Nedeľa, 25. október, 2020 | Meniny má AurelKrížovkyKrížovky

Dnes na návšteve v ZUŠ Bytča

Nadanie je dar pre dieťa, pre rodinu, pre celú spoločnosť, preto každé dieťa potrebuje podmienky na rozvoj svojho talentu.

Základná umelecká škola (ZUŠ) je miestom, kde sa takéto dieťa môže realizovať, rozvíjať svoju osobnosť bez rozdielu, z akého sociálneho prostredia pochádza. V Základnej umeleckej škole v Bytči sa vzdelávajú deti od predškolského veku až po študentov stredných škôl a dospelí. Najlepšie o tom vie riaditeľka Eva Harvaníková.


Nadanie je dar


Čo je cieľom vašej školy.
Tak, ako v iných základných umeleckých školách, poskytujeme základy vzdelania v jednotlivých umeleckých odboroch a pripravujeme na štúdium učebných a študijných odborov na stredných školách  umeleckého zamerania a na konzervatóriu. Našich žiakov pripravujeme aj odborne na štúdium na vysokých školách s umeleckým zameraním. Podstatná časť žiakov, ktorí navštevujú základnú umeleckú školu, uplatní nadobudnuté zručnosti, návyky a vedomosti priamo v záujmovej činnosti alebo v individuálnej umeleckej tvorbe. Štúdium v ZUŠ je pre mnohých žiakov prípravou pre ich profesionálne pôsobenie v oblasti umenia.
Aká je vaša škola dnes?
V tomto školskom roku u nás študuje 538 žiakov, ktorých vyučuje 13 interných a 10 externých vyučujúcich v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore. Na škole pôsobí ľudový súbor sláčikových nástrojov a komorný súbor dychových nástrojov. V novom školskom roku by sme chceli znova vytvoriť aj detský spevácky zbor. Chcela by som ešte pripomenúť, že v našej škole neplatia vzdelávacie preukazy a deti tu získajú skutočne kvalitné umelecké vzdelanie.
Čo vás ešte čaká do konca školského roka?
V prvom rade to bude zápis do jednotlivých odborov ZUŠ spojený s talentovými skúškami. Ešte predtým, na máj, pripravuje hudobný odbor Deň otvorených dverí pre materské školy. Hudobný a tanečný odbor bude mať svoje absolventské koncerty, koncom júna budú mať záverečné koncerty. V máji bude aj vernisáž prác výtvarného odboru, pripravuje sa aj spoločný hudobno-pohybový projekt na Bytčianskom zámku. Na svoju prvú veľkú premiéru sa chystajú aj deti z literárno-dramatického odboru s rozprávkou Snehová kráľovná.    
Skúste zhodnotiť celkovo pôsobenie základných umeleckých škôl.
O zmysluplnosti, dôležitosti a správnom nasmerovaní našej práce s deťmi nás denno-denne presviedča zanietenosť žiakov, ich nehasnúci záujem o prácu, ocenenia a napokon aj rozhodnutia niektorých študovať na školách umeleckého zamerania.


Hudobný odbor
Najviac žiakov v ZUŠ v Bytči má odbor hudobný. Spolu až 242 žiakov. Navštevujú ho žiaci od 6 do 15 rokov na I. stupni. Stredoškoláci študujú na II. stupni základného štúdia. Máme však už aj dospelých žiakov.
„U nás sa učí hra na klavíri, organe, akordeóne, husliach, cimbale, gitare, zobcovej a priečnej flaute, klarinete a spev. V prípade záujmu dokážeme možnosti nástrojovej výuky rozšíriť o ďalšie hudobné nástroje, ako sú napríklad keyboard, violončelo, bicie a ďalšie nástroje,“ upresňuje ponuku riaditeľka školy Eva Harvaníková. Pedagógovia i žiaci hudobného odboru každoročne pripravujú mnoho verejných, žiackych, výchovných a absolventských koncertov, ktoré bývajú v koncertnej sále ZUŠ, v Svadobnom paláci v Bytči alebo priamo v jednotlivých základných školách. Samozrejme, že aj žiaci z tohto odboru sa zúčastňujú na rôznych súťažiach, festivaloch, tvorivých dielňach a tí, pre ktorých sa stala hudba zmyslom života ,ju idú študovať ďalej na konzervatórium. V tomto školskom roku boli žiaci dychového odboru na súťaži Čarovná flauta v ZUŠ v Nižnej na Orave, žiaci klavírneho oddelenia súťažili v štvorručnej hre na klavíri v ZUŠ v Žiline na Martinskej ulici. Mladí huslisti sa chystajú  na súťaž Husľové talenty do Nižnej, speváci na spevácku súťaž do Vrútok, gitaristi pôjdu na Handlovské gitary do ZUŠ v Handlovej, akordeónisti zasa na Musetový festival do Rajeckých Teplíc, klavíristi,  speváci a dychári sa zúčastnia aj Prehliadky slovenskej hudobnej tvorby v ZUŠ v Rajci. „K tomu treba samozrejme ešte pripočítať podujatia, ktoré budeme organizovať v rámci školy,“ dodala na záver Eva Harvaníková. 


Tanečný odbor
Do tanečného odboru (TO) ZUŠ v Bytči prichádzajú už 5-ročné deti. V prípravnom štúdiu získavajú základy hudobno-pohybovej výchovy. V I. stupni základného štúdia študujú žiaci do 15 rokov, na II. stupni sú stredoškoláci. „Ale máme aj dospelých záujemcov,“ pochválila sa riaditeľka školy Eva Harvaníková. TO navštevuje v tomto školskom roku 135 žiakov. Štúdium v tanečnom odbore sa realizuje v dvoch etapách. Prvá trvá 4 roky, od prípravného po 3. ročník a má spoločný názov tanečná príprava. V druhej štvorročnej etape získavajú žiaci základy klasického, ľudového, novodobého a džezového tanca. Počas štúdia v ZUŠ sa stretnú s rôznymi tanečnými technikami, ktoré sa využívajú v mnohých tanečných choreografiách a projektoch. „Je mnoho takých, ktorí práve v našej škole získali nadšený vzťah k tancu a umeniu. Napríklad náš absolvent Tibor Trulík je členom súboru Štúdia tanca v Banskej Bystrici, absolventka Renata Gálová študuje pedagogiku tanca na VŠMU v Bratislave,“ spomína na žiakov učiteľka Marta Bušfyová. Ďalší absolventi využívajú získané vedomosti a zručnosti v súboroch moderného scénického alebo ľudového scénického tanca. Počas štúdia žiaci absolvujú množstvo verejných vystúpení. V marci sa žiaci II. stupňa TO zúčastnili na Regionálnej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti okresov Žilina a Bytča, kde s choreografiou druhej učiteľky tanca Marty Bušfyovej Perníková chalúpka postúpili do krajského kola. Tanečný odbor úzko spolupracuje s odborom výtvarným, ktorého žiaci navrhujú kostýmy na jednotlivé tanečné choreografie a spoločne pripravujú rôzne projekty. Napríklad Pramene I., Umenie lietať, Pramene II., do ktorých bol zapojený aj hudobný odbor.


Výtvarný odbor


O talent detí z výtvarného odboru ZUŠ v Bytči sa starajú dve učiteľky. Viera Křížová a Katarína Prítelová. Nie je to jednoduché, výtvarný odbor (VO) navštevuje 153 žiakov, od 5-ročných detí až po stredoškolákov. Všetky ročníky prechádzajú výučbou klasických výtvarných postupov, od  kresby cez maľbu a grafiku, kombinované techniky, hry a experimenty s materiálom, až po priestorovú tvorbu, obsahom ktorej je modelovanie, tvarovanie či priestorové konštruovanie. „Jednotlivé predmety sa prelínajú vo výtvarných radoch a projektoch -  čo v praxi znamená štrukturované riešenie výtvarného problému, ktorý v sebe zahŕňa nielen spracovanie námetu, ale i rôznorodé riešenie výtvarného problému a výber vhodnej techniky. Tento postup umožňuje také spoznávanie skutočnosti, ktoré sa stáva nástrojom prežívania a o to nám pri výchove talentov predovšetkým ide,“ tvrdia svorne obe učiteľky výtvarného odboru. Tento projekt sa súčasne realizuje vo viacerých ročníkoch, čím sa zabezpečuje širšie a rôznorodejšie spracovanie tém. V neposlednom rade je to aj zaujímavá motivácia pre všetkých zúčastnených. Žiaci jednotlivých ročníkov sa zaujímajú aj o prácu iných, čo sa najviac prejaví na každoročnej záverečnej prezentácii vo výstavných priestoroch školy alebo Svadobného paláca v Bytči.
Žiaci výtvarného odboru sa zúčastňujú celoslovenských a medzinárodných výtvarných súťaží. V mnohých získali ocenenia. Významným ocenením práce žiakov, ale aj pre pedagógov, bolo získanie Ceny Ministerstva školstva SR na celoštátnej výstave Výtvarné alternatívy 2003 v Považskej Bystrici, či hlavné ceny vo výtvarnej súťaži Dúha v Starej Ľubovni alebo hlavná cena v súťaži poriadanej spoločnosťou ŠEVT v Bratislave.Literárno-dramatický odbor


Vyučovanie v literárno-dramatickom odbore (LDO) sa v ZUŠ v Bytči začalo v septembri 2005. Štúdium trvá 7 rokov a v prípravke je teraz 8 žiakov. „V prípravnom štúdiu sa venujeme predovšetkým rozvoju pohybových dispozícií, pestovaniu citu pre prednes, reč a pohyb. Deti si tu osvojujú základné prvky odborných zručností,“ hovorí učiteľka LDO Kristína Kuchárková. Pod jej vedením nadobúdajú žiaci v odbore schopnosť osobitého a kultivovaného prejavu v divadelnej, prednesovej časti a slovesnej oblasti. „Pokiaľ by sa do školy zapísali na tento odbor aj starší žiaci, môžeme pre nich zriadiť jednoročnú prípravnú dramatickú výchovu II. stupňa so zameraním na dramatickú, slovesnú alebo bábkohereckú tvorbu,“ doplnila informácie Eva Harvaníková. Žiaci s literárno-dramatického odboru sa prvýkrát predstavili na vianočnom koncerte s prednesom poézie, uvádzali koncert ku Dňu učiteľov a pripravujú rozprávku Snehová kráľovná.


 


Obzretie za históriou
„Základná umelecká škola v Bytči vznikla v roku 1959, keď sa zriadil jej hudobný odbor,“ spomína na začiatky školy jej riaditeľka Eva Harvaníková. O necelé štvrťstoročie, v roku 1983, vznikol odbor výtvarný. Na tanečný odbor v Bytči čakali do roku 1991, najskôr bol v pobočke ZUŠ Bytča v Dlhom Poli. „Keď sme sa v roku 1994 presťahovali do novej klasicistickej budovy v areáli Bytčianskeho zámku,  tanečný odbor začal svoju činnosť aj v Bytči,“ komentuje ďalej vznik školy riaditeľka. Za výraznej pomoci zriaďovateľa Mestského úradu v Bytči získala škola v tomto školskom roku nové priestory, v ktorých začal svoju činnosť práve literárno-dramatický odbor. ZUŠ v Bytči sa tak stala plne organizovanou školou.Ak máte talent, čakáme na vás
Zápis do Základnej umeleckej školy v Bytči pre školský rok 2006/07, spojený s talentovými skúškami, bude od 5. do 9. júna.
Hudobný odbor
5. a 6. júna od 10.00 do 12.00 h a od 13.00 do 16.00 h
Prijímajú sa deti od predškolského veku až po dospelých uchádzačov na nástroje: klavír, husle, violončelo, cimbal, spev, zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, akordeón a gitara.
Dôležitý je hudobný sluch, rytmické cítenie, pohotovosť, hudobná pamäť a fyzické dispozície. Každý uchádzač si na talentové skúšky pripraví dve ľudové piesne.
Výtvarný odbor
6. a 7. júna od 10.00 do 12.00 h a od 13.00 do 16.00 h
Pri výbere žiakov sa budú zisťovať schopnosti priestorového, farebného a tvarového vnímania, stupeň vyjadrovacích schopností výtvarným prejavom podľa skutočnosti a predstavy.
Tanečný odbor
7. a 8. júna od 10.00 do 12.00 h a od 13.00 do 16.00 h
Do TO sa budú prijímať deti predškolského veku a žiaci základnej školy. Na prijímacích pohovoroch sa budú zisťovať pohybové schopnosti, rytmické cítenie a celkový prejav žiaka. Treba si doniesť cvičebný úbor a cvičky.
Literárno-dramatický odbor
8. a 9. júna od 13.00 do 16.00 h
Je určený deťom od 7 rokov. Na talentové skúšky si treba pripraviť prednes (úryvok z prózy alebo poézie) a ľudovú pieseň.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 2. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 3. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 4. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 5. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 6. Kupujte originálne tonerové kazety HP
 7. Investície s fixným ročným výnosom od 6 % do 8 %
 8. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 9. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár
 10. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 1. Tesco prináša zákazníkom potraviny za každých okolností
 2. Vedeli ste, že jablká majú svoj medzinárodný deň?
 3. Zostáva už len 7 dní na predloženie žiadosti o grant
 4. Svet môžeme zlepšiť dobrými skutkami
 5. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 6. Najnovšie technológie a inovácie na Gemeri? Normálka
 7. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 8. Nové laboratórium ekonomického experimentálneho výskumu na EUBA
 9. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 10. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 1. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 19 130
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 15 208
 3. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 13 216
 4. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 12 327
 5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 12 327
 6. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 11 124
 7. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 10 949
 8. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 993
 9. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 9 836
 10. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 779
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Žilinská Kia ruší pre nedostatok dielov od zahraničného dodávateľa nočné zmeny

Do stredy bude fabrika fungovať iba v dvojzmennej prevádzke.

Predlžujeme akciu o 24h

Ak nemôžete za novinami, noviny prídu k vám. Dnes to máte s 50% zľavou na celý rok

Akcia platí pre nových aj existujúcich predplatiteľov, ktorí si ho predĺžia.

Táto akcia platí len 24 hodín a nebude sa opakovať.

Žilinská nemocnica hlási už 84 nakazených pracovníkov

V Pandemickom pavilóne je hospitalizovaných 17 pacientov.

ONLINE DISKUSIA: Môže byť Žilina moderné a životaschopné mesto?

Ako dostať Žilinu na mapu moderných miest? Má krajské mesto priestor na rozširovanie? Aj tieto témy odznejú v LIVE diskusii v utorok 27.októbra o 9. hodine na FB Žilina na Facebooku.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Koronavírus na Orave: V sobotu zachytili 1600 pozitívnych prípadov (minúta po minúte)

Na Orave bol o celoplošné testovanie na Covid-19 opäť záujem.

Nemocnica v Nitre má 104 infikovaných zamestnancov

Reprofilizovaných je už 92 lôžok. Na Zobor zatiaľ preložili trinásť ľudí, ktorí potrebujú doliečenie.

Nitrania dnes išli na veľké nákupy aj na cintoríny

Načo budú otvorené obchody, keď môžeme ísť len do potravín a lekární? pýtajú sa ľudia aj Zväz obchodu.

V breznianskej nemocnici zomrel pacient, nepomohla ani liečba remdesivirom

Za dva týždne evidovala nemocnica desať vyliečených pacientov.

Už ste čítali?