatskej ulici.
Vybrať z množstva záujmových krúžkov, ktoré pracujú pri ZŠ na Karpatskej ul. v Žiline, je veľmi ťažké. A tak sme sa rozhodli aspoň pre tri.


LITERÁRNO–HISTORICKÝ KRÚŽOK
Činnosť krúžku má dve časti. Prvou je poznávanie histórie nášho mesta a jeho okolia, druhou vydávanie školského časopisu O 10 minút osem. Je veľmi pestrý a medzi žiakmi obľúbený. Ročne vychádza približne päť čísiel. Sú v ňom príspevky o zaujímavých školských i mimoškolských akciách, ale nechýbajú ani kresby, ankety, rôzne súťaže, kvízy. Redakčná rada v počítačovej učebni prepisuje texty, upravuje stránky, navrhuje štruktúru budúceho čísla. Potom nasleduje tlač časopisu a distribúcia po škole. Pre členov redakčnej rady a prispievateľov sú to neoceniteľné skúsenosti s tvorbou časopisu, pre ostatných žiakov je časopis dôležitou súčasťou spoločenského života školy. Štrnásť členov krúžku pracuje pod vedením učiteliek Zuzany Ďurinovej a Adriany Marunovej.
LEGO – KRÚŽOK
LEGO – učebňa v škole oslavuje už svoje 10. výročie. Za toto obdobie zažila veľa radostných a šťastných chvíľ, pretože jej návštevníci tu postavili už nejednu zaujímavú stavbu. Tento krúžok patrí medzi najnavštevovanejšie krúžky deťmi 1.- 4. ročníka. Učebňa slúži i na vyučovanie rôznych predmetov – matematika, prírodoveda, vlastiveda,... O učebňu sa stará učiteľka Beáta Kianicová, ktorá zároveň vedie aj krúžky.
POČÍTAČOVÉ KRÚŽKY
Čoraz viac učiteľov využíva informačnú a komunikačnú techniku ako vhodnú vyučovaciu pomôcku. Zároveň sa kladie dôraz na umožnenie získania základných užívateľských zručností u detí už od 1. ročníka, pričom sa využíva ich veľký potenciál a otvorené myslenie.
Záujem o počítačové krúžky je mimoriadny – na škole ich pracuje dovedna 10, systematicky a v závislosti od veku dieťaťa. Od tréningu motoriky ruky s myšou, až po prácu s internetom, programom Microsoft Office Word, Excel, Power Point, Windows Media Player.
V rámci krúžkovej činnosti sme pripravili zaujímavú súťaž pre jednotlivcov vo vyhľadávaní informácií z danej tematiky na internete. Žiaci vyhľadávali k daným témam informácie na internete, ktoré potom spracovali a prezentovali. Práca na spracovaní jednej témy trvala mesiac. Témy boli veľmi zaujímavé a poučné, napríklad Európska únia, Boj proti drogám. Vianoca vo svete, OSN- jej funkcie, činnosť a význam pre svetový mier, Superstar vo svete a u nás... Budúci „programátori a informatici“ pracujú pod dohľadom učiteliek Márie Gažovej a Zuzana Janišovej.


Dovoľte nám predstaviť sa
Motto: „Škola nesmie byť miestom sĺz, bludiskom a drinou, ale hrou, hostinou a rajom.(J. A. Komenský)


Filozofia školy
Za najvyššiu hodnotu školy považujeme humánnosť školy – orientáciu výchovno – vzdelávacieho systému tak, aby čo najviac vychádzal v ústrety odlišným potrebám, záujmom a schopnostiam žiakov.
Výchovno-vzdelávací program
•odvíja sa od filozofie školy a dáva dostatočný priestor nielen talentovaným žiakom, ale aj žiakom s vývinovými poruchami učenia a správania i žiakom s telesným postihom,
•od 1. ročníka vyučovanie cudzieho jazyka s možnosťou výberu - angličtina, nemčina, francúzština,
•od 5. ročníka - trieda s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov,
• trieda s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov,
• trieda so športovou prípravou zameranou na plávanie a gymnastiku,
• trieda so športovou prípravou zameranou na ľadový hokej,
• vyučovanie informatiky,
• školský klub detí zameraný na všestrannú pohybovú výchovu, základnú gymnastiku, aerobik a tanečnú prípravu,
• záujmová činnosť v popoludňajších hodinách,
• mimoškolské aktivity – škola v prírode, lyžiarsky výcvik, plavecké kurzy pre začiatočníkov i pokročilých, športové , vedomostné i umelecké súťaže
•projekty a aktivity zamerané na zmysluplné využitie voľného času detí, na pomoc deťom so špecifickými problémami začleniť sa do kolektívu triedy a školy a na upevnenie zdravého spôsobu života - Infovek, Otvorená škola – šport pre všetkých, Čarovný príbeh – kniha, ktorú napísali žiaci, Sociálne a emočné učenie, Psychomotorika pre žiakov 1. a 2. ročníka, Správaj sa normálne, Škola podporujúca zdravie, Európa v škole, Poznaj svoje mesto, Čas premien, Preventívny program proti civilizačným chorobám – 4,85 Game over, školský časopis „O 10 minút osem“,
•pitný režim zabezpečený bylinkovými čajmi, ktoré sú po celý deň k dispozíci v termonádobách na všetkých chodbách školy,
•mliečny program,
•na škole pracuje špeciálny pedagóg.
Plány na najbližšie obdobie
•škola otvorená pre verejnosť,
•ponúknuť verejnosti centrum vzdelania i mimoškolských aktivít,
•stať sa školou produktívnou, ktorá reflektuje na podnety z vonkajšieho prostredia.
A na záver:
„Mám veľa kvetov,“ povedal, „deti sú tie najkrajšie kvety zo všetkých.
(O. Wilde)
Pozvánka na deň otvorených dverí
Pozývame rodičov, starých rodičov i všetkých ostatných, ktorí chcú spoznať našu školu, aby prišli vo štvrtok 5. mája a prezreli si priestory školy, zúčastnili sa vyučovacích hodín a zistili, čo sa deje cez prestávky. Navštívili oddelenia Školského klubu detí a krúžky v čase od 8.00 do 16.00 h.
Tohtoročné úspechy žiakov


MATEMATIKA
Matematická olympiáda – tri druhé miesta na okresné kole - Vladimíra Kanisová (9. M), Ondrej Šedo, Martin Čerňan (všetci 9. M) a ďalších šesť úspešných riešiteľov. Krajské kolo - 3. miesto Ondrej Šedo, 4. miesto Vladimíra Kanisová, 5. mies-
to Martin Čerňan. Pytagoriáda – okresné kolo - 2. miesto Jakub Prídavka (3. A) a ďalších sedem úspešných riešiteľov v 3. a 4. ročníku.
FYZIKA
Fyzikálna olympiáda – okresné kolo - 1. miesto Martin Čerňan. Krajské kolo
CHÉMIA
Chemická olympiáda – 4., 6. a 8. miesto v okresnom kole. Krajské kolo 1. miesto Samuel Genzor (9. J).
PRÍRODOPIS
Biologická olympiáda kategória E – okresné kolo botanika 1. miesto Andrea Čerňanová (8. M), geológia 1. miesto Samuel Genzor.
ZEMEPIS
Geografická olympiáda – okresné kolo 3. miesto Ondrej Šedo Ondrej a ďalších šesť úspešných riešiteľov.
SLOVENSKÝ JAZYK
Maťko Šaliansky. Druhé miesto v okresnom kole získala Veronika Ondrišíková (7. J).
ČO VIEŠ O HVIEZDACH
Okresné kolo 3. miesto Michal Krakovský (6. A).
VYBÍJANÁ
Okresné kolo 3. miesto.
PLÁVANIE
Majstrovstvá Slovenska - starší žiaci: Matej Oravec (9. P – 2-krát 1. mies-
to, 2. miesto, 2-krát 3. miesto), Beáta Pavlíková (9. P – 2. a 3. miesto). Mladší žiaci Natália Seidlová (7. P – 2. a 3. miesto). Najmladší žiaci Romana Pavlíková (6. P - 2-krát
1. miesto, 2-krát 2. miesto), Samuel Gabriš (6. P – 1., 2. a 3. miesto).
HOKEJ
Súťaž Stredoslovenského regiónu – sezóna 2004/05. 6. ročník – 1. miesto, 7. ročník – 3. miesto, 8. ročník – 6. miesto, 9. ročník – 2. miesto. Republikové kolo – 6. miesto.
Naše hviezdičky
Monika MIKŠÍKOVÁ - 5. J
2. miesto vo Hviezdoslavovom Kubíne, 3. v speve ľudových piesní
Marek RYBÁRIK - 9. B
člen hokejbalového družstva
(1. miesto v okresnom kole,
2. miesto v krajskom kole)
Bianka BARTKOVÁ - 4. A
vlani bola najlepšia modelka školy
Paula ČERŇANOVÁ - 8. M
1. miesto v okresnom kole biologickej olympiády - botanika
Martin ČERŇAN - 9. M
1. miesto v okresnom kole fyzikálnej olympiády, 2. miesto v okresnom kole matematickej olympiády, 5. miesto v krajskom kole MO
Beáta PAVLÍKOVÁ - 9. P
2. a 3. miesto na MS v plávaní 100 a 200m znak, dve 2. miesta v štafetách
Matej ORAVEC - 9. P
majster Slovenska v plávaní na 50m voľný spôsob a 100 m znak, 2. miesto polohové preteky,
3. miesto 200m znak
a 100 m voľný spôsob
Nikoleta BEŇOVÁ - 5. J
gymnastka
Zuzana HEJHALOVÁ - 8. J
volejbalistka, florbalistka a šéfredaktorka školského časopisu
O 10 minút osem


Veľmi by som chcel, aby sme tu mali plaváreň. Ale čo už. Triedy sú tiež veľmi pekné. Varia nám tu celkom dobre. Niekedy však výborne. Som rád, že tu máme šikovných žiakov.
P. Jucha, 5. J
Veľmi obľúbený je školský časopis. V časopise sú príbehy, krížovky
a hlavolamy. Dobre nám tu varia a sú tu dobré pani učiteľky. V našej škole nájdete množstvo ocenení, ktoré žiaci získali na rôznych súťažiach.
Tatiana Papíková, 5. J


Naša škola sa volá Karpatská. Podľa mňa je to najlepšia škola. Je najväčšia na Vlčincoch. Sú tam triedy jazykové, plavecké, matematické. Angličtina sa vyučuje od prvého ročníka. K našej škole patrí aj škola v Mojšovej Lúčke, kde sa učia hokejisti.
Monika Mikšíková, 5. J

Niektoré školy majú plaváreň, ale my máme telocvičňu, v ktorej sa hrajú rôzne hry. Tiež tu máme pekné, šikovné a obratné gymnastky. Chodia na všelijaké športové podujatia. Ešte tu máme veľmi dobré, milé a trpezlivé pani učiteľky. Mám túto školu rád.
Marek Smikoň, 5. J


V našej škole je veľa disciplinovaných žiakov. Napríklad môj spolužiak Michal Ivan lyžuje. Tomuto športu sa venuje štyri roky a má veľa ocenení. Má rád lyžovanie, a keď je nejaká súťaž ide na ňu. Je nám tu dobre a tešíme sa na ďalší deň.
Mária Pachulová, 5. J
Najčítanejšie na My Žilina

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako sa nepripraviť o zákazníkov bez hotovosti
 2. Úchvatná Petra: Stovky rokov zabudnutá v jordánskej púšti
 3. VÚB banka ešte viac posilní leasingové služby
 4. Od Česka až po Jadran
 5. Sudoku na leto: Nenechajte sivé bunky zaháľať ani cez prázdniny
 6. Investovať do akcií a ETF v malom sa teraz dá výhodnejšie
 7. Nikto im nezatlieska. Koľko medailí získajú Slováci v Tokiu?
 8. Slovenské čučoriedky? Nemusíte ísť do lesa, kúpite ich v reťazci
 9. Deti často nie sú na letnú škôlku alebo tábor vhodne pobalené
 10. Pätnásť miest v Rakúsku na letné potulky
 1. Nová sála i námestie. Trnavské Mýto sa stane novým centrom
 2. Ako uľahčiť opatrovanie seniorov doma
 3. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 4. Riziko úrazov je počas letných prázdnin vyššie
 5. Prvé bezbariérové fitko vo Zvolene otvára ZŤP cestu k športu
 6. Úchvatná Petra: Stovky rokov zabudnutá v jordánskej púšti
 7. Tatravagónka Poprad ponúka stabilnú prácu a kariérny rast
 8. Schodolez pre imobilných - Viete ako sa testuje?
 9. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
 10. Svet bude fungovať na dátach a tie sú pre Slovensko priorita
 1. Úchvatná Petra: Stovky rokov zabudnutá v jordánskej púšti 9 162
 2. Ako nájsť dobrý jogurt? Ak neobsahuje toto, ani ho nekupujte 8 778
 3. Vedci skúmali slovenskú magnéziovú minerálku. Výsledok prekvapí. 6 193
 4. Prečo by ste si nemali odoprieť balenú bagetu? 5 889
 5. Investovať do akcií a ETF v malom sa teraz dá výhodnejšie 4 190
 6. Slovenské čučoriedky? Nemusíte ísť do lesa, kúpite ich v reťazci 4 158
 7. Od Česka až po Jadran 3 647
 8. Nikto im nezatlieska. Koľko medailí získajú Slováci v Tokiu? 2 957
 9. Pätnásť miest v Rakúsku na letné potulky 2 816
 10. Ako sa nepripraviť o zákazníkov bez hotovosti 2 535
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Neváhajte a kupujte MY Žilinské noviny.


4 h
Ilustračné foto.

Prinášame vám tradičný kompas fanúšika.


12 h

S truhlicami sa spájajú rôzne zaujímavé príbehy.


TASR 24. júl

Farár z Moravskej Novej Vsi sa narodil v Žiline.


24. júl

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Vodnú plochu v kameňolome využívajú tisíce ľudí, napriek tomu, že je tam zákaz kúpania aj vstupu. Dnes sa tam utopil mladý muž.


24. júl

Vodnú plochu v kameňolome využívajú tisíce ľudí, napriek tomu, že je tam zákaz kúpania aj vstupu. Dnes sa tam utopil mladý muž.


24. júl

Záchranári upozorňujú, aby sa ľudia pred kúpaním vyhýbali alkoholu.


TASR 23 h

Prasklo vodovodné potrubie.


24. júl

Už ste čítali?