Sobota, 5. december, 2020 | Meniny má OtoKrížovkyKrížovky

Dnes na návšteve v ZŠ Clementisova , Kysucké Nové Mesto

Moderná škola so skvelými deťmi Škola na dnešnej Clementisovej ulici v Kysuckom Novom Meste vznikla v roku 1970, ako najmladšia z troch škôl v meste.

(Zdroj: autorka)

Moderná škola so skvelými deťmi
Škola na dnešnej Clementisovej ulici v Kysuckom Novom Meste vznikla v roku 1970, ako najmladšia z troch škôl v meste. Vtedy ju postavili ako súčasť nového sídliska a bola kapacitne maximálne vyťažená. Chodilo sem viac ako tisíc žiakov, učilo sa na dve zmeny. Najprv otvorili hlavný pavilón, potom pribudla družina a o dva roky neskôr skolaudovali aj telocvičňu. Ani dnes škola nestratila svoje opodstatnenie a význam. Rozprávali sme sa o nej s riaditeľom Igorom Ševecom.

Skryť Vypnúť reklamu

Aká je škola dnes?
Je to moderná škola, ktorá sa snaží zachytiť všetky trendy, čo sa týka vyučovania v školstve aj v modernizácii školy. Tak, ako rôzne firmy ponúkajú svoje produkty, my musíme vo veľkej konkurencii ostatných školských zariadení ponúkať služby rodičom tak, aby rodičia radi umiestnili dieťa do našej školy. Koncepcia školy vychádza z toho, aby sme v čo najväčšej miere pokryli záujmy rodičov. Pretože rodič najlepšie vie, akým smerom by sa malo jeho dieťa uberať. Naša škola, čo sa týka kapacity a obsadenia, je zameraná na jazyky. Učíme angličtinu, nemčinu, francúzštinu a španielčinu, ďalej máme triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a školské športové stredisko zamerané na stolný tenis, šach a futbal. Ďalšie služby, ktoré ponúkame, sú rôzne záujmové krúžky, ktoré robíme spoločne s centrom voľného času. Perličkou je, že náš školský klub detí je otvorený už od šiestej ráno, aby sem mohli dať svoje deti rodičia, ktorí chodia do práce tak zavčasu a nemuseli sa obávať, čo robia samy doma.
Štandardom na školách býva však len angličtina a nemčina.
Aj u nás je hlavný záujem o tieto dva jazyky, ale našli sa aj žiaci, ktorí prejavili záujem o francúzsky jazyk. Učí sa v dvoch ročníkoch. So španielskym jazykom sme začali tento školský rok, pretože učiteľka nemčiny si rozšírila aprobáciu. Verím, že postupne sa zvýši záujem aj o španielčinu.
Ste spokojný s vybavením školy?
To patrí k všetkým veciam, o ktorých som hovoril a myslím, že v podstate môžeme byť spokojní. Čo sa týka výučby jazykov, tak sa učia nielen v počítačových učebniach, ktoré máme zatiaľ dve so 74 počítačmi, ale máme aj špeciálnu jazykovú učebňu. Každý rok venujeme veľa finančných prostriedkov do softvérových programov na jazyky.
Ale určite existujú aj problémy, ktoré potrebujete riešiť.
Ako každá škola, máme všeobecné problémy. V prvom rade sú to financie, ktoré mesto dostáva na nás od štátu. Dané finančné prostriedky sú už dlhé roky poddimenzované. Hlavne na platy učiteľov, energie a rekonštrukciu škôl. Ďalej niektoré zákony nie sú dosť jasne definované, preto sa stáva, že vznikajú rôzne rozpory a výklady. Finančné prostriedky nemôžeme očakávať len od štátu a od mesta, ale musíme si vedieť pomôcť aj sami. Veľmi nám v tom pomáhajú rodičia, napríklad minulý rok sme na dvoch percentách z dane vyzbierali viac ako 130-tisíc korún. A musím sa pochváliť, že máme skutočne výborných sponzorov, ktorí dokážu škole pomôcť ročne značnou sumou.
To je naozaj neobyčajné.
Výsledkom tejto spolupráce so sponzormi je, napríklad, aj bonus pre budúcoročných prváčikov, ktorí dostanú zdarma balíček učebných pomôcok za 500 korún. Ale to nie je jediná vec, s ktorou nám pomohli sponzori. Máme vybudované aj školské ihrisko s umelou trávou, kde sme museli nájsť sponzora na 200-tisíc korún. To sme robili pred dvoma rokmi. Je i veľa ďalších aktivít, ktoré nám hradia sponzori - počítače, lavice do tried. Musím sa však pochváliť aj tým, že pre deti, ktoré trpia rôznymi chorobami a alergiami, sme zo sponzorských peňazí vybudovali saunu za viac ako 80-tisíc korún. Deti majú na odporúčanie lekára možnosť nasvecovania biolampami, ktoré sa bežne používajú v zdravotníckych zariadeniach. Finančné prostriedky získavame aj organizovaním každoročného plesu pre rodičov, tento rok sme zarobili asi 50-tisíc korún. Samozrejme, že účinkujúcich na plese opäť hradia sponzori. Mali sme tu, napríklad, Karola Poláka či Štefana Hruštinca a Juraja Chlebanu.
A aká je situácia vo vyučovacom procese?
Aj tu sa snažíme ponúkať nové a neštandardné služby. Máme školského špeciálneho pedagóga. Sme veľká škola a problémy detí sa hromadia, neodstrkujeme ich bokom, ale snažíme sa im pomôcť. Momentálne máme v škole 23 integrovaných detí, ktorým sa snažíme venovať v maximálnej miere. Chodia k nám aj deti z detského domova z mesta. Je to dosť náročné, pretože tie deti sa k nám dostali z prostredia, ktoré bolo maximálne nevyhovujúce pre ich telesný i duševný rozvoj. Máme aj logopéda, pretože detí, ktoré majú problémy s rečou, pribúda. Tým sa v popoludňajších hodinách kvalifikovane venuje učiteľka Anna Rentková.
Čo vás ešte čaká do konca školského roku?
Teraz bola trištvrťročná klasifikačná porada. Deti spozorneli, lebo ich čakajú záverečné písomné práce. Pomaly už pripravujeme školské výlety, rôzne akcie. Chcel by som spomenúť jeden výlet, ktorý bude už 2. mája. Robíme ho v spolupráci s Radou školy a ZRPŠ, a to zájazd do Osvienčimu. Bude to také nóvum, nakoľko z organizačno-pedagogických pokynov ministerstva školstva, a badáme to aj na škole, je zrejmé, že narastá násilie na školách. Na tento výlet pôjdu aj žiaci, ktorí majú problémy so správaním, aby sme im ukázali, že veci, ktoré sa v tej dobe diali, neboli dobré. Považujeme to aj za dobrú formu „boja“ proti rasizmu a násiliu v škole. Ešte koncom júna by sme mali dokončiť ihrisko s mantinelmi na hokejbal, takisto sa budeme snažiť o to, aby sme využili všetky dostupné prostriedky z eurofonodov. Počítame aj so zriadením tretej počítačovej učebne.
Skúste definovať aj vaše špecifické problémy?
Tie vyplývajú z toho, že sa musíme veľmi venovať deťom z rodín, kde je sociálne slabé až nevyhovujúce prostredie. Tu absentuje rodina a škola nedokáže dosť dobre nahradiť to, čo má rodina deťom dávať. S poľutovaním musím konštatovať, že veľmi viazne spolupráca aj so sociálnym oddelením, so sociálnymi kurátormi. Niektoré deti by rozhodne mali byť umiestnené do diagnostických centier. Uvediem príklad. Žiaka, ktorý nechodí rok a pol do školy, nedokážu štátne orgány poriešiť. My žiadame každé tri mesiace o jeho umiestnenie do centra, ale stále sa nič nedeje.
Možno veselšou témou budú výsledky Monitoru 9?
To rozhodne. Dopadol pomerne dobre, nedá sa to však spriemerovať. Veľmi dobré výsledky dosiahli žiaci z výberových tried, boli aj takí, čo mali sto percent z matematiky i slovenského jazyka, ale ani ostatní nedopadli najhoršie. S Monitorom sme spokojní. Oveľa viac nás však teší skutočnosť, že už tri roky máme stopercentnú úspešnosť pri prijímaní žiakov na stredné školy, vrátane výberových škôl a biligválnych gymnázií. O kvalitách našej školy nesvedčia len výsledky, ale aj to, že na Clementisovu nechodia len deti z Kysuckého Nového Mesta, ale školu navštevujú aj žiaci z okolitých dedín. Z celkového počtu 761 žiakov dochádza z okolitých dedín 104 detí. Z toho do jazykových tried 53, do matematických štyria a do klasických 47. Najviac ich je z Rudiny, Rudinky a Nesluše, ale máme aj jedného žiaka z Brodna v okrese Žilina.

Skryť Vypnúť reklamu

Úspechy školy
Žiaci ZŠ na Clementisovej ulici sa každoročne zapájajú do vedomostných, umeleckých i športových súťaží, z ktorých prinášajú uznania, ocenenia aj víťazstvá.
Najlepší
Tomáš BREZINA – 9. A
tretie miesto v krajskom kole olympiády z anglického jazyka
Iveta LISKOVÁ – 8. A
druhé miesto v krajskom kole cezpoľného behu
Roman REZETKA – 6. A
tretie miesto na Majstrovstvách Slovenska v stolnom tenise
DRUŽSTVO CHLAPCOV
siedme miesto na Majstrovstvách Slovenska v hádzanej žiakov
Talenty
MATEMATIKA
Kristína Synáková – 5. A
Samuel Mičuta – 5. A
Marianna Jamečná – 6. D
Marek Konárik – 8. A
Michaela Haceková – 7. A
Peter Janáčik – 7. A
Tibor Šmehyl – 8. A
Vladimír Hrnko – 9. B
Eva Jamečná – 9. D
FYZIKA
Vladimír Hrnko – 9. B
Eva Jamečná – 9. D
Barbora Bačová – 8. A
Milan Janíček – 8. B
CHÉMIA
Eva Jamečná – 9. D
UMELECKÝ PREDNES
Klaudia Fujáková – 3. A
Denisa Kormanová – 3. A
Dominika Vlčková – 4. A
Lucia Hrubá – 7. A
Alžbeta Šefárová – 7. A
Vladimíra Gašperáková – 7. A
ŠACH
Matej Cabúk – 7. A
Erik Hanuljak – 8. B
Juraj Šnegoň – 7. A
Viktor Cabúk – 4. A
STOLNÝ TENIS
Roman Rezetka – 6. A
Čísla zo štatistiky
Základná škola na Clementisovej ulici v Kysuckom Novom Meste má v školskom roku 2006/2007 spolu 761 žiakov, ktorí chodia do 31 tried. Z nich sú tri triedy matematické a sedem jazykových. Okrem 47 pedagógov sa o školákov stará ešte ďalších dvadsať prevádzkových a hospodárskych zamestnancov školy. V školskom klube detí sú štyri oddelenia. Do školskej jedálne chodí na obedy 440 stravníkov.
Zameranie školy
•matematika (matematické triedy od 5. ročníka),
•ponuka výučby informatickej výchovy v prvom a druhom ročníku ako nepovinného predmetu,
•ponuka výučby anglického a nemeckého jazyka v prvom a druhom ročníku ako nepovinného predmetu,
•cudzie jazyky (výberové jazykové triedy od 3. ročníka),
•moderná výučba jednotlivých predmetov pomocou počítačov a internetu, jazyková učebňa,
•moderná výučba jednotlivých predmetov v špeciálnej učebni s audiovizuálnou technikou,
•školské športové stredisko zamerané na šach, stolný tenis a futbal,
•školský klub detí otvorený od 6.00 h,
•logopedická poradňa,
špeciálny pedagóg pre deti so špeciálno-pedagogickými potrebami,
•lyžiarsky výcvik na Donovaloch, plavecký výcvik v Žiline s profesionálnymi inštruktormi.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Na výpadok elektriny vás môže upozorniť aj SMS
 2. Ako inovácie menia naše návyky? Čo už dnes môžete robiť inak
 3. Mikuláš s Majkom Spiritom? Môžete si ho užiť u vás doma
 4. Štedré dni s Niké: Vyhraj lyže s podpisom Petry Vlhovej!
 5. Do Turecka sa dostanete bezpečne z Bratislavy bez potreby testu
 6. Tip na vianočný darček? Kvalitný zrak so zľavou 1 000 €
 7. 8 inšpirácií, ako využiť zvyšky jedla a nič nevyhodiť
 8. Budeme môcť v budúcnosti pracovať len z domu?
 9. Vianočné vydanie magazínu SME Ženy
 10. Slovenské „šampanské“, za ktorým sa skrýva príbeh lásky
 1. Mikuláš s Majkom Spiritom? Môžete si ho užiť u vás doma
 2. Väčšina fajčiarov dalo deťom cigarety, ak si vypýtali
 3. Podcast: Jeden lístok, veľa tratí
 4. Čo musíte vedieť, ak chcete prežiť Vianoce v zdraví a so svojimi
 5. Nová škôlka 21. storočia na Kramároch
 6. Do Turecka sa dostanete bezpečne z Bratislavy bez potreby testu
 7. Štedré dni s Niké: Vyhraj lyže s podpisom Petry Vlhovej!
 8. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 9. Prvá 2-stupňová akumulátorová snehová fréza na trhu
 10. COOP Jednota je najdôveryhodnejším slovenským predajcom potravín
 1. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 15 704
 2. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári 13 609
 3. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 9 665
 4. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 9 610
 5. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 9 195
 6. Aká je chémia vôní 9 080
 7. ARÓNIA najsilnejšia prírodná prevencia proti respiračným vírusom 8 639
 8. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 544
 9. Vianočné vydanie magazínu SME Ženy 8 024
 10. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 7 987
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Momentka zo zápasu Žilina - Topoľčany (3:2).

Peter Fiabáne: Po dvoch rokoch sa podarilo naplniť tretinu Plánu ZA

Za neúspech považujestav verejného priestoru a nevysporiadanie vzťahov s Georgom Trabelssiem.

Peter Fiabáne

Máme veľmi dobré mužstvo s obrovským potenciálom. Len sme to neukázali v zápasoch

S kapitánom Višňového a dvojnásobným majstrom v drese MŠK Žilina Martinom Minarčíkom sme zhodnotili jesennú časť tradičného účastníka piatej ligy.

Podľa kapitána Martina Minarčíka (vľavo) nastal zlom v zápase s Liptovským Mikulášom.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Na stanici v Nitre napadli muža po tom, ako upozornil na rúško

Incident sa stal v čakárni na autobusovej stanici.

Zdravotná sestra z Čadce prekonala COVID-19: Myslela som si, že zomriem

Pri pociťovaní príznakov sa začala liečiť sama. Bola to chyba.

AKTUÁLNE: V Čadci našli ďalších utečencov

Ich strastiplná cesta sa skončila na Kysuciach.

Aktualizované o vyjadrenie Park Snow Donovaly a predsedu NR SR

Na Donovaloch otvorili lyžiarsku sezónu. Nie je jasné, ako dlho potrvá

Minister Doležal konštatoval, že minimálne do pondelka (7. 12.) môžu byť otvorené všetky lyžiarske strediská. Na pandemickej komisii očakáva vecnú a konštruktívnu diskusiu o osude tohtoročnej lyžiarskej sezóny.

Už ste čítali?