Streda, 21. október, 2020 | Meniny má UršuľaKrížovkyKrížovky

Dnes na návšteve v Rajeckých Tepliciach

Chcel by som poblahoželať nášmu mestu k 630. výročiu od prvej písomnej zmienky, ktorú tento rok oslavujeme, k tomu, že dokázalo prežiť v pokojných i pohnutých chvíľach, ako nám to zaznamenal historik. Prajem mestu, aby rástlo do krásy, aby bolo domovom dobrých, statočných a šťastných ľudí. Všetkým želám, aby žili v tomto meste dôstojný život, aby boli k sebe tolerantní, ohľaduplní, láskaví. Aby naše deti a my s nimi sme nachádzali istotu domova, istotu každodenných i sviatočných návratov.   
Peter Dobeš, primátor Rajeckých Teplíc


Kolískou každého je rodný kraj


Aká bola tohtoročná letná turistická sezóna?
V spolupráci so Slovenskými liečebnými kúpeľmi, a. s., sme pripravili bohatý kultúrny a spoločenský program. Do tohto rámca zapadli aj Letné slávnosti, ktoré sa uskutočnili cez prvý augustový víkend. Bola to aj súčasť osláv 630. výročia od prvej písomnej zmienky o našom meste. Prezentoval sa folklór, mladí ľudia a deti z okolia a regiónu, ale priestor dostala aj populárna hudba v podaní známych sólistov a skupín. Súbežne bol dostatočne zabezpečený dostatok služieb, občerstvenie pre všetkých, ktorí na oslavy prišli. V rámci osláv sme uviedli aj „novú knihu“ o Rajeckých Tepliciach. Základ je kniha, ktorá vyšla pred desiatimi rokmi, aktualizovala sa však textová i obrazová časť, aby sme zvýraznili posledných desať rokov. Bol to taký darček k jubileu. Súčasťou Kultúrneho leta boli aj ďalšie podujatia a rôzne výstavy, ale  napríklad aj piaty ročník akordeonového festivalu Euro musette.
Množstvo turistov a návštevníkov vášho mesta si určite žiada aj ďalšie služby?
Samozrejme. Aj kvôli návštevníkom, pacientom a turistom sa zaoberáme najmä službami. Vytvorili sme nový dopravný orientačný systém, systém na parkovanie, sú tu nové dopravné značenia, ktoré určujú vodičom, kde môžu parkovať, aby sme dokázali zvládnuť ten veľký nápor počas hlavnej turistickej sezóny. Vytvorili sme priestor, aby autá nespôsobovali dopravný chaos. Možnosti ubytovania poskytuje aj kemping na Slnečných skalách, ale aj naši občania, ktorí poskytujú ubytovanie v súkromí. Momentálne je ich viac ako 60. Klientela v Rajeckých Tepliciach je z roka na rok početnejšia. Výhodou je aj blízkosť hraničných prechodov s Českou republikou a s Poľskom. Pre všetkých chceme vytvoriť príjemnú atmosféru kúpeľného mesta, aby sa sem ľudia radi vracali, aby tu trávili voľný čas, prípadne tu našli stratené zdravie.
Neboli s tým problémy?
Akoby nie. Najväčšie problémy nám robila, a stále robí, výstavba kanalizačného zberača. V rámci odkanalizovania Rajeckej doliny je to však nevyhnutná stavba. Čakáme, kedy sa táto akcia skončí, aby sme mohli začať s rekonštrukciou námestia.
Skúsme stručne zrekapitulovať, čo sa v meste urobilo za posledné roky.
Mesto má veľmi veľa povinností, ktoré musí zabezpečovať. Je to napríklad aj starostlivosť o školstvo a ostatné sociálne skupiny. Základná škola v Rajeckých Tepliciach má právnu subjektivitu, my sme jej zriaďovateľom. Pretože na budovách školy zatekali strechy, povedali sme si, že musíme začať odvrchu. Začali sme strechou na jednej školskej budove, kde už bol kritický stav, pokračovalo sa školskou jedálňou, kde sa vymenili aj okná. Predpokladáme, že sa nám táto investícia čoskoro vráti. Takisto sa opravila strecha na budove mestského úradu, telocvične a zdravotného strediska, ktoré slúži aj okolitým obciam. Toto bolo prvoradé, pretože darmo budete opravovať interiéry, keď vám zvrchu zateká. Zrekonštruovali sme aj Materskú školu v Rajeckých Tepliciach, rovnako aj jej vysunutú triedu v Poluvsí. Myslím, že detičky i učitelia majú v tomto zariadení teraz veľmi dobré podmienky. Veľmi dobre sa ujala novovybudovaná tržnica. Po meste boli samé stánky, každý iný, čo nebudilo veľmi dobrý dojem. Preto sme sa rozhodli vytvoriť spoločné priestory a toto sa nám podarilo v spomínanej tržnici. Je tam sústredených viacero predajní i služieb a nechýbajú tam ani verejné sociálne zariadenia, ktoré dovtedy v meste absentovali. Služby v tomto smere sa rozhodne zlepšili.
Zlepšila sa aj situácia v doprave?
V súvislosti s vysokou návštevnosťou nášho mesta sme sa museli zaoberať napríklad aj  zabezpečením dostatku parkovacích miest. Lokality, kde sa dá parkovať, sú označené. Schválili sme aj nový systém dopravného značenia v celom meste. Predovšetkým potrebuje urgentne riešiť centrum mesta, kde často kolízie spôsobujú svojou neohľaduplnosťou práve vodiči. Veľkým prínosom je aj zriadenie Mestskej polície od apríla tohto roku. Zatiaľ máme troch mestských policajtov, ktorí pozorne sledujú dianie v meste, v doprave, pohyb pochybných živlom, ale sledujú napríklad aj nelegálne skládky. Čas a budúcoročný rozpočet ukážu, o koľko ľudí budeme môcť ich počet zvýšiť.
Predpokladáme, že veľkým prínosom v tejto oblasti bolo aj vybudovanie obchvatu mesta.
Skutočne. Vybudovanie obchvatu prinieslo pre naše mesto aj skvalitnenie života, pretože tranzit ide mimo centra. Hluk, vibrácie, prašnosť, výfukové plyny, to všetko veľmi znepríjemňovalo život našim občanom i návštevníkom.
Nájdu prichádzajúci hostia aj dostatok informácií o meste, prípadne o Rajeckej doline?
Máme spracovaný mestský informačný systém, ktorý návštevníkom nášho mesta pomáha v orientácii. Sme nositeľmi projektu Putovanie Rajeckou dolinou, ktorý zahŕňa nielen veľké vstupné, uvítacie tabule na všetkých vstupoch do doliny, ale aj tabule vo všetkých obciach od Lietavskej Lúčky po Čičmany . V rámci cezhraničnej česko-slovenskej spolupráce sme sa garantmi projektu stali preto, že na druhej strane máme družobného partnera, Dolní Benešov v okrese Opava. V doline sú štyri centrá, kde sú  infokiosky, informačné tabule, ktoré hovoria o tom, čo môže turista v Rajeckej doline navštíviť. Ďalšie sú v každej obci, obyčajne pri budove obecného úradu, ktoré zasa upozorňujú na kultúrne a historické zaujímavosti v konkrétnej obci. Ďalšie informácie, napríklad o možnostiach ubytovania, sú v databáze Turistickej informačnej kancelárie.   
„Od strechy“ sme sa dostali už takmer „na podlahu.“
Je to tak. Záverečnou fázou by malo byť dobudovanie kanalizačného zberača a následná rekonštrukcia námestia. S tým bude súvisieť aj vylúčenie autobusovej dopravy z centra mesta. Keď sa nám podarí vysporiadať, a to by sa malo stať v krátkej dobe, pozemok pri železničnej stanici a autobusová a železničná doprava by sa sústredili do jedného miesta. Nové námestie by sa malo stať dominantou, kde si budú všetci ľudia rovní.
Aké sú vízie vedenia mesta v ďalšom smerovaní Rajeckých Teplíc? 
Pri tvorbe rozpočtu na budúci rok a výhľadovo na ďalšie dva roky je prioritou zaoberať sa otázkami sociálnych služieb. Ak tento projekt zastupiteľstvo podporí, chceli by sme vybudovať dom sociálnych služieb, možno ako stacionár, možno s 24-hodinovou starostlivosťou. S tým súvisí aj otázka hľadania zdrojov. Čakajú nás ďalšie opravy v areáli školy. Svoje potrebujú aj miestne komunikácie, verejná zeleň. Pokúšame sa vytvoriť radu mesta aj z radov podnikateľov, bankovej sféry a v takomto tíme chceme určiť ďalšie priority, ako by malo naše mesto ďalej smerovať. Vychádzame pritom z územného plánu mesta, čo je pre nás záväzný dokument. 


