Nedeľa, 5. február, 2023 | Meniny má Agáta

Dnes na návšteve v ZUŠ na Martinskej ulici v Žiline

Základné umelecké školy pripravujú budúcich umelcov a pedagógov, no plnia aj nemenej dôležitú spoločenskú funkciu - výchovu budúcich divákov divadelných či tanečných predstavení, poslucháčov koncertov, návštevníkov galérií.

Základné umelecké školy  pripravujú budúcich umelcov a pedagógov, no plnia aj  nemenej dôležitú spoločenskú funkciu - výchovu budúcich divákov divadelných či tanečných  predstavení, poslucháčov koncertov, návštevníkov galérií. Bez nich by stratili zmysel všetky kultúrne stánky, telesá, súbory, inštitúcie. Nemali by pre koho existovať a tento stav by spôsobil nielen úpadok kultúry v užšom slova zmysle, ale aj úpadok kultúry myslenia, správania a medziľudských vzťahov. Aj o tom sme sa rozprávali s riaditeľom Základnej umeleckej školy na Martinskej ulici v Žiline Štefanom Bohunickým.


Výchova kultúrnych mladých ľudí


Aká je vaša škola dnes?
V súčasnosti ju navštevuje 634 žiakov, ktorých vyučuje 22 interných a 7 externých  vyučujúcich v hudobnom, výtvarnom, tanečnom aj v literárno-dramatickom odbore. Na škole pôsobí aj spevácky zbor, sláčikový súbor a tanečný súbor Change. Na budúci školský rok by sme chceli založiť inštrumentálny súbor so zameraním na pop, neskôr možno s jednoduchšími džezovými prvkami.
A čo vás ešte čaká do konca školského roku?
Predovšetkým talentové skúšky, ktoré budú od 15. do 19. mája, opakované od 5. do 9. júna.  Veľmi nám záleží na tom, aby si k nám našlo cestu čo najviac žiakov, lebo máme vyspelý kolektív pedagógov, ktorí svoju odbornosť dokázali prostredníctvom svojich žiakov na najrôznejších súťažiach. Myslíme aj na talentované deti v rodinách, v ktorých nie je najpriaznivejšia sociálna situácia a snažíme sa udržiavať polročné školské poplatky na prijateľnej úrovni. Absolventi hudobného a tanečného odboru sa už intenzívne pripravujú na svoje absolventské koncerty, výtvarníci na absolventskú výstavu a žiaci literárno-dramatického odboru budú mať v Makovického dome svoje absolventské predstavenie. Výtvarníci pripravujú v Artfóre svoju celoročnú výstavu a tanečný odbor sa teší na svoje veľké predstavenie v Dome odborov Žilina.
Ako by ste zhodnotili celkové pôsobenie základných umeleckých škôl?
Základné umelecké školy, ako to vyplýva z ich názvu, dávajú základy umeleckej a estetickej výchovy v tom najširšom slova zmysle. Bez nich je nepredstaviteľné jestvovanie stredného, ani vysokého umeleckého alebo pedagogicko-umeleckého školstva. Je nám ľúto, že tieto jednoduché pravdy sú stále  pre niektorých významných občanov našej spoločnosti nepochopiteľné. Inak by v roku 2004 neprijali uznesenia, ktoré nás znevýhodnili v porovnaní so súkromnými ZUŠ v tom, že my svoje peniaze za počet žiakov, na rozdiel od nich,  nemáme garantované. V pohľade na našu budúcnosť sa spoločnosť správa schizofrenicky. V Miléniu, národnom programe výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na obdobie 15-20 rokov, máme nezastupiteľné miesto ako školy, ktoré vychovávajú k emocionalite a celkovej kultúrnosti. Naše postavenie je však stále spochybňované.
Skúste definovať ciele vašej školy.
Cieľom našej školy je stavať na tradícii slovenských ZUŠ-iek a úspešne pokračovať vo výchove budúcich umelcov a občanov so záujmom o umenie a kultúru. Našou ambíciou je ponúkať verejnosti aj nové učebné predmety, ktoré vyplývajú z technologických, sociálnych a kultúrnych zmien. Veľmi by nás uspokojilo, keby sa, aj naším pričinením, percento ľudí, ktorí akokoľvek pestujú niektorú z umeleckých disciplín, stále zvyšovalo.


