Sobota, 30. september, 2023 | Meniny má Jarolím

Dnes na návšteve v SOU obchodnom Žilina

Stredné odborné učilište obchodné v Žiline na Sasinkovej 45 oslávilo prednedávnom 20. výročie svojho vzniku.

Za túto dobu prešla škola – tak ako celé naše školstvo - zložitým obdobím školských reforiem a zmien, ktoré prinášajú nové nároky na absolventa odborného vzdelávania, na pedagógov, profilovanie školy. Prioritou je zatraktívnenie štúdia pre žiakov a na  ich úspešné uplatnenie sa na trhu práce. Rozprávali sme sa o tom s riaditeľkou učilišťa Alenou Chupáčovou.


Dobré meno školy budujú žiaci, majstri i učitelia


Aká je vaša škola dnes?
Škola má 701 žiakov a patrí medzi najväčšie odborné školy v rámci  Žilinského samosprávneho kraja. Ročne opúšťa brány našej školy asi 250 absolventov. Za tých 20 rokov činnosti sú to už tisícky mladých ľudí.
Taký počet žiakov si určite vyžaduje aj potrebné vybavenie.
Ani s tým nemáme problémy. Myslím, že na súčasné pomery máme veľmi dobré vybavenie. K dispozícii máme 19 učební, z toho dve sú špecializované na vyučovanie informatiky, v jednej sa vyučuje predmet ekonomické cvičenia v cvičnej firme a účtovníctvo, v ďalšej technika administratívy. Učebne sú na dvoch poschodiach budovy, interiér je zmodernizovaný, pôsobí útulne a  pozitívne na žiakov, pedagógov i na každého  návštevníka školy. Máme záujem aj ďalej modernizovať vybavenie a zariadenie školy.
A ako je to s cudzími jazykmi?
Ich výučbe tiež venujeme veľkú pozornosť. Sme jedna z mála škôl, ktorá zakúpila učebnice cudzích jazykov – Headway a Sprechen Sie deutsch? pre veľkú časť svojich žiakov. Naši pedagógovia sa pravidelne zúčastňujú školení vo svojich aprobačných predmetoch i v metodike vyučovania.
Ponúkate žiakom aj aktivity na voľný čas?
Okrem mnohých podujatí, zabezpečujeme pre nich aj záujmovú činnosť. Krúžky sú zamerané na šport, cudzie jazyky, informatiku a umelecké stvárňovanie – tvorivú dielňu. Zapojili sme sa aj do projektu Ministerstva kultúry SR  - kultúrne poukazy, pretože nám leží na srdci sprístupnenie kultúry našim žiakom a pedagógom.
Rozmýšľate aj o ďalších projektoch?
Isteže. Vypracovali sme projekt, ktorý čerpá z Medzinárodného Visegrádskeho fondu: Športom za zdravie a krásu. Tu sa chceme zamerať, ako to už vyplýva z názvu, na športové aktivity medzi tromi zúčastnenými školami z Českej republiky, Poľska a našou školou. Cieľom projektu je podporiť u žiakov športového ducha a pocity potreby športu a pohybu.
Akí sú vaši absolventi?
Mali by byť dostatočne adaptabilní, logicky mysliaci. Môžu sa uplatniť v rôznych funkciách v sektore obchodu i služieb. Žiaci
4-ročného štúdia sa učia dva cudzie jazyky, z odborných predmetov ekonomiku, účtovníctvo, marketing, ale napríklad aj hospodárske právo. Tí, ktorí chodia na 3-ročné učebné odbory, sa učia jeden cudzí jazyk a odborné predmety vychádzajú z jednotlivých odborov. Majú však aj ďalšie možnosti, ako si rozširovať svoje vedomostné obzory. Napríklad v ďalších súťažiach, ktoré organizujeme.