Míľniky histórie
•Prvé spoľahlivé svedectvo o existencii vydáva listina uhorského kráľa Ľudovíta Veľkého z roku 1376, keď sa nazýva Villa Tapolcha, čiže osada Teplice. Teplicami sa nazývali miesta, osady s teplými minerálnymi prameňmi. Usadlosť Teplice mali vždy v rukách tí feudáli, ktorí vlastnili hrad Lietavu.
•Takto sa i Rajecké Teplice dostali do vlastníctva Thurzovcov, ktorí už do konca 15. storočia hrali významnú úlohu v živote viacerých krajín strednej Európy.
•Za panovania Juraja Thurzu sa upravilo okolie prameňov a ich tvár sa zmenila.
•Prvý rozbor minerálnych prameňov urobili v roku 1793.
•V roku 1882 kúpele aj s hostincom a priľahlými pozemkami odkúpil právny zástupca Lietavského panstva Valér Šmialovský so svojím strýkom Alojzom Pichlom.
•O 18 rokov neskôr sa na podnet majiteľa začala výstavba  lokálnej železnice Žilina – Rajec. Prvý vlak do Rajeckých Teplíc prišiel v roku 1899.
•Nové storočie však prinieslo Rajeckým Tepliciam nové starosti. Pre dlžoby sa dostali pod súdnu správu, ich úpadok dovŕšila 1. svetová vojna.
•V roku 1925 kúpele i s pozemkami kúpila revírna bratská pokladnica z Ostravy. V roku 1930 sa začalo stavať liečebný dom Baník a kúpeľný dom.
•Ďalší rozmach kúpeľov začal po roku 1940, keď sa stali majetkom robotníckej sociálnej poisťovne v Bratislave, ale do histórie obce zasiahla 2. svetová vojna.
•Po nej boli Rajecké Teplice súčasťou obce Konská. Osamostatnili sa až v roku 1951, keď tu podľa údajov v kronike žilo 460 obyvateľov.
•V roku 1959 dostali Rajecké Teplice štatút kúpeľného miesta, ktorý okrem iného vymedzil územie kúpeľov a zaručil ochranu liečivých prameňov.
•Rajecké Teplice boli 8. februára 1989 povýšené na mesto a už koncom marca prijalo svoj erb, ktorý symbolizuje vodu, slnko a vzduch a ich liečivé účinky.Ľudmila PODJAVORINSKÁ
Rajecké Teplice 1947
(úryvok)
Hej, Rajecké, vy zemský raj ste pravý,
o vašom vzniku i povesť to vraví:
Keď anjel Boží v spravodlivom hnevu
von z raja vyhnal Adama a Evu,
meč – plameň v ruke,
zachmúrená tvár
a od raja zem ohraničil stenou –
sotvaže zatresli sa nebies vrátka
strhol sa medzi Adamom a ženou
pre jablko to hriešne prvý svár.
Prečo si jedol, čo si nemal jesť?“
„Ty si ma zviedla, uznaj, moje zlato!“
„Mal si mať rozum!“ pohotová nato.
„A kto ju trhal a mne podal – há?!“
„Mal si mi zbrániť, keď som trhala,“
a pustila sa znova v náreky,
že môžu teraz blúdiť naveky,
vyhnatí kamsi v kiesi pusté svety
bez komfortu, bez módnej toalety,
každému v nebi na posmech istom,
odiata iba figovým toť listom –
tá hrdá dievka – teraz žena padlá –
a bez zrkadla ešte – bez zrkadla!!!
I zaprisahal sa jej napokon,
že nezhrešila ona, ale on!
A na dôvažok prisľúbil jej aj
vystavať pre ňu nový zemský raj.
Tak umierený hneď sa pribral k činu:
nazvážal v polkruh vrchov, spevnil hory,
nasadil vonných jedlíc – dumné bory
a romantikom že bol ináč vždycky,
skalami to skrášlil fantasticky.
Jas z neba zniesol, zemou rozstrel stíny,
načiarol prstom v hore serpentíny,
nechže si žienka horou pekne chodí!
A naposled mu ešte napadalo:
vydlabal jamku, nalial do nej vody:
jazero dneska – vtedy zrkadlo.
Keď Eva uvidela túto krásu,
hoc na nebeské zvyklá svetlice,
rukami spľasla, skríkla od úžasu...
Adam jej spravil Rajecké Teplice.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
 2. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 3. Zamestnanec chcel príspevok na stravu, no šéf mal iný názor.
 4. Vitajte v postapokalyptickom svete
 5. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 6. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 7. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 8. Kupujte originálne tonerové kazety HP
 9. Investície s fixným ročným výnosom od 6 % do 8 %
 10. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 1. Úprava osobného motorového vozidla
 2. Important information for Brazilians living in Slovakia
 3. Prečo sú dnes ryby také dôležité?
 4. Vitajte v postapokalyptickom svete
 5. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 6. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 7. Päť chýb pri zateplení strechy
 8. Kupujte originálne tonerové kazety HP
 9. Investície s fixným ročným výnosom od 6 % do 8 %
 10. Prebudili ste sa už v sude, sene alebo teepee? Je to zážitok!
 1. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 30 265
 2. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 16 228
 3. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 13 989
 4. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 13 296
 5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 11 756
 6. Čo bude s gastráčmi a miliardy z EÚ ako prekliatie? 9 852
 7. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 9 631
 8. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 617
 9. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 359
 10. Hodnotenie profesionála: Ako obstáli obľúbené hotely v Tatrách? 9 148
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Žilina hlási 80 prípadov. Ako je na tom žilinský región?

