Streda, 25. november, 2020 | Meniny má KatarínaKrížovkyKrížovky

Dnes na návšteve v CZŠ R. Zaymusa v Žiline

Cudzie jazyky sú brána do sveta Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa v Žiline odvážne vykročila a stále napĺňa svoju snahu dať žiakom výchovu v duchu kresťanských hodnôt a vedomosti,...

(Zdroj: archív školy)

Cudzie jazyky sú brána do sveta
Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa v Žiline odvážne vykročila a stále napĺňa svoju snahu dať žiakom výchovu v duchu kresťanských hodnôt a vedomosti, ktoré im otvoria možnosti do budúceho života. O živote školy sme sa rozprávali s riaditeľom Stanislavom Staňom.

Predstavte nám v skratke vašu školu.
Našu školu navštevuje 513 žiakov v 22 triedach a pôsobí tu 43 pedagogických zamestnancov. Prioritou výchovno-vzdelávacieho programu je výchova v duchu kresťanských hodnôt. V tomto školskom roku kladieme zvýšený dôraz na oblasť výchovy. V spolupráci s rodičmi sa snažíme vytvárať také podmienky a prostredie, v ktorom vládne porozumenie, vzájomná úcta a tolerancia. Oblasť výchovy a vzdelávania si vyžaduje pokojnú atmosféru a vzájomné pochopenie.
Ako cirkevná škola máte zaiste aj duchovný program školy?
Ten je dôležitou súčasťou výchovy v škole. Jeho absolútnou prioritou je trvalá a úprimná snaha o vytváranie kresťanského spoločenstva žiakov, učiteľov, zamestnancov a rodičov. Sme cirkevná škola a z toho vyplýva aj naše výchovné zameranie. Jeho cieľom je pôsobiť na deti tak, aby si osvojili kresťanské hodnoty, úctu k sebe a každému človeku, schopnosť rozoznávať dobro a zlo, rozhodovať sa pre dobro. Vieme, že tieto ciele nemôžeme naplniť bez spolupráce s rodinou. Usilujeme sa o túto spoluprácu, vítame ju a rozvíjame. Rodičom poskytujeme možnosť pravidelných konzultácií s učiteľmi, s výchovným poradcom, školským psychológom, školským kaplánom a vedením školy.
Skúsme pomenovať ďalšiu prioritu.
Tou je poskytnúť žiakom kvalitné základné vzdelanie. Tu smerujeme k zvyšovaniu kvality výchovno-vzdelávacích výsledkov s dôrazom na rozvoj tvorivosti a fantázie žiakov. Tieto ciele realizujeme nielen formou tradičného vyučovacieho procesu, ale aj formou projektového vyučovania. V mimoškolskej činnosti pracujeme individuálne s talentovanými žiakmi. Výchovno–vzdelávaciu činnosť realizujeme v špeciálnych triedach. Dlhodobú tradíciu majú triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov. Otvárame ich od piateho ročníka a je v nich zvýšená dotácia hodín matematiky v každom ročníku na sedem hodín.
Matematika a prírodovedné predmety sú teda prvoradé?
Ako sa to vezme. V súlade s požiadavkami doby rozvíjame aj jazykové schopnosti žiakov v triedach s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov od piateho ročníka. Tu sa môžu rozhodnúť pre variantný systém vyučovania anglického a nemeckého jazyka podľa záujmu žiakov a rodičov. V týchto triedach je rovnako zvýšená dotácia vyučovacích hodín o konverzácie v cudzom jazyku.
A čo telesný vývoj žiakov?
Pre ten sú najdôležitejšie športové aktivity, ktoré sa realizujú v triedach so zameraním na športovú prípravu. Orientujeme sa na hokejbal a krasokorčuľovanie, od školského roku 2007/08 bude pri našej škole zriadená aj basketbalová prípravka pre žiakov od 1. po
4. ročník.
A čo vyučovacie metódy?
Tie klasické dopĺňame vyučovaním v počítačových učebniach a v jazykovom laboratóriu, kde sa, samozrejme, využívajú dataprojektory, informačno–komunikačné technológie a výukové programy. V škole kladieme veľký dôraz na rozvoj počítačovej gramotnosti a vyučovania anglického jazyka už od prvého ročníka. V každom ročníku na druhom stupni je jedna trieda so zameraním na vyučovanie cudzích jazykov, angličtiny a nemčiny. Do týchto tried sa robia aj prijímacie pohovory. Ostatní žiaci absolvujú základný variant učebných plánov bez špeciálneho zamerania.
Čo robíte, aby sa ciele školy naplnili?
Robíme pre to skutočne maximum. V prvom rade je potrebné zlepšiť aj vnútorné priestory a pripraviť všetkým žiakom a učiteľom príjemné prostredie. Vytvorenie vhodných podmienok pre výchovu a vzdelanie je založené na podpore a pomoci všetkých tých, ktorí chápu priamu súvislosť medzi kvalitou vzdelania a budúcnosťou našich detí. Vďaka patrí všetkým, ktorí podporujú školu a pomáhajú jej akýmkoľvek spôsobom.ňNajobľúbenejší šport je hokejbal
„Snahou našej školy je podchytiť deti aj vo voľnom čase tak, aby ho využívali zmysluplne a mohli rozvíjať svoje schopnosti a záujmy,“ to je cieľ, ktorý vyznáva vedenie školy. V mimoškolskej a krúžkovej činnosti je šport prvoradou aktivitou. Najpopulárnejšie športy sú hokejbal a florbal. Je to aj zásluha vynikajúceho trénera Dušana Ondruša, bývalého aktívneho hráča ľadového hokeja. „Je uznávaným odborníkom, dosiahol úspechy ako tréner mládežníckeho hokeja doma aj v zahraničí. V súčasnosti je aj reprezentačným trénerom juniorského družstva Slovenska vo florbale,“ to je podľa Stanislava Staňu ďalší skvelý človek v pedagogickom tíme školy. Družstvá žiakov z CZŠ Romualda Zaymusa súťažia v miniškolskej futbalovej lige, mestskej hokejbalovej lige, florbalovej aj futsalovej lige.

Skryť Vypnúť reklamu

Talenty reprezentujú školu
Tí najlepší žiaci reprezentujú školu v súťažiach na úrovni okresu i kraja. Aj v tomto školskom roku škola nadviazala na skvelé výsledky z predchádzajúcich rokov a má sa čím chváliť. V okresnom kole Pytagoriády získal žiak 7. A triedy Peter Salinger I. miesto, Adriana Bohyníková (8. A) bola druhá, jej spolužiačka Romana Androvičová tretia. Ďalších deväť žiakov bolo úspešných v jednotlivých kategóriach. V náročnej Matematickej olympiáde zúročili svoje vedomosti žiaci 8. a 9. ročníkov – 1. Martin Bednár, 2. Lukáš Peregrim, 4. Michal Kondela, 5. Martin Kováč, 8. Dominika Loduhová, 9. Martin Sobola (všetci 9. A). Medzi ôsmakmi skončil na druhom mieste Marek Noga, tretí zasa Andrej Šottník (obaja 8. A). Systematickou prípravou žiakov vo Fyzikálnej olympiáde kategória E dosiahli žiaci v okresnom kole nasledovné umiestnenie – 1. Martin Bednár, 2. Martin Sobola, 5. Lukáš Peregrim, 6. Michal Kondela, 8. Martin Kováč. Kategória F – 2. Filip Janikovský (8. B). „Títo žiaci úspešne pokračovali v reprezentácii školy aj v krajských kolách,“ pochválil svojich žiakov riaditeľ Stanislav Staňo. Deviatak Martin Bednár bol tretí v krajskom kole MO, Michala Kondela skončil s ocenením úspešný riešiteľ. Martinovi Bednárovi sa oveľa lepšie darilo vo Fyzikálnej olympiáde, ktorú s prehľadom vyhral a zaslúži si osobitné uznanie, pretože svojou skromnosťou a výsledkami je príkladom pre ostatných žiakov školy, Martin Sobola, Martin Kováč a Lukáš Peregrim sa stali úspešnými riešiteľmi. „Dobré výsledky sme dosiahli aj v olympiádach z cudzích jazykov, kde v okresnom kole olympiády z anglického jazyka získal 2. miesto deviatak Peter Banik,“ vyzdvihol ďalšie úspechy riaditeľ. V škole sa však realizujú aj ďalšie súťaže. Napríklad Čo vieš o hviezdach či dlhodobé korešpondenčné súťaže Maks, Klokan, Pikomat a Pikofyz.. Mladší žiaci sa zasa zapojili do medzinárodnej súťaže v programovaní Baltik 2007 a v krajskom kole si vybojovali pekné 8. miesto. O veľmi dobrej úrovni vzdelávania svedčí aj tohtoročný výsledok školy v Monitore 9, kde v slovenskom jazyku dosiahli úspešnosť 76,3% oproti slovenskému priemeru 67,1% a v matematike 83,4% oproti slovenskému priemeru 61,4% .

Skryť Vypnúť reklamu

Čo robiť s voľným časom
Dôležitou súčasťou školy R. Zaymusa v Žiline je aj Školský klub detí (ŠKD). „Tu môžu žiaci z prvých štyroch ročníkov rozvíjať v rámci záujmovej činnosti svoj talent a schopnosti podľa vlastného výberu,“ informoval nás Stanislav Staňo. V ŠKD je šesť oddelení a deti tam chodia s radosťou. Pre tých starších žiakov sa mimoškolská činnosť realizuje formou vzdelávacích poukazov. V rámci vzdelávacích aktivít sa žiaci pripravujú formou konzultácií na prijímacie pohovory, rozvíjajú svoj talent v oblasti jednotlivých predmetov nad úroveň vedomostí, ktoré predpisujú učebné osnovy. Okrem vzdelávacích aktivít môžu žiaci rozvíjať svoj talent aj v záujmových krúžkoch podľa vlastného výberu. Na škole ich pracuje dvadsať. Napríklad divadelný krúžok nacvičil hru Očná optika, s ktorou sa úspešne prezentoval na Detskej divadelnej Žiline a potom aj na krajskej súťaži Detský divadelný medveď.

Skryť Vypnúť reklamu

Pre budúcich piatakov
Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa v Žiline otvára aj
v školskom roku 2007/2008 v 5. ročníku triedu s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov. Nadväzujeme tak na dlhoročnú tradíciu a úspechy v práci s talentovanými žiakmi. Trieda je určená pre všetky deti, ktoré majú záujem o matematiku a informatiku a chuť rozvíjať sa v týchto predmetoch. Podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie prijímacích skúšok z matematiky, ktoré sa budú konať v utorok 15. mája o 9.00 h v budove školy.
Zároveň v školskom roku 2007/2008 v 5.ročníku otvárame dve jazykové triedy v kombinácii so základným variantom. Pre zaradenie do jazykovej triedy treba absolvovať test spôsobilosti vypracovaný v spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradňou. Testy budú v utorok 22. mája o 9.00 h v budove školy.
VŠETKY PRIHLÁŠKY SI MÔŽETE VYZDVIHNÚŤ NA RIADITEĽSTVE ŠKOLY ALEBO NA WWW.ZSZAYZA.EDU.SK.
RIADITEĽSTVO CZŠ R. ZAYMUSA V ŽILINE

Toto sú tí najlepší
Romana ANDROVIČOVÁ,
3. miesto okr. kolo Pytagoriády P8
Peter BANÍK, 2. miesto okr. kolo Olympiády anglického jazyka
Martin BEDNÁR, 1. miesto okr. kolo FO kat. E, 1. miesto okr. kolo MO kat. Z9, 3. miesto krajské kolo MO kat. Z9, 1. miesto krajské kolo FO kat. E, 4. miesto okr. kolo geografickej olympiády
Adriána BOHYNÍKOVÁ,
2. miesto okr. kolo Pytagoriády P8
Lucia HAŤAPKOVÁ, 3. miesto Biblická olympiáda
Marek NOGA, 2. miesto
okr. kolo MO kat. Z8
Lukáš PEREGRIM, 2. miesto
okr. kolo MO kat. Z9, 5. miesto okr. kolo, 16. miesto kraj. kolo FO kat. E,
Peter SALINGER, 1. miesto okr. kolo Pytagoriády P7
Martin SOBOLA, 2. miesto okr. kolo FO kat. E, 12. miesto krajské kolo FO kat. E, 9. miesto
okr. kolo MO kat. Z9
Andrej ŠOTTNÍK, 3. miesto
okr. kolo MO kat. Z8
Filip JANIKOVSKÝ, 2. miesto okr. kolo FO kat. F,

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Táto pomôcka zlepší život všetkým imobilným ľuďom
 2. Na VŠEMvs získaš kvalitné štúdium v moderných priestoroch
 3. Imunitnú bombu do tela dostanete vďaka Vitaglucanu
 4. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny
 5. Rozbiehať biznis v čase korony? Ide to
 6. Študuj na univerzite s viac ako 60 ročnou tracíciou!
 7. Ako vybrať AKU reťazovú pílu
 8. Máš dosť teórie a poučiek? Študuj, cestuj, pracuj a ži!
 9. Hubert – keď život chutí už 195 rokov
 10. V mlieku už nie sme sebestační. Čo sa musí zmeniť?
 1. OFFICE ROKA 2020 poukáže na transformáciu pracovného prostredia
 2. V mlieku už nie sme sebestační. Čo sa musí zmeniť?
 3. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie
 4. Hubert – keď život chutí už 195 rokov
 5. Ako vybrať AKU reťazovú pílu
 6. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť
 7. Budúcnosť M&A v Európe
 8. Zdravá pečeň zlepšuje metabolizmus aj celkové zdravie
 9. Právo: Kto sú najväčší právnici a kde všade zostanú súdy
 10. Toto si zapamätajte! Takto určite nakúpite bezpečne
 1. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 31 779
 2. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 11 787
 3. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 10 215
 4. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 9 099
 5. Príbehy vyhorených, tandem okolo Bödöra a nová trať v Bratislave 8 826
 6. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 613
 7. Spájame Slovensko - 4 nové expresné autobusové linky 8 516
 8. Oslávte nový rok v teple: Cestujte na Zanzibar úplne bezpečne 8 475
 9. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 8 427
 10. Učiteľka roka 2018: Koľko času by malo dieťa tráviť za počítačom 8 295
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

VIDEO: Žilina ide do veľkého europrojektu. Do ekológie investuje 1,3 milióna eur

O adaptácii Žiliny na zmenu klímy diskutoval aj primátor mesta.

Do Vianoc by mali byť tri kolá testovania, nástup do škôl sa odkladá

Použiť sa má osem miliónov antigénových testov.

Premiér Igor Matovič.

Vlci zvíťazili v nových dresoch: Podobnosť s finalistom NHL!

Žilinskí hokejisti vyhrali v Považskej Bystrici 9:0.

Tréner Vlkov Dušan Gregor počas prípravného zápasu s Košicami.

Gonov výrazný rukopis pri žilinských góloch

Po víťazstve nad Trenčínom si Žilina upevnila tretie miesto v tabuľke.

Miroslav Gono (vľavo) patril medzi najlepších hráčov na ihrisku.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Pri inštalácii vianočnej výzdoby v Mlynoch prišiel mladý muž o nohu

Pracovník spadol z výšky približne 20 metrov. Utrpel množstvo zranení.

FOTO: Po obrovských tolstolobikoch prišli na rad skutoční králi priehrady Ružiná

Vo vodnom diele Ružiná prebieha už štvrtý deň záchranný odlov rýb.

Na rýchlostnej ceste R1 sa dnes stala ďalšia nehoda, vodič je popálený

Po prvej nehode zomrela žena, po druhej bojuje o život muž.

Dve základné školy v Nových Zámkoch hľadajú riaditeľa

Aké podmienky musia spĺňať a koľko budú zarábať?

Už ste čítali?