Nedeľa, 29. november, 2020 | Meniny má VratkoKrížovkyKrížovky

Dnes na návšteve v CZŠ R. Zaymusa v Žiline

Cudzie jazyky sú brána do sveta Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa v Žiline odvážne vykročila a stále napĺňa svoju snahu dať žiakom výchovu v duchu kresťanských hodnôt a vedomosti,...

(Zdroj: archív školy)

Cudzie jazyky sú brána do sveta
Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa v Žiline odvážne vykročila a stále napĺňa svoju snahu dať žiakom výchovu v duchu kresťanských hodnôt a vedomosti, ktoré im otvoria možnosti do budúceho života. O živote školy sme sa rozprávali s riaditeľom Stanislavom Staňom.

Predstavte nám v skratke vašu školu.
Našu školu navštevuje 513 žiakov v 22 triedach a pôsobí tu 43 pedagogických zamestnancov. Prioritou výchovno-vzdelávacieho programu je výchova v duchu kresťanských hodnôt. V tomto školskom roku kladieme zvýšený dôraz na oblasť výchovy. V spolupráci s rodičmi sa snažíme vytvárať také podmienky a prostredie, v ktorom vládne porozumenie, vzájomná úcta a tolerancia. Oblasť výchovy a vzdelávania si vyžaduje pokojnú atmosféru a vzájomné pochopenie.
Ako cirkevná škola máte zaiste aj duchovný program školy?
Ten je dôležitou súčasťou výchovy v škole. Jeho absolútnou prioritou je trvalá a úprimná snaha o vytváranie kresťanského spoločenstva žiakov, učiteľov, zamestnancov a rodičov. Sme cirkevná škola a z toho vyplýva aj naše výchovné zameranie. Jeho cieľom je pôsobiť na deti tak, aby si osvojili kresťanské hodnoty, úctu k sebe a každému človeku, schopnosť rozoznávať dobro a zlo, rozhodovať sa pre dobro. Vieme, že tieto ciele nemôžeme naplniť bez spolupráce s rodinou. Usilujeme sa o túto spoluprácu, vítame ju a rozvíjame. Rodičom poskytujeme možnosť pravidelných konzultácií s učiteľmi, s výchovným poradcom, školským psychológom, školským kaplánom a vedením školy.
Skúsme pomenovať ďalšiu prioritu.
Tou je poskytnúť žiakom kvalitné základné vzdelanie. Tu smerujeme k zvyšovaniu kvality výchovno-vzdelávacích výsledkov s dôrazom na rozvoj tvorivosti a fantázie žiakov. Tieto ciele realizujeme nielen formou tradičného vyučovacieho procesu, ale aj formou projektového vyučovania. V mimoškolskej činnosti pracujeme individuálne s talentovanými žiakmi. Výchovno–vzdelávaciu činnosť realizujeme v špeciálnych triedach. Dlhodobú tradíciu majú triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov. Otvárame ich od piateho ročníka a je v nich zvýšená dotácia hodín matematiky v každom ročníku na sedem hodín.
Matematika a prírodovedné predmety sú teda prvoradé?
Ako sa to vezme. V súlade s požiadavkami doby rozvíjame aj jazykové schopnosti žiakov v triedach s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov od piateho ročníka. Tu sa môžu rozhodnúť pre variantný systém vyučovania anglického a nemeckého jazyka podľa záujmu žiakov a rodičov. V týchto triedach je rovnako zvýšená dotácia vyučovacích hodín o konverzácie v cudzom jazyku.
A čo telesný vývoj žiakov?
Pre ten sú najdôležitejšie športové aktivity, ktoré sa realizujú v triedach so zameraním na športovú prípravu. Orientujeme sa na hokejbal a krasokorčuľovanie, od školského roku 2007/08 bude pri našej škole zriadená aj basketbalová prípravka pre žiakov od 1. po
4. ročník.
A čo vyučovacie metódy?
Tie klasické dopĺňame vyučovaním v počítačových učebniach a v jazykovom laboratóriu, kde sa, samozrejme, využívajú dataprojektory, informačno–komunikačné technológie a výukové programy. V škole kladieme veľký dôraz na rozvoj počítačovej gramotnosti a vyučovania anglického jazyka už od prvého ročníka. V každom ročníku na druhom stupni je jedna trieda so zameraním na vyučovanie cudzích jazykov, angličtiny a nemčiny. Do týchto tried sa robia aj prijímacie pohovory. Ostatní žiaci absolvujú základný variant učebných plánov bez špeciálneho zamerania.
Čo robíte, aby sa ciele školy naplnili?
Robíme pre to skutočne maximum. V prvom rade je potrebné zlepšiť aj vnútorné priestory a pripraviť všetkým žiakom a učiteľom príjemné prostredie. Vytvorenie vhodných podmienok pre výchovu a vzdelanie je založené na podpore a pomoci všetkých tých, ktorí chápu priamu súvislosť medzi kvalitou vzdelania a budúcnosťou našich detí. Vďaka patrí všetkým, ktorí podporujú školu a pomáhajú jej akýmkoľvek spôsobom.ňNajobľúbenejší šport je hokejbal
„Snahou našej školy je podchytiť deti aj vo voľnom čase tak, aby ho využívali zmysluplne a mohli rozvíjať svoje schopnosti a záujmy,“ to je cieľ, ktorý vyznáva vedenie školy. V mimoškolskej a krúžkovej činnosti je šport prvoradou aktivitou. Najpopulárnejšie športy sú hokejbal a florbal. Je to aj zásluha vynikajúceho trénera Dušana Ondruša, bývalého aktívneho hráča ľadového hokeja. „Je uznávaným odborníkom, dosiahol úspechy ako tréner mládežníckeho hokeja doma aj v zahraničí. V súčasnosti je aj reprezentačným trénerom juniorského družstva Slovenska vo florbale,“ to je podľa Stanislava Staňu ďalší skvelý človek v pedagogickom tíme školy. Družstvá žiakov z CZŠ Romualda Zaymusa súťažia v miniškolskej futbalovej lige, mestskej hokejbalovej lige, florbalovej aj futsalovej lige.

Skryť Vypnúť reklamu

Talenty reprezentujú školu
Tí najlepší žiaci reprezentujú školu v súťažiach na úrovni okresu i kraja. Aj v tomto školskom roku škola nadviazala na skvelé výsledky z predchádzajúcich rokov a má sa čím chváliť. V okresnom kole Pytagoriády získal žiak 7. A triedy Peter Salinger I. miesto, Adriana Bohyníková (8. A) bola druhá, jej spolužiačka Romana Androvičová tretia. Ďalších deväť žiakov bolo úspešných v jednotlivých kategóriach. V náročnej Matematickej olympiáde zúročili svoje vedomosti žiaci 8. a 9. ročníkov – 1. Martin Bednár, 2. Lukáš Peregrim, 4. Michal Kondela, 5. Martin Kováč, 8. Dominika Loduhová, 9. Martin Sobola (všetci 9. A). Medzi ôsmakmi skončil na druhom mieste Marek Noga, tretí zasa Andrej Šottník (obaja 8. A). Systematickou prípravou žiakov vo Fyzikálnej olympiáde kategória E dosiahli žiaci v okresnom kole nasledovné umiestnenie – 1. Martin Bednár, 2. Martin Sobola, 5. Lukáš Peregrim, 6. Michal Kondela, 8. Martin Kováč. Kategória F – 2. Filip Janikovský (8. B). „Títo žiaci úspešne pokračovali v reprezentácii školy aj v krajských kolách,“ pochválil svojich žiakov riaditeľ Stanislav Staňo. Deviatak Martin Bednár bol tretí v krajskom kole MO, Michala Kondela skončil s ocenením úspešný riešiteľ. Martinovi Bednárovi sa oveľa lepšie darilo vo Fyzikálnej olympiáde, ktorú s prehľadom vyhral a zaslúži si osobitné uznanie, pretože svojou skromnosťou a výsledkami je príkladom pre ostatných žiakov školy, Martin Sobola, Martin Kováč a Lukáš Peregrim sa stali úspešnými riešiteľmi. „Dobré výsledky sme dosiahli aj v olympiádach z cudzích jazykov, kde v okresnom kole olympiády z anglického jazyka získal 2. miesto deviatak Peter Banik,“ vyzdvihol ďalšie úspechy riaditeľ. V škole sa však realizujú aj ďalšie súťaže. Napríklad Čo vieš o hviezdach či dlhodobé korešpondenčné súťaže Maks, Klokan, Pikomat a Pikofyz.. Mladší žiaci sa zasa zapojili do medzinárodnej súťaže v programovaní Baltik 2007 a v krajskom kole si vybojovali pekné 8. miesto. O veľmi dobrej úrovni vzdelávania svedčí aj tohtoročný výsledok školy v Monitore 9, kde v slovenskom jazyku dosiahli úspešnosť 76,3% oproti slovenskému priemeru 67,1% a v matematike 83,4% oproti slovenskému priemeru 61,4% .

Skryť Vypnúť reklamu

Čo robiť s voľným časom
Dôležitou súčasťou školy R. Zaymusa v Žiline je aj Školský klub detí (ŠKD). „Tu môžu žiaci z prvých štyroch ročníkov rozvíjať v rámci záujmovej činnosti svoj talent a schopnosti podľa vlastného výberu,“ informoval nás Stanislav Staňo. V ŠKD je šesť oddelení a deti tam chodia s radosťou. Pre tých starších žiakov sa mimoškolská činnosť realizuje formou vzdelávacích poukazov. V rámci vzdelávacích aktivít sa žiaci pripravujú formou konzultácií na prijímacie pohovory, rozvíjajú svoj talent v oblasti jednotlivých predmetov nad úroveň vedomostí, ktoré predpisujú učebné osnovy. Okrem vzdelávacích aktivít môžu žiaci rozvíjať svoj talent aj v záujmových krúžkoch podľa vlastného výberu. Na škole ich pracuje dvadsať. Napríklad divadelný krúžok nacvičil hru Očná optika, s ktorou sa úspešne prezentoval na Detskej divadelnej Žiline a potom aj na krajskej súťaži Detský divadelný medveď.

Skryť Vypnúť reklamu

Pre budúcich piatakov
Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa v Žiline otvára aj
v školskom roku 2007/2008 v 5. ročníku triedu s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov. Nadväzujeme tak na dlhoročnú tradíciu a úspechy v práci s talentovanými žiakmi. Trieda je určená pre všetky deti, ktoré majú záujem o matematiku a informatiku a chuť rozvíjať sa v týchto predmetoch. Podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie prijímacích skúšok z matematiky, ktoré sa budú konať v utorok 15. mája o 9.00 h v budove školy.
Zároveň v školskom roku 2007/2008 v 5.ročníku otvárame dve jazykové triedy v kombinácii so základným variantom. Pre zaradenie do jazykovej triedy treba absolvovať test spôsobilosti vypracovaný v spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradňou. Testy budú v utorok 22. mája o 9.00 h v budove školy.
VŠETKY PRIHLÁŠKY SI MÔŽETE VYZDVIHNÚŤ NA RIADITEĽSTVE ŠKOLY ALEBO NA WWW.ZSZAYZA.EDU.SK.
RIADITEĽSTVO CZŠ R. ZAYMUSA V ŽILINE

Toto sú tí najlepší
Romana ANDROVIČOVÁ,
3. miesto okr. kolo Pytagoriády P8
Peter BANÍK, 2. miesto okr. kolo Olympiády anglického jazyka
Martin BEDNÁR, 1. miesto okr. kolo FO kat. E, 1. miesto okr. kolo MO kat. Z9, 3. miesto krajské kolo MO kat. Z9, 1. miesto krajské kolo FO kat. E, 4. miesto okr. kolo geografickej olympiády
Adriána BOHYNÍKOVÁ,
2. miesto okr. kolo Pytagoriády P8
Lucia HAŤAPKOVÁ, 3. miesto Biblická olympiáda
Marek NOGA, 2. miesto
okr. kolo MO kat. Z8
Lukáš PEREGRIM, 2. miesto
okr. kolo MO kat. Z9, 5. miesto okr. kolo, 16. miesto kraj. kolo FO kat. E,
Peter SALINGER, 1. miesto okr. kolo Pytagoriády P7
Martin SOBOLA, 2. miesto okr. kolo FO kat. E, 12. miesto krajské kolo FO kat. E, 9. miesto
okr. kolo MO kat. Z9
Andrej ŠOTTNÍK, 3. miesto
okr. kolo MO kat. Z8
Filip JANIKOVSKÝ, 2. miesto okr. kolo FO kat. F,

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Bývanie v meste predlžuje život
 2. Zodpovedné podnikanie je témou aj pre slovenské spoločnosti
 3. Pomôžte ľuďom v núdzi v najväčšej potravinovej zbierke v Tescu
 4. Porsche Unseen: Tajné projekty dizajnérskej kuchyne, časť druhá
 5. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári
 6. Aká je chémia vôní
 7. Helske očarila nemeckých dôchodcov
 8. Koronakríza: Ako vyzerá jeden deň operátorky infolinky?
 9. Tento rok by mal 70: Legenda Karola Duchoňa ožije u vás doma
 10. V mlieku už nie sme sebestační. Čo sa musí zmeniť?
 1. Darček? Špičková autonavigácie Mio Spirit 8670 Full EÚ Lifetime!
 2. Pomôžte ľuďom v núdzi v najväčšej potravinovej zbierke v Tescu
 3. Aké sú dopady pandémie na financie ľudí?
 4. Účastníci charitatívneho behu No Finish Line nabehali 26 007 km
 5. Porsche Unseen: Tajné projekty dizajnérskej kuchyne, časť druhá
 6. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári
 7. Počúvaním hluku chránime váš sluch
 8. Aká je chémia vôní
 9. Helske očarila nemeckých dôchodcov
 10. Tipy na cenovo výhodné vianočné darčeky, ktoré aj potešia
 1. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 30 955
 2. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 16 334
 3. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 15 403
 4. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári 9 615
 5. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 9 298
 6. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť 8 854
 7. Predplatená telefónna karta s kreditom 10 € v denníku SME 8 683
 8. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 439
 9. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 176
 10. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 7 946
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Michaela Zakuťanská: Vyhodila som smartpohone, lebo chcel o mne veľa vedieť

Autorka hry Sám sebe sám Michaela Zakuťanská o nástrahách doby.

Michaela Zakuťanská
Súd dal za vraždu 17-ročnej Judite trest 12 rokov a štyri mesiace.

Vlci Žilina hovoria jasné NIE násiliu páchanému na ženách

Celosvetová kampaň upozorňujúca na problematiku násilia páchaného na ženách sa začala včera a potrvá nasledujúcich 16 dní.

Maroš Mikoláš

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

AKTUALIZOVANÉ o 20.14 - doplnené o vyjadrenie Arriva Nitra

Nitra vybrala nového dopravcu, Arriva v súťaži neuspela

Dvaja neúspešní účastníci súťaže môžu podať námietky.

Maľbu na trnavskom paneláku za tisíce eur autor prerobí, ľuďom sa nepáči

Mala vyžarovať pozitívnu energiu, ľudia zo sídliska ju však prijali veľmi rozpačito.

Zlatomoravský vajda zomrel. Ešte bude mela, hovoria miestni

Podľa ľudí blízkych komunite ešte nie je isté, kto ho nahradí.

Nad Pribylinou zhorela drevenica

Drevenica zhorela do tla.

Už ste čítali?