Piatok, 22. január, 2021 | Meniny má ZoraKrížovkyKrížovky

Dnes na návšteve v Gymnáziu bilingválnom v Žiline

Už sedem rokov funguje v Žiline Gymnázium bilingválne. Štúdium tu trvá päť rokov a má prírodovedné zameranie. Len s jedným rozdielom oproti klasickým gymnáziám. Od druhého ročníka sa tu študenti čiastočne učia matematiku, fyziku, chémiu a biológiu po fra

(Zdroj: archív škôl)

ncúzsky alebo po španielsky. Od vzniku školy je jej riaditeľkou RNDr. Dana Čuláková.


Soyez les bienvenus! Bienvenidos!

Nie ste lingvistka, učíte matematiku a fyziku. Prečo práve bilingválne gymnázium?
Po zriadení bilingválnej slovensko-francúzskej sekcie na Gymnáziu Hlinská v roku 1990 som v nej vyučovala matematiku a fyziku. Aby som mohla vyučovať vo francúzštine, absolvovala som dvojročnú odbornú stáž v Belgicku. Osamostatnením slovensko-francúzskej sekcie a vytvorením novej slovensko-španielskej sekcie v roku 1999 vzniklo nové gymnázium a ja som bola v konbkurze vybratá na miesto riaditeľky. Dnes sme jediné bilingválne gymnázium na Slovensku s dvoma jazykovými sekciami.
Skúste nám predstaviť vašu školu?
Škola vznikla v septembri 1999 a mala 7 tried slovensko-francúzskej a 1 triedu slovensko-španielskej sekcie. Tento školský rok máme 14 tried. Päť tried vo francúzskej sekcii, päť tried v španielskej a štyri triedy, kde je polovica žiakov z jednej sekcie a polovica z druhej. Chodí k nám 390 žiakov, 191 je vo francúzskej sekcii a 199 v španielskej. Vzdelávanie zabezpečuje 36 učiteľov. Okrem slovenských aj dvaja francúzski, jeden belgický a šesť španielskych lektorov.
Robia sa aj prijímacie skúšky z týchto dvoch jazykov?
Nie, robia sa len talentové skúšky, v ktorých overujeme, či uchádzači o štúdium majú schopnosti naučiť sa cudzí jazyk a študovať v ňom. V tomto školskom roku budeme pri prijímaní uchádzačov zohľadňovať aj študijné výsledky zo základnej školy za posledné tri ročníky a umiestnenie v okresných a vyšších kolách súťaží.
Ako by ste charakterizovali štúdium na vašej škole?
Prvý ročník je zameraný na jazykovú prípravu. Žiaci majú až 20 hodín francúzštiny či španielčiny týždenne. Úspešné zvládnutie koncoročnej jazykovej skúšky je predpokladom, že žiak ovláda francúzsky alebo španielsky jazyk tak, že v ňom dokáže plynulo komunikovať a môže v ňom študovať prírodovedné predmety. V jazyku sekcie sa potom ešte učí v piatom ročníku estetická výchova a geografia. Podľa súčasnej legislatívy, študenti po absolvovaní maturitnej skúšky z prírodovedného predmetu v cudzom jazyku získavajú vysvedčenie o odbornej štátnej jazykovej skúške. Ďalší cudzí jazyk, spravidla angličtinu, sa naši študenti učia od druhého ročníka.
A akí sú potom vaši absolventi?
Sú to mladí ľudia, zodpovedajúci modernej dobe, ktorá si vyžaduje odborníkov s výbornou znalosťou cudzieho jazyka, vrátane odbornej terminológie. Práve znalosť jedného zo svetových jazykov im umožňuje bezproblémový kontakt so zahraničím a otvára im brány vysokých škôl na Slovensku i vo svete. Zrekapitulujme spolu minulý školský rok. Zo 49 absolventov bolo na vysokoškolské štúdium na slovenských a českých vysokých školách prijatých 41 a na univerzity v Španielsku a Francúzsku traja žiaci. Jeden študent absolvoval študijný pobyt vo Francúzsku, jeden prípravné štúdium na lekársku fakultu a traja sa pripravovali na druhé kolo prijímacích skúšok na vysokú školu. Takmer všetky vysoké školy prijali 100 percent našich študentov, ktorí sa na ne hlásili.
Aká je spolupráca s vašimi zahraničnými partnermi v Belgicku a v Španielsku?
Veľmi dobrá. Ba, povedala by som výborná. Španielske kráľovstvo nám prostredníctvom svojho ministerstva zabezpečuje na každý školský rok šesť učiteľov, učebné pomôcky a učebnice, niekoľko najlepších žiakov 1. ročníka absolvuje 2-týždenný jazykovo-poznávací pobyt v Madride. Päť najlepších žiakov školy dostáva každý rok jednorázové štipendium vo výške 600 eur. Na jazykovo-vzdelávacie pobyty do Španielska chodia aj učitelia prírodovedných predmetov. Štipendium na španielske univerzity dostanú aj najlepší žiaci z bilingválnych sekcií na Slovensku, ktorí úspešne absolvovali vstupné pohovory. Podobne ako Belgičania, aj Španieli nám pomáhajú pri organizovaní výmenných pobytov žiakov. Generálny komisariát medzinárodných vzťahov v Bruseli prostredníctvom Delegácie Valónsko-Brusel v Prahe zabezpečuje troch učiteľov francúzskeho jazyka a literatúry a prírodovedných predmetov, ale aj učebné pomôcky na tieto predmety. Učitelia prírodovedných predmetov môžu absolvovať 8-mesačné jazykové pobyty pre učiteľov prírodovedných predmetov, francúzštinárom sú určené prázdninové jazykové kurzy. Každý rok prichádza z belgickej i španielskej strany predseda maturitnej skúšobnej komisie.
A čo mimoškolské aktivity?
Keby sme vymenovali všetky, nestačila by ani celá novinová stránka. Medzi jedno z najväčších patrí Deň frankofónnej a hispanofónnej kultúry. Tento ročník organizujeme práve tento týždeň. S veľkou radosťou medzi nami privítame belgického veľvyslanca v SR Alaina Coolsa a jeho španielskeho kolegu Miguela Aguirre de Cárcer. Po prehliadke žiackych prác a prezentácii aktivít školy sa uskutoční slávnostný program v Dome umenia Fatra a beseda s oboma veľvyslancami.
Každý rok vydávame školskú ročenku, máme imatrikulácie, stužkové slávnosti i vianočné soirée. Organizujeme rôzne exkurzie, besedy, prednášky, pripravujeme relácie do školského rozhlasu, zúčastňujeme sa na kultúrnych podu-
jatiach i medzinárodných projektoch. Naši študenti sa zapájajú do celoslovenských i medzinárodných súťaží a dosahujú v nich veľmi dobré výsledky. Máme aj výborných športovcov. V škole pracuje aj pätnásť záujmových krúžkov najrôznejšieho zamerania.

Skryť Vypnúť reklamuOkamihy z histórie
Rýchlo po „nežnej revolúcii“ v roku 1989 vznikla potreba vzdelávania sa v cudzích jazykoch. Tento trend vari najrýchlejšie zachytilo Gymnázium na Hlinskej ulici v Žiline. Už v septembri 1990 vznikla na základe medzinárodnej dohody medzi ministerstvom školstva a Generálnym komisariátom medzinárodných vzťahov Francúzskeho spoločenstva Belgicka francúzska sekcia. Medzi obyvateľmi Žiliny doteraz známa ako „belgické lýceum“. Prvé triedy boli v Makovického dome, neskôr sa škola presťahovala do priestorov bývalého Stavoprojektu na Ulici Tomáša Ružičku, kde sídli dodnes. Pribúdali noví žiaci, a tak sa vynorila potreba doriešiť aj priestorové problémy. Najmä, keď od 1. septembra 1999 vznikla na základe dohody medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva, kultúry a športu Španielska aj španielska sekcia. V tomto zoskupení sa v tom istom školskom roku škola osamostatnila a začala písať svoju novú históriu, ako Gymnázium bilingválne Žilina. Na začiatku školského roka 2005/06 sa ukončila rekonštrukcia pôvodnej budovy a nadstavilo sa ďalšie poschodie, čím škola získala odborné učebne na výučbu prírodovedných predmetov, laboratóriá a špecializované jazykové učebne.

Skryť Vypnúť reklamu


Bilingválne gymnázium.
Áno či nie?
Nadchádza krásny čas Vianoc, čas lásky, pokoja, ale pre rodičov ôsmakov a deviatakov veľká dilema. Kam na strednú školu? Pred štyrmi rokmi som spolu s rodičmi mala rovnakú.
Milí rodičia, mám pre vás menšiu pomôcku. Čo tak napríklad Gymnázium bilingválne na Ulici Tomáša Ružičku? Ja som sa rozhodla. Boli a sú dni, keď by som najradšej zutekala, ale nemajte strach, všetko zlé je na niečo dobré. Škola so samými pozitívami by nebola školou.
Prečo študujem na bilingválnom gymnáziu?
Je možné, že aj vaše dieťa navštívilo našu školu počas Dňa otvorených dverí. Práve tento deň bol aj mojím dňom s veľkým D. Vtedy som sa rozhodla, že španielčina je to pravé pre mňa. Bola som si vedomá, že štúdium bude náročné.
Prvý rok bol pre každého veľmi ťažký. Zoznámenie s novým prostredím, spolužiakmi, profesormi, záplava nových informácií a nával učiva. Ale človek je tvor prispôsobivý a vydrží aj nemožné. Aj keď prvotnú eufóriu vystriedalo niekedy rozčarovanie, dnes už viem, že naša škola má oveľa viac predností, ako som si myslela.
V prvom rade, možnosť študovať v cudzom jazyku prírodovedné predmety, spoznávať inú kultúru a vďaka lektorom vzdelávať sa v ich jazyku. Úspechmi sú prijatia na vysoké školy nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
Spomenúť musím množstvo krúžkov či záujmových činností. Za všetky napríklad Projekt Sokrates, Debatný klub, Škola života. Máme možnosť dostať sa na výmenný pobyt do Španielska, získať štipendium. Nemalú zásluhu na existencií bilingválnych gymnázií majú belgické a španielske veľvyslanectvo. Naším prejavom vďaky je každoročné stretnutie na Dňoch frankofónnej a hispanofónnej kultúry.
Škola však nie je len učenie. Študent sa musí aj zabaviť, na čo slúžia naše pravidelné stretnutia, imatrikulácie, vianočné, valentínske večierky a skvelé koncoročné výlety.
Presvedčila som vás? Ak áno, neváhajte a v septembri sa uvidíme.Tany (Tatiana Kucharčíková)

Skryť Vypnúť reklamu
Viac možností...
Táto škola nám, okrem dobrého vzdelania, ponúka aj ľahší prístup k všetkým súťažiam organizovaným Španielskym veľvyslanectvom. Ja som sa vlani tiež do jednej z nich zapojila a vyhrala som ju. Volá sa Ruta Quetzal a svojmu výhercovi – každý rok je len jeden z danej krajiny, umožňuje precestovať časť sveta hovoriaceho po španielsky. Cesta medzi tristo mladými ľuďmi z celého sveta trvá štyridsaťpäť dní, na ktoré sa nikdy nedá zabudnúť.
Toto leto sme prešli väčšinu mayských pamiatok v Guatemale a Mexiku, vychutnávali sme si more, koraly a pláže v maličkom štátiku medzi nimi – Belize. V Španielsku sme sa zdržali najdlhšie medzi pyrenejskými kopcami a v starých dedinkách a mestečkách so zvláštnou architektúrou. Avšak každý rok je to iné... Jedno vždy ostáva. Kontakt s civilizáciou, ktorá sa úplne líši od tej našej - a neopakovateľný zážitok. Ide hlavne o to, aby sme sa naučili rešpektovať iných a dobre vychádzať s ľuďmi všetkých národností a farieb, aby sme prestali myslieť len na vlastné záujmy a dokázali sa prispôsobiť kolektívu, priateľom... Tento kozmopolitný výlet by som odporučila určite každému, veď okrem množstva poznatkov, ktoré získate, si zdokonalíte španielčinu a nadviažete nové priateľstvá, ktoré určite pretrvajú dlho. A neexistuje lepší pocit, ako keď poobede otvoríte schránku a nájdete v nej pohľadnicu, napríklad aj z kostarického pobrežia a viete, že je tam niekto, kto na vás myslí s láskou...Lenka Ľuptáková, 2. G

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 2. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 3. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 4. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 5. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 6. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 7. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 8. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 9. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 10. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 1. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 2. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 3. Hygge ako životný štýl
 4. Vynašli sme sa aj v čase korony. 3D showroom očaril klientov.
 5. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 6. Prokrastinujete? 5 overených tipov, ako nestratiť radosť z práce
 7. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 8. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 9. Pandémia presúva zákazníkov do online priestoru
 10. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 33 830
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 32 824
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 13 860
 4. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 10 191
 5. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 10 156
 6. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 578
 7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 915
 8. Ohlúpli sme počas Covid roka? 6 633
 9. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 588
 10. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom? 4 606
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

V prípade priaznivej epidemiologickej situácie sa mestský úrad opäť otvorí 1. februára.

7 h
Antigénové testovanie na koronavírus SARS-CoV-2.

Testovanie v Kii bude pokračovať aj zajtra a po víkende.

13 h

Okrem Žiliny svoje kandidatúry oznámili aj Banská Bystrica, Hlohovec, Martin, Nitra, Prešov, Trenčín a Trnava.

13 h

Otestovať sa môžu aj neobjednaní záujemcovia.

16 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Hudečková je hlavnou odborníčkou na epidemiológiu ministerstva zdravotníctva.

16 h

Nahnevaní bežkári sa už obrátili listom aj na vedenie obce Králiky, aby začalo konať.

14 h

Muža našli už bez známok života.

21 h

Prírodná pamiatka očarí v každom ročnom období.

20. jan

Už ste čítali?