Nedeľa, 5. február, 2023 | Meniny má Agáta

OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ ŽILINA - ÚRADNÁ SPRÁVA č. 26

1. ŠDK ObFZ – predseda Ing. Miloš Hodoň, zasadnutie 30. 3. 2006
12. ŠDK prekladá MFS 16. kolo dospelých I. a II. triedy na 19. mája 2006 o 17.00 h.
13. ŠDK prekladá MFS 12. kolo III. trieda sk. A na 19. mája 2006 o 17.00 h.
14. ŠDK prekladá MFS dospelých 10. kolo III. trieda sk. B na 11. júna 2006 o 17.00 h.
15. ŠDK prekladá MFS dorastu I. a II. triedy 16. kolo na 26. mája 2006 o 17.00 h.
16. ŠDK prekladá MFS SŽ a MŽ 16. kolo na 25. mája 2006 o 15.30 a 17.00 h.
17. ŠDK schvaľuje žiadosť TJ Hôrky a nariaďuje odohrať MFS dorastu I. triedy
18. kolo Trnové – Hôrky v sobotu 22. 4. 2006 o 16.30 h.
Disciplinárny úsek – vedúci Ing. Peter Gamboš:
Rozhodnutie o zastavení účinnosti rozhodnutí DK ObFZ u previnení z jesennej časti ročníka 2005/2006, podľa čl. 31, bod 2 DP v rozsahu: 1. zastavuje účinnosť zostatkov nepodmienečných trestov jednotlivcov uložených na počet súťažných stretnutí (tresty za 4 a 8 ŽK). 2. zastavuje účinnosť zostatkov podmienečných trestov jednotlivcov uložených na počet súťažných stretnutí a na časové obdobie. 3. zastavuje účinnosť zostatkov nepodmienečných trestov jednotlivcov, ktoré boli zmenené na základe žiadosti jednotlivcov na podmienečné. 4. zastavuje účinnosť zákazu vykonávania všetkých funkcií v FK (hráči, funkcionári). 5. zastavuje účinnosť zostatkov podmienečných a nepodmienečných trestov pre R a DZ. 6. zahladzuje doteraz udelené a evidované ŽK, ktorými boli hráči napomenutí v jesennej časti ročníka 2005/2006. 7. ponecháva v platnosti zostatky nepodmienečných trestov jednotlivcov uložených na časové obdobie. 8. ponecháva v platnosti zostatky nepodmienečných trestov jednotlivcov uložených na počet súťažných stretnutí. 9. ponecháva v platnosti tresty a pokuty udelené družstvám FK.
Prenesené tresty do jarnej časti súťaže: Dospelí: Zádubnie - PECHOČIAK Pavol, 850615, 2 MFS N, Dlhé Pole – TORNÁRY Dušan, 720127, 6 mesiacov N do 27. 4. 2006, HLAVOŇ Ivan, 671105, 1 MFS N, Višňové – STROMČEK Michal, 810404, 1 MFS N, GAŠKO Jaroslav, 850531 2 MFS N, Hlboké – KONEČNÝ Daniel, 820722, 1 MFS N, Nezbud. Lúčka – ŠVEJDÍK Marek, 840107, 3 MFS N, KUBO Ľuboš, 740520, 1 MFS N, FK – uzavretie HP na 1 MFS do 30. 6. 2006, Hrabové – GAJDOŠÍK Jozef, 681122, 1 MFS N, BUNTA Štefan, 730115, 1 MFS N, Súľov – DANÍŽEK Ondrej, 780210, 5 mesiacov N do 28. 10. 2006, DANÍŽEK Martin, 760311, 2 MFS N, Petrovice – CARÁNEK Branislav 810510, 1 MFS N, Považský Chlmec - HOLBOJ Róbert, 740424 1 MFS N, Lietava – SÚKENÍK Milan, 800412, 3 MFS N, Štiavnik – POBIJAK Ján, 841024 4 MFS N, MRAČNÍK Vladimír, 850219 4 MFS N, Stránske – FAŠANOK Ľubomír, 770123, 9 mesiacov N do 11. 8. 2006, GABČÍK Ladislav, 800304, 7 mesiacov N do 11. 6. 2006, FK – zastavenie činnosti na 1 MFS N, uzatvorenie ihriska na 1 MFS P do 30.6.2006. Nededza – FK – uzatvorenie ihriska na 1 MFS P do 30.6.2006.
Dorast: Hrabové – BELEJ Jozef, 870802, 2 MFS N, Teplička n/V., PYTEL Ján, 880807, 2 MFS N, Mojš KALUŽÁK Tomáš, 870914 , 24 mesiacov N do 11.9.2007, Terchová – ROMANČÍK Peter, 891215, 2 MFS N, Horný Hričov – VONS Marek 910128, 1 MFS N, LAGOVSKÝ Stanislav, 900126, 1 MFS N, Krasňany – GACHO Juraj, 890503, 1 MFS N, FERIANEC Marek, 881 017, 2 MFS N.
- disciplinárny úsek upozorňuje rozhodcov, delegátov zväzu a funkcionárov FK, že bola schválená novelizácia kapitoly Záväzné pokyny pre rozhodcov, delegátov zväzu,... v Rozpise súťaží vo futbale 2005/2006 nasledovne: bod 1 opraviť nadpisy na: b/ bod okamihu, kedy pred stretnutím kapitán družstva podpíše zápis, do vstupu rozhodcu na hraciu plochu pred stretnutím:
c/ od vstupu rozhodcu na hraciu plochu pred stretnutím, do opustenia hracej plochy rozhodcom po stretnutí:
d/ od opustenia hracej plochy rozhodcom po stretnutí, do podpísania zápisu kapitánom družstva.
DÚ – upozorňuje rozhodcov na správne vypisovanie Zápisov o stretnutí: rozhodca je povinný na prednej strane zápisu heslovite uviesť dôvody vylúčenia hráča (nestačí uviesť napr. HNS, surová hra, vzájomné napadnutie, urážka rozhodcu a pod.). Musí dbať na správnosť a čitateľnosť uvádzaných údajov na origináloch, kópiách a fotokópiách predných strán zápisov, pri priestupkoch podľa Pravidla XII. A Pravidiel futbalu (sotenie, udretie, kopnutie, podrazenie, vrazenie a pod.) je rozhodca povinný uviesť na prednej strane zápisu v rubrike „napomínaní a vylúčení hráči“ skutočnosť, keď bol priestupok vykonaný mimo súboja o loptu, bez úmyslu hrať s loptou, resp. v prerušenej hre. Rozhodca v popise priestupku neuvádza pojem „v neprerušenej hre“, resp. „v súboji o loptu“, k dôvodu vylúčenia hráča rozhodca pripojí pojem „surová hra“ iba v prípade, ak hráč pri zákroku vedome ubližoval, alebo sa snažil ublížiť súperovi na zdraví.
Disciplinárny úsek na základe podkladov a návrh hospodárskeho úseku s okamžitou platnosťou zastavuje činnosť podľa DP 2 - 9 za neuhradené pokuty a poplatky FK: ÚS 7/59 Krasňany 8000 + 300Sk, 7/60 Dlhé Pole 200Sk, 7/63 Marek Milo R 200Sk, 10/114 Stráňavy 200 + 200Sk, 10/117 Raj. Teplice-Konská 3000 + 300Sk a 10/119 200Sk, 10/124 Vanák J. R 200Sk, 12/145 Terchová 200 + 200Sk, 12/148 Zástranie 300Sk, 12/151 Podhorie 200Sk, 12/152 Belá 200 + 200Sk, 13/162 Raj. Teplice-Konská 8 000 + 300Sk, 13/166 Mikurda R 200Sk, 13/170 Predmier 200Sk, 14/176 Hôrky 200 + 200Sk, 14/177 Hrabové 200 + 200Sk, 14/187 Krasňany 900 + 300Sk, 14/188 Veľké Rovné 11 000Sk a 14/189 200Sk, 15/204 Nezbud. Lúčka 200Sk a 16/215 200Sk, 17/226 Hrabové 200 + 200Sk, 17/226 Belá 200 + 200Sk, 17/226 Krasňany 200 + 200Sk, 17/227 Teplička 200 + 200Sk, 17/231 Kotešová 200Sk a 17/232 200Sk, 18/240 Hlboké 200 + 200Sk, 18/244 Súľov 200 + 200Sk, 18/246 Bytčica 200 + 200Sk, 18/246 Hlboké 200 + 200Sk , 18/253 Stránske 7 000 + 300 Sk.
Pokuty a poplatky je potrebné uhradiť do 13. 4. 2006. Zastavená činnosť platí pre všetky družstvá FK a znamená, že družstvo odohrá svoje MFS ale body sa mu do tabuľky nezapočítavajú!
10. ŠDK žiada FK a ZŠ, ktoré majú záujem o štart v súťaži prípraviek, aby svoj záujem potvrdili na sekretariáte ObFZ u p. Gaškovej do 10. apríla 2006. Súťaž je pre deti rok narodenia 1996 a mladšie.
Hracia plocha – umelá tráva MŠK Žilina. Počet hráčov 6+1, hrací čas 2 x 10 minút. Organizátor ObFZ Žilina a MŠK Žilina.
11. ŠDK oznamuje funkcionárom FK, že dňa 7. apríla 2006 (piatok) o 16.00 h sa uskutoční aktív FK v jedálni SOU stavebného v Žiline na Bôriku. Účasť zástupcov FK je povinná. Neúčasť pod následkom disciplinárneho konania.
3. Registračno-matričný úsek ObFZ – predseda Jozef Hreus, zasadnutie 23. 3. 2006:
- zasadnutie komisie bude 6. 4. 2006 o 15.00 h. Funkcionári FK, ktorí predložili ku schváleniu prestupy a HP si môžu vyzdvihnúť RP 6. 4. 2006 o 16.00 h. RMK upozorňuje funkcionárov FK, že prestupové lístky je potrebné vypĺňať podľa predlohy (presná adresa), na zadnej strane sa vyžaduje čitateľne uviesť mená dvoch funkcionárov FK – ich funkcie v FK a následne ich podpisy, ďalej upozorňujeme funkcionárov FK na bod 3, článku II, Štvrtú hlavu – „ Ak hráč ukončí hosťovanie a vráti sa do materského klubu, môže mu byť v tom istom prestupovom období povolený prestup alebo hosťovanie, pričom však v priebehu jedného súťažného ročníka hráč nemôže ohlásiť hosťovanie do dvoch klubov toho istého stupňa súťaže. Opakované (ďalšie nové) hosťovanie do klubu, kde hráčovi skončilo pôvodne (predchádzajúce) udelené hosťovanie je možné ohlasovať pri dodržaní podmienok stanovených pre ohlasovanie.
- Upozorňujeme funkcionárov FK, že počnúc prestupovým termínom apríl 2006 bude matrika dôsledne uplatňovať postup podľa Prestupového poriadku pre amatérov Druhá hlava č. 5/2a, teda pri osobnom doručení podkladov k matričnému úkonu (prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania) na sekretariáte ObFZ, alebo niektorému z členov matriky k urýchlenému vybaveniu predloží doklad o zaplatení príslušného poplatku zvýšený o 50% pôvodnej sumy (dospelí 300 + 150Sk, dorast 200 + 100Sk). V prestupovom termíne apríl musí byť hosťovanie do 31. 12. 2006. V doraste hráči ročník nar. 1987 musia v prestupovom termíne apríl hlásiť len prestup (nie hosťovanie) s poplatkom 300 + 150 Sk. Žiaci ročník nar. 1991 musia v termíne apríl 2006 hlásiť len prestup (nie hosťovanie) a zaplatiť poplatok 100 + 50 Sk.
- matrika ObFZ doporučuje funkcionárom FK, aby prekontrolovali RP svojich hráčov a predložili podklady k výmene RP, ktorých platnosť sa skončila 31. 12. 2005. Podklady potrebné k výmene RP: starý RP, kópia dokladu na overenie rodného čísla (OP, rodný list , karta poistenca a pod.), fotografia 4,5 x 3,5cm nie staršia ako 1 rok a doklad o úhrade poplatku á 100Sk za jedného hráča (môžete uhradiť za viacerých hráčov jedným pošt. poukazom). Podklady treba poslať na adresu: SsFZ matrika, Partizánska cesta 93, 975 84 Banská Bystrica. Odoslaním podkladov tesne pred zahájením jarnej časti ročníka 2005/2006 sa vystavujete možnosti, že matričné miesto z kapacitných dôvodov Vaše žiadosti nevybaví v termíne.
- Dôrazne upozorňujeme FK, že na základe upozornenia Matrikou SFZ, bude MaK SsFZ, ako aj matričné miesto na SsFZ dôsledne vyžadovať na podkladoch ako je Prestupový lístok, resp. Prihláška k registrácii, uvedenie presnej adresy žiadateľa. V prípade, že prestupový lístok nebude spĺňať náležitosti PP futbalu, (chýbajúca presná adresa) bude MaK žiadosť o prestup, resp. hosťovanie kvalifikovať ako neprerokovanú. Matričné miesto v obdobnom prípade vráti prihlášku k registrácii k doplneniu údajov. Z uvedeného upozornenia vyplýva povinnosť predkladať úplne vyplnenú prihlášku k registrácii (zásadne potvrdenú materským klubom hráča) aj v prípade žiadosti o vystavenie duplikátu RP, resp. výmene RP po dobe platnosti. V prípade, že žiadosť o vyhotovenie duplikátu RP – prihlášku k registrácii – nepodáva materský klub, je k tejto žiadosti potrebné priložiť bezpodmienečne písomné potvrdenie materského FK o strate RP.
4. Správy zo sekretariátu ObFZ
- Úradné hodiny na sekretariáte ObFZ utorok: 10.00 – 12.00 h. 13.00 – 15.00 h. Streda: 10.00 - 12.00 h. 13.00 – 17.00 h. Štvrtok: 10.00 – 13.00 h.
 - TMK SsFZ plánuje v roku 2006 zorganizovať 3 školenia trénerov licencie EURO B/III (rozsah 120 hodín cena 4 500Sk). Záujemcovia o získanie kvalifikácie trénera licencie EURO B/III aby obratom poslali prihlášky s uvedením mena a priezviska, rodného čísla, presnej adresy a tel. kontaktu na adresu SsFZ p. Peter Štefaňák, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.
TMK SsFZ ponúkla možnosť v prípade dostatočného záujmu usporiadať školenie trénerov licencie EURO B/III pre záujemcov z oblasti ZA a CA. Informácie na Se ObFZ.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto Úradnej správe je možno sa odvolať do 15 dní od jej zverejnenia! 

Najčítanejšie na My Žilina

Inzercia - Tlačové správy

 1. Vyšlo februárové Doma v záhrade
 2. Dom postavený z konope? Nápad, ktorý si zaslúžil envirocenu
 3. Turisti ešte v Egypte neobjavili veľa miest, hovorí delegátka
 4. Wüstenrot aktívne čelí výzvam trhu a mení svoj obchodný model
 5. McDonald's opäť medzi lídrami v ankete Najzamestnávateľ roka
 6. Dodajte vašej pokožke šťavu
 7. Vica Kerekes: Som väčší introvert, ako sa zdá
 8. Ktorá banka dvíha úroky na termiňáku? A čo pre to treba spraviť?
 1. Vyšlo februárové Doma v záhrade
 2. Tím súťažného kvízu Riskuj! vyráža za fanúšikmi do Košíc
 3. Viete, kto je Najzamestnávateľ vo finančných službách?
 4. Dom postavený z konope? Nápad, ktorý si zaslúžil envirocenu
 5. Turisti ešte v Egypte neobjavili veľa miest, hovorí delegátka
 6. Wüstenrot aktívne čelí výzvam trhu a mení svoj obchodný model
 7. McDonald's opäť medzi lídrami v ankete Najzamestnávateľ roka
 8. Vica Kerekes: Som väčší introvert, ako sa zdá
 1. Ktorá banka dvíha úroky na termiňáku? A čo pre to treba spraviť? 13 038
 2. Klinčeky Zanzibaru zarobili viac, než neslávny obchod s otrokmi 3 580
 3. Dodajte vašej pokožke šťavu 3 074
 4. Zdravie bez liekov. Lekár namiesto nich predpisuje studenú vodu 2 212
 5. Dom postavený z konope? Nápad, ktorý si zaslúžil envirocenu 1 835
 6. Šetriť energiu sa oplatí. Špecialisti poradili, ako na to 1 799
 7. 10 eur za 10 rokov. Mimoriadna ponuka od mimoriadneho časopisu 1 464
 8. Ako skĺbiť remeslo a moderné technológie? Inšpirujte sa Bajkery 1 106

Blogy SME

 1. Štefan Vrátny: Pohľad zvonku na Budajove vzťahy s ŠtB
 2. Soňa Kallová: To najťažšie na záver. Národný park Mt. Kenya (UNESCO). Mt. Kenya verzus Kilimandžáro.
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 56. - Arktída - Edmund Hillary a Neil Armstrong na výlete na severný pól
 4. Jozef Kozár: Výber z výskumu Marsu: Január 2023
 5. Martin Šuraba: Hrobárov almanach
 6. Robert Štepaník: diel 82 - rubrika: moje najhranejšie (v septembri 2022) - časť 2
 7. Ján Škerko: „Múdry“ Sulík spoluvytváral negatívny obraz o Matovičovi a dal ho „dole“
 8. Aliancia NIE RAKOVINE: Svetový deň proti rakovine
 1. Peter Sarkocy: 4 dôvody prečo by som si už nekúpil Škodu Enyaq 7 650
 2. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť Vb - bludy a klamstvá) 7 313
 3. Rastislav Puchala: Starosta je ruský troll 4 054
 4. Věra Tepličková: Výlet v Bratislave (z denníka žiaka 3. ročníka ZŠ z Piešťan) 3 872
 5. Rastislav Jusko: Krvavá minulosť komunistickej prokuratúry. Je nám súdené prežiť ju znova? 3 462
 6. Ján Šeďo: "Ja nechcem byť ako moji rodičia", vypadlo z rómskeho chlapca. 3 130
 7. Jana Melišová: Vdýchava drevu nový život a dušu 2 638
 8. Peter Remeselník: Narazil autom do ľudí, zranil chodkyňu a ušiel ! 2 626
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 56. - Arktída - Edmund Hillary a Neil Armstrong na výlete na severný pól
 2. Jiří Ščobák: Bude rok 2023 na Slovensku ekonomicky príjemný? Aká bude inflácia na konci roka?
 3. Martina Hilbertová: Keď prišla na Slovensko, nechcela žiť. Pomohlo jej divadlo
 4. Monika Nagyova: Plesy nie sú pre singles
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 55. - Antarktída - Ako sa vydali Vivian Fuchs a Edmund Hillary naprieč Antarktídou (1955-1958)
 6. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
 7. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Potuluje sa tu starý blázon
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 54. - Antarktída - Posledné tri Byrdove expedície (1939 - 1956)
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

MY | TOP správy z regiónov

Pozrite si výber TOP správ z regiónov.


19 h

Na linke tiesňového volania 158 evidovali 519 hovorov.


TASR 20 h
Upchatá Ulica J. M. Hurbana.

Ojedinele môže napadnúť až 50 centimetrov nového snehu.


a 1 ďalší 3. feb

EÚ chystá vlastné výpravy do vesmíru.


3. feb

Blogy SME

 1. Štefan Vrátny: Pohľad zvonku na Budajove vzťahy s ŠtB
 2. Soňa Kallová: To najťažšie na záver. Národný park Mt. Kenya (UNESCO). Mt. Kenya verzus Kilimandžáro.
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 56. - Arktída - Edmund Hillary a Neil Armstrong na výlete na severný pól
 4. Jozef Kozár: Výber z výskumu Marsu: Január 2023
 5. Martin Šuraba: Hrobárov almanach
 6. Robert Štepaník: diel 82 - rubrika: moje najhranejšie (v septembri 2022) - časť 2
 7. Ján Škerko: „Múdry“ Sulík spoluvytváral negatívny obraz o Matovičovi a dal ho „dole“
 8. Aliancia NIE RAKOVINE: Svetový deň proti rakovine
 1. Peter Sarkocy: 4 dôvody prečo by som si už nekúpil Škodu Enyaq 7 650
 2. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť Vb - bludy a klamstvá) 7 313
 3. Rastislav Puchala: Starosta je ruský troll 4 054
 4. Věra Tepličková: Výlet v Bratislave (z denníka žiaka 3. ročníka ZŠ z Piešťan) 3 872
 5. Rastislav Jusko: Krvavá minulosť komunistickej prokuratúry. Je nám súdené prežiť ju znova? 3 462
 6. Ján Šeďo: "Ja nechcem byť ako moji rodičia", vypadlo z rómskeho chlapca. 3 130
 7. Jana Melišová: Vdýchava drevu nový život a dušu 2 638
 8. Peter Remeselník: Narazil autom do ľudí, zranil chodkyňu a ušiel ! 2 626
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 56. - Arktída - Edmund Hillary a Neil Armstrong na výlete na severný pól
 2. Jiří Ščobák: Bude rok 2023 na Slovensku ekonomicky príjemný? Aká bude inflácia na konci roka?
 3. Martina Hilbertová: Keď prišla na Slovensko, nechcela žiť. Pomohlo jej divadlo
 4. Monika Nagyova: Plesy nie sú pre singles
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 55. - Antarktída - Ako sa vydali Vivian Fuchs a Edmund Hillary naprieč Antarktídou (1955-1958)
 6. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
 7. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Potuluje sa tu starý blázon
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 54. - Antarktída - Posledné tri Byrdove expedície (1939 - 1956)

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu