Piatok, 17. september, 2021 | Meniny má OlympiaKrížovkyKrížovky

Blahoželáme ti, oslávenkyňa naša

Štyridsať rokov v živote človeka znamená asi polovicu jeho života, prerod z dieťaťa na dospelého a samostatného človeka.

(Zdroj: autorka)

V živote základnej školy je to doba, za ktorú tu vychovali 11 810 žiakov, pracovalo tu 96 pedagógov, 6 upratovačiek, 3 školníci a 4 kuriči. Je to obdobie, počas ktorého zaznel školský zvonec približne 143-tisíckrát. O tom, ale aj o ďalších veciach, sme hovorili s riaditeľkou školy Zuzanou Maniakovou.

Čím všetkým prešla vaša škola?
Najdôležitejšie je, že prišla v pravej chvíli, keď ju obec Rosina veľmi potrebovala. Tí prví žiaci majú dnes takmer päťdesiat rokov a vyprevádzajú do školy svoje deti alebo vnúčatá a spolu s nimi opäť prežívajú chvíle, na ktoré oni dávno zabudli. Už sa ani nepamätajú, že do školy vstupovali ako malé, drobné a bojazlivé detičky. I pre nich to bol čas radosti, šťastia, detských hier, školských snov, túžob mladosti, prvých lások, prvých sklamaní a obdobím získavania dôležitých vedomostí a skúseností. Pri odchode zo školy, s pohľadom ľudí súcich do veľkého sveta, si nejeden z nich povzdychol, aké to boli krásne a bezstarostné časy.
A aká je škola dnes?
Hoci doba sa neustále mení, škola je stále akoby rovnaká. Ale predsa i na nej poznať zub času a zmeny, ktorými počas tých rokov prešla. Každý rok vítame nových žiakov a sledujeme, že každý rok prichádzajú žiaci náročnejší a vnímavejší, no stále sú to deti, ktoré majú rady rozprávky, spev, pohyb a hľadanie nových a neznámych vecí, zákonitostí života, tajomstvá dejín i súčasného sveta. Všetci naši učitelia sa pre nich snažia vytvoriť zaujímavé vyučovanie. Umožňujeme im získavať nové vedomosti, snažíme sa učiť všetky deti žiť v kolektíve, spolupracovať a navzájom si pomáhať, pripravujeme ich do života. Je to práca náročná, jej výsledky nevidieť zo dňa na deň. Na všetko treba vynaložiť veľa úsilia, trpezlivosti a lásky. Bez veľkej lásky k deťom a k svojmu povolaniu by to žiaden učiteľ nedokázal. Neuspokojujeme sa s málom, snažíme sa vymýšľať niečo nové, aby sme uspokojili nielen žiakov a ich rodičov, ale najmä nás samotných. Pri tomto nám pomáhajú aj ostatní zamestnanci školy: kuchárky, upratovačky, školník, kurič, za čo im patrí srdečná vďaka.
Prejdime ku konkrétnym veciam.
Cieľom našej školy je postupný prechod od klasického vyučovania k viac humanistickému, tvorivému a aktívnemu učeniu sa žiakov, kde veľký dôraz kladieme nielen na kognitívnu stránku vyučovania, ale aj na socializačnú a personálnu. Žiak je teda v popredí, aktívne a tvorivo sa zúčastňuje vyučovania, ale zároveň sa budujú dobré medziľudské vzťahy, podporuje sa spolupráca, vzájomná pomoc a empatia. V tomto školskom roku školu navštevuje 183 detí. V desiatich triedach sa učia žiaci od prvého po deviaty ročník. Máme aj dve oddelenia Školského klubu detí. V súčasnosti pôsobí na škole 16 pedagogických a 10 prevádzkových pracovníkov.
Čo všetko škola svojim žiakom ponúka a poskytuje?
Myslím, že je toho dosť. Máme kvalifikovaných pedagógov, využívame moderné vyučovacie postupy, pracujeme s modernými učebnými pomôckami. Už od
1. ročníka učíme anglický jazyk, ktorý je v ročníkoch 3. - 9. povinným predmetom. Záujemcovia si môžu od šiestej triedy pribrať ako nepovinný predmet aj nemčinu. Samozrejmosťou je plavecký a lyžiarsky kurz. Pokiaľ si to rodičia želajú, na prvom stupni hodnotíme žiakov slovne. Takto hodnotíme aj výchovné predmety. Máme školský klub i školskú knižnicu, žiaci môžu využívať počítačovú i multimediálnu učebňu. Všetci žiaci majú možnosť stravovať sa v školskej jedálni, ale máme aj školský mliečny program. Je tu ranný bufet a zabezpečený pitný program aj nápojový automat. V našej škole veľmi úspešne pracuje až 18 záujmových krúžkov, ale talentované deti môžu navštevovať aj hudobný, tanečný a dramatický odbor základnej umeleckej školy priamo v priestoroch našej školy. Pre športovcov tu máme multifunkčné ihrisko a telocvičňu. Z ďalších aktivít spomeniem množstvo vedomostných a športových súťaží, ale aj vychádzky, výlety, poznávacie exkurzie.

Skryť Vypnúť reklamu

Šport je predovšetkým pre zdravie
Aj v ZŠ v Rosine si uvedomujú, že fyzická zdatnosť účinne prispieva k upevňovaniu zdravia, k formovaniu kladných osobných vlastností žiakov a pripravuje ich zvládať aj náročnejšie úlohy. Rôznymi športovými aktivitami sa snažia viesť žiakov aj k tomu, aby správne využívali svoj voľný čas. Športová činnosť v škole je ozaj pestrá. Pracujú tu viaceré športové krúžky, organizujú sa športové súťaže, do ktorých sa môžu zapojiť všetci žiaci. „V škole už viac rokov organizujeme celoročnú súťaž o Najlepšiu športovú triedu pre 5. - 9. ročník. Najlepší futbalisti sa pravidelne zúčastňujú Majstrovstiev okresu v malom futbale. Žiaci však reprezentujú školu aj na celoslovenských futbalových súťažiach. Svoju tradíciu má aj futbalový turnaj O pohár predsedu Rady rodičov, v ktorej si svoj talent a schopnosti overia žiaci z Rosiny, Višňového, Turia a Stráňav,“ priblížila nám aspoň časť fyzických aktivít učiteľka Alena Ohrádková. S úspechmi v ľahkej atletike sa zasa môžu pochváliť P. Vybochová a A. Chovanec, ktorí reprezentovali školu na krajskej súťaži.
HOKEJBAL
V školskom roku 2005/2006 sa žiaci našej školy zapojili do okresnej súťaže Žirafa v hokejbale, kde sa hralo jesenné a jarné kolo. Do tejto súťaže sa zapojilo celkom 12 školských družstiev z okresu Žilina. Chlapcom z Rosiny škola a rodičovská rada kúpila dresy a rukavice. Školu vtedy reprezentovali prevažne deviataci a hoci v súťaži boli nováčikmi, skončili na peknom 5. mieste. „Škoda, že v tomto školskom roku sa už nenašla taká dobrá partia chlapcov, ktorí by pokračovali v začatej tradícii na škole. Pre nezáujem žiakov a nižší počet chlapcov v triedach sme tento školský rok v súťaži nepokračovali,“ ľutuje učiteľ Ján Hudec a verí, že na budúci školský rok sa to zmení.
FUTBAL
Už tradične v októbri hrávajú žiaci z Rosiny futbalový turnaj O putovný pohár predsedu rodičovského združenia. Miestom veľkých súbojov s rovesníkmi zo Stráňav, Višňového a Trnového je už tradične futbalové ihrisko v Rosine a hlavným garantom turnaja za rodičovské združenie je Rastislav Behančin. Po letných prázdninách sa malí futbalisti začnú pripravovať na jubilejný, 5. ročník.

Skryť Vypnúť reklamu

Čo vinšujeme našej škole...
K 40. výročiu škole prajem, aby sa postupne zmenila na modernú školu, miesto, ktoré bude plné ľudskosti, kde sa budú žiaci radi učiť, stretávať sa a úročiť svoje schopnosti a talent. Miesto, kde učitelia budú rozdávať úsmevy a výborné známky, miesto, kde sa vždy všetci radi vrátia.
Zuzana Maniaková, riaditeľka
Prajem škole úctu. Aj ľuďom, ktorí v nej pracujú a každý deň odovzdávajú kúsok seba. Prajem úspech našim žiakom. Ich úspech, dobrá práca, spokojný život je aj úspechom našej školy...Eva Jelšíková, zástupkyňa riaditeľky školy
Našej škole a všetkým želám do ďalších rokov, aby vychovávala mladú generáciu, ktorá bude schopná presadzovať svoje sny a ciele do reálneho života, generáciu zdravo sebavedomú a hrdú na našu krajinu.
Pavol Cíba, starosta obce
K blahoželaniam sa pripájajú aj všetci rodičia žiakov. Do budúcnosti prajeme škole veľa úspechov, hlavne v lektorskej činnosti, aby žiaci, ktorí opúšťajú túto školu, sa neskôr opäť radi do nej vracali, ale už v úlohe rodičov so svojimi deťmi. Ďalej prajeme, aby spolupráca školy a rodičov bola vždy založená na vysokej úrovni, pomoci a vzájomnom porozumení. Chceli by sme aj našou prácou prispieť k ďalšiemu rozvoju školy a jej okolia, aby sa mohla dožiť v budúcnosti ďalšieho okrúhleho jubilea, ktorého by sme sa radi zúčastnili so svojimi deťmi a ich deťmi.“
Rastislav Behančin, člen Rodičovskej rady
Jubilujúcej škole prajem, ako kňaz a učiteľ, Božie požehnanie do ďalších rokov a dobrých pedagógov, ktorí s láskou vykonávajú najťažšie povolanie, výchovu nových generácií. Iba ten, kto stál za katedrou, pred plnou triedou detí vie, aké náročné je vysvetliť veci tak, aby ich oni pochopili a prijali. Preto sa v tejto chvíli zamýšľam nad tým, čo robí školu dobrou školou? Sú to krásne priestory? Vynikajúci učitelia? Sú to dobré deti? Ak chceme našej škole niečo priať a dať, sú to isto jej nové šaty, milujúci učitelia, vždy ochotní pomôcť a plné triedy detí, z ktorých sa stanú dobrí a slušní ľudia.
Andrej Rašovec, farár v Rosine

Skryť Vypnúť reklamu


Matematika nie je strašiakom
Matematika i fyzika sú neoddeliteľnou súčasťou života. A na veľký žiaľ mnohých žiakov aj povinnými vyučovacími predmetmi v základnej škole. Sú však univerzálnym nástrojom a prostriedkom v rukách ľudstva, ktorý láme všetky hranice. Pomáhajú nám múdro nakupovať, investovať, prestavovať, sporiť, robiť rôzne predpovede, odhady... Bez ďalšieho rozvoja ich metód a aplikácií je nemysliteľný vedecko-technický rozvoj. Na to všetko je treba získať veľa poznatkov a schopností aktívnym spôsobom. „Na hodinách matematiky a fyziky sa snažíme viesť žiakov k praktickému využitiu nadobudnutých vedomostí tvrdou prácou i zábavnou formou. Traduje sa, že to nie sú veľmi obľúbené predmety pre žiakov. Pre mnohých našich žiakov to však celkom neplatí a každý rok sa zapájajú do rôznych súťaží a olympiád z matematiky i fyziky,“ prezradila nám na rosinských žiakov učiteľka Mária Sasáková. Z matematiky je to Pytagoriáda, matematická olympiáda, Klokan, Klokanko, GVOBOJ, riešia Komparo, z fyziky zasa Astronomická olympiáda, Čo vieš o hviezdach, Fyzboj, fyzikálna olympiáda. A verte, či neverte, zapojenosť a účasť žiakov na týchto súťažiach, ale aj dosiahnuté výsledky, sú vzhľadom na veľkosť školy ohromujúce. To všetko svedčí o zodpovednom prístupe žiakov k príprave na vyučovanie i vyučujúcich k ich práci. Napríklad v školskom roku 2004/2005 sa do matematických súťaží zapojilo 139 žiakov, o rok neskôr 115 a tento rok ich je spolu 111. V rámci okresných súťaží, v konkurencii 8-ročných gymnázií a matematických tried, dosiahli žiaci z Rosiny pekné úspechy. Dve 4. miesta, jedno šieste i siedme miesto, dve ôsme miesta, štyri deviate a ešte aj 11. miesto. Za skvelú reprezentáciu školy si pochvalu zaslúžia M. Damašková, E. Kuba, M. Komačková, J. Porubčanský, M. Straková, D. Paur, M. Mitanová, M. Michalovičová, B. Tvrdý,
K. Machynová a M. Kováč.

Deťom v klube nič nechýba
„Školský klub detí (ŠKD) pri našej škole býva v prevádzke ráno už od 6,45 h, popoludní do 16.30 h. Chceme vyjsť v ústrety rodičom, aby si o svoje deti nemuseli robiť starosti,“ predstavila nám ŠKD riaditeľka školy Zuzana Maniaková. V klube sú dve oddelenia, ktoré navštevuje 50 detí. Starajú sa o ne vychovávateľky Eva Majtánová a Katarína Kotrbancová. Tie vždy počkajú, kým sa mladším deťom skončí vyučovanie, potom idú s nimi na obed do školskej jedálne. O tom, že deťom tu skutočné chutí, svedčia prázdne taniere. Popoludní sa deti v školskom klube venujú oddychovým, rekreačným, záujmovým činnostiam a príprave na vyučovanie. „Náš školský klub je známy svojou bohatou činnosťou. Každý deň je naplnený spevom, tancom, súťažami, hrami, vychádzkami a športovými aktivitami. Ale nacvičujeme aj kultúrne programy k rôznym príležitostiam,“ prezradila nám vychovávateľka Eva Majtánová. Spoločné aktivity pripravujú aj s deťmi z Materskej školy v Rosine. Súťažia o najkrajšieho šarkana, hrávajú sa na staviteľov, vymieňajú si výtvarné práce. „Ale chceme, aby deti spoznali aj svoju obec. Preto často chodievajú na vychádzky a exkurzie do výrobných prevádzok, ktoré sa v Rosine a v blízkom okolí nachádzajú. Deti tak vidia a spoznávajú rôzne remeslá a prácu vo výrobných dielňach,“ doplnili vychovávateľky ŠKD. Počas pobytu v školskom klube môžu deti rozvíjať svoje záľuby, záujmy a talent v rôznych krúžkoch, ktoré škola ponúka.

Ako boli tretiaci na plaveckom
Škola organizovala pre žiakov tretieho ročníka plavecký výcvik. Naša trieda bola šťastná, keď sme sa dozvedeli, že ideme na plavecký výcvik. Po vyučovaní sme spoločne s pani učiteľkou cestovali na Vlčince. Plavecký výcvik bol na Základnej škole Martinská ulica. Po príchode do šatní sme sa prezliekli do plaviek, potom sme sa osprchovali a pri bazéne nás už čakal plavčík. Po rozcvičke nás rozdelil do dvoch skupín. Jednou boli neplavci a druhou plavci. Učil nás plávať rôzne štýly. Začali sme splývaním a pokračovali kraulom, prsiami a znakom. Každý deň sme mali poslednú štvrťhodinku voľný program. Tam plávali všetci to, čo im išlo najlepšie. Unavení sme sa išli osprchovať, osušiť, obliecť. Pred školou nás už čakali rodičia a odvážali nás domov. Zo dňa na deň to išlo každému lepšie a lepšie. Na posledný deň plaveckého výcviku sme robili skúšky. Plavčík zmeral každému počet preplávaných metrov. Podľa toho sme boli rozdelení na korytnačky, ryby a delfíny. Plavecký výcvik bol fantastický.

Pozývame vás na ROSINSKÝ JUNIÁLES
Uskutoční sa pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy v Rosine. Príďte všetci, ktorí sa chcete dobre zabaviť! Čakáme vás v sobotu 9. júna na novom školskom ihrisku. Zábava pre deti sa začína o 15.00 h, od 19.00 h bude ihrisko patriť dospelým. O zábavu sa postará dychová hudba Nemšovanka a dídžej Libor Cabejšek.

Naši úspešní žiaci
Geografická olympiáda - školské kolo 14 úspešných riešiteľov, okresné kolo Mária Straková, Michaela Mitanová, krajské kolo D. Paur, M. Komačková, R. Čierna, R. Mitanová.
Biblická olympiáda – okresné kolo M. Hodásová, Ľ. Paurová, H. Holešová (4. miesto).
Na bicykli bezpečne – okresné kolo D. Pavelová, Z. Mitanová, R. Blaško, M. Kováč (2. m.).
Hliadka mladých zdravotníkov - okresné kolo M. Frnka, M. Majtán, K. Machynová, Z. Konštiaková, M. Martinčo (3. m.).
Matematický klokan - zo 16 úspešných riešiteľov na 2. stupni získali viac ako 90 percent ôsmaci Petra Mitanová, Jakub Porubčanský a Richard Turčan a deviataci Mária Straková a Michaela Mitanová.
Matematický GVOBOJ – okresné kolo 9. miesto získalo družstvo v zložení Mária Straková a Michaela Mitanová (obe 9. roč.), Jakub Porubčanský a Ľubica Paurová (obaja 8. roč.).
Fyzikálny FYZBOJ – okresné kolo 17. miesto získalo družstvo v zložení Mária Straková. Michaela Mitanová (obe 9. roč.), Petra Mitanová (8. roč.) a Lenka Behančinová (7. roč.).
Olympiáda z anglického jazyka – školské kolo úspešní riešitelia 1. Lenka Behančinová, 2. Mária Komačková, 3. Denisa Pavelová (7. roč.).

Najčítanejšie na My Žilina

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ašot Haas v Bratislave: Nenechajte si ujsť umelecký zážitok
 2. 5 tipov, ako si užiť jeseň v Bratislave a okolí
 3. Takto dokážu aj vaše peniaze zlepšiť život na našej planéte
 4. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet
 5. Volkswagen na IAA v Mníchove predstavil koncept elektromobilu
 6. Slovenský orloj – svetová atrakcia
 7. Predplaťte si SME.sk s garanciou vrátenia peňazí
 8. Kanceláriám ešte neodzvonilo
 9. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér
 10. Mikroplasty sú v produktoch každodennej potreby. V ktorých?
 1. Takto dokážu aj vaše peniaze zlepšiť život na našej planéte
 2. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet
 3. Profesionáli vedia, o čo ide. Ako si vybrať OZV a nepopáliť sa?
 4. Pápež František požehnal základný kameň novej nemocnice
 5. Ašot Haas v Bratislave: Nenechajte si ujsť umelecký zážitok
 6. Stropný zdvihák zlepší život všetkým imobilným ľuďom
 7. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
 8. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou?
 9. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 10. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 1. Maldivy, Maurícius či Mexiko sú na dosah jediným letom 8 766
 2. Mikroplasty sú v produktoch každodennej potreby. V ktorých? 6 272
 3. Slovenský orloj – svetová atrakcia 4 505
 4. Radosť zachytiť tieto krásne krivky 4 171
 5. Mayo Galuška praží extra kávu, oligarcha Hodorovský je Mr. Krach 2 284
 6. Prehľad bratislavských komunít. Čo všetko sa dá robiť so susedmi 2 274
 7. Uznávané štúdio oživilo zanedbané štvrte. Prišlo do Bratislavy 1 847
 8. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 1 811
 9. Prvá dáma festivalu 1 630
 10. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 1 592
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Na túto ale aj mnohé iné otázky od vás odpovedáme v našej právnej poradni.


18 h

Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR v spolupráci s Asociáciou pre podporu rozvoja ICM v Českej republike vytvorili inovatívnu mapu príležitostí zameranú na sebarozvoj mladých.


(PR) 19 h

Ľudia pocítia obmedzenia.


20 h

Hosťom relácie je viceprezident iClinic Bratislava Capitals, Dušan Pašek.


23 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Do akcie sa zapojili stovky ľudí.


15 h

Paradoxom je, že Poltár, ktorý patrí medzi okresy s najnižšou zaočkovanosťou, zostáva v najlepšom štvorlístku.


SITA 19 h

(+Aké opatrenia budú platiť v praxi). Susedná Krupina bude bordová.


19 h

V oboch smeroch sa tvoria kolóny.


17 h

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu