Štvrtok, 21. január, 2021 | Meniny má VincentKrížovkyKrížovky

Dnes na návšteve v Rajeckých Tepliciach

Chcel by som poblahoželať nášmu mestu k 630. výročiu od prvej písomnej zmienky, ktorú tento rok oslavujeme, k tomu, že dokázalo prežiť v pokojných i pohnutých chvíľach, ako nám to zaznamenal historik. Prajem mestu, aby rástlo do krásy, aby bolo domovom dobrých, statočných a šťastných ľudí. Všetkým želám, aby žili v tomto meste dôstojný život, aby boli k sebe tolerantní, ohľaduplní, láskaví. Aby naše deti a my s nimi sme nachádzali istotu domova, istotu každodenných i sviatočných návratov.   
Peter Dobeš, primátor Rajeckých Teplíc


Kolískou každého je rodný kraj


Aká bola tohtoročná letná turistická sezóna?
V spolupráci so Slovenskými liečebnými kúpeľmi, a. s., sme pripravili bohatý kultúrny a spoločenský program. Do tohto rámca zapadli aj Letné slávnosti, ktoré sa uskutočnili cez prvý augustový víkend. Bola to aj súčasť osláv 630. výročia od prvej písomnej zmienky o našom meste. Prezentoval sa folklór, mladí ľudia a deti z okolia a regiónu, ale priestor dostala aj populárna hudba v podaní známych sólistov a skupín. Súbežne bol dostatočne zabezpečený dostatok služieb, občerstvenie pre všetkých, ktorí na oslavy prišli. V rámci osláv sme uviedli aj „novú knihu“ o Rajeckých Tepliciach. Základ je kniha, ktorá vyšla pred desiatimi rokmi, aktualizovala sa však textová i obrazová časť, aby sme zvýraznili posledných desať rokov. Bol to taký darček k jubileu. Súčasťou Kultúrneho leta boli aj ďalšie podujatia a rôzne výstavy, ale  napríklad aj piaty ročník akordeonového festivalu Euro musette.
Množstvo turistov a návštevníkov vášho mesta si určite žiada aj ďalšie služby?
Samozrejme. Aj kvôli návštevníkom, pacientom a turistom sa zaoberáme najmä službami. Vytvorili sme nový dopravný orientačný systém, systém na parkovanie, sú tu nové dopravné značenia, ktoré určujú vodičom, kde môžu parkovať, aby sme dokázali zvládnuť ten veľký nápor počas hlavnej turistickej sezóny. Vytvorili sme priestor, aby autá nespôsobovali dopravný chaos. Možnosti ubytovania poskytuje aj kemping na Slnečných skalách, ale aj naši občania, ktorí poskytujú ubytovanie v súkromí. Momentálne je ich viac ako 60. Klientela v Rajeckých Tepliciach je z roka na rok početnejšia. Výhodou je aj blízkosť hraničných prechodov s Českou republikou a s Poľskom. Pre všetkých chceme vytvoriť príjemnú atmosféru kúpeľného mesta, aby sa sem ľudia radi vracali, aby tu trávili voľný čas, prípadne tu našli stratené zdravie.
Neboli s tým problémy?
Akoby nie. Najväčšie problémy nám robila, a stále robí, výstavba kanalizačného zberača. V rámci odkanalizovania Rajeckej doliny je to však nevyhnutná stavba. Čakáme, kedy sa táto akcia skončí, aby sme mohli začať s rekonštrukciou námestia.
Skúsme stručne zrekapitulovať, čo sa v meste urobilo za posledné roky.
Mesto má veľmi veľa povinností, ktoré musí zabezpečovať. Je to napríklad aj starostlivosť o školstvo a ostatné sociálne skupiny. Základná škola v Rajeckých Tepliciach má právnu subjektivitu, my sme jej zriaďovateľom. Pretože na budovách školy zatekali strechy, povedali sme si, že musíme začať odvrchu. Začali sme strechou na jednej školskej budove, kde už bol kritický stav, pokračovalo sa školskou jedálňou, kde sa vymenili aj okná. Predpokladáme, že sa nám táto investícia čoskoro vráti. Takisto sa opravila strecha na budove mestského úradu, telocvične a zdravotného strediska, ktoré slúži aj okolitým obciam. Toto bolo prvoradé, pretože darmo budete opravovať interiéry, keď vám zvrchu zateká. Zrekonštruovali sme aj Materskú školu v Rajeckých Tepliciach, rovnako aj jej vysunutú triedu v Poluvsí. Myslím, že detičky i učitelia majú v tomto zariadení teraz veľmi dobré podmienky. Veľmi dobre sa ujala novovybudovaná tržnica. Po meste boli samé stánky, každý iný, čo nebudilo veľmi dobrý dojem. Preto sme sa rozhodli vytvoriť spoločné priestory a toto sa nám podarilo v spomínanej tržnici. Je tam sústredených viacero predajní i služieb a nechýbajú tam ani verejné sociálne zariadenia, ktoré dovtedy v meste absentovali. Služby v tomto smere sa rozhodne zlepšili.
Zlepšila sa aj situácia v doprave?
V súvislosti s vysokou návštevnosťou nášho mesta sme sa museli zaoberať napríklad aj  zabezpečením dostatku parkovacích miest. Lokality, kde sa dá parkovať, sú označené. Schválili sme aj nový systém dopravného značenia v celom meste. Predovšetkým potrebuje urgentne riešiť centrum mesta, kde často kolízie spôsobujú svojou neohľaduplnosťou práve vodiči. Veľkým prínosom je aj zriadenie Mestskej polície od apríla tohto roku. Zatiaľ máme troch mestských policajtov, ktorí pozorne sledujú dianie v meste, v doprave, pohyb pochybných živlom, ale sledujú napríklad aj nelegálne skládky. Čas a budúcoročný rozpočet ukážu, o koľko ľudí budeme môcť ich počet zvýšiť.
Predpokladáme, že veľkým prínosom v tejto oblasti bolo aj vybudovanie obchvatu mesta.
Skutočne. Vybudovanie obchvatu prinieslo pre naše mesto aj skvalitnenie života, pretože tranzit ide mimo centra. Hluk, vibrácie, prašnosť, výfukové plyny, to všetko veľmi znepríjemňovalo život našim občanom i návštevníkom.
Nájdu prichádzajúci hostia aj dostatok informácií o meste, prípadne o Rajeckej doline?
Máme spracovaný mestský informačný systém, ktorý návštevníkom nášho mesta pomáha v orientácii. Sme nositeľmi projektu Putovanie Rajeckou dolinou, ktorý zahŕňa nielen veľké vstupné, uvítacie tabule na všetkých vstupoch do doliny, ale aj tabule vo všetkých obciach od Lietavskej Lúčky po Čičmany . V rámci cezhraničnej česko-slovenskej spolupráce sme sa garantmi projektu stali preto, že na druhej strane máme družobného partnera, Dolní Benešov v okrese Opava. V doline sú štyri centrá, kde sú  infokiosky, informačné tabule, ktoré hovoria o tom, čo môže turista v Rajeckej doline navštíviť. Ďalšie sú v každej obci, obyčajne pri budove obecného úradu, ktoré zasa upozorňujú na kultúrne a historické zaujímavosti v konkrétnej obci. Ďalšie informácie, napríklad o možnostiach ubytovania, sú v databáze Turistickej informačnej kancelárie.   
„Od strechy“ sme sa dostali už takmer „na podlahu.“
Je to tak. Záverečnou fázou by malo byť dobudovanie kanalizačného zberača a následná rekonštrukcia námestia. S tým bude súvisieť aj vylúčenie autobusovej dopravy z centra mesta. Keď sa nám podarí vysporiadať, a to by sa malo stať v krátkej dobe, pozemok pri železničnej stanici a autobusová a železničná doprava by sa sústredili do jedného miesta. Nové námestie by sa malo stať dominantou, kde si budú všetci ľudia rovní.
Aké sú vízie vedenia mesta v ďalšom smerovaní Rajeckých Teplíc? 
Pri tvorbe rozpočtu na budúci rok a výhľadovo na ďalšie dva roky je prioritou zaoberať sa otázkami sociálnych služieb. Ak tento projekt zastupiteľstvo podporí, chceli by sme vybudovať dom sociálnych služieb, možno ako stacionár, možno s 24-hodinovou starostlivosťou. S tým súvisí aj otázka hľadania zdrojov. Čakajú nás ďalšie opravy v areáli školy. Svoje potrebujú aj miestne komunikácie, verejná zeleň. Pokúšame sa vytvoriť radu mesta aj z radov podnikateľov, bankovej sféry a v takomto tíme chceme určiť ďalšie priority, ako by malo naše mesto ďalej smerovať. Vychádzame pritom z územného plánu mesta, čo je pre nás záväzný dokument. 


Míľniky histórie
•Prvé spoľahlivé svedectvo o existencii vydáva listina uhorského kráľa Ľudovíta Veľkého z roku 1376, keď sa nazýva Villa Tapolcha, čiže osada Teplice. Teplicami sa nazývali miesta, osady s teplými minerálnymi prameňmi. Usadlosť Teplice mali vždy v rukách tí feudáli, ktorí vlastnili hrad Lietavu.
•Takto sa i Rajecké Teplice dostali do vlastníctva Thurzovcov, ktorí už do konca 15. storočia hrali významnú úlohu v živote viacerých krajín strednej Európy.
•Za panovania Juraja Thurzu sa upravilo okolie prameňov a ich tvár sa zmenila.
•Prvý rozbor minerálnych prameňov urobili v roku 1793.
•V roku 1882 kúpele aj s hostincom a priľahlými pozemkami odkúpil právny zástupca Lietavského panstva Valér Šmialovský so svojím strýkom Alojzom Pichlom.
•O 18 rokov neskôr sa na podnet majiteľa začala výstavba  lokálnej železnice Žilina – Rajec. Prvý vlak do Rajeckých Teplíc prišiel v roku 1899.
•Nové storočie však prinieslo Rajeckým Tepliciam nové starosti. Pre dlžoby sa dostali pod súdnu správu, ich úpadok dovŕšila 1. svetová vojna.
•V roku 1925 kúpele i s pozemkami kúpila revírna bratská pokladnica z Ostravy. V roku 1930 sa začalo stavať liečebný dom Baník a kúpeľný dom.
•Ďalší rozmach kúpeľov začal po roku 1940, keď sa stali majetkom robotníckej sociálnej poisťovne v Bratislave, ale do histórie obce zasiahla 2. svetová vojna.
•Po nej boli Rajecké Teplice súčasťou obce Konská. Osamostatnili sa až v roku 1951, keď tu podľa údajov v kronike žilo 460 obyvateľov.
•V roku 1959 dostali Rajecké Teplice štatút kúpeľného miesta, ktorý okrem iného vymedzil územie kúpeľov a zaručil ochranu liečivých prameňov.
•Rajecké Teplice boli 8. februára 1989 povýšené na mesto a už koncom marca prijalo svoj erb, ktorý symbolizuje vodu, slnko a vzduch a ich liečivé účinky.Ľudmila PODJAVORINSKÁ
Rajecké Teplice 1947
(úryvok)
Hej, Rajecké, vy zemský raj ste pravý,
o vašom vzniku i povesť to vraví:
Keď anjel Boží v spravodlivom hnevu
von z raja vyhnal Adama a Evu,
meč – plameň v ruke,
zachmúrená tvár
a od raja zem ohraničil stenou –
sotvaže zatresli sa nebies vrátka
strhol sa medzi Adamom a ženou
pre jablko to hriešne prvý svár.
Prečo si jedol, čo si nemal jesť?“
„Ty si ma zviedla, uznaj, moje zlato!“
„Mal si mať rozum!“ pohotová nato.
„A kto ju trhal a mne podal – há?!“
„Mal si mi zbrániť, keď som trhala,“
a pustila sa znova v náreky,
že môžu teraz blúdiť naveky,
vyhnatí kamsi v kiesi pusté svety
bez komfortu, bez módnej toalety,
každému v nebi na posmech istom,
odiata iba figovým toť listom –
tá hrdá dievka – teraz žena padlá –
a bez zrkadla ešte – bez zrkadla!!!
I zaprisahal sa jej napokon,
že nezhrešila ona, ale on!
A na dôvažok prisľúbil jej aj
vystavať pre ňu nový zemský raj.
Tak umierený hneď sa pribral k činu:
nazvážal v polkruh vrchov, spevnil hory,
nasadil vonných jedlíc – dumné bory
a romantikom že bol ináč vždycky,
skalami to skrášlil fantasticky.
Jas z neba zniesol, zemou rozstrel stíny,
načiarol prstom v hore serpentíny,
nechže si žienka horou pekne chodí!
A naposled mu ešte napadalo:
vydlabal jamku, nalial do nej vody:
jazero dneska – vtedy zrkadlo.
Keď Eva uvidela túto krásu,
hoc na nebeské zvyklá svetlice,
rukami spľasla, skríkla od úžasu...
Adam jej spravil Rajecké Teplice.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 2. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 3. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 4. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 5. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 6. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 7. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 8. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 9. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 10. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 1. Hygge ako životný štýl
 2. Vynašli sme sa aj v čase korony. 3D showroom očaril klientov.
 3. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 4. Prokrastinujete? 5 overených tipov, ako nestratiť radosť z práce
 5. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 6. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 7. Pandémia presúva zákazníkov do online priestoru
 8. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 9. Najobľúbenejšie auto Slovákov je opäť ŠKODA
 10. PLANEO Elektro funguje aj počas lockdownu - má akčný výpredaj
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 33 185
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 31 908
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 13 704
 4. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 10 181
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 10 035
 6. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 571
 7. Ohlúpli sme počas Covid roka? 6 928
 8. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 833
 9. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 533
 10. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom? 4 698
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

V prípade priaznivej epidemiologickej situácie sa mestský úrad opäť otvorí 1. februára.

20m
Antigénové testovanie na koronavírus SARS-CoV-2.

Testovanie v Kii bude pokračovať aj zajtra a po víkende.

6 h

Okrem Žiliny svoje kandidatúry oznámili aj Banská Bystrica, Hlohovec, Martin, Nitra, Prešov, Trenčín a Trnava.

6 h

Otestovať sa môžu aj neobjednaní záujemcovia.

10 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Hudečková je hlavnou odborníčkou na epidemiológiu ministerstva zdravotníctva.

10 h

Už teraz je neskoro, vie tréner Nitry po vyhorení so Šamorínom.

20. jan

Nahnevaní bežkári sa už obrátili listom aj na vedenie obce Králiky, aby začalo konať.

8 h

Prírodná pamiatka očarí v každom ročnom období.

20. jan

Už ste čítali?