O medzinárodnej spolupráci


V rámci projektu Sokrates Comenius 1. – Školské partnerstvá, má SOU obchodné na Sasinkovej ulici niekoľko partnerských škôl. Prvou je poľská škola, ktorá je zároveň koordinátorom projektu. „Je to Zespól Szkól Zawodowych Nr 2 w Rydultowach, potom česká Střední odborná škola a Střední odborné učilište obchodu a služeb v Havířove a rakúska škola Hőhere Lehranstalt fűr Tourismus v Kremse. Témou celého projektu je propagácia zdravého životného štýlu medzi mládežou. V druhom roku je heslom Chceme školy bez drog, násilia a šikany!“ hovorí o úspešnom medzinárodnom projekte zástupkyňa riaditeľky pre teoretické vyučovanie Zdenka Albrechtová. Cieľom všetkých aktivít je čo najviac eliminovať používanie návykových látok medzi žiakmi, objavovať a predchádzať prejavom šikany a násilia v škole i mimo nej. V spolupráci koordinátorky pre drogovú prevenciu a učiteľov vznikol dotazník, z ktorého chceli zistiť aktuálny stav v škole. Po jeho vyhodnotení a zistení najväčších ohrození pre žiakov vypracovali spôsob prevencie v škole. Víťazi školskej súťaže v tvorbe plagátov s protidrogovou tematikou sa zúčastnia na koncoročnom spoločnom stretnutí žiakov všetkých partnerských škôl, ktoré bude v júni 2006 v Žiline. „Spoločne sme sa už stretli na jeseň minulého roka. Spojili sme to s turistikou na moravsko-poľskom pomedzí, kde sme všetci vystúpili na vrch Čantoryja. Po výstupe si žiaci vymenili darčeky, propagačné materiály o školách. Učili sme sa spievať slovenské, české a poľské piesne. Akciu hodnotili všetky strany veľmi pozitívne, najviac nadviazanie osobných kontaktov. A to je jeden z jeho hlavných cieľov,“ pokračuje Zdenka Albrechtová. Spomenie i ďalšie spoločné podujatia, ktoré sa robili v rámci projektu. Majstrovstvá v bowlingu či Miss Reneta, ktoré budú koncom mesiaca v Havířove.


Dôležité dátumy zo života školy
•K 1. septembru 1983 sa slávnostne otvorilo SOU 3, ktoré vzniklo po odlúčení od SOU v Bánovej. Sústredili sa v ňom odbory zamerané na obchod.
•Presne o rok neskôr zriadilo Generálne riaditeľstvo ZDROJ Bratislava komplexné Stredné odborné učilište obchodné v Žiline, ktoré zabezpečovalo prípravu žiakov v 3-ročných učebných odboroch: predavač so zameraním na potravinársky tovar, na textil a odievanie, na obuv a koženú galantériu.
•Od školského roku 1986/87 pribudli ďalšie: predavač so zameraním na domáce potreby a drobný tovar.
•V školskom roku 1989/90 tu otvorili nový študijný odbor s maturitou - obchodný pracovník so zameraním na potravinársky tovar.
•Neskôr sa rozšírili študijné možnosti na SOU obchodnom o nové odbory - aranžér, cukrár a pekár.
•V školskom roku 2002/03 tu otvorili nový, atraktívny študijný odbor, pracovník marketingu.


Kníhkupec - Šanca pre ôsmakov
Ste žiakmi ôsmeho ročníka ZŠ a začínate pomaly rozmýšľať, kam po skončení deviatky? Máte radi literatúru a kultúru? Ak ste na obe otázky odpovedali áno, skvelú šancu vám ponúka SOU obchodné na Sasinkovej ulici. „V školskom roku 2007/08 chcema otvoriť nový štvorročný študijný odbor kníhkupec. Teraz čakáme na skončenie procesu schválenia základných pedagogických dokumentov na MŠ SR,“ dozvedeli sme sa od zástupkyne riaditeľky pre teoretické vyučovanie Zdenky Albrechtovej. Učebné osnovy sú prispôsobené súčasným potrebám, ktoré sa kladú na absolventa odborného vzdelávania v oblasti obchodu a služieb. Znamená to, že absolvent bude dostatočne pripravený v oblasti informatiky, ekonomiky knižného trhu a kompetencií v dvoch cudzích jazykoch. „Predpokladáme, že absolventi tohto odboru nájdu uplatnenie v širokej sieti kníhkupectiev v našom kraji,“ je presvedčená Zdenka Albrechtová.


Reálny život v škole
„Prvým cieľom školy je reagovať na požiadavky trhu práce. Preto sme do učebného plánu študijného odboru obchodný pracovník zaradili nový predmet, ekonomické cvičenia v cvičnej firme,“ zdôvodnila tento krok riaditeľka Alena Chupáčová. Zaradeniu do učebného plánu predchádzalo vybavenie učebne kancelárskym nábytkom, pomôckami
a  počítačmi. Priestor odbornej učebne simuluje reálne prostredie firmy. Vyučujúci chcú, aby študenti získali čo najviac informácií z reálnej praxe. Simulujú sa tu pracovné činnosti reálnej firmy, používajú reálne podklady a doklady, fiktívne peniaze i tovar. „Naša cvičná firma má svoju vnútornú organizačnú štruktúru. Niektoré pracovné miesta sa obsadzovali výberovým konaním,“ informovala nás ďalej A. Chupáčová. Externými partnermi firmy sú rôzne úrady a inštitúcie. „Študentov vedieme k presnosti, pracovnej disciplíne, estetickému cíteniu, tímovej práci a komunikatívnym zručnostiam,“ dodala A. Chupáčová.


Aké možnosti ponúkame
Trojročné učebné odbory
•64602 02 predavač,
•6451 2 00 aranžér,
•2962 2 pekár,
•2964 2 cukrár.
Štvorročné študijné odbory
•6442 4 00 obchodný pracovník,
•6405 4 pracovník marketingu.
Denné (dvojročné) nadstavbové štúdium
•6403 4 00 podnikanie v remeslách a službách
•(pre absolventov odborov predavač, kuchár a čašník),
•6443 4 00 obchodník (pre absolventov v odbore predavač
•v stupňovitej príprave),
•2982 402 potravinárska výroba – pekárenská a cukrárenská
•výroba (pre absolventov v odboroch cukrár a pekár),
•6411 4 01 prevádzka obchodu – vnútorný obchod
•(pre absolventov v odbore predavač),
•6411 4 02 prevádzka obchodu – propagácia
•(pre absolventov v odbore aranžér).


Učia sa vo svojom
Odborná učebňa SOU obchodného DÚHA je na Hollého ulici. Tu sa učia dievčatá i chlapci v tých najreálnejších podmienkach. Je to úplne normálny obchod, ktorý je každý deň otvorený od 8.00 do 15.00 h a za tie najvýhodnejšie ceny tu usmievavé „skoropredavačky“ ponúkajú široký sortiment textilného, drogistického i papierenského tovaru, ale aj keramiku a doplnkový sortiment. 


Na teóriu nadväzuje prax


Praktické vyučovanie v SOU obchodnom sa realizuje vo dvoch formách. Odborná prax je určená žiakom nadstavbového štúdia a zabezpečuje sa výlučne individuálnou formou v podnikateľských subjektoch. Žiaci v odboroch obchodník a podnikanie v remeslách a službách získavajú priamo v praxi vedomosti z činnosti podnikov v oblasti obchodu, služieb a výroby. Žiaci v odbore pekárenská a cukrárenská výroba si rozširujú vedomosti a zručnosti v podnikoch cukrárenskej a pekárenskej výroby.
Odborný výcvik (OV) pre žiakov 1. – 4. ročníka denného štúdia sa zabezpečuje individuálnou alebo skupinovou formou v školských zariadeniach alebo na základe zmlúv v prevádzkach podnikateľských sub-
jektov. 
Máme päť školských odborných učební (DÚHA, bufety v SOU obchodnom, stavebnom, v SPoŠ a v SPŠ stavebnej), kde pod dozorom majsteriek OV pracujú žiaci 3.a 4. ročníka z odboru obchodný pracovník. „Pozitívom takto organizovaného OV pre žiakov je, že majú možnosť osvojiť si celý chod maloobchodnej prevádzkovej jednotky počnúc nákupom (objednávaním) tovaru cez príjem, skladovanie a predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi,“ vysvetlila nám riaditeľka školy Alena Chupáčová. Na OV získajú žiaci aj potrebné vedomosti, zručnosti a samostatnosť pri práci s registračnou pokladnicou či evidenciou tržieb. Podľa riaditeľky sú takto vo výhode oproti žiakom, ktorí robia výcvik v cudzích prevádzkových jednotkách a tieto možnosti všade nemajú.
Tradíciou v škole je zápolenie najzručnejších žiakov 3. ročníkov v odboroch predavač a obchodný pracovník pod názvom Ukáž, čo vieš. V školskom kole súťaže praktických zručností predvádzajú svoju šikovnosť v darčekovom balení fľaše a dezertu, ale aj v prezentácii firmy a tovaru dealerskou formou. Najšikovnejší žiaci potom postupujú do celoslovenskej súťaže v darčekovom balení.

Najčítanejšie na My Žilina

Komerčné články

 1. Vyrábajú lieky, ktoré poznali naše babky
 2. Ako si sporiť na dôchodok? Odpoveď vás možno prekvapí
 3. Unikátny kamión Hladinka smeruje na Bielu noc do Bratislavy
 4. Mexiko, Keňa či Maurícius. Cestujte za top exotikou z Viedne
 5. Aké tajomstvá skrýva kancelária šéfveliteľa?
 6. Umelá inteligencia už zajtra ovládne 5 miest na Slovensku!
 7. Slováci hlásili v lete až o 35 % viac škôd než minulý rok
 8. Všetkým lepí pred voľbami
 1. Zlato z malého futbalu aj plážového volejbalu
 2. Vďaka Blue Berry™ si užívam život naplno!
 3. V sobotu môžete urobiť dobrú voľbu! Union víta nových poistencov
 4. Ako si sporiť na dôchodok? Odpoveď vás možno prekvapí
 5. Unikátny kamión Hladinka smeruje na Bielu noc do Bratislavy
 6. Vyrábajú lieky, ktoré poznali naše babky
 7. Mexiko, Keňa či Maurícius. Cestujte za top exotikou z Viedne
 8. TIPOS prichádza s aplikáciou, ktorá zjednoduší stávkovanie
 1. Umelá inteligencia už zajtra ovládne 5 miest na Slovensku! 20 259
 2. Prešov si dlho pýtal obchvat, stáva sa slovenským skokanom 12 055
 3. Všetkým lepí pred voľbami 12 017
 4. Hladinka smeruje do Košíc! 8 268
 5. Až dve tretiny Slovenska majú mäkkú vodu. Čo na to naše cievy? 6 903
 6. Ako si sporiť na dôchodok? Odpoveď vás možno prekvapí 5 396
 7. Voľba srdcom je nespoľahlivá. Toto je najlepšia pomôcka 4 971
 8. Kaufland postavený z dreva? Áno, Bratislava má európsky unikát 4 530

Blogy SME

 1. Dušan Koniar: Spotrebná daň predražuje polliter asi o dva centy
 2. Anton Kovalčík: Murder Inc. na ruský spôsob 5. Koniec zvláštneho agenta FSB. Prvá časť.
 3. Rado Surovka: Niečo tu smrdí.
 4. Soňa Fröhlichová: Vinári pri Ženevskom jazere finišujú so zberom hrozna
 5. Pavel Ciesar: 325 mesiacov fiktívneho života v Matra Anke, a.s.
 6. Jano Richter: Oligarchovia sa radujú z každej jednej vraždy gayov
 7. Dada Vozáriková: Kúp mi knihu. V Edinburghu.
 8. Martin Škopec Antal: Na vlnách Slobodnej Európy
 1. Martin Greguš: Voličom Progresívneho Slovenska a SAS v Bratislave. Keď 1.10. už nebude mať kde zaparkovať spomeňte si, kto si opäť neurobil domácu úlohu... 82 555
 2. Miroslav Lukáč: V predvolebných debatách sme počuli Génia. Bohužiaľ Zla. Netreba ho predstavovať. Všetci ho poznáte. V hazarde platí kontra, re, vabank. 52 430
 3. Jana Plichtová: "Dobrák" Boris Kollár a jeho pomáhanie (si k majetku) 40 187
 4. Ján Šeďo: Generálmajor Ivan Pach dokonale a inteligentne zotrel Fica. 33 670
 5. Peter Kollega: Pán GP M. Žilinka, oklamali ste 5,447 miliónov občanov, okamžite odstúpte 29 282
 6. Miroslav Lukáč: Mladí Vlci zo Smeru, ako sa sami nazvali, už vycerili tesáky a dokonca ich zaťali. 28 710
 7. Michal Feik: Možno veriť predvolebným prieskumom? 27 311
 8. Pavel Macko: Fico je naničhodník, ktorý sa môže hanbiť! 15 554
 1. Monika Nagyova: Zo života vo firme snov: Po dvadsiatich dvoch rokoch som dostala výpoveď
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 68. - Arktída - Zem Františka Jozefa
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 67. - Kto bol Juan de Fuca, ktorý dal meno prielivu, ktorý obmýva brehy kanadského ostrova Vancouver?
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 66. - Martin Frobisher, pirát alebo kapitán?
 5. Monika Nagyova: Rómske deti kradnú. Ale iba energiu.
 6. Jiří Ščobák: Na zimní plavání v neoprénu je dobré se začít připravovat už teď
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 65. - Odkiaľ pochádza názov Kanada?
 8. Jiří Ščobák: Čekání na Volodymyra Zelenského před prezidentským palácem v BA (foto)
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Vo voľbách rozhodujeme, kto krajinu povedie.

Slovensku je približne 4,3 milióna voličov.


12m

Projekt počíta s výmenou celkovo 3771 kusov starých svietidiel.


21 h
Ilustračná fotografia.

V rámci projektu Závislí na zdraví prinášame sériu čitateľských príbehov o úspešnom boji so závislosťou.


(red) 28. sep

Tento rok vymenili 56 z celkovo 386 robotov.


TASR 28. sep

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Blogy SME

 1. Dušan Koniar: Spotrebná daň predražuje polliter asi o dva centy
 2. Anton Kovalčík: Murder Inc. na ruský spôsob 5. Koniec zvláštneho agenta FSB. Prvá časť.
 3. Rado Surovka: Niečo tu smrdí.
 4. Soňa Fröhlichová: Vinári pri Ženevskom jazere finišujú so zberom hrozna
 5. Pavel Ciesar: 325 mesiacov fiktívneho života v Matra Anke, a.s.
 6. Jano Richter: Oligarchovia sa radujú z každej jednej vraždy gayov
 7. Dada Vozáriková: Kúp mi knihu. V Edinburghu.
 8. Martin Škopec Antal: Na vlnách Slobodnej Európy
 1. Martin Greguš: Voličom Progresívneho Slovenska a SAS v Bratislave. Keď 1.10. už nebude mať kde zaparkovať spomeňte si, kto si opäť neurobil domácu úlohu... 82 555
 2. Miroslav Lukáč: V predvolebných debatách sme počuli Génia. Bohužiaľ Zla. Netreba ho predstavovať. Všetci ho poznáte. V hazarde platí kontra, re, vabank. 52 430
 3. Jana Plichtová: "Dobrák" Boris Kollár a jeho pomáhanie (si k majetku) 40 187
 4. Ján Šeďo: Generálmajor Ivan Pach dokonale a inteligentne zotrel Fica. 33 670
 5. Peter Kollega: Pán GP M. Žilinka, oklamali ste 5,447 miliónov občanov, okamžite odstúpte 29 282
 6. Miroslav Lukáč: Mladí Vlci zo Smeru, ako sa sami nazvali, už vycerili tesáky a dokonca ich zaťali. 28 710
 7. Michal Feik: Možno veriť predvolebným prieskumom? 27 311
 8. Pavel Macko: Fico je naničhodník, ktorý sa môže hanbiť! 15 554
 1. Monika Nagyova: Zo života vo firme snov: Po dvadsiatich dvoch rokoch som dostala výpoveď
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 68. - Arktída - Zem Františka Jozefa
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 67. - Kto bol Juan de Fuca, ktorý dal meno prielivu, ktorý obmýva brehy kanadského ostrova Vancouver?
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 66. - Martin Frobisher, pirát alebo kapitán?
 5. Monika Nagyova: Rómske deti kradnú. Ale iba energiu.
 6. Jiří Ščobák: Na zimní plavání v neoprénu je dobré se začít připravovat už teď
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 65. - Odkiaľ pochádza názov Kanada?
 8. Jiří Ščobák: Čekání na Volodymyra Zelenského před prezidentským palácem v BA (foto)

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu