Štvrtok, 3. december, 2020 | Meniny má OldrichKrížovkyKrížovky

Dnes na návšteve SPŠ v Kysuckom Novom Meste

Dejiny Strednej priemyselnej školy v Kysuckom Novom Meste sa začali písať v školskom roku 1951/52.

Tento rok oslávi škola už svoje 55. narodeniny. Pri svojom vzniku dostala názov
Vyššia priemyselná škola strojnícka v Kysuckom Novom Meste. Postupne sa však jej zameranie menilo. Od školského roku 1984/85 sa tu okrem strojárstva začali pripravovať aj absolventi v študijnom odbore automatizačná technika. V ďalších rokoch sa ponuka rozširovala, dnes tu majú päť študijných odborov. Významným medzníkom v dejinách školy bol rok 1977, kedy sa presťahovala do nových priestorov a sídli v nich dodnes. V školskom roku 1998/1999 otvorili v priestoroch SPŠ i Obchodnú akadémiu. Obe školy vedie riaditeľ Alexander Orlinský.


Máme ambíciu byť najlepší


Aká je vaša škola?
Areál školy má viacero budov, ktoré sú navzájom pospájané chodbami. Máme učebne pre teoretické vyučovanie, odborné učebne, laboratóriá pre elektrotechniku, merania v strojárstve a výpočtovej techniky. Súčasťou sú aj školské dielne, dve telocvične, posilňovňa, školská kuchyňa s jedálňou a spoločenská sála. K tomu treba spomenúť aj budovu domova mládeže pre 130 žiakov. V tomto školskom roku je na oboch školách 876 študentov v 29 triedach denného štúdia a 61 študentov vo dvoch triedach večerného nadstavbového štúdia. Máme 75 pedagogických zamestnancov a 29 prevádzkových pracovníkov.
Je predpoklad, že strojárstvo bude v našom regióne prioritou. Čo pre to robíte vy?
Chceme žiakov pripraviť tak, aby sa stali vzdelanými ľuďmi so schopnosťami plniť úlohy v odbornostiach, na ktoré sa štyri roky pripravovali. Mali by pochopiť aj význam celoživotného vzdelávania, naučiť sa plniť si povinnosti, niesť zodpovednosť a vedieť sa správať v súlade so spoločenskými pravidlami. V súlade s potrebami firmy KIA MOTORS SLOVAKIA (KMS) sa chystáme upraviť ponuku voliteľných predmetov pre študijný odbor strojárstvo o predmety, ktoré budú pripravovať absolventov na prácu v automobilovom priemysle.
Vieme, že ste spoluautormi nových študijných odborov.
Iste a sme na to hrdí. Boli sme iniciátormi prípravy nového študijného odboru mechatronika, ktorý už prešiel úspešne pokusným overovaním aj na ďalších troch školách v republike a dnes sa úspešne zavádza na ďalších školách. Momentálne spolu s ďalšími štyrmi školami na Slovensku overujeme študijný odbor technické lýceum. Nepochybujeme o tom, že i toto bude úspešné a že nový odbor splní svoje hlavné poslanie. Pripraviť študentov na prax, ale hlavne na ďalšie štúdium na vysokých školách ekonomického alebo technického smeru.
Aké sú ďalšie perspektívy školy?
Každý rok sa snažíme školu vybaviť novými učebnými pomôckami a výpočtovou technikou. Priestorové možnosti školy však využívame na maximum. Pri plánovaní nového školského roka sa snažíme vyjsť zo spoločenskej objednávky, ale rešpektujeme aj požiadavky rodičovskej verejnosti. Naše vzdelávacie aktivity robíme však aj pre iných. Už druhý rok realizujeme pre KMS štyri druhy kurzov pre ich zamestnancov. Obe naše školy, Stredná priemyselná škola i Obchodná akadémia, majú pred sebou veľmi dobrú perspektívu rozvoja. Sme presvedčení, že naše úspechy sa budú rokmi znásobovať a staneme sa jednou z najvýznamnejších vzdelávacích inštitúcií nášho kraja.


Hlavné zámery rozvoja


Pri výbere študijných odborov na najbližších päť rokov vychádzalo vedenie školy z údajov, ktoré dostali od okresných úradov práce v Čadci, Žiline a v Kysuckom Novom Meste. „Zvýšenie úrovne vzdelávania chceme dosiahnuť predovšetkým zlepšením a doplnením technického vybavenia. Chceme výrazne zintenzívniť komunikáciu s manažmentmi významných podnikov, súkromných firiem a s inštitúciami štátnej správy, výsledkom by mala byť vzájomná informovanosť o ponuke prípravy absolventov zo strany školy a o potrebe absolventov zo strany odberateľov. Tu treba zdôrazniť fakt, že už zakrátko by sa mala dokončiť automobilka Kia, počíta sa aj s výstavbou ďalších výrobných hál závodu INA Kysuce,“ vidí jasne perspektívy školy jej riaditeľ Alexander Orlinský. Aj preto počítajú s tým, že v školskom roku 2007/2008 otvoria aj večerné nadstavbové štúdium študijného odboru obchodná akadémia.
Vzhľadom na potrebu prípravy absolventov pre automobilku KIA Motors pri Žiline sa už teraz v škole chystajú upraviť existujúce učebné osnovy. Nie je vylúčené, že na základe potrieb automobilky, zavedú aj nový študijný odbor. Neboja sa o to, že by nemali záujem. Vedenie automobilky pripravuje v škole prezentáciu firmy pre žiakov 4. ročníka a pre učiteľov. Dokonca vedenie školy už pracuje na zozname žiakov, ktorí by sa v budúcnosti mohli stať potencionálnymi zamestnancami firmy Kia.Naši žiaci sú úspešní


•sú zapojení do predmetových olympiád, súťaže v odborných vedomostiach a zručnostiach, školské športové súťaže sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu,
•každoročne sa zúčastňujú celoslovenskej súťaže Olympiáda ľudských práv,
•školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti pravidelne absolvuje väčšina štvrtákov, pre ktorých tieto práce môžu slúžiť ako samostatné práce pri praktickej časti maturitnej skúšky. Túto súťaž si obľúbili aj žiaci nižších ročníkov a treba povedať, že produkty SOČ-ky obohacujú kabinetné zbierky školy o ďalšie učebné pomôcky,
•zapájame sa do súťaží ako sú Matematický Klokan, Korešpondenčný seminár MAKS, fyzikálna olympiáda i Korešpondenčný seminár z fyziky – fyzIQ,
zúčastňujú sa aj prehliadok ZENIT v kategórii Strojárstvo, Elektronika a Programovanie,
•úspechy v rámci kraja i Slovenska žnú aj na olympiádach z cudzích jazykov,
•študenti Obchodnej akadémie sa zasa pravidelne zúčastňujú  ekonomických súťaží v rámci predmetu aplikovaná ekonómia a súťaže Mladý účtovník, v ktorej práve náš študent získal prvé miesto v rámci Slovenska,
•naši študenti sa majú možnosť zapojiť i do športových súťaží v stolnom tenise, šachu, basketbale, halovom futbale, volejbale a hádzanej.


Projekty s efektom


Stredná priemyselná škola a Obchodná akadémia v Kysuckom Novom Meste sa úspešne zapojili aj do rôznych projektov, ktoré sú financované zo zdrojom Európskej únie v rámci grantovej schémy Ľudské zdroje. Ukončili projekt zameraný na zvýšenie počítačovej gramotnosti a v súčasnosti realizujú projekt na vzdelávanie učiteľov v oblasti automatizácie výroby, opráv a údržby, hlavne v automobilovom priemysle. To všetko v spolupráci SPSA a GIP Versailles. Na posúdenie čaká projekt inovácie učebných osnov a vypracovania vzdelávacích textov v študijnom odbore mechatronika.
Ešte koncom minulého roka pripravila škola v spolupráci s Rozvojovou agentúrou ŽSK projekt v rámci Operačného programu Základná infraštruktúra, podopatrenie 3.1.1. Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry. „Je to rozsiahly projekt, ktorý vyžaduje veľmi úzku spoluprácu medzi nami a agentúrou. Jeho súčasťou je i projektová dokumentácia, ktorú po uskutočnenom verejnom obstarávaní zrealizovala projekčná kancelária z Čadce. Obsahom tohto projektu je zateplenie budov, výmena okien, rekonštrukcia a zateplenie striech, termostatizácia a regulácia vykurovacieho systému, ako aj dobudovanie podkrovia pavilónu odborných učební, ktoré ba malo slúžiť sčasti na zvýšenie počtu vyučovacích priestorov, tried a na vytvorenie informačného centra a knižnice,“ predstavil nám nový projekt riaditeľ školy Alexander Orlinský.
Celkové plánované náklady projektu predstavujú sumu okolo 50 miliónov korún. Jeho výsledkom by však malo byť podstatné zníženie nákladov na kúrenie. „Po realizácii projektu by to vo finančnom vyjadrení predstavovalo ročnú úsporu vo výške asi
2 milióny korún,“ je presvedčený Alexander Orlinský.Na Strednú priemyselnú školu a Obchodnú akadémiu v Kysuckom Novom Meste


Prvé kolo prijímacích pohovorov do prvého ročníka SPŠ a OA v Kysuckom Novom Meste na školský rok 2006/07 bude v budove školy 2. a 4. mája. Pre študijné odbory strojárstvo, elektrotechnika a mechatronika budú zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky a fyziky, pre technické lýceum, obchodnú akadémiu a technické a informatické služby z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry.


Čo vám môžeme ponúknuť


STROJÁRSTVO 2381 6
grafické systémy, automobilový priemysel
Študijný odbor, ktorý prešiel najväčšími zmenami. Týkajú sa predovšetkým obsahu štúdia, hlavne v posilnení zaradenia prác s výpočtovou technikou do všetkých štyroch ročníkov a zaradenie predmetov v rámci automobilovej konštrukcie a výroby. Absolventi sú pripravení pracovať v oblasti konštrukcie, technickej prípravy, tvorby technických výkresov, riadenia výroby pomocou počítačov, ale aj na ďalšie štúdium na vysokých školách (hlavne technického zamerania). 


ELENTROTECHNIKA 2675 6
Študenti sa učia programovať v jazyku Pascal, ďalej konštrukciu a programovanie počítačov a kontrolérov na báze jednočipových mikropočítačov, vytvárať www stránky a iné internetové aplikácie. Absolventi budú vedieť využívať databázové systémy a komunikovať v jednom svetovom jazyku. Môžu si vybrať medzi zameraním na priemyselnú automatizáciu a elektronickými počítačovými systémami. Rovnako budú pripravení aj na vysokoškolské štúdium.


MECHATRONIKA 2387 6
Moderný viacodborový študijný odbor, ktorý zahŕňa podstatné časti strojárstva, elektrotechniky a informatiky. Medzi mechatronické zariadenia patrí dnes väčšina strojov a prístrojov, ktoré nás obklopujú. Študenti pracujú na najnovších modeloch a učebných pomôckach nemeckej firmy Festo. Po absolvovaní sú žiaci pripravení pre prax, vedia komunikovať v dvoch svetových jazykoch a cesty majú otvorené aj na vysoké školy technického zamerania.


TECHNICKÉ A INFORMATICKÉ SLUŽBY 3917 6 02
v strojárstve
Tu vyrastajú budúci asistenti technicko-hospodárskych pracovníