Utorok, 28. september, 2021 | Meniny má VáclavKrížovkyKrížovky

Dnes na návšteve v ZSŠ Rosinská cesta v Žiline

Začali písať novú históriu školy Združená stredná škola na Rosinskej ceste začala písať svoju novodobú históriu 1. júla 2005.

Rudolf Michalec, riaditeľ školyRudolf Michalec, riaditeľ školy (Zdroj: autorka)

Začali písať novú históriu školy
Združená stredná škola na Rosinskej ceste začala písať svoju novodobú históriu 1. júla 2005. Zmenou názvu a sídla školy sa jej premena len začala. Sťahovanie ZSŠ Žilina-Bánová do priestorov bývalého Stredného odborného učilišťa chemického na Rosinskej ceste znamenalo novú etapu v rozvoji školy .
„Zriaďovacou listinou Žilinského samosprávneho kraja sme sa stali právnym nástupcom SOUCH, ktoré bolo vyradené zo siete škôl a školských zariadení. Premenovali sme sa na Združenú strednú školu (ZSŠ) a naším sídlom sa stala Rosinská cesta 2,“ predstavil nám nový názov a sídlo školy riaditeľ Rudolf Michalec. ZSŠ prevzala všetky práva a záväzky predchádzajúceho učilišťa, definitívne sa presťahovala a rozšírila ponuku učebných a vzdelávacích programov o chemické odbory. Súčasťou ZSŠ sa stal domov mládeže a stravovacie zariadenie.
Sťahovanie do nových priestorov bola neľahká úloha, pretože po skončení letných prázdnin sa museli otvoriť brány školy, aby privítali žiakov v novom školskom roku. „Vyžiadalo si to enormné úsilie zo strany všetkých pedagogických i nepedagogických zamestnancov, ale podarilo sa nám to. Pozitívnym výsledkom je, že podmienky pre prácu pedagógov aj žiakov sa neporovnateľne zlepšili,“ neľutuje vynaloženú námahu riaditeľ. Pretože škola v tom čase z kapacitných dôvodov nebola schopná prijať také obrovské množstvo žiakov, bola nutná prestavba časti internátu na teoretické vyučovanie. Vybavenie a príprava školských priestorov stála množstvo práce, ktorá predstavuje investíciu v rozsahu asi dvanásť miliónov korún. V neľahkej situácii sa veľmi rýchlo podarilo stmeliť pedagogický kolektív a preorientovať svoj záujem na vybudovanie kvalitnej školy. Pri zlúčení mala škola 850 žiakov vo všetkých formách štúdia. V súčasnosti je aktuálny počet žiakov 745. Škola pripravuje absolventov v štvorročných študijných odboroch ukončených maturitnou skúškou, v štvorročných odboroch s výučným listom a s maturitou a v trojročných učebných odboroch ukončených odbornou skúškou a výučným listom. Okrem toho ponúka štúdium popri zamestnaní dennou i večernou formou. Profesijne je ZSŠ zameraná na učebné odbory v oblasti dopravy a prepravy, pre výrobu, servis a opravu automobilov a v odboroch zameraných na chémiu a tvorbu životného prostredia. Od júla 2006 sú učebné odbory mechanik- opravár cestných motorových vozidiel, klampiar pre strojársku výrobu, autoelektrikár a lakovník zlúčené do jedného učebného odboru autoopravár. V prvom ročníku majú všetci spoločnú učebnú osnovu a od druhého a tretieho ročníka sa zameriavajú na svoj špecifický odbor. Momentálne im do stavu chýba majster odborného výcviku.
„Podmienky sa nám zlepšili z mnohých hľadísk a dnes môžeme povedať, že patríme medzi najmodernejšie stredné školy na Slovensku,“ konštatuje Rudolf Michalec. ZSŠ Rosinská cesta má k dispozícii vlastnú zváračskú školu, zrekonštruované a špičkovo vybavené priestory pre praktické vyučovanie, ktoré sa nachádzajú na Košickej ulici. Malá gymnastická telocvičňa, veľká telocvičňa, ktorá rozmermi zodpovedá basketbalovému alebo volejbalovému ihrisku, posilňovňa a tenisové kurty sú žiakom k dispozícii počas vyučovania i v mimoškolskom čase. V minulom roku dobudovali autocvičisko, študenti môžu získať vodičský preukaz vo vlastnej autoškole. Žiaci sa môžu realizovať v mimoškolských aktivitách vo viac ako tridsiatich krúžkoch.
Škola prijíma žiakov z celého regiónu Žilina, Kysuce, Rajec, Orava, Liptov, ktorí majú možnosť ubytovania v domove mládeže s kapacitou 80 miest, pričom voľné miesta využívajú i iné stredné školy. „Zabezpečujeme pre našich žiakov kompletnú starostlivosť po stránke vyučovania, ubytovania, športového aj iného záujmového vyžitia,“ doložil riaditeľ ZSŠ.
V rokoch 2005-2006 ukončili rekonštrukciu budov praktického vyučovania na Košickej ulici v rozsahu asi 20 miliónov korún a zlepšili tak materiálno- technické zabezpečenie pre odbornú výuku. Lakovacia linka spĺňa kritéria podľa smerníc Európskej únie, strieka sa v nej len vodou riediteľnými farbami. Vybavenie diagnostickou technikou a brzdovou stolicou umožňuje robiť kompletný servis áut. V priestoroch odborného výcviku a praktického vyučovania poskytuje škola v rámci výučbového procesu služby širokej verejnosti, v dôsledku čoho sa žiaci oveľa intenzívnejšie zapájajú do vyučovacieho procesu.
„Keďže sa nám podarilo vyriešiť priestorové a technické otázky, naša strategická úloha je zvyšovať kvalitu pedagogického zboru,“ predstavuje Rudolf Michalec víziu budúcnosti. Podľa jeho slov je výuka v odborných a vo všeobecno-vzdelávacích predmetoch zabezpečená na sto percent, drobné nedostatky vidí v oblasti jazykov, čo je však nepriaznivým fenoménom takmer na každej škole. Vo všeobecnosti prevláda snaha, aby sa pedagogický zbor naďalej vzdelával a skvalitňoval vyučovací proces.
„Zdroje, ktoré dostávame na financovanie chodu našej školy, sú nedostačujúce. Preto sa vlastnou činnosťou snažíme o vylepšenie nášho rozpočtu,“ hovorí riaditeľ o základnom probléme, s ktorým sa musia denne pasovať. Prenáj-
mom nevyužitých priestorov, produktívnou a úžitkovou prácou pri výkone odbornej praxe žiakov sa snažia dopĺňať zdroje a zlepšovať podmienky a ekonomické ukazovatele, aby si naďalej zachovali vysoký štandard a aby školu opúšťali mladí ľudia schopní uplatniť sa na trhu práce. Zatiaľ sa im to v plnej miere darí. Podľa prieskumu, ktorý si založili na osobnom kontakte s absolventmi, je úspešnosť pri hľadaní zamestnania vyššia ako 90 percent, čo predstavuje veľmi pozitívnu informáciu. „S výstavbou automobilového priemyslu v našom regióne rastie aj dopyt po našich absolventoch. O všetky študijné odbory je záujem a škola nemá problémy s obsadzovaním miest,“ skonštatoval na záver Rudolf Michalec, riaditeľ úspešnej ZSŠ Rosinská cesta. Výborná spolupráca s organizáciami a firmami, záujem o odbornú prax žiakov, uplatnenie sa v pracovnom procese sú kritériá, ktoré svedčia o kvalite školy a poskytujú pre absolventov záruku, že si nájdu svoje miesto v živote i po opustení školských lavíc.

Skryť Vypnúť reklamu

Žiaci na stáži vo Francúzsku
ZSŠ sa aktívne zapája do rôznych projektov, vďaka ktorým žiaci spoznávajú nielen Slovensko, ale aj celý svet. Jedným z nich bol medzinárodný mobilný projekt Enviroacting, do ktorého sa zapojilo šesť žiakov pod vedením pedagogičky Dagmar Valentovej. V rámci programu Leonardo da Vinci financovaného Európskou komisiou sa v máji minulého roku zúčastnili trojtýždňovej ekologickej stáže v južnom Francúzsku v Montolieu Centre de Sculpture. Žiaci tretieho ročníka odboru chemik – operátor, tvorba a ochrana životného prostredia a odboru chémia a životné prostredie sa za výsledky v štúdiu, mimoškolské aktivity a jazykové znalosti podieľali svojou prácou pri úprave organickej záhrady v malej francúzskej dedinke Montolieu pri Carcassone. Pri skrášľovaní a sprístupňovaní miesta bývalej elektrárne využili svoje znalosti z odborných predmetov a zároveň si preverili svoje praktické zručnosti. Pri realizácii projektu využili len materiál, ktorý sa nachádzal priamo na mieste. Jediným privezeným doplnkom bol piesok, pomocou ktorého spevnili a upravili kamenné chodníky a oporné múriky. Práca zahŕňala terénne úpravy, likvidáciu drobných drevených stavieb, návrh a výstavbu altánku z bambusu, recykláciu odpadu, založenie kompostoviska. Stáž pre žiakov neznamenala len prácu, ale i spoznávanie miestneho koloritu. Zúčastnili sa rôznych kultúrnych a spoločenských akcií. Atraktívne boli návštevy starobylého mestečka Carcassone, prímorského mesta Narbonne a známeho francúzskeho mesta Nice. Žiaci si vyskúšali prácu v zahraničí, spolupracovali v medzinárodnom tíme, zlepšili si jazykové znalosti a nadviazali nové kontakty. Obohatení o zážitky a nové skúsenosti sa vrátili na Slovensko, aby sa o ne podelili so svojimi spolužiakmi.

Skryť Vypnúť reklamu

Počet tried a žiakov 1. ročníka denného štúdia pre školský rok 2007/2008:
Štvorročné študijné odbory:
3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy 2 triedy 60 žiakov
2697 4 mechanik elektrotechnik (2672 4 13 mechanik elektronik
– autoelektronika) 1,5 triedy 42 žiakov
2880 4 chémia a životné prostredie 0,5 triedy 16 žiakov
Trojročné učebné odbory:
2487 2 03 autoopravár – karosár 1 trieda 24 žiakov
2487 2 01 autoopravár – mechanik 2 triedy 48 žiakov
2487 2 02 autoopravár – elektrikár 0,5 triedy 12 žiakov
2487 2 04 autoopravár - lakovník 0,5 triedy 12 žiakov
Nadstavbové denné štúdium dvojročné:
3757 4 01 doprav. prevádzka – cestná a mestská doprava
1 trieda 30 žiakov
2414 4 strojárstvo 1 trieda 30 žiakov
Prijímacie konanie pre školský rok 2007/2008
sa uskutoční v termínoch:
ŠTUDIJNÉ A UČEBNÉ ODBORY DENNÉ
1. kolo prvý termín 7. mája
druhý termín 10. mája
2. kolo - 12. júna
Študijné odbory pre absolventov trojročných študijných odborov – nadstavbové denné dvojročné štúdium
1. kolo dňa 22. júna
2. kolo dňa 24. augusta
DŇA 13. FEBRUÁRA o 10.00 h - 12.00 h SA NA ZSŠ
USKUTOČNÍ DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ.

Skryť Vypnúť reklamu

Mikuláš v základnej škole
Tradíciu mikulášskych návštev v Internátnej základnej škole v Bytči neporušili žiaci ZSŠ ani v tomto školskom roku. Po šiestykrát potešili deti z bytčianskej internátnej školy zaujímavým programom a mikulášskou nádielkou. Organizácia podujatia začala už v polovici novembra, kedy študenti 2. BP pod vedením pedagogičky Zuzany Kovárovej začali zbierať darčeky. Zapojila sa celá škola. Každý podľa svojich možností priniesol sladkosti, hračky, knižky, veď pripraviť prekvapenie pre stosedemnásť detí je poriadna fuška. Žiaci nacvičili program, vymysleli súťaže, prichystali sprievod rozprávkových postavičiek, a samozrejme, nesmel chýbať ani Mikuláš. Predstavenie o Perníkovej chalúpke zožalo obrovský úspech. Prúd zábavy a smiechu zavŕšil svojou návštevou Mikuláš s plnou nošou darčekov.

Pomáha školská i žiacka rada
Rada školy pri ZSŠ Rosinská cesta sa skladá zo zástupcov pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy, rodičov, ŽSK i žiakov. Pri svojej činnosti sa riadia Štatútom školskej rady. Na svojich zasadnutiach sa venujú riešeniu otázok, ktoré súvisia nielen s chodom Združenej strednej školy, ale aj presadzovaniu jej záujmov a skvalitňovania výchovného a vzdelávacieho procesu. Vyjadrujú sa k všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy. Záujmy žiakov chránia ich zástupcovia prostredníctvom Školskej rady. Schádzajú sa dvakrát mesačne pod pedagogickým vedením Zuzany Mišíkovej. Na svojich stretnutiach riešia podnety žiakov školy, ktorými poukazujú nielen na nedostatky a problémy, ktoré trápia študentov, ale navrhujú aj konkrétne opatrenia. Okrem toho sa venujú aj príjemnejším záležitostiam, ako je organizácia rôznych školských podujatí od športových súťaží cez imatrikulácie, exkurzie a zájazdy do rôznych slovenských i zahraničných miest, ale i pomoc pri charitatívnych akciách.

Najčítanejšie na My Žilina

Inzercia - Tlačové správy

 1. 30 000 eur pre tých, ktorí chcú zlepšiť život vo svojej komunite
 2. "Vzrušenie, nadšenie a radosť" tvrdí DJ Milan Lieskovský
 3. Prišli škrečky a Dedoles počíta tržby na desiatky miliónov
 4. Kuriéra nezastavili ani preteky. S dodávkou prešiel rely
 5. Mladí slovenskí filmári zvíťazili na festivale v Barcelone
 6. Potrebujeme poďakovať vzorom. Preto rozbiehame novú biznis cenu
 7. Varujú pred púštnymi búrkami v Dubaji
 8. Žabka rýchlo expanduje na západe Slovenska
 9. Vymenili startup za korporát. Dôvod bol iný, než by ste čakali
 10. Skladujete pivo pri izbovej teplote? Znižujete jeho kvalitu
 1. HB Reavis postavil Bratislave novú autobusovú stanicu
 2. Zázračné účinky Arónie na zdravie
 3. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 4. Prečo by sa elektrárne mali zaujímať o ekologické riešenia?
 5. Skladujete pivo pri izbovej teplote? Znižujete jeho kvalitu
 6. Vymenili startup za korporát. Dôvod bol iný, než by ste čakali
 7. Mladí slovenskí filmári zvíťazili na festivale v Barcelone
 8. Orange pokračuje v systematickej podpore digitálneho vzdelávania
 9. Zahlasujte za ďalší klimatický projekt s podporou dm
 10. Vydajte sa po stopách kvalitnej kávy
 1. Vymenili startup za korporát. Dôvod bol iný, než by ste čakali 12 491
 2. Prišli škrečky a Dedoles počíta tržby na desiatky miliónov 7 892
 3. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi 7 084
 4. Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho 6 264
 5. Zateplenie strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 5 375
 6. Maurícius vás nenechá chladnými. Za akými miestami sa vybrať? 4 971
 7. Trnavské mýto: Od centrálneho trhoviska ku kongresovej sále 4 627
 8. Jablone prekonali očakávania. O bývanie v Bytči je veľký záujem 4 343
 9. Žabka rýchlo expanduje na západe Slovenska 3 187
 10. Kuriéra nezastavili ani preteky. S dodávkou prešiel rely 2 997

Blogy SME

 1. Tereza Krajčová: Škótsko 1/2: Krajina whisky a vetra (Edinburgh – Dunkeld – Loch Ness)
 2. Tomáš Karľa: Zaujímavé internetové čítanie
 3. Michal Boga: Výhody materskej kašičky
 4. Rudolf Pado: Chobotnica čiernej ekonomiky na Liptovskej Mare. A nekonajúci štát
 5. Martin Dorčák: Obetuje vláda východ Slovenska?
 6. Ústav verejnej politiky FSEV UK: Ako som zvládol akademický rok v online prostredí?
 7. Roman Vavro: Exkluzívne: O využití 5G sietí ľudskou rečou
 8. Inštitút strategických politík: Nová obranná dohoda medzi USA, Veľkou Britániou a Austráliou vyvoláva napätie nielen s Čínou, ale aj Francúzskom
 1. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí 23 998
 2. Ján Buocik: Obchvat a nová diaľnica D4/R7 ako dobrá správa? Skôr zlý vtip! Najmä pre Bratislavčanov. 14 571
 3. Lucie Meisnerová: Svadba v polovici života 6 428
 4. Janka Bittó Cigániková: Čo sa to preboha deje v Izraeli? Prestali vakcíny fungovať? 6 354
 5. Radovan Kulín: Kováčik má šťastie, že nevyrábal mastičky z konope 5 666
 6. Stanislav Martinčko: R.Fico sa stal kajúcnikom č.1 !!! 4 987
 7. Peter Chudý: Šesť spôsobov na odstránenie čestného policajta alebo ako to bolo za prezidentovania Tibora Gašpara a likvidačné metódy prehnitého systému dnes. 4 530
 8. Andy Morávek: Tomuto štátu už nedarujem ani jedinú kvapku mojej krvi. Nezaslúži(š) si ju! 4 142
 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 3. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 4. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 5. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 6. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
 7. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
 8. Pavol Koprda: Očkovacia lotéria: Čo môže priniesť a kde sú jej úskalia? Pohľad cez dáta, teóriu hier a hazardné hry
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Za protestom je OZ KOVO.


15m
VakciZuzka v obci Maršová - Rašov

V krajských nemocniciach je hospitalizovaných 26 pacientov s ochorením COVID-19.


SITA 54m

Pozrieme sa aj na našu hádzanársku reprezentáciu a ak by ste zaspali a prebrali sa na zimnom štadióne v Nitre o pár rokov, s nami sa dozviete aké prekvapenie by na vás čakalo.


6 h
Futbalisti Predmiera (v zeleno-žltom) predviedli proti Starej Bystrici dokonalý obrat.

Komentáre k zápasom 9. kola V. ligy.


18 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Razie súvisia s drogovou trestnou činnosťou.


24 h

S takýmto prípadom sa ešte nestretli ani dlhoroční železničiari.


23 h

Žena podľa svojich slov chránila dcéru. Mamičku na mieste ošetrili zdravotníci.


20 h

Veľká časť ľudí sa pohoršuje nad nezodpovednosťou kolobežkárov a ich hazardnou jazdou.


22 h

Blogy SME

 1. Tereza Krajčová: Škótsko 1/2: Krajina whisky a vetra (Edinburgh – Dunkeld – Loch Ness)
 2. Tomáš Karľa: Zaujímavé internetové čítanie
 3. Michal Boga: Výhody materskej kašičky
 4. Rudolf Pado: Chobotnica čiernej ekonomiky na Liptovskej Mare. A nekonajúci štát
 5. Martin Dorčák: Obetuje vláda východ Slovenska?
 6. Ústav verejnej politiky FSEV UK: Ako som zvládol akademický rok v online prostredí?
 7. Roman Vavro: Exkluzívne: O využití 5G sietí ľudskou rečou
 8. Inštitút strategických politík: Nová obranná dohoda medzi USA, Veľkou Britániou a Austráliou vyvoláva napätie nielen s Čínou, ale aj Francúzskom
 1. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí 23 998
 2. Ján Buocik: Obchvat a nová diaľnica D4/R7 ako dobrá správa? Skôr zlý vtip! Najmä pre Bratislavčanov. 14 571
 3. Lucie Meisnerová: Svadba v polovici života 6 428
 4. Janka Bittó Cigániková: Čo sa to preboha deje v Izraeli? Prestali vakcíny fungovať? 6 354
 5. Radovan Kulín: Kováčik má šťastie, že nevyrábal mastičky z konope 5 666
 6. Stanislav Martinčko: R.Fico sa stal kajúcnikom č.1 !!! 4 987
 7. Peter Chudý: Šesť spôsobov na odstránenie čestného policajta alebo ako to bolo za prezidentovania Tibora Gašpara a likvidačné metódy prehnitého systému dnes. 4 530
 8. Andy Morávek: Tomuto štátu už nedarujem ani jedinú kvapku mojej krvi. Nezaslúži(š) si ju! 4 142
 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 3. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 4. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 5. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 6. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
 7. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
 8. Pavol Koprda: Očkovacia lotéria: Čo môže priniesť a kde sú jej úskalia? Pohľad cez dáta, teóriu hier a hazardné hry

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu