Štvrtok, 5. august, 2021 | Meniny má HortenziaKrížovkyKrížovky

Dnes na návšteve v ZŠ Belá

Základná škola v Belej sa z pohľadu územného katastra nachádza v strede Terchovskej doliny. Jej novodobé dejiny sa začínajú rokom 1962, o dva roky oslávi 55. narodeniny.

V školskom roku 1996/1997 sa začala špecializovať na projekt športových tried (futbal), cudzích jazykov, ľudových tradícií a od septembra minulého roku aj na rozvoj záujmovej mimoškolskej činnosti. Škola žije nápadmi, projektami a perspektívami. Jej riaditeľom je Mgr. Jozef ŠugárSúčasnosť pre budúcnosť


Aká je Základná škola v Belej?
Je to živo fungujúci organizmus, kde vo vzájomne súvislých vzťahoch a väzbách pôsobia žiaci, učitelia, prevádzkoví pracovníci, rodičovská verejnosť a príslušné zodpovedné inštitúcie. Krédom vedenia našej školy „otvorenosť pre všetkých“.
Akí ste?
Sme modernou školou tretieho milénia a všetci sme pripravení naplniť požiadavky verejnosti zamerané na odbornosť a úroveň vzdelania, rozvoj talentu žiakov; mimoškolských záujmových aktivít a utváranie optimálnych podmienok pre výchovno – vzdelávací proces.
Čo chcete dosiahnuť?
Chceme, aby naši absolventi boli pripravení na úspešné zvládnutie požiadaviek úrovne stredného vzdelávania v oblasti vedomostnej, špecifickej (šport, jazyky, kultúra), ale aby sme u nich vypestovali aj jednotlivé praktické zručnosti a návyky. Tým myslíme napríklad aj rozvoj miestnych ľudových tradícií,
Čo vás najviac trápi?
Sú to predovšetkým vyučovacie kapacity. Tu čakáme, že bude úspešný náš projekt nadstavby školy, ktorý sme nazvali Do Európy rozvojom vzdelanosti a kultúry v obci Belá, na ktorý by sme dostali finančné prostriedky Európskej únie.
Skúste na záver priblížiť vašu školu v číslach.
Od 1. apríla 2002 sme právnym subjektom, 1. júla toho istého roku sa našim zriaďovateľom stala obec Belá. Máme veľmi dobrú spoluprácu s obecným úradom, Radou školy, rodičovskou radou, farským úradom, obecným podnikom, športovým klubom, inštitúciami a podnikateľskými subjektami v obci Belá. Máme 538 žiakov, 23 tried, z toho päť športových (futbal). V škole pracujú dve oddelenia Školského športového strediska, 37 záujmových krúžkov, ktoré navštevuje 283 žiakov. Škola má 60 zamestnancov, dve školské budovy, telocvičňu i školskú jedáleň.
S futbalovou loptou od útleho veku


V rámci podpory talentovanej mládeže a zmysluplného využitia voľného času sa v ZŠ v Belej rozhodli využiť interné a externé podmienky školy, ale hlavne podporu obecného úradu a miestnej telovýchovnej jednoty a v školskom roku 1996/97 tu prvýkrát otvorili v 5. ročníku športové triedy so zameraním na futbal. Dnes športové triedy navštevujú nielen žiaci z Belej, ale aj z blízkeho okolia, najmä Krasnian, Lutíš, Lysice, Stráže, Varína, Nededze, Dolnej Tižiny a Terchovej. V roku 2003 tu vzniklo Školské športové stredisko, kde sa futbalu venujú už tretiaci, aby vytvorili dobrú základňu pre športové triedy. Žiaci športových tried dnes dosahujú výrazné úspechy. Nielen v súťažiach v rámci okresu či kraja, ale aj v súťažiach s celoslovenskou a medzinárodnou pôsobnosťou. Žiaci sa tento školský rok prebojovali do 1. ligy. V krajskom finále malého futbalu skončili na 2. mieste, v súťaži o Pohár riaditeľky SOU stavebného v Žiline s prehľadom zvíťazili, v súťaži NIKE CUP postúpilo žiacke futbalové mužstvo z Belej do krajskej súťaže. Vyvrcholením bola účasť na Majstrovstvách Slovenska vo futsale v dňoch 15. – 16. 6. 2005.
Starší i mladší žiaci boli úspešní aj v halových turnajoch v Ružomberku (2. m.), v Dolnom Kubíne (2. m.) i v Belej (1. m.). Mladší žiaci absolvovali aj niekoľko zimných halových turnajov, v Belej a Dolnom Kubíne (2. m.), v Považskej Bystrici a Třinci (3. m.). Na medzinárodnom futbalovom turnaji v Terchovej obsadili mladší žiaci 2. a starší žiaci 3. miesto.
Pod záštitou starostu obce Belá Ivana Dvorského sa na ihrisku TJ FK Belá hral medzinárodný futbalový turnaj pod názvom BELSTA CUP, kde starší žiaci skončili na 2. mieste.


Plamienok v deťoch horí celý rok


Na začiatku školského roku 2004/05 začalo pri ZŠ v Belej pôsobiť aj Školské stredisko záujmovej činnosti, ktoré dostalo priliehavý a sympatický názov Plamienok. „Všetkým žiakom
z našej školy tu ponúkame možnosť rozvíjať ich záujmy, ale organizujeme pre nich aj rôzne zamerané oddychové činnosti vo voľnom čase. Jednotlivé podujatia sa nerealizujú len v areáli školy, kde máme k dispozícii telocvičňu, ihrisko, počítačovú miestnosť a herňu, ale snažíme sa deti dostať aj mimo školy i obce. Obľúbená je turistika, návšteva múzeí, galérií, výstav. V súčasnosti máme 283 členov, ktorí pracujú v 21 krúžkoch v športovom, jazykovom, prírodovednom, technickom, spoločensko – vednom či umeleckom oddelení,“ dozvedeli sme sa od Mgr. Kataríny Zuziakovej, ktorá je zástupkyňou riaditeľa školy pre Školské stredisko záujmovej činnosti v Belej. Pozitívom je, že okrem učiteľov vedú záujmové krúžky aj rodičia, dokonca i bývalí žiaci. Aj to je spôsob, ako sa otvárať širšej verejnosti, a preto hľadajú aj ďalšie možnosti spolupráce s rodičmi. Stredisko pripravuje aj príležitostnú záujmovú činnosť formou jednorázových podujatí, organizuje športové a zábavno – oddychové aktivity. Činnosť v stredisku sa nekončí ani s posledným dňom školského roka. Pokračovať bude aj počas letných prázdnin. Pre žiakov pripravili pracovníci strediska i vedúci jednotlivých krúžkov bohatú ponuku výletov do blízkeho aj širšieho okolia.


MOTTO ŠKOLY:
Škola je o kráse písmen, správnosti čísel, múdrosti slov, bohatstve myšlienok, sile ducha, šikovnosti tela, symbióze žiakov, učiteľov a verejnosti.


FILOZOFIA ŠKOLY: OTVORENOSŤ, HUMÁNNOSŤ, ODBORNOSŤ, ÚSPEŠNOSŤ.


Koncepcia školy
jej základom je úspešnosť jej priorít,
úspešné výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese, v profesionálnej orientácii a zaradení žiakov,
športové triedy so zameraním na futbal (5.- 9. ročník),
školské športové stredisko (futbal – prípravka),
výučba cudzích jazykov (Aj, Nj) od 1. ročníka,
školské stredisko záujmovej činnosti – rozvoj mimoškolskej činnosti žiakov v záujmových útvaroch (krúžky, herňa),
integrácia žiakov,
rozvoj ľudových tradícií (spev, tanec, hudba),
medzinárodná družobná spolupráca so školami v Poľsku a v Srbsku – Čiernej Hore.
Projekty
Cestujeme do rozprávky
Do druhého ročníka programu Školy pre budúcnosť, ktorý je zameraný na nové metódy vzdelávania žiakov a organizuje ho Konto Orange bolo predložených 675 projektov. Z nich dostalo finančnú podporu 112. Zo Žilinského kraja ich bolo 16 a medzi nimi aj projekt 1. A triedy zo ZŠ v Belej, ktorého autorkou bola učiteľka Mgr. Irena Kolčáková. Za projekt Cestujeme do rozprávky získala pre svoju triedu grant 30-tisíc korún. „Hlavným cieľom bolo spestriť prácu na vyučovaní prostredníctvom rozprávok a pritom využiť prvky modelu Integrovaného tematického vyučovania. Výsledkom spoločnej expedície detí bolo veľké Abecedné leporelo. Ešte nás čaká pasovanie za kráľovských rytierov za účasti rodičov na rozprávkovom zámku v Bojniciach,“ prezradila o projekte Irena Kolčáková.
Správaj sa normálne
Disciplinovanosť, sústredenosť, pozornosť, to sú heslá odborných prednášok, ktoré pre žiakov 5. tried organizujú príslušníci Policajného zboru Terchová. Prostredníctvom modelových situácií a námetov na uvažovanie si žiaci tvoria vlastné predstavy a názory na riešenie konkrétnych situácií v cestnej premávke. Cieľom prednáškového cyklu je spoznať samého seba, nevystavovať sa nebezpečenstvu a neohrozovať vlastnou nevedomosťou a nedbanlivosťou svoj život a životy iných.
Otvorená škola v oblasti športu 2004/2005
Cieľom tohto projektu je v rámci programu rozvoja športových a vzdelávacích aktivít realizácia drobných úprav športových objektov, dovybavenie športovo-technickým materiálom a skvalitnenie športovej a záujmovej činnosti nielen školskej mládeže, ale i občianskej verejnosti v obci. Tento projekt bol už dvakrát úspešne zrealizovaný.


Ľudové tradície nie sú otázkou veku
Keď v roku 1979 oslavovala obec Belá 600-té výročie vzniku, zrodila sa tu myšlienka ukázať mladšej generácii život niekdajšej dediny a starším sprítomniť ich mladé roky. Na podnet učiteľov, rodákov z Belej, vznikla folklórna skupina Belianka, ktorá choreograficky spracovala a pripravila prácu s ľanom, kosenie, svadobné zvyky, páranie peria a iné. Predstavili sa nielen v rodnej obci, ale neskôr žali úspech za úspechom i v Plaveckom Štvrtku, Plaveckom Podhradí, Rohožníku, Oravskej Lesnej, ale predovšetkým na folklórnych slávnostiach vo Východnej, Detve i Terchovej.
A aby skupina mala svojich nasledovníkov, v roku 1981 vznikol ďalší folklórny súbor Malá Belianka. Pod vedením učiteľky Hermíny Štrbovej navštevovali deti najstarších obyvateľov obce, vypytovali sa na zvyky a obyčaje, vyhľadávali náčinia, ktoré slúžili ako rekvizity v naštudovaných choreografiách. Spolu so skupinou dospelých sa zúčastňovali aj na folklórnych festivaloch, ale hlavne začínali získavať prvé a stále ďalšie ocenenia na okresných a krajských prehliadkach.


Najlepší žiak školy
Pod záštitou starostu obce Ivana Dvorského škola vyhodnocuje celoročnú súťaž o najlepšieho žiaka školy. Kritériami pre získanie titulu je výborný prospech a správanie, účasť na školských a mimoškolských súťažiach a olympiádach. Ocenení sú traja žiaci, ktorí okrem diplomu, od riaditeľa školy dostávajú detskú vkladnú knižku. V tomto školskom roku to budú: Zuzana Šuštiaková (8. A), Vladimír Židek (9. B) a Pavol Ďurana (8. B).
Galéria najlepších
František Synák 8. A
viacnásobný víťaz recitátorských súťaží
Natália a Lenka Martošové 6. B
nádejné speváčky
Ján Fujdiak 9. B
majster Európy v silovom trojboji, držiteľ svetových a európskych rekordov v tlaku na lavičke, v drepe a mŕtvom ťahu
Peter Janiš 9. B
majster Európy v tlaku na lavičke
Zuzana Šuštiaková 8. A
úspešná riešiteľka matematických olympiád a výtvarných súťaží
Pavol Ďurana 8. B
úspešný riešiteľ matematických olympiád a výtvarných súťaží
Mária Hornáčková 7. B
aktívna členka „Malej Belianky“
Vladimír Židek 9. B
úspešný matematik i chemik
Lenka Muráriková 7. A
úspešná riešiteľka olympiády
v nemeckom jazyku
Jana Frnčová 5. B
nádejná výtvarníčkaNajčítanejšie na My Žilina

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako si zabezpečiť krytie liečby a karantény v zahraničí?
 2. Poznáte horúci trend interiérového dizajnu?
 3. Podnikáte? Otvorte si účet online a ušetrite
 4. Ficov priateľ a oligarcha Miroslav Výboh zmenil kurz v biznise
 5. Ak sa včas nespamätáme, vlaky z Číny získajú Maďari a Poliaci
 6. Na čo si dávať pri investovaní do kryptomien pozor
 7. Odomknite si SME.sk na viacerých zariadeniach
 8. Matej Bel: bol plagiátor alebo génius?
 9. Dominika Kavaschová: Netušila som, že mám v sebe toľko nehy
 10. Ako sa dostať z Bratislavy do Nitry, Bystrice, Popradu a Prešova
 1. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 2. Stropný zdvihák zlepší život všetkým imobilným ľuďom
 3. Zázračné účinky Arónie na zdravie
 4. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 5. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 6. Poznáte horúci trend interiérového dizajnu?
 7. Ficov priateľ a oligarcha Miroslav Výboh zmenil kurz v biznise
 8. Dekarbonizácia má byť súčasťou moderných dodávateľských vzťahov
 9. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 10. Ako zvýšiť produktivitu vašej prevádzky?
 1. Ficov priateľ a oligarcha Miroslav Výboh zmenil kurz v biznise 6 741
 2. Dominika Kavaschová: Netušila som, že mám v sebe toľko nehy 6 173
 3. Dovolenka v Turecku: Skvelé hotely na leto 2021 5 802
 4. Ako sa dostať z Bratislavy do Nitry, Bystrice, Popradu a Prešova 5 561
 5. Ak sa včas nespamätáme, vlaky z Číny získajú Maďari a Poliaci 5 061
 6. Matej Bel: bol plagiátor alebo génius? 3 323
 7. Ako nájsť dobrý jogurt? Ak neobsahuje toto, ani ho nekupujte 3 204
 8. Na čo si dávať pri investovaní do kryptomien pozor 3 187
 9. Jeden deň na Bratislavu nestačí 2 404
 10. Osviežujúci skúter legendárnej talianskej značky 2 379
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Futbalisti Kysuckého Nového Mesta sa gólovo radovali v Gbeľanoch až šesťkrát.

1. kolo Slovnaft Cupu prinieslo krásne góly, ale aj kontroverzné momenty.


2 h
Ilustračná foto.

Súčasťou programu bude aj odovzdanie listiny kráľom Karolom Róbertom.


TASR 5 h
Ilustračná foto.

Polícia ponúka vodičom dve obchádzkové trasy.


SITA 8 h

Ako to na olympiáde vyzeralo? Lukáš Giertl, vedúci výpravy vodných slalomárov, prezradil viac aj o výkonoch Slovákov.


13 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

K vyhliadkovej veži vedie nový náučný chodník.


TASR 3. aug

Bez geometrického plánu už kataster vecné bremeno nezapíše.


24 h

Tréner Ščasný volá do FC dvoch lídrov Bábu a Veľkého Cetína.


10 h

Zo stretnutí sa vytvorila tradícia.


4. aug

Už ste čítali?