Už takmer dvadsaťročná
Už na budúci školský rok oslávi Základná umelecká škola na Martinskej ulici v Žiline svoje dvadsiate narodeniny. Vznikla v roku 1987 odčlenením pedagógov zo ZUŠ Ladislava Árvaya. Preto, lebo to chceli pre svoje deti obyvatelia sídliska Vlčince. Zo začiatku to nebolo jednoduché. Triedy hudobného a tanečného odboru boli roztrúsené po základných školách na sídlisku. Vlastnú budovu získala škola až v roku 1991, keď sa presťahovala do priestorov bývalej materskej školy na Martinskej ulici 19. V roku 2004 pribudol škole výtvarný a literárno-dramatický odbor, odvtedy je škola plnoorganizovaná. Počet žiakov sa stále zvyšuje. Od školského roku 2004/05 má táto ZUŠ svoju pobočku aj v ZŠ na Námestí mladosti na Hájiku, kde sa vo všetkých odboroch vzdeláva asi 80 detí. Dnes má škola spolu 634 žiakov, čo sa pri súčasnom trende klesania počtov žiakov na školách nedá nepokladať za dôkaz úspešnosti.Hudobný odbor
Hudobný odbor je aj v ZUŠ na Martinskej ulici v Žiline už tradične najpočetnejší. Navštevuje ho 329 žiakov a študentov a 10 dospelých. Vyučujú tu hru na klavíri, akordeóne, husliach, gitare, zobcovej a priečnej flaute, klarinete, trúbke, pozaune, violončele, keyboarde, bicích nástrojoch a spev.
Predpokladom úspešnej výchovy budúcich interpretov, je aj pravidelné vystupovanie na koncertoch už od útleho detstva. Aj v tejto škole majú systém žiackych a verejných koncertov, žiaci však účinkujú aj na rôznych kultúrnych a spoločenských podujatiach, napríklad v rámci mesta. Za krátku dobu existencie školy sa môžu pochváliť aj úspešnými absolventmi. Za všetkých možno spomenúť medzinárodne uznávaného klavírneho virtuóza Vladimíra Martinku.
„Skúsim spomenúť len úspechy posledného obdobia. V novembri 2005 si naši žiaci Katka Brunová a Damián Orlický priniesli vavríny víťazstva z celoslovenskej súťaže s názvom Mladí klavíristi, ktorá sa konala v Bratislave. Bratia Damián a Julián Orlickí zvíťazili aj na celoslovenskej súťaži v štvorručnej hre na klavíri pod názvom Schneiderova Trnava, ďalšie dvojice klavíristov Damián Orlický s Ľubomírom Fukanom a Julián a Damián Orlickí získali zlaté pásma aj na Regionálnej súťažnej prehliadke v štvorručnej hre na klavíri. Zlaté pásmo zo speváckej súťaže s názvom Vokálna jar si z Kysuckého Nového Mesta odniesli žiaci Barbora Sušienková a Jakub Chládek. Vážime si výkony a reprezentáciu všetkých našich žiakov,“ hodnotí výkony svojich žiakov riaditeľ školy Štefan Bohunický. Gitaristov, akordeonistov a spevákov súťaže ešte čakajú. A všetkých ešte do konca školského roku čakajú tri absolventské koncerty, triedne besiedky a koncert populárnej hudby, ktorý bude 15. júna.


Výtvarný odbor
Výtvarný odbor otvorili v škole v septembri 2004.  Napriek tomu má dnes 166 žiakov, s ktorými pracujú tri učiteľky, Zlatica Lajčiaková, Janka Valášková a externistka Irena Bohunická. Najmladší žiaci sú ešte škôlkari, horná veková hranica tu nie ja určená. V prípravnom štúdiu sa využívajú hravé výtvarne činnosti, pomocou ktorých sa najmenší žiaci zoznamujú s jednoduchými výrazovými prostriedkami, technickými postupmi a s rôznymi materiálmi. Vo vyšších ročníkoch sa vyučujú základné disciplíny - kresba, maľba, grafika, kombinované techniky, neskôr modelovanie a od 5. ročníka aj keramika. Aj žiaci z výtvarného odboru sa zapájajú do rôznych celoslovenských a medzinárodných súťaží. A treba povedať, že za dva roky činnosti už aj tu dosiahli prvé úspechy. V súťaži Vesmír očami detí postúpili z okresného kola práce Martiny Sedliačkovej a Martiny Chmelovej. Lucia Rohoňová získala čestné uznanie na okresnom kole súťaže Európa v škole. Veľkým úspechom bola cena pre Soňu Milovú z medzinárodnej súťaže Zelený svet z Banskej Bystrice, rovnako aj ocenenie Martiny Mirtovej na celoslovenskej súťaži s medzinárodnou účasťou s názvom Dúha, ktorá sa konala v Starej Ľubovni. „Oboslali sme aj ďalšie súťaže, tie však ešte neboli vyhodnotené. Spomeniem Grafický Lučenec, Bienále fantázie, Medzinárodná súťaž Lidice,“ doplnil informácie Štefan Bohunický.  Na koniec školského roku sa pripravujú aj žiaci z výtvarného odboru. Na MDD otvoria výstavu žiackych prác vo výstavných priestoroch kaviarne Artfórum. Tridsiateho mája zasa otvoria v priestoroch školy výstavu prvých absolventov výtvarného odboru školy. Výtvarníci spolupracujú s inými odbormi  školy, starajú sa o výzdobu školy a vyrobili aj keramické plakety na Regionálnu súťažnú prehliadku v štvorručnej hre na klavíri 2006.


Tanečný odbor


Tanečný odbor ZUŠ na Martinskej ulici má tradíciu. Aj jeho devízou je vysoká odbornosť pedagogičiek, ako bola v minulosti Alžbeta Lalkovej alebo v súčasnosti Zuzana Romančíková. „Momentálne máme v tanečnom odbore 106 žiakov a ešte jednu pobočku v Lietavskej Lúčke. Mnoho absolventov našej školy pokračovalo v ďalšom vzdelávaní v umení tanca, z tých najúspešnejších spomeniem člena Českého národného divadla Michaela Faturu,“ spomína na ďalší úspech riaditeľ školy. Aj pri tanci je dôležité začínať v útlom veku. Výhodou je väčšia pružnosť detí, ktorá sa s pribúdajúcimi rokmi stráca a úžasná detská fantázia potrebná na vyjadrenie emócií pohybom. Prednosťou nášho tanečného odboru je snaha o univerzálnosť, lebo popri vyučovaní moderných, ľudových či národných tancov sa zachováva vyučovanie klasického a kreatívneho tanca, kde sa dajú zažiť ojedinele krásne pocity z hlbokého súladu kvalitnej hudby a pohybu. Tanečníci z Martinskej pripravujú na 26. mája veľké predstavenie v Dome odborov Žilina a dúfajú, že si ich príde pozrieť čo najviac divákov. Prvého júna sa predstavia aj na Staromestských slávnostiach.


Literárno-dramatický odbor


Je určený žiakom, ktorí majú literárne či herecké nadanie. Momentálne je ich v škole 26. Na emociálny rozvoj žiakov najviac vplývajú dramatické hry. Tie rozvíjajú fantáziu, pracujú s predstavou, prinášajú zážitky. Na hodinách literárno-dramatického odboru sa však aj kultivuje jazykový prejav, pestuje sa schopnosť suverénneho vystupovania na verejnosti a schopnosť dokázať presvedčivo svoje názory. Schopnosti a zručnosti, ktoré nepotrebujú len herci či moderátori, ale aj obyčajní ľudia. Priestor dostávajú aj v Detskej improlige, kde môžu predviesť svoju pohotovosť a originalitu nápadov. A všetci sa predvedú na absolventskom predstavení, ktoré bude 14. júna o 17.00 h v Makovického dome v Žiline.


Vítame všetky deti
Najmä tie, ktoré majú záujem o hudbu, maľovanie, tanec a recitovanie. Pýtate sa kde? No predsa u nás, v Základnej umeleckej škole na Martinskej ulici 19, v Žiline na Vlčincoch. Talentové skúšky pre budúci školský rok budú v našich priestoroch od 15. do 19. mája, opakované talentové skúšky zasa od 5. do 9. júna, vždy od 13.00 do 17.00 h. Tel.: 041/5655 667, 0915 844 499,
e-mail: zusmartinska@stonline.sk, www.zusmartinska-za.sk


HUDOBNÝ ODBOR
Klavír, gitara, husle, spev, akordeón (podľa požiadaviek aj heligónka), violončelo, trúbka, priečna a zobcová flauta, klarinet , keyboard. Škola ponúka aj nové exkluzívne predmety, ako sú základy kompozície (klasika, džez), zborový spev (ako samostatný predmet), príprava na hru v tanečnej a džezovej skupine, základy dirigovania, vedenie hudobných súborov a hru na saxofóne. S ohľadom na odborné možnosti vyučujúcich a pre veľký záujem, otvárame v rámci speváckeho oddelenia aj špecializáciu na muzikálový spev.
Špeciálna ponuka je určená študentom, ktorí študujú na neumeleckých stredných školách, absolvovali základnú prípravu a cítia v sebe umelecké nadanie - zabezpečíme im pedagógov (profesorov konzervatória), ktorí ich pripravia na vysoké umelecké alebo umelecko-pedagogické školy. V hudobnom odbore ide o hru na husliach, klavíri, akordeóne, violončele, spev, dirigovanie. Môžeme však zabezpečiť aj prípravu študentov na herectvo a výtvarné školy.


VÝTVARNÝ ODBOR
Kresba, maľba, grafika, modelovanie, keramika a i.. Prosíme, na talentové skúšky si prineste vlastné práce.


TANEČNÝ ODBOR
Klasický tanec, kreatívny tanec, ľudový tanec, ale aj tance moderné - hip-hop alebo disco-tance, tance iných národov, napr. írske tance.


LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR
Pripravuje budúcich hercov, moderátorov. Učíme aj metódou tvorivej dramatiky - vyučovanie cez vlastné zážitky, improvizácia príbehov.

Najčítanejšie na My Žilina

Inzercia - Tlačové správy

 1. Vyšlo februárové Doma v záhrade
 2. Dom postavený z konope? Nápad, ktorý si zaslúžil envirocenu
 3. Turisti ešte v Egypte neobjavili veľa miest, hovorí delegátka
 4. Wüstenrot aktívne čelí výzvam trhu a mení svoj obchodný model
 5. McDonald's opäť medzi lídrami v ankete Najzamestnávateľ roka
 6. Dodajte vašej pokožke šťavu
 7. Vica Kerekes: Som väčší introvert, ako sa zdá
 8. Ktorá banka dvíha úroky na termiňáku? A čo pre to treba spraviť?
 1. Vyšlo februárové Doma v záhrade
 2. Tím súťažného kvízu Riskuj! vyráža za fanúšikmi do Košíc
 3. Viete, kto je Najzamestnávateľ vo finančných službách?
 4. Dom postavený z konope? Nápad, ktorý si zaslúžil envirocenu
 5. Turisti ešte v Egypte neobjavili veľa miest, hovorí delegátka
 6. Wüstenrot aktívne čelí výzvam trhu a mení svoj obchodný model
 7. McDonald's opäť medzi lídrami v ankete Najzamestnávateľ roka
 8. Vica Kerekes: Som väčší introvert, ako sa zdá
 1. Ktorá banka dvíha úroky na termiňáku? A čo pre to treba spraviť? 13 020
 2. Klinčeky Zanzibaru zarobili viac, než neslávny obchod s otrokmi 3 663
 3. Dodajte vašej pokožke šťavu 3 070
 4. Zdravie bez liekov. Lekár namiesto nich predpisuje studenú vodu 2 212
 5. Dom postavený z konope? Nápad, ktorý si zaslúžil envirocenu 1 826
 6. Šetriť energiu sa oplatí. Špecialisti poradili, ako na to 1 799
 7. 10 eur za 10 rokov. Mimoriadna ponuka od mimoriadneho časopisu 1 471
 8. Ako skĺbiť remeslo a moderné technológie? Inšpirujte sa Bajkery 1 099

Blogy SME

 1. Soňa Kallová: To najťažšie na záver. Národný park Mt. Kenya (UNESCO). Mt. Kenya verzus Kilimandžáro.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 56. - Arktída - Edmund Hillary a Neil Armstrong na výlete na severný pól
 3. Jozef Kozár: Výber z výskumu Marsu: Január 2023
 4. Martin Šuraba: Hrobárov almanach
 5. Robert Štepaník: diel 82 - rubrika: moje najhranejšie (v septembri 2022) - časť 2
 6. Ján Škerko: „Múdry“ Sulík spoluvytváral negatívny obraz o Matovičovi a dal ho „dole“
 7. Alec Borový: Autonómne systémy ako budúcnosť slovenskej armády
 8. Aliancia NIE RAKOVINE: Svetový deň proti rakovine
 1. Peter Sarkocy: 4 dôvody prečo by som si už nekúpil Škodu Enyaq 7 395
 2. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť Vb - bludy a klamstvá) 7 283
 3. Rastislav Puchala: Starosta je ruský troll 4 054
 4. Věra Tepličková: Výlet v Bratislave (z denníka žiaka 3. ročníka ZŠ z Piešťan) 3 901
 5. Rastislav Jusko: Krvavá minulosť komunistickej prokuratúry. Je nám súdené prežiť ju znova? 3 454
 6. Ján Šeďo: "Ja nechcem byť ako moji rodičia", vypadlo z rómskeho chlapca. 3 129
 7. Peter Remeselník: Narazil autom do ľudí, zranil chodkyňu a ušiel ! 2 626
 8. Simona Kyselicová: Ako sa najhorší rok v mojom živote stal najlepším učiteľom. 2022, dámy a páni! 2 375
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 56. - Arktída - Edmund Hillary a Neil Armstrong na výlete na severný pól
 2. Jiří Ščobák: Bude rok 2023 na Slovensku ekonomicky príjemný? Aká bude inflácia na konci roka?
 3. Martina Hilbertová: Keď prišla na Slovensko, nechcela žiť. Pomohlo jej divadlo
 4. Monika Nagyova: Plesy nie sú pre singles
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 55. - Antarktída - Ako sa vydali Vivian Fuchs a Edmund Hillary naprieč Antarktídou (1955-1958)
 6. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
 7. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Potuluje sa tu starý blázon
 8. Jiří Ščobák: Tipovanie je cesta do pekla. Aj keď to robíte so štátnou firmou
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

MY | TOP správy z regiónov

Pozrite si výber TOP správ z regiónov.


15 h

Na linke tiesňového volania 158 evidovali 519 hovorov.


TASR 16 h
Upchatá Ulica J. M. Hurbana.

Ojedinele môže napadnúť až 50 centimetrov nového snehu.


a 1 ďalší 3. feb

EÚ chystá vlastné výpravy do vesmíru.


3. feb

Blogy SME

 1. Soňa Kallová: To najťažšie na záver. Národný park Mt. Kenya (UNESCO). Mt. Kenya verzus Kilimandžáro.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 56. - Arktída - Edmund Hillary a Neil Armstrong na výlete na severný pól
 3. Jozef Kozár: Výber z výskumu Marsu: Január 2023
 4. Martin Šuraba: Hrobárov almanach
 5. Robert Štepaník: diel 82 - rubrika: moje najhranejšie (v septembri 2022) - časť 2
 6. Ján Škerko: „Múdry“ Sulík spoluvytváral negatívny obraz o Matovičovi a dal ho „dole“
 7. Alec Borový: Autonómne systémy ako budúcnosť slovenskej armády
 8. Aliancia NIE RAKOVINE: Svetový deň proti rakovine
 1. Peter Sarkocy: 4 dôvody prečo by som si už nekúpil Škodu Enyaq 7 395
 2. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť Vb - bludy a klamstvá) 7 283
 3. Rastislav Puchala: Starosta je ruský troll 4 054
 4. Věra Tepličková: Výlet v Bratislave (z denníka žiaka 3. ročníka ZŠ z Piešťan) 3 901
 5. Rastislav Jusko: Krvavá minulosť komunistickej prokuratúry. Je nám súdené prežiť ju znova? 3 454
 6. Ján Šeďo: "Ja nechcem byť ako moji rodičia", vypadlo z rómskeho chlapca. 3 129
 7. Peter Remeselník: Narazil autom do ľudí, zranil chodkyňu a ušiel ! 2 626
 8. Simona Kyselicová: Ako sa najhorší rok v mojom živote stal najlepším učiteľom. 2022, dámy a páni! 2 375
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 56. - Arktída - Edmund Hillary a Neil Armstrong na výlete na severný pól
 2. Jiří Ščobák: Bude rok 2023 na Slovensku ekonomicky príjemný? Aká bude inflácia na konci roka?
 3. Martina Hilbertová: Keď prišla na Slovensko, nechcela žiť. Pomohlo jej divadlo
 4. Monika Nagyova: Plesy nie sú pre singles
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 55. - Antarktída - Ako sa vydali Vivian Fuchs a Edmund Hillary naprieč Antarktídou (1955-1958)
 6. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
 7. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Potuluje sa tu starý blázon
 8. Jiří Ščobák: Tipovanie je cesta do pekla. Aj keď to robíte so štátnou firmou

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu