Piatok, 3. február, 2023 | Meniny má Blažej

Dnes na návšteve v SOU obchodnom Žilina

Stredné odborné učilište obchodné v Žiline na Sasinkovej 45 oslávilo prednedávnom 20. výročie svojho vzniku.

Za túto dobu prešla škola – tak ako celé naše školstvo - zložitým obdobím školských reforiem a zmien, ktoré prinášajú nové nároky na absolventa odborného vzdelávania, na pedagógov, profilovanie školy. Prioritou je zatraktívnenie štúdia pre žiakov a na  ich úspešné uplatnenie sa na trhu práce. Rozprávali sme sa o tom s riaditeľkou učilišťa Alenou Chupáčovou.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou


Dobré meno školy budujú žiaci, majstri i učitelia


Aká je vaša škola dnes?
Škola má 701 žiakov a patrí medzi najväčšie odborné školy v rámci  Žilinského samosprávneho kraja. Ročne opúšťa brány našej školy asi 250 absolventov. Za tých 20 rokov činnosti sú to už tisícky mladých ľudí.
Taký počet žiakov si určite vyžaduje aj potrebné vybavenie.
Ani s tým nemáme problémy. Myslím, že na súčasné pomery máme veľmi dobré vybavenie. K dispozícii máme 19 učební, z toho dve sú špecializované na vyučovanie informatiky, v jednej sa vyučuje predmet ekonomické cvičenia v cvičnej firme a účtovníctvo, v ďalšej technika administratívy. Učebne sú na dvoch poschodiach budovy, interiér je zmodernizovaný, pôsobí útulne a  pozitívne na žiakov, pedagógov i na každého  návštevníka školy. Máme záujem aj ďalej modernizovať vybavenie a zariadenie školy.
A ako je to s cudzími jazykmi?
Ich výučbe tiež venujeme veľkú pozornosť. Sme jedna z mála škôl, ktorá zakúpila učebnice cudzích jazykov – Headway a Sprechen Sie deutsch? pre veľkú časť svojich žiakov. Naši pedagógovia sa pravidelne zúčastňujú školení vo svojich aprobačných predmetoch i v metodike vyučovania.
Ponúkate žiakom aj aktivity na voľný čas?
Okrem mnohých podujatí, zabezpečujeme pre nich aj záujmovú činnosť. Krúžky sú zamerané na šport, cudzie jazyky, informatiku a umelecké stvárňovanie – tvorivú dielňu. Zapojili sme sa aj do projektu Ministerstva kultúry SR  - kultúrne poukazy, pretože nám leží na srdci sprístupnenie kultúry našim žiakom a pedagógom.
Rozmýšľate aj o ďalších projektoch?
Isteže. Vypracovali sme projekt, ktorý čerpá z Medzinárodného Visegrádskeho fondu: Športom za zdravie a krásu. Tu sa chceme zamerať, ako to už vyplýva z názvu, na športové aktivity medzi tromi zúčastnenými školami z Českej republiky, Poľska a našou školou. Cieľom projektu je podporiť u žiakov športového ducha a pocity potreby športu a pohybu.
Akí sú vaši absolventi?
Mali by byť dostatočne adaptabilní, logicky mysliaci. Môžu sa uplatniť v rôznych funkciách v sektore obchodu i služieb. Žiaci
4-ročného štúdia sa učia dva cudzie jazyky, z odborných predmetov ekonomiku, účtovníctvo, marketing, ale napríklad aj hospodárske právo. Tí, ktorí chodia na 3-ročné učebné odbory, sa učia jeden cudzí jazyk a odborné predmety vychádzajú z jednotlivých odborov. Majú však aj ďalšie možnosti, ako si rozširovať svoje vedomostné obzory. Napríklad v ďalších súťažiach, ktoré organizujeme.


O medzinárodnej spolupráci


V rámci projektu Sokrates Comenius 1. – Školské partnerstvá, má SOU obchodné na Sasinkovej ulici niekoľko partnerských škôl. Prvou je poľská škola, ktorá je zároveň koordinátorom projektu. „Je to Zespól Szkól Zawodowych Nr 2 w Rydultowach, potom česká Střední odborná škola a Střední odborné učilište obchodu a služeb v Havířove a rakúska škola Hőhere Lehranstalt fűr Tourismus v Kremse. Témou celého projektu je propagácia zdravého životného štýlu medzi mládežou. V druhom roku je heslom Chceme školy bez drog, násilia a šikany!“ hovorí o úspešnom medzinárodnom projekte zástupkyňa riaditeľky pre teoretické vyučovanie Zdenka Albrechtová. Cieľom všetkých aktivít je čo najviac eliminovať používanie návykových látok medzi žiakmi, objavovať a predchádzať prejavom šikany a násilia v škole i mimo nej. V spolupráci koordinátorky pre drogovú prevenciu a učiteľov vznikol dotazník, z ktorého chceli zistiť aktuálny stav v škole. Po jeho vyhodnotení a zistení najväčších ohrození pre žiakov vypracovali spôsob prevencie v škole. Víťazi školskej súťaže v tvorbe plagátov s protidrogovou tematikou sa zúčastnia na koncoročnom spoločnom stretnutí žiakov všetkých partnerských škôl, ktoré bude v júni 2006 v Žiline. „Spoločne sme sa už stretli na jeseň minulého roka. Spojili sme to s turistikou na moravsko-poľskom pomedzí, kde sme všetci vystúpili na vrch Čantoryja. Po výstupe si žiaci vymenili darčeky, propagačné materiály o školách. Učili sme sa spievať slovenské, české a poľské piesne. Akciu hodnotili všetky strany veľmi pozitívne, najviac nadviazanie osobných kontaktov. A to je jeden z jeho hlavných cieľov,“ pokračuje Zdenka Albrechtová. Spomenie i ďalšie spoločné podujatia, ktoré sa robili v rámci projektu. Majstrovstvá v bowlingu či Miss Reneta, ktoré budú koncom mesiaca v Havířove.


Dôležité dátumy zo života školy
•K 1. septembru 1983 sa slávnostne otvorilo SOU 3, ktoré vzniklo po odlúčení od SOU v Bánovej. Sústredili sa v ňom odbory zamerané na obchod.
•Presne o rok neskôr zriadilo Generálne riaditeľstvo ZDROJ Bratislava komplexné Stredné odborné učilište obchodné v Žiline, ktoré zabezpečovalo prípravu žiakov v 3-ročných učebných odboroch: predavač so zameraním na potravinársky tovar, na textil a odievanie, na obuv a koženú galantériu.
•Od školského roku 1986/87 pribudli ďalšie: predavač so zameraním na domáce potreby a drobný tovar.
•V školskom roku 1989/90 tu otvorili nový študijný odbor s maturitou - obchodný pracovník so zameraním na potravinársky tovar.
•Neskôr sa rozšírili študijné možnosti na SOU obchodnom o nové odbory - aranžér, cukrár a pekár.
•V školskom roku 2002/03 tu otvorili nový, atraktívny študijný odbor, pracovník marketingu.


Kníhkupec - Šanca pre ôsmakov
Ste žiakmi ôsmeho ročníka ZŠ a začínate pomaly rozmýšľať, kam po skončení deviatky? Máte radi literatúru a kultúru? Ak ste na obe otázky odpovedali áno, skvelú šancu vám ponúka SOU obchodné na Sasinkovej ulici. „V školskom roku 2007/08 chcema otvoriť nový štvorročný študijný odbor kníhkupec. Teraz čakáme na skončenie procesu schválenia základných pedagogických dokumentov na MŠ SR,“ dozvedeli sme sa od zástupkyne riaditeľky pre teoretické vyučovanie Zdenky Albrechtovej. Učebné osnovy sú prispôsobené súčasným potrebám, ktoré sa kladú na absolventa odborného vzdelávania v oblasti obchodu a služieb. Znamená to, že absolvent bude dostatočne pripravený v oblasti informatiky, ekonomiky knižného trhu a kompetencií v dvoch cudzích jazykoch. „Predpokladáme, že absolventi tohto odboru nájdu uplatnenie v širokej sieti kníhkupectiev v našom kraji,“ je presvedčená Zdenka Albrechtová.


Reálny život v škole
„Prvým cieľom školy je reagovať na požiadavky trhu práce. Preto sme do učebného plánu študijného odboru obchodný pracovník zaradili nový predmet, ekonomické cvičenia v cvičnej firme,“ zdôvodnila tento krok riaditeľka Alena Chupáčová. Zaradeniu do učebného plánu predchádzalo vybavenie učebne kancelárskym nábytkom, pomôckami
a  počítačmi. Priestor odbornej učebne simuluje reálne prostredie firmy. Vyučujúci chcú, aby študenti získali čo najviac informácií z reálnej praxe. Simulujú sa tu pracovné činnosti reálnej firmy, používajú reálne podklady a doklady, fiktívne peniaze i tovar. „Naša cvičná firma má svoju vnútornú organizačnú štruktúru. Niektoré pracovné miesta sa obsadzovali výberovým konaním,“ informovala nás ďalej A. Chupáčová. Externými partnermi firmy sú rôzne úrady a inštitúcie. „Študentov vedieme k presnosti, pracovnej disciplíne, estetickému cíteniu, tímovej práci a komunikatívnym zručnostiam,“ dodala A. Chupáčová.


Aké možnosti ponúkame
Trojročné učebné odbory
•64602 02 predavač,
•6451 2 00 aranžér,
•2962 2 pekár,
•2964 2 cukrár.
Štvorročné študijné odbory
•6442 4 00 obchodný pracovník,
•6405 4 pracovník marketingu.
Denné (dvojročné) nadstavbové štúdium
•6403 4 00 podnikanie v remeslách a službách
•(pre absolventov odborov predavač, kuchár a čašník),
•6443 4 00 obchodník (pre absolventov v odbore predavač
•v stupňovitej príprave),
•2982 402 potravinárska výroba – pekárenská a cukrárenská
•výroba (pre absolventov v odboroch cukrár a pekár),
•6411 4 01 prevádzka obchodu – vnútorný obchod
•(pre absolventov v odbore predavač),
•6411 4 02 prevádzka obchodu – propagácia
•(pre absolventov v odbore aranžér).


Učia sa vo svojom
Odborná učebňa SOU obchodného DÚHA je na Hollého ulici. Tu sa učia dievčatá i chlapci v tých najreálnejších podmienkach. Je to úplne normálny obchod, ktorý je každý deň otvorený od 8.00 do 15.00 h a za tie najvýhodnejšie ceny tu usmievavé „skoropredavačky“ ponúkajú široký sortiment textilného, drogistického i papierenského tovaru, ale aj keramiku a doplnkový sortiment. 


Na teóriu nadväzuje prax


Praktické vyučovanie v SOU obchodnom sa realizuje vo dvoch formách. Odborná prax je určená žiakom nadstavbového štúdia a zabezpečuje sa výlučne individuálnou formou v podnikateľských subjektoch. Žiaci v odboroch obchodník a podnikanie v remeslách a službách získavajú priamo v praxi vedomosti z činnosti podnikov v oblasti obchodu, služieb a výroby. Žiaci v odbore pekárenská a cukrárenská výroba si rozširujú vedomosti a zručnosti v podnikoch cukrárenskej a pekárenskej výroby.
Odborný výcvik (OV) pre žiakov 1. – 4. ročníka denného štúdia sa zabezpečuje individuálnou alebo skupinovou formou v školských zariadeniach alebo na základe zmlúv v prevádzkach podnikateľských sub-
jektov. 
Máme päť školských odborných učební (DÚHA, bufety v SOU obchodnom, stavebnom, v SPoŠ a v SPŠ stavebnej), kde pod dozorom majsteriek OV pracujú žiaci 3.a 4. ročníka z odboru obchodný pracovník. „Pozitívom takto organizovaného OV pre žiakov je, že majú možnosť osvojiť si celý chod maloobchodnej prevádzkovej jednotky počnúc nákupom (objednávaním) tovaru cez príjem, skladovanie a predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi,“ vysvetlila nám riaditeľka školy Alena Chupáčová. Na OV získajú žiaci aj potrebné vedomosti, zručnosti a samostatnosť pri práci s registračnou pokladnicou či evidenciou tržieb. Podľa riaditeľky sú takto vo výhode oproti žiakom, ktorí robia výcvik v cudzích prevádzkových jednotkách a tieto možnosti všade nemajú.
Tradíciou v škole je zápolenie najzručnejších žiakov 3. ročníkov v odboroch predavač a obchodný pracovník pod názvom Ukáž, čo vieš. V školskom kole súťaže praktických zručností predvádzajú svoju šikovnosť v darčekovom balení fľaše a dezertu, ale aj v prezentácii firmy a tovaru dealerskou formou. Najšikovnejší žiaci potom postupujú do celoslovenskej súťaže v darčekovom balení.

Najčítanejšie na My Žilina

Inzercia - Tlačové správy

 1. Turisti ešte v Egypte neobjavili veľa miest, hovorí delegátka
 2. Dom postavený z konope? Nápad, ktorý si zaslúžil envirocenu
 3. Wüstenrot aktívne čelí výzvam trhu a mení svoj obchodný model
 4. McDonald's opäť medzi lídrami v ankete Najzamestnávateľ roka
 5. Vica Kerekes: Som väčší introvert, ako sa zdá
 6. Dodajte vašej pokožke šťavu
 7. Ktorá banka dvíha úroky na termiňáku? A čo pre to treba spraviť?
 8. Šetriť energiu sa oplatí. Špecialisti poradili, ako na to
 1. Viete, kto je Najzamestnávateľ vo finančných službách?
 2. Dom postavený z konope? Nápad, ktorý si zaslúžil envirocenu
 3. Turisti ešte v Egypte neobjavili veľa miest, hovorí delegátka
 4. Wüstenrot aktívne čelí výzvam trhu a mení svoj obchodný model
 5. McDonald's opäť medzi lídrami v ankete Najzamestnávateľ roka
 6. Vica Kerekes: Som väčší introvert, ako sa zdá
 7. Dodajte vašej pokožke šťavu
 8. Trh s nehnuteľnosťami praje prenájmom
 1. Ktorá banka dvíha úroky na termiňáku? A čo pre to treba spraviť? 11 443
 2. Klinčeky Zanzibaru zarobili viac, než neslávny obchod s otrokmi 10 101
 3. 10 eur za 10 rokov. Mimoriadna ponuka od mimoriadneho časopisu 2 903
 4. Dodajte vašej pokožke šťavu 2 792
 5. Zdravie bez liekov. Lekár namiesto nich predpisuje studenú vodu 2 212
 6. Šetriť energiu sa oplatí. Špecialisti poradili, ako na to 1 748
 7. Ako skĺbiť remeslo a moderné technológie? Inšpirujte sa Bajkery 1 033
 8. Trvalá udržateľnosť v obchode – prečo by vás mala zaujímať? 892

Blogy SME

 1. Peter Blaškovitš: Minister má výhovorky riěsenia nie
 2. Peter Kubica: Meditácia v teniskách
 3. Karol Dučák: Príbeh ukradnutej firmy
 4. Magdaléna Cifrová: ChatGPT, život tínedžerov a nespravodlivý rebríček INEKO
 5. Věra Tepličková: Jeden za všetkých a všetci za jedného
 6. Ľuboš Vodička: O Orlom hniezde, o Hitlerovi, ale aj o rozpakoch z turistickej atrakcie
 7. Ján Serbák: Zaujímavosti zo storočných novín (3. - 9.2.1923)
 8. Post Bellum SK: Prečo je potrebné darovať a hovoriť o tom
 1. Věra Tepličková: Výlet v Bratislave (z denníka žiaka 3. ročníka ZŠ z Piešťan) 5 396
 2. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť Vb - bludy a klamstvá) 5 240
 3. Ivan Beňovič: Ruský rubeľ sa svetovou menou nestane 4 665
 4. Rastislav Puchala: Starosta je ruský troll 3 909
 5. Dušan Koniar: Dzurindov projekt valcuje čítanosť aj diskusie 3 699
 6. Peter Remeselník: Narazil autom do ľudí, zranil chodkyňu a ušiel ! 3 342
 7. Ján Šeďo: "Ja nechcem byť ako moji rodičia", vypadlo z rómskeho chlapca. 2 988
 8. Simona Kyselicová: Ako sa najhorší rok v mojom živote stal najlepším učiteľom. 2022, dámy a páni! 2 424
 1. Jiří Ščobák: Bude rok 2023 na Slovensku ekonomicky príjemný? Aká bude inflácia na konci roka?
 2. Martina Hilbertová: Keď prišla na Slovensko, nechcela žiť. Pomohlo jej divadlo
 3. Monika Nagyova: Plesy nie sú pre singles
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 55. - Antarktída - Ako sa vydali Vivian Fuchs a Edmund Hillary naprieč Antarktídou (1955-1958)
 5. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Potuluje sa tu starý blázon
 6. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 54. - Antarktída - Posledné tri Byrdove expedície (1939 - 1956)
 8. Jiří Ščobák: Tipovanie je cesta do pekla. Aj keď to robíte so štátnou firmou
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Po investičnej akcií teplárni sa chce mesto pustiť do rekonštrukcie verejného priestoru.


21 h
Róbert Varga síce proti Skalici neskóroval, no v zápase opäť patril k najaktívnejším hráčom.

Róbert Varga je s 20 gólmi najlepším strelcom Žiliny.


23 h
Nehoda pri Predmieri.

Muž na následky zranení zomrel.


1. feb
Najlepším záložníkom jesene v II. triede ObFZ Žilina podľa hlasujúcich sa stal Roman Mikoláš z Hrabového.

Rozhovor s najlepším záložníkom jesene II. triedy ObFZ Žilina.


31. jan

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Muž na následky zranení zomrel.


1. feb

Aktuálny dlh letiska je 1,8 milióna eur.


2. feb

Opatrenia sú tiež na ďalších súdoch. Zo Špecializovaného trestného súdu v Pezinku museli odviesť dvojicu obžalovaných.


(JN) 22 h

Na mieste zasahovala polícia i záchranná služba.


19 h

Blogy SME

 1. Peter Blaškovitš: Minister má výhovorky riěsenia nie
 2. Peter Kubica: Meditácia v teniskách
 3. Karol Dučák: Príbeh ukradnutej firmy
 4. Magdaléna Cifrová: ChatGPT, život tínedžerov a nespravodlivý rebríček INEKO
 5. Věra Tepličková: Jeden za všetkých a všetci za jedného
 6. Ľuboš Vodička: O Orlom hniezde, o Hitlerovi, ale aj o rozpakoch z turistickej atrakcie
 7. Ján Serbák: Zaujímavosti zo storočných novín (3. - 9.2.1923)
 8. Post Bellum SK: Prečo je potrebné darovať a hovoriť o tom
 1. Věra Tepličková: Výlet v Bratislave (z denníka žiaka 3. ročníka ZŠ z Piešťan) 5 396
 2. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť Vb - bludy a klamstvá) 5 240
 3. Ivan Beňovič: Ruský rubeľ sa svetovou menou nestane 4 665
 4. Rastislav Puchala: Starosta je ruský troll 3 909
 5. Dušan Koniar: Dzurindov projekt valcuje čítanosť aj diskusie 3 699
 6. Peter Remeselník: Narazil autom do ľudí, zranil chodkyňu a ušiel ! 3 342
 7. Ján Šeďo: "Ja nechcem byť ako moji rodičia", vypadlo z rómskeho chlapca. 2 988
 8. Simona Kyselicová: Ako sa najhorší rok v mojom živote stal najlepším učiteľom. 2022, dámy a páni! 2 424
 1. Jiří Ščobák: Bude rok 2023 na Slovensku ekonomicky príjemný? Aká bude inflácia na konci roka?
 2. Martina Hilbertová: Keď prišla na Slovensko, nechcela žiť. Pomohlo jej divadlo
 3. Monika Nagyova: Plesy nie sú pre singles
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 55. - Antarktída - Ako sa vydali Vivian Fuchs a Edmund Hillary naprieč Antarktídou (1955-1958)
 5. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Potuluje sa tu starý blázon
 6. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 54. - Antarktída - Posledné tri Byrdove expedície (1939 - 1956)
 8. Jiří Ščobák: Tipovanie je cesta do pekla. Aj keď to robíte so štátnou firmou

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu