Streda, 22. september, 2021 | Meniny má MóricKrížovkyKrížovky

Dnes na návšteve v CZŠ R. Zaymusa v Žiline

Cudzie jazyky sú brána do sveta Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa v Žiline odvážne vykročila a stále napĺňa svoju snahu dať žiakom výchovu v duchu kresťanských hodnôt a vedomosti,...

(Zdroj: archív školy)

Cudzie jazyky sú brána do sveta
Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa v Žiline odvážne vykročila a stále napĺňa svoju snahu dať žiakom výchovu v duchu kresťanských hodnôt a vedomosti, ktoré im otvoria možnosti do budúceho života. O živote školy sme sa rozprávali s riaditeľom Stanislavom Staňom.

Predstavte nám v skratke vašu školu.
Našu školu navštevuje 513 žiakov v 22 triedach a pôsobí tu 43 pedagogických zamestnancov. Prioritou výchovno-vzdelávacieho programu je výchova v duchu kresťanských hodnôt. V tomto školskom roku kladieme zvýšený dôraz na oblasť výchovy. V spolupráci s rodičmi sa snažíme vytvárať také podmienky a prostredie, v ktorom vládne porozumenie, vzájomná úcta a tolerancia. Oblasť výchovy a vzdelávania si vyžaduje pokojnú atmosféru a vzájomné pochopenie.
Ako cirkevná škola máte zaiste aj duchovný program školy?
Ten je dôležitou súčasťou výchovy v škole. Jeho absolútnou prioritou je trvalá a úprimná snaha o vytváranie kresťanského spoločenstva žiakov, učiteľov, zamestnancov a rodičov. Sme cirkevná škola a z toho vyplýva aj naše výchovné zameranie. Jeho cieľom je pôsobiť na deti tak, aby si osvojili kresťanské hodnoty, úctu k sebe a každému človeku, schopnosť rozoznávať dobro a zlo, rozhodovať sa pre dobro. Vieme, že tieto ciele nemôžeme naplniť bez spolupráce s rodinou. Usilujeme sa o túto spoluprácu, vítame ju a rozvíjame. Rodičom poskytujeme možnosť pravidelných konzultácií s učiteľmi, s výchovným poradcom, školským psychológom, školským kaplánom a vedením školy.
Skúsme pomenovať ďalšiu prioritu.
Tou je poskytnúť žiakom kvalitné základné vzdelanie. Tu smerujeme k zvyšovaniu kvality výchovno-vzdelávacích výsledkov s dôrazom na rozvoj tvorivosti a fantázie žiakov. Tieto ciele realizujeme nielen formou tradičného vyučovacieho procesu, ale aj formou projektového vyučovania. V mimoškolskej činnosti pracujeme individuálne s talentovanými žiakmi. Výchovno–vzdelávaciu činnosť realizujeme v špeciálnych triedach. Dlhodobú tradíciu majú triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov. Otvárame ich od piateho ročníka a je v nich zvýšená dotácia hodín matematiky v každom ročníku na sedem hodín.
Matematika a prírodovedné predmety sú teda prvoradé?
Ako sa to vezme. V súlade s požiadavkami doby rozvíjame aj jazykové schopnosti žiakov v triedach s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov od piateho ročníka. Tu sa môžu rozhodnúť pre variantný systém vyučovania anglického a nemeckého jazyka podľa záujmu žiakov a rodičov. V týchto triedach je rovnako zvýšená dotácia vyučovacích hodín o konverzácie v cudzom jazyku.
A čo telesný vývoj žiakov?
Pre ten sú najdôležitejšie športové aktivity, ktoré sa realizujú v triedach so zameraním na športovú prípravu. Orientujeme sa na hokejbal a krasokorčuľovanie, od školského roku 2007/08 bude pri našej škole zriadená aj basketbalová prípravka pre žiakov od 1. po
4. ročník.
A čo vyučovacie metódy?
Tie klasické dopĺňame vyučovaním v počítačových učebniach a v jazykovom laboratóriu, kde sa, samozrejme, využívajú dataprojektory, informačno–komunikačné technológie a výukové programy. V škole kladieme veľký dôraz na rozvoj počítačovej gramotnosti a vyučovania anglického jazyka už od prvého ročníka. V každom ročníku na druhom stupni je jedna trieda so zameraním na vyučovanie cudzích jazykov, angličtiny a nemčiny. Do týchto tried sa robia aj prijímacie pohovory. Ostatní žiaci absolvujú základný variant učebných plánov bez špeciálneho zamerania.
Čo robíte, aby sa ciele školy naplnili?
Robíme pre to skutočne maximum. V prvom rade je potrebné zlepšiť aj vnútorné priestory a pripraviť všetkým žiakom a učiteľom príjemné prostredie. Vytvorenie vhodných podmienok pre výchovu a vzdelanie je založené na podpore a pomoci všetkých tých, ktorí chápu priamu súvislosť medzi kvalitou vzdelania a budúcnosťou našich detí. Vďaka patrí všetkým, ktorí podporujú školu a pomáhajú jej akýmkoľvek spôsobom.ňNajobľúbenejší šport je hokejbal
„Snahou našej školy je podchytiť deti aj vo voľnom čase tak, aby ho využívali zmysluplne a mohli rozvíjať svoje schopnosti a záujmy,“ to je cieľ, ktorý vyznáva vedenie školy. V mimoškolskej a krúžkovej činnosti je šport prvoradou aktivitou. Najpopulárnejšie športy sú hokejbal a florbal. Je to aj zásluha vynikajúceho trénera Dušana Ondruša, bývalého aktívneho hráča ľadového hokeja. „Je uznávaným odborníkom, dosiahol úspechy ako tréner mládežníckeho hokeja doma aj v zahraničí. V súčasnosti je aj reprezentačným trénerom juniorského družstva Slovenska vo florbale,“ to je podľa Stanislava Staňu ďalší skvelý človek v pedagogickom tíme školy. Družstvá žiakov z CZŠ Romualda Zaymusa súťažia v miniškolskej futbalovej lige, mestskej hokejbalovej lige, florbalovej aj futsalovej lige.

Skryť Vypnúť reklamu

Talenty reprezentujú školu
Tí najlepší žiaci reprezentujú školu v súťažiach na úrovni okresu i kraja. Aj v tomto školskom roku škola nadviazala na skvelé výsledky z predchádzajúcich rokov a má sa čím chváliť. V okresnom kole Pytagoriády získal žiak 7. A triedy Peter Salinger I. miesto, Adriana Bohyníková (8. A) bola druhá, jej spolužiačka Romana Androvičová tretia. Ďalších deväť žiakov bolo úspešných v jednotlivých kategóriach. V náročnej Matematickej olympiáde zúročili svoje vedomosti žiaci 8. a 9. ročníkov – 1. Martin Bednár, 2. Lukáš Peregrim, 4. Michal Kondela, 5. Martin Kováč, 8. Dominika Loduhová, 9. Martin Sobola (všetci 9. A). Medzi ôsmakmi skončil na druhom mieste Marek Noga, tretí zasa Andrej Šottník (obaja 8. A). Systematickou prípravou žiakov vo Fyzikálnej olympiáde kategória E dosiahli žiaci v okresnom kole nasledovné umiestnenie – 1. Martin Bednár, 2. Martin Sobola, 5. Lukáš Peregrim, 6. Michal Kondela, 8. Martin Kováč. Kategória F – 2. Filip Janikovský (8. B). „Títo žiaci úspešne pokračovali v reprezentácii školy aj v krajských kolách,“ pochválil svojich žiakov riaditeľ Stanislav Staňo. Deviatak Martin Bednár bol tretí v krajskom kole MO, Michala Kondela skončil s ocenením úspešný riešiteľ. Martinovi Bednárovi sa oveľa lepšie darilo vo Fyzikálnej olympiáde, ktorú s prehľadom vyhral a zaslúži si osobitné uznanie, pretože svojou skromnosťou a výsledkami je príkladom pre ostatných žiakov školy, Martin Sobola, Martin Kováč a Lukáš Peregrim sa stali úspešnými riešiteľmi. „Dobré výsledky sme dosiahli aj v olympiádach z cudzích jazykov, kde v okresnom kole olympiády z anglického jazyka získal 2. miesto deviatak Peter Banik,“ vyzdvihol ďalšie úspechy riaditeľ. V škole sa však realizujú aj ďalšie súťaže. Napríklad Čo vieš o hviezdach či dlhodobé korešpondenčné súťaže Maks, Klokan, Pikomat a Pikofyz.. Mladší žiaci sa zasa zapojili do medzinárodnej súťaže v programovaní Baltik 2007 a v krajskom kole si vybojovali pekné 8. miesto. O veľmi dobrej úrovni vzdelávania svedčí aj tohtoročný výsledok školy v Monitore 9, kde v slovenskom jazyku dosiahli úspešnosť 76,3% oproti slovenskému priemeru 67,1% a v matematike 83,4% oproti slovenskému priemeru 61,4% .

Skryť Vypnúť reklamu

Čo robiť s voľným časom
Dôležitou súčasťou školy R. Zaymusa v Žiline je aj Školský klub detí (ŠKD). „Tu môžu žiaci z prvých štyroch ročníkov rozvíjať v rámci záujmovej činnosti svoj talent a schopnosti podľa vlastného výberu,“ informoval nás Stanislav Staňo. V ŠKD je šesť oddelení a deti tam chodia s radosťou. Pre tých starších žiakov sa mimoškolská činnosť realizuje formou vzdelávacích poukazov. V rámci vzdelávacích aktivít sa žiaci pripravujú formou konzultácií na prijímacie pohovory, rozvíjajú svoj talent v oblasti jednotlivých predmetov nad úroveň vedomostí, ktoré predpisujú učebné osnovy. Okrem vzdelávacích aktivít môžu žiaci rozvíjať svoj talent aj v záujmových krúžkoch podľa vlastného výberu. Na škole ich pracuje dvadsať. Napríklad divadelný krúžok nacvičil hru Očná optika, s ktorou sa úspešne prezentoval na Detskej divadelnej Žiline a potom aj na krajskej súťaži Detský divadelný medveď.

Skryť Vypnúť reklamu

Pre budúcich piatakov
Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa v Žiline otvára aj
v školskom roku 2007/2008 v 5. ročníku triedu s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov. Nadväzujeme tak na dlhoročnú tradíciu a úspechy v práci s talentovanými žiakmi. Trieda je určená pre všetky deti, ktoré majú záujem o matematiku a informatiku a chuť rozvíjať sa v týchto predmetoch. Podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie prijímacích skúšok z matematiky, ktoré sa budú konať v utorok 15. mája o 9.00 h v budove školy.
Zároveň v školskom roku 2007/2008 v 5.ročníku otvárame dve jazykové triedy v kombinácii so základným variantom. Pre zaradenie do jazykovej triedy treba absolvovať test spôsobilosti vypracovaný v spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradňou. Testy budú v utorok 22. mája o 9.00 h v budove školy.
VŠETKY PRIHLÁŠKY SI MÔŽETE VYZDVIHNÚŤ NA RIADITEĽSTVE ŠKOLY ALEBO NA WWW.ZSZAYZA.EDU.SK.
RIADITEĽSTVO CZŠ R. ZAYMUSA V ŽILINE

Toto sú tí najlepší
Romana ANDROVIČOVÁ,
3. miesto okr. kolo Pytagoriády P8
Peter BANÍK, 2. miesto okr. kolo Olympiády anglického jazyka
Martin BEDNÁR, 1. miesto okr. kolo FO kat. E, 1. miesto okr. kolo MO kat. Z9, 3. miesto krajské kolo MO kat. Z9, 1. miesto krajské kolo FO kat. E, 4. miesto okr. kolo geografickej olympiády
Adriána BOHYNÍKOVÁ,
2. miesto okr. kolo Pytagoriády P8
Lucia HAŤAPKOVÁ, 3. miesto Biblická olympiáda
Marek NOGA, 2. miesto
okr. kolo MO kat. Z8
Lukáš PEREGRIM, 2. miesto
okr. kolo MO kat. Z9, 5. miesto okr. kolo, 16. miesto kraj. kolo FO kat. E,
Peter SALINGER, 1. miesto okr. kolo Pytagoriády P7
Martin SOBOLA, 2. miesto okr. kolo FO kat. E, 12. miesto krajské kolo FO kat. E, 9. miesto
okr. kolo MO kat. Z9
Andrej ŠOTTNÍK, 3. miesto
okr. kolo MO kat. Z8
Filip JANIKOVSKÝ, 2. miesto okr. kolo FO kat. F,

Najčítanejšie na My Žilina

Inzercia - Tlačové správy

 1. "Je to dravec!" Priznáva šéfkuchár Michal Konrád
 2. Profesionáli vedia, o čo ide. Ako si vybrať OZV a nepopáliť sa?
 3. Zateplenie strechy PUR penou či minerálnou vlnou?
 4. Prehľad bratislavských komunít. Čo všetko sa dá robiť so susedmi
 5. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im?
 6. Znalec slovenského brandy
 7. Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho
 8. Lekárne sa stanú miestom prevencie a edukácie pacientov
 9. Poznáte všetkých TOP 10 Bratislavy?
 10. Naša klimatická zmena: Návod ako pomôcť pri záchrane planéty
 1. Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho
 2. Znalec slovenského brandy
 3. Lekárne sa stanú miestom prevencie a edukácie pacientov
 4. Projekt KRAJa na podporu včelárov priniesol svoju úrodu
 5. Prečo čakať, keď teraz je najvyšší čas vykurovať eko-vedome?
 6. Schodolez pre imobilných - Viete ako sa testuje?
 7. Škola ich učí pracovať v tíme a pod tlakom
 8. Zateplenie strechy PUR penou či minerálnou vlnou?
 9. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
 10. Poznáte všetkých TOP 10 Bratislavy?
 1. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet 10 106
 2. Slovenský orloj – svetová atrakcia 7 239
 3. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 3 623
 4. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 3 615
 5. Mikroplasty sú v produktoch každodennej potreby. V ktorých? 3 276
 6. 5 tipov, ako si užiť jeseň v Bratislave a okolí 2 995
 7. Radosť zachytiť tieto krásne krivky 2 744
 8. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im? 2 608
 9. Volkswagen na IAA v Mníchove predstavil koncept elektromobilu 2 475
 10. Naša klimatická zmena: Návod ako pomôcť pri záchrane planéty 2 058

Blogy SME

 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 3. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 4. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 5. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 6. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
 7. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
 8. Adam Valček: Kauza DPB: Predaj vyše stotisíc pokút skontrolujú, toto sú ďalšie pochybnosti
 1. Anton Kaiser: Poznávanie histórie Zlatých Moraviec
 2. Marian Baran: Bol som na hubách
 3. Lucie Meisnerová: Svadba v polovici života
 4. Lucia Žárska: Technologická skupina FAANG silno rastie. Na pozíciu lídra má našliapnuté Apple
 5. Eva Gallova: Lúčne kvety, hmyz a rosa
 6. Ľubomír Belák: Na Novej scéne sa hrali na Jánošíka
 7. Alžbeta Szomolaiová: Cez Prielom Hornádu na Letanovský mlyn
 8. Jozef Ivan: Nová Bermudská záhada? Tentoraz - obdĺžnik...
 1. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí 20 807
 2. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič. 16 477
 3. Dušan Koniar: Ostávajú možno dva mesiace 8 827
 4. Tomáš Mihalík: Ľuboš Blaha nechcene priznal, že vakcíny chránia pred covidom 6 757
 5. Peter Chudý: Vyšetrovateľov NAKA treba umlčať a naordinovať im leopoldovskú diétu alebo ako nevinný človek môže skončiť za mrežami 6 577
 6. Stanislav Martinčko: Zatýkanie za spevu pápežskej hymny !! 5 994
 7. Martin Dorčák: DPH podľa Remišovej 4 988
 8. Pavel Dvořák: Rozvádzajú sa Číňania? Majú milenky? 4 015
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Na Martina Škrtela si posvietili tréneri. V akom zmysle, to sa dozviete v našom videopodcaste.


48m

Výkop stretnutia 2. kola Slovnaft Cupu je o 15:30 hod.


12 h

Najväčším prekvapením bol nález z praveku.


16 h

Jeho materský klub HC Motor České Budějovice informoval o úmrtí na oficiálnej stránke.


TASR 22 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Majiteľ súkromného dopravcu sa odmietol vyjadriť.


Lenka Drahňáková 18 h

Prípad je v štádiu vyšetrovania.


16 h

O nájomné bývanie je v dedine veľký záujem.


22 h

Páchateľa ešte nevypočuli, nevedia ho nájsť.


14 h

Blogy SME

 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 3. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 4. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 5. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 6. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
 7. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
 8. Adam Valček: Kauza DPB: Predaj vyše stotisíc pokút skontrolujú, toto sú ďalšie pochybnosti
 1. Anton Kaiser: Poznávanie histórie Zlatých Moraviec
 2. Marian Baran: Bol som na hubách
 3. Lucie Meisnerová: Svadba v polovici života
 4. Lucia Žárska: Technologická skupina FAANG silno rastie. Na pozíciu lídra má našliapnuté Apple
 5. Eva Gallova: Lúčne kvety, hmyz a rosa
 6. Ľubomír Belák: Na Novej scéne sa hrali na Jánošíka
 7. Alžbeta Szomolaiová: Cez Prielom Hornádu na Letanovský mlyn
 8. Jozef Ivan: Nová Bermudská záhada? Tentoraz - obdĺžnik...
 1. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí 20 807
 2. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič. 16 477
 3. Dušan Koniar: Ostávajú možno dva mesiace 8 827
 4. Tomáš Mihalík: Ľuboš Blaha nechcene priznal, že vakcíny chránia pred covidom 6 757
 5. Peter Chudý: Vyšetrovateľov NAKA treba umlčať a naordinovať im leopoldovskú diétu alebo ako nevinný človek môže skončiť za mrežami 6 577
 6. Stanislav Martinčko: Zatýkanie za spevu pápežskej hymny !! 5 994
 7. Martin Dorčák: DPH podľa Remišovej 4 988
 8. Pavel Dvořák: Rozvádzajú sa Číňania? Majú milenky? 4 015

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu