Utorok, 20. október, 2020 | Meniny má VendelínKrížovkyKrížovky

Dnes na návšteve v ZSŠ Rosinská cesta v Žiline

Začali písať novú históriu školy Združená stredná škola na Rosinskej ceste začala písať svoju novodobú históriu 1. júla 2005.

Rudolf Michalec, riaditeľ školyRudolf Michalec, riaditeľ školy (Zdroj: autorka)

Začali písať novú históriu školy
Združená stredná škola na Rosinskej ceste začala písať svoju novodobú históriu 1. júla 2005. Zmenou názvu a sídla školy sa jej premena len začala. Sťahovanie ZSŠ Žilina-Bánová do priestorov bývalého Stredného odborného učilišťa chemického na Rosinskej ceste znamenalo novú etapu v rozvoji školy .
„Zriaďovacou listinou Žilinského samosprávneho kraja sme sa stali právnym nástupcom SOUCH, ktoré bolo vyradené zo siete škôl a školských zariadení. Premenovali sme sa na Združenú strednú školu (ZSŠ) a naším sídlom sa stala Rosinská cesta 2,“ predstavil nám nový názov a sídlo školy riaditeľ Rudolf Michalec. ZSŠ prevzala všetky práva a záväzky predchádzajúceho učilišťa, definitívne sa presťahovala a rozšírila ponuku učebných a vzdelávacích programov o chemické odbory. Súčasťou ZSŠ sa stal domov mládeže a stravovacie zariadenie.
Sťahovanie do nových priestorov bola neľahká úloha, pretože po skončení letných prázdnin sa museli otvoriť brány školy, aby privítali žiakov v novom školskom roku. „Vyžiadalo si to enormné úsilie zo strany všetkých pedagogických i nepedagogických zamestnancov, ale podarilo sa nám to. Pozitívnym výsledkom je, že podmienky pre prácu pedagógov aj žiakov sa neporovnateľne zlepšili,“ neľutuje vynaloženú námahu riaditeľ. Pretože škola v tom čase z kapacitných dôvodov nebola schopná prijať také obrovské množstvo žiakov, bola nutná prestavba časti internátu na teoretické vyučovanie. Vybavenie a príprava školských priestorov stála množstvo práce, ktorá predstavuje investíciu v rozsahu asi dvanásť miliónov korún. V neľahkej situácii sa veľmi rýchlo podarilo stmeliť pedagogický kolektív a preorientovať svoj záujem na vybudovanie kvalitnej školy. Pri zlúčení mala škola 850 žiakov vo všetkých formách štúdia. V súčasnosti je aktuálny počet žiakov 745. Škola pripravuje absolventov v štvorročných študijných odboroch ukončených maturitnou skúškou, v štvorročných odboroch s výučným listom a s maturitou a v trojročných učebných odboroch ukončených odbornou skúškou a výučným listom. Okrem toho ponúka štúdium popri zamestnaní dennou i večernou formou. Profesijne je ZSŠ zameraná na učebné odbory v oblasti dopravy a prepravy, pre výrobu, servis a opravu automobilov a v odboroch zameraných na chémiu a tvorbu životného prostredia. Od júla 2006 sú učebné odbory mechanik- opravár cestných motorových vozidiel, klampiar pre strojársku výrobu, autoelektrikár a lakovník zlúčené do jedného učebného odboru autoopravár. V prvom ročníku majú všetci spoločnú učebnú osnovu a od druhého a tretieho ročníka sa zameriavajú na svoj špecifický odbor. Momentálne im do stavu chýba majster odborného výcviku.
„Podmienky sa nám zlepšili z mnohých hľadísk a dnes môžeme povedať, že patríme medzi najmodernejšie stredné školy na Slovensku,“ konštatuje Rudolf Michalec. ZSŠ Rosinská cesta má k dispozícii vlastnú zváračskú školu, zrekonštruované a špičkovo vybavené priestory pre praktické vyučovanie, ktoré sa nachádzajú na Košickej ulici. Malá gymnastická telocvičňa, veľká telocvičňa, ktorá rozmermi zodpovedá basketbalovému alebo volejbalovému ihrisku, posilňovňa a tenisové kurty sú žiakom k dispozícii počas vyučovania i v mimoškolskom čase. V minulom roku dobudovali autocvičisko, študenti môžu získať vodičský preukaz vo vlastnej autoškole. Žiaci sa môžu realizovať v mimoškolských aktivitách vo viac ako tridsiatich krúžkoch.
Škola prijíma žiakov z celého regiónu Žilina, Kysuce, Rajec, Orava, Liptov, ktorí majú možnosť ubytovania v domove mládeže s kapacitou 80 miest, pričom voľné miesta využívajú i iné stredné školy. „Zabezpečujeme pre našich žiakov kompletnú starostlivosť po stránke vyučovania, ubytovania, športového aj iného záujmového vyžitia,“ doložil riaditeľ ZSŠ.
V rokoch 2005-2006 ukončili rekonštrukciu budov praktického vyučovania na Košickej ulici v rozsahu asi 20 miliónov korún a zlepšili tak materiálno- technické zabezpečenie pre odbornú výuku. Lakovacia linka spĺňa kritéria podľa smerníc Európskej únie, strieka sa v nej len vodou riediteľnými farbami. Vybavenie diagnostickou technikou a brzdovou stolicou umožňuje robiť kompletný servis áut. V priestoroch odborného výcviku a praktického vyučovania poskytuje škola v rámci výučbového procesu služby širokej verejnosti, v dôsledku čoho sa žiaci oveľa intenzívnejšie zapájajú do vyučovacieho procesu.
„Keďže sa nám podarilo vyriešiť priestorové a technické otázky, naša strategická úloha je zvyšovať kvalitu pedagogického zboru,“ predstavuje Rudolf Michalec víziu budúcnosti. Podľa jeho slov je výuka v odborných a vo všeobecno-vzdelávacích predmetoch zabezpečená na sto percent, drobné nedostatky vidí v oblasti jazykov, čo je však nepriaznivým fenoménom takmer na každej škole. Vo všeobecnosti prevláda snaha, aby sa pedagogický zbor naďalej vzdelával a skvalitňoval vyučovací proces.
„Zdroje, ktoré dostávame na financovanie chodu našej školy, sú nedostačujúce. Preto sa vlastnou činnosťou snažíme o vylepšenie nášho rozpočtu,“ hovorí riaditeľ o základnom probléme, s ktorým sa musia denne pasovať. Prenáj-
mom nevyužitých priestorov, produktívnou a úžitkovou prácou pri výkone odbornej praxe žiakov sa snažia dopĺňať zdroje a zlepšovať podmienky a ekonomické ukazovatele, aby si naďalej zachovali vysoký štandard a aby školu opúšťali mladí ľudia schopní uplatniť sa na trhu práce. Zatiaľ sa im to v plnej miere darí. Podľa prieskumu, ktorý si založili na osobnom kontakte s absolventmi, je úspešnosť pri hľadaní zamestnania vyššia ako 90 percent, čo predstavuje veľmi pozitívnu informáciu. „S výstavbou automobilového priemyslu v našom regióne rastie aj dopyt po našich absolventoch. O všetky študijné odbory je záujem a škola nemá problémy s obsadzovaním miest,“ skonštatoval na záver Rudolf Michalec, riaditeľ úspešnej ZSŠ Rosinská cesta. Výborná spolupráca s organizáciami a firmami, záujem o odbornú prax žiakov, uplatnenie sa v pracovnom procese sú kritériá, ktoré svedčia o kvalite školy a poskytujú pre absolventov záruku, že si nájdu svoje miesto v živote i po opustení školských lavíc.

Skryť Vypnúť reklamu

Žiaci na stáži vo Francúzsku
ZSŠ sa aktívne zapája do rôznych projektov, vďaka ktorým žiaci spoznávajú nielen Slovensko, ale aj celý svet. Jedným z nich bol medzinárodný mobilný projekt Enviroacting, do ktorého sa zapojilo šesť žiakov pod vedením pedagogičky Dagmar Valentovej. V rámci programu Leonardo da Vinci financovaného Európskou komisiou sa v máji minulého roku zúčastnili trojtýždňovej ekologickej stáže v južnom Francúzsku v Montolieu Centre de Sculpture. Žiaci tretieho ročníka odboru chemik – operátor, tvorba a ochrana životného prostredia a odboru chémia a životné prostredie sa za výsledky v štúdiu, mimoškolské aktivity a jazykové znalosti podieľali svojou prácou pri úprave organickej záhrady v malej francúzskej dedinke Montolieu pri Carcassone. Pri skrášľovaní a sprístupňovaní miesta bývalej elektrárne využili svoje znalosti z odborných predmetov a zároveň si preverili svoje praktické zručnosti. Pri realizácii projektu využili len materiál, ktorý sa nachádzal priamo na mieste. Jediným privezeným doplnkom bol piesok, pomocou ktorého spevnili a upravili kamenné chodníky a oporné múriky. Práca zahŕňala terénne úpravy, likvidáciu drobných drevených stavieb, návrh a výstavbu altánku z bambusu, recykláciu odpadu, založenie kompostoviska. Stáž pre žiakov neznamenala len prácu, ale i spoznávanie miestneho koloritu. Zúčastnili sa rôznych kultúrnych a spoločenských akcií. Atraktívne boli návštevy starobylého mestečka Carcassone, prímorského mesta Narbonne a známeho francúzskeho mesta Nice. Žiaci si vyskúšali prácu v zahraničí, spolupracovali v medzinárodnom tíme, zlepšili si jazykové znalosti a nadviazali nové kontakty. Obohatení o zážitky a nové skúsenosti sa vrátili na Slovensko, aby sa o ne podelili so svojimi spolužiakmi.

Skryť Vypnúť reklamu

Počet tried a žiakov 1. ročníka denného štúdia pre školský rok 2007/2008:
Štvorročné študijné odbory:
3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy 2 triedy 60 žiakov
2697 4 mechanik elektrotechnik (2672 4 13 mechanik elektronik
– autoelektronika) 1,5 triedy 42 žiakov
2880 4 chémia a životné prostredie 0,5 triedy 16 žiakov
Trojročné učebné odbory:
2487 2 03 autoopravár – karosár 1 trieda 24 žiakov
2487 2 01 autoopravár – mechanik 2 triedy 48 žiakov
2487 2 02 autoopravár – elektrikár 0,5 triedy 12 žiakov
2487 2 04 autoopravár - lakovník 0,5 triedy 12 žiakov
Nadstavbové denné štúdium dvojročné:
3757 4 01 doprav. prevádzka – cestná a mestská doprava
1 trieda 30 žiakov
2414 4 strojárstvo 1 trieda 30 žiakov
Prijímacie konanie pre školský rok 2007/2008
sa uskutoční v termínoch:
ŠTUDIJNÉ A UČEBNÉ ODBORY DENNÉ
1. kolo prvý termín 7. mája
druhý termín 10. mája
2. kolo - 12. júna
Študijné odbory pre absolventov trojročných študijných odborov – nadstavbové denné dvojročné štúdium
1. kolo dňa 22. júna
2. kolo dňa 24. augusta
DŇA 13. FEBRUÁRA o 10.00 h - 12.00 h SA NA ZSŠ
USKUTOČNÍ DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ.

Skryť Vypnúť reklamu

Mikuláš v základnej škole
Tradíciu mikulášskych návštev v Internátnej základnej škole v Bytči neporušili žiaci ZSŠ ani v tomto školskom roku. Po šiestykrát potešili deti z bytčianskej internátnej školy zaujímavým programom a mikulášskou nádielkou. Organizácia podujatia začala už v polovici novembra, kedy študenti 2. BP pod vedením pedagogičky Zuzany Kovárovej začali zbierať darčeky. Zapojila sa celá škola. Každý podľa svojich možností priniesol sladkosti, hračky, knižky, veď pripraviť prekvapenie pre stosedemnásť detí je poriadna fuška. Žiaci nacvičili program, vymysleli súťaže, prichystali sprievod rozprávkových postavičiek, a samozrejme, nesmel chýbať ani Mikuláš. Predstavenie o Perníkovej chalúpke zožalo obrovský úspech. Prúd zábavy a smiechu zavŕšil svojou návštevou Mikuláš s plnou nošou darčekov.

Pomáha školská i žiacka rada
Rada školy pri ZSŠ Rosinská cesta sa skladá zo zástupcov pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy, rodičov, ŽSK i žiakov. Pri svojej činnosti sa riadia Štatútom školskej rady. Na svojich zasadnutiach sa venujú riešeniu otázok, ktoré súvisia nielen s chodom Združenej strednej školy, ale aj presadzovaniu jej záujmov a skvalitňovania výchovného a vzdelávacieho procesu. Vyjadrujú sa k všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy. Záujmy žiakov chránia ich zástupcovia prostredníctvom Školskej rady. Schádzajú sa dvakrát mesačne pod pedagogickým vedením Zuzany Mišíkovej. Na svojich stretnutiach riešia podnety žiakov školy, ktorými poukazujú nielen na nedostatky a problémy, ktoré trápia študentov, ale navrhujú aj konkrétne opatrenia. Okrem toho sa venujú aj príjemnejším záležitostiam, ako je organizácia rôznych školských podujatí od športových súťaží cez imatrikulácie, exkurzie a zájazdy do rôznych slovenských i zahraničných miest, ale i pomoc pri charitatívnych akciách.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Zamestnanec chcel príspevok na stravu, no šéf mal iný názor.
 2. Home (ale aj) Office
 3. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
 4. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 5. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 6. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 7. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár
 8. Zelená Bratislava
 9. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové
 10. Znečistenie riek už možno nebude možné zastaviť
 1. Bezbariérové vozidlo
 2. Na NFŠ môže byť rýchlo 72 špeciálnych lôžok pre COVID 19
 3. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 4. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 5. Zelená Bratislava
 6. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár
 7. Ruža zmeny
 8. Úpravy automobilov pre ZŤP
 9. No Finish Line v Bratislave sa presúva do virtuálneho priestoru
 10. Mladí ľudia vstupujú do druhého piliera už aj cez internet
 1. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 28 595
 2. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 16 070
 3. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 14 591
 4. Čo bude s gastráčmi a miliardy z EÚ ako prekliatie? 13 647
 5. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 12 240
 6. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 11 929
 7. Hodnotenie profesionála: Ako obstáli obľúbené hotely v Tatrách? 9 004
 8. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 003
 9. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 8 998
 10. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 8 750
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

BYTČA: Lúpež, vyhrážanie i poškodzovanie majetku. Mladík si poriadne zavaril

Na obvineného muža policajti spracovali podnet na návrh na jeho vzatie do väzby.

V III. lige kraľuje nezastaviteľný Hundák, v I. a II. triede na čele pätnásťgóloví strelci

Zápasy regionálnych či oblastných futbalových súťaží tento rok už pravdepodobne neuvidíme, väčšina duelov z jesennej porcie je však už za nami. Preto sme sa pozreli, ako vyzerajú poradie strelcov v jednotlivých súťažiach.

Daniel Hundák (druhý zľava) a Peter Jasenovský (tretí zľava) patria nielen medzi najlepších strelcov Bánovej, ale aj celej III. ligy.

Mesto Žilina požiada o návratnú finančnú pomoc vo výške viac ako 2 milióny eur

Radnica chce peniaze použiť na financovanie správy a údržby komunikácií a verejnej zelene.

KORONAVÍRUS: Žilina hlási menej nakazených, Čadca medzi najhoršími

V nemocniciach je hospitalizovaných 638 pacientov.

Ilustračné foto.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Koronavírus si vyžiadal prvú obeť z radov zdravotníkov

Obvodný lekár v Lokci podľahol ochoreniu COVID-19, mal len 48 rokov.

Najviac nakazených pribudlo v Košiciach a v okrese Čadca

Nedeľňajší rekord sa vyšplhal na číslo 860.

KORONAVÍRUS: Žilina hlási menej nakazených, Čadca medzi najhoršími

V nemocniciach je hospitalizovaných 638 pacientov.

Nedeľný rekord. V Trenčianskom kraji pribudlo 104 pozitívne testovaných

Laboratóriá na Slovensku otestovali 5 025 vzoriek, celkový počet pozitívnych bol 860.

Už ste čítali?