V nemocniciach je hospitalizovaných 844 pacientov.

Testovanie na nový koronavírus.

Žilinská nemocnica otvorila Pandemický pavilón. Už má v ňom piatich pacientov

Aktuálne je pozitívnych už 57 zamestnancov žilinskej nemocnice.

Pandemický pavilón FNSP Žilina.

BYTČA: Lúpež, vyhrážanie i poškodzovanie majetku. Mladík si poriadne zavaril

Na obvineného muža policajti spracovali podnet na návrh na jeho vzatie do väzby.

V III. lige kraľuje nezastaviteľný Hundák, v I. a II. triede na čele pätnásťgóloví strelci

Zápasy regionálnych či oblastných futbalových súťaží tento rok už pravdepodobne neuvidíme, väčšina duelov z jesennej porcie je však už za nami. Preto sme sa pozreli, ako vyzerajú poradie strelcov v jednotlivých súťažiach.

Daniel Hundák (druhý zľava) a Peter Jasenovský (tretí zľava) patria nielen medzi najlepších strelcov Bánovej, ale aj celej III. ligy.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Prinášame informácie o pripravovanom testovaní na Orave

Získať dobrovoľníkov ku odberom je v niektorých dedinách ťažké, v Sihelnom bude pomáhať aj starosta.

Vojaci kontrolujú miesta určené na testovanie Oravcov

Samosprávy musia do piatka rána pripraviť priestory, kde sa uskutočnia odbery. Oravcov budú testovať trikrát.

Koronavírus si vyžiadal prvú obeť z radov zdravotníkov

Obvodný lekár v Lokci podľahol ochoreniu COVID-19, mal len 48 rokov.

Aktuálne: Dopravná nehoda na Balkáne

Vodič má zrejme ťažké zranenie.

Už ste čítali?