Utorok, 21. september, 2021 | Meniny má MatúšKrížovkyKrížovky

Patria medzi najstaršie učilišťa

Stredné odborné učilište energetické (SOUE) v Žiline, ktorého pôsobenie v oblasti vzdelávania trvá už 59 rokov, patrí v súčasnom období k najstarším školám v Žilinskom regióne.

(Zdroj: archív školy)

Svoju činnosť začalo v Rajci, z ktorého sa neskoršie presťahovalo do nových priestorov v Žiline na Komenského ulici č. 50. Škola má v súčasnosti celkove 678 žiakov. Štúdium je zabezpečované predovšetkým v dennej forme, popri zamestnaní vo večernej forme, respektíve v externej forme pre tých dospelých občanov, ktorí chcú získať výučný list. Ďalši informácie nám poskytol riaditeľ školy Štefan Domanický.

V akých učebných odboroch možno na SOUE študovať?
V päťdesiatych až sedemdesiatych rokoch minulého storočia SOUE zabezpečovalo vzdelávanie mladej generácie pre potreby všetkých energetických podnikov v rámci celého Slovenska. V súčasnosti vo svojom hlavnom poslaní zabezpečuje v regióne Žilina ucelenú elektrotechnickú výchovno-vzdelávaciu činnosť v študijných a učebných odboroch výpočtovej, automatizačnej a silnoprúdovej elektrotechniky s tým, že v školskom roku 2008/2009 sa zamerania niektorých študijných odborov rozšíria aj do oblasti telekomunikačnej a zabezpečovacej techniky. Naši absolventi v uvedených odboroch štúdia podľa prieskumu na trhu práce nachádzajú široké uplatnenie v rôznych organizáciách zaoberajúcimi sa elektrotechnickou výrobou, montážami, prípadne servisom zariadení v rôznych oblastiach národného hospodárstva najmä energetiky, elektrotechniky, automatizačnej techniky, výpočtovej techniky a počítačových sietí v rámci celého Slovenska.
Absolventi vašej školy získavajú rôzne odborné znalosti.
Tým, že naša škola je špecializovaná v príprave žiakov do oblastí výpočtovej, automatizačnej a silnoprúdovej techniky, naša doterajšia spolupráca sa orientovala na firmy, ktoré v uvedených technických oblastiach zastávajú popredné postavenie. Škola v roku 2002 podpísala zmluvu s firmou CISCO SYSTEMS a tým sa stala lokálnou akadémiou (LCNA) s možnosťou pripravovať študentov nielen našej školy na certifikované skúšky v rámci programu CNAP (CISCO Network Academy Program). Postupne sme pridali aj program IT Essentials I. a II. pod patronátom firmy Hawlett-Packard a pripravujeme zaradenie programov Fundamentals of Wireless LANs a Network Security (Základy bezdrôtovej LAN siete WiFi a sieťového zabezpečenia). Naša škola v rokoch 2005-2006 bolo jednou z organizácií, ktorá pripravovala správcov počítačových sietí na školách. V rámci špecializovaných kurzov PVSPU pod záštitou MŠ SR a Infoveku sme pripravili vyše 100 správcov. V tomto smere sme boli vyhodnotení medzi 10-timi najúspešnejšími školiacimi centrami. Niektorí z pedagógov potom ďalej pokračovali v štúdiu programu CNAP.
Je vaša škola vybavená špecializovanými učebňami?
Škola je vybavená na veľmi dobrej úrovni pre zabezpečenie výuky z oblasti pneumatiky a hydrauliky už od roku 1996, keď bola zriadená špecializovaná učebňa so zriaďovacími nákladmi 1,2 milióna korún. Učebňa je vybavená technológiou firmy FESTO (dodávateľ technológie závodu KIA pri Žiline), ktorá sa zaraďuje medzi špičky v oblasti pneumatiky vo svete. Učebňa umožňuje uskutočňovať výuku na pracoviskách pre nácvik pneumatických a hydraulických úloh a nácvik polohovej a tlakovej proporcionálnej pneumatiky. Žiaci na týchto pracoviskách získavajú základné vedomosti a zručnosti pri návrhu a realizácií logických a pneumatických obvodov používaných v praxi. Dielňa riadiacich systémov, ktorú má škola k dispozícii, slúži hlavne pre výučbu žiakov z oblasti automatizácie. Je vybavená programovateľnými automatmi, PLC (Programmable Logic Controller) TC 600 a PLC Simatic S7-300 od firmy Siemens. Žiaci sa zaoberajú výukou logiky programovateľných automatov a automatizačnej techniky.
Oboznámite nás s víziou rozvoja školy do budúcnosti?
V rámci vzdelávania elektrotechnikov škola pravidelne zabezpečuje skúšky odbornej spôsobilosti pre žiakov končiacich ročníkov podľa § 21 Vyhlášky č. 718/2002 Z.z. s tým, že do ďalšieho obdobia chceme rozšíriť organizovanie týchto skúšok aj na § 22 a 23 citovanej vyhlášky pre firmy a širokú verejnosť. Pochopiteľne kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu v odboroch, ktorých výučbu zabezpečujeme, sú najdynamickejšie sa vyvíjajúcou oblasťou techniky a technológií, je podmienená moderným materiálno-technickým zabezpečením a modernými výukovými metódami (ako e-learning, blended learning) v spojitosti s novým obsahom odborných poznatkov a technologických postupov. Moderná technika spolu s modernými vzdelávacími metódami umožní rýchlejšie vniknúť do problému, pochopiť jeho riešenie a prakticky si ho aj vyskúšať. Škola má predpoklady a ambície stať sa v budúcnosti vo svojom regióne akýmsi centrom zameraným na celoživotné vzdelávanie žiakov respektíve občanov v rámci tzv. Otvorenej školy vo výpočtovej technike a širokého spektra špecializovaných odborov elektrotechniky.
SOU energetické predstavuje odbory do ktorých bude prijímať žiakov ZŠ pre škol. rok 2007/2008.

Skryť Vypnúť reklamu

Odbory, študijné alebo učebné, sú určené pre chlapcov a dievčatá so záujmom o elektrotechniku. V študijných odboroch absolvent získa maturitné vysvedčenie a výučný list, po ukončení môže pokračovať na vysokej škole alebo pomaturitnom štúdiu. V učebnom odbore absolvent získa výučný list, po ukončení môže pokračovať v nadstavbovom štúdiu dennom alebo večernom na získanie maturitného vysvedčenia.
SOU otvára pre školský rok 2007/2008
tieto študijné odbory:
•mechanik počítačových sietí 2682 4,
•mechanik elektrotechnik 2697 4
•učebný odbor elektromechanik rozvodných zariadení 2683 2 03.

Jednotlivé odbory môžeme charakterizovať nasledovne:
Mechanik počítačových sietí 2682 4. Štúdium sa zameriava na návrh, stavbu, údržbu, opravu a riadenie samostatných počítačov a počítačových sietí. Pracovné uplatnenie absolventa je v oblasti informačných technológií a počítačových sietí.
Mechanik elektrotechnik 2697 4. Ide o nový integrovaný elektrotechnický odbor, ktorý nahrádza všetky bývalé elektrotechnické odbory slaboprúdového a silnoprúdového zamerania. Žiaci si môžu po absolvovaní druhého ročníka zvoliť zamerania, na našom SOU predpokladáme otvoriť tieto zamerania :
• informačné technológie,
• telekomunikačná a zabezpečova-
• cia technika,
• automatizačná technika,
• silnoprúdová elektrotechnika.
Štúdium sa podľa zvoleného zamerania orientuje do všetkých technických oblastí od slaboprúdu až po silnoprúd, t. j. od oblastí konštrukcie a využívania výpočtovej techniky v informačných a automatizovaných systémoch až po oblasť výroby, rozvodu a použitia silnoprúdových zariadení. Študijný odbor pripravuje absolventov na výkon činnosti technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru, ale aj na ďalšie funkcie v odborných útvaroch národného hospodárstva.
Elektromechanik rozvodných zariadení 2683 2 03. Štúdium je zamerané na získanie komplexných vedomostí a zručností z oblasti silnoprúdovej elektrotechniky, energetiky a rozvodných zariadení. Všetci absolventi študijných odborov a učebného odboru môžu u nás získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa Vyhlášky MPSVaR č. 718/2002 Z.z. § 21.
Počas štúdia môžu absolvovať doplnkové vzdelávanie v oblasti počítačov a počítačových sietí. SOU je akreditovanou LCNA (Local Cisco Neetwork Academy) pre počítačové siete (štyri semestre sieťových technológií s možnosťou získania certifikátu CCNA, dva semestre Wi-Fi sieti), zabezpečujeme školenia na hardware PC (certifikát IT Essential I. a II. pod záštitou firmy HP).
Tešíme sa na Váš záujem o naše SOU a spoluprácu pri výchove a vzdelávaní mladej generácie.Bližšie informácie získate na telefónnych číslach 041/7002800 alebo nainternetovej stránke www.soseza.sk.
Riaditeľ SOUE Ing. Štefan Domanický

Skryť Vypnúť reklamu

Dosahované úspechy školy na rôznych súťažiach
Kvalitnú úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu školy možno posudzovať aj na základe dosiahnutých umiestnení na rôznych súťažiach.
V medzinárodnej súťaži odborných vedomostí a zručností, ktorá sa konala v predošlom školskom roku v Plzni za účasti dvanástich súťažiacich družstiev, z toho deväť českých a troch slovenských, sa umiestnili na nasledovných miestach:
V odbore slaboprúd družstvo z SOUE v Žiline sa umiestnilo na piatom mieste a v odbore silnoprúd na siedmom mieste. „V obidvoch súťažiach sa naše družstvá umiestnili najlepšie zo zúčastnených slovenských družstiev,“ zdôrazňuje riaditeľ školy Štefan Domanický. Najbližšie meranie síl v medzinárodnej súťaži žiakov sa v tomto roku uskutoční 12. až 14. marca 2007 v Chomutove v Českej republike pod záštitou Českého zväzu zamestnávateľov v energetike a Asociácie energetického a elektrotechnického vzdelávania, kde by chceli svoje pozície minimálne obhájiť.
V obdobnej celoslovenskej súťaži organizovanej Nadáciou na podporu vzdelávania a ekológie pri Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore v odborných vedomostiach a zručnostiach žiakov v odbore mechanik elektronik, ktorá sa uskutočnila 16. januára v SOU v Kysuckom Novom Meste, sa družstvo školy umiestnilo na prvom mieste a v súťaži jednotlivcov taktiež získali prvé miesto.
V rámci stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) v uplynulom školskom roku sa žiaci SOUE v rámci školského kola prezentovali sedemnástimi prácami, z ktorých do okresného kola postúpilo v rôznych kategóriách deväť žiackych prác, ktoré získali jedno druhé miesto a štyri tretie miesta. Svoju šikovnosť žiaci dokázali aj v krajskom kole, kde získali dve štvrté miesta.

Skryť Vypnúť reklamu

Vážení rodičia, príbuzní a známi žiakov SOUE. Nadišiel čas podávania daňových priznaní za rok 2006 a Vy máte možnosť rozhodnúť, komu poukážete časť Vašich daní. Príjemcom 2% sa môže stať občianske združenie s názvom Rodičovské združenie pri SOU energetickom v Žiline.

Najčítanejšie na My Žilina

Inzercia - Tlačové správy

 1. "Je to dravec!" Priznáva šéfkuchár Michal Konrád
 2. Profesionáli vedia, o čo ide. Ako si vybrať OZV a nepopáliť sa?
 3. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im?
 4. BLoKK: Z nevyužitých kancelárií v centre štýlové bývanie
 5. Poznáte všetkých TOP 10 Bratislavy?
 6. Naša klimatická zmena: Návod ako pomôcť pri záchrane planéty
 7. Školy sa znova môžu zapojiť do zberu starých mobilov
 8. Takto dokážu aj vaše peniaze zlepšiť život na našej planéte
 9. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet
 10. Volkswagen na IAA v Mníchove predstavil koncept elektromobilu
 1. Poznáte všetkých TOP 10 Bratislavy?
 2. Naša klimatická zmena: Návod ako pomôcť pri záchrane planéty
 3. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 4. BLoKK: Z nevyužitých kancelárií v centre štýlové bývanie
 5. Aj panelák môže byť Smart
 6. Školy sa znova môžu zapojiť do zberu starých mobilov
 7. Pri uzatváraní PZP už nedominuje január
 8. "Je to dravec!" Priznáva šéfkuchár Michal Konrád
 9. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi
 10. Vystúpte z radu, postavte si moderný dom podľa seba
 1. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet 9 444
 2. Slovenský orloj – svetová atrakcia 8 960
 3. Radosť zachytiť tieto krásne krivky 4 285
 4. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 3 588
 5. Mikroplasty sú v produktoch každodennej potreby. V ktorých? 3 547
 6. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 3 137
 7. 5 tipov, ako si užiť jeseň v Bratislave a okolí 3 046
 8. Volkswagen na IAA v Mníchove predstavil koncept elektromobilu 2 692
 9. Prehľad bratislavských komunít. Čo všetko sa dá robiť so susedmi 1 861
 10. Takto dokážu aj vaše peniaze zlepšiť život na našej planéte 1 803
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Po dobrom vstupe do súťaže čaká Kotešová (v modrom) na víťazstvo už mesiac.

Komentáre k zápasom 8. kola V. ligy.


8 h
Kanonier Roland Šmahajčík v Žabokrekoch skóroval, ale Turzovke to na body nestačilo.

Komentáre k zápasom 8. kola III. a IV. ligy.


12 h
Zľava: Jakub Murárik, Anton Šmehyl, Marek Murárik, Marián Murárik.

Každý ročník majú Žilinčania lepší čas, ale aj konkurencia sa zlepšuje.


(red) 14 h

Cez víkend sa odohralo 8. kolo oblastných súťaží.


Maxim Mičúch 18 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Z miesta činu unikalo biele auto.


17 h

Obnova mosta cez Váh v Hlohovci sa už onedlho rozbehne.


17 h

Priniesť má aj pracovné miesta. Pôjde o jedno z troch moderných stredísk, aké zatiaľ na Slovensku nie sú.


14 h

Epidemická situácia na Liptove sa zhoršuje, oba okresy sú už oranžové.


17 h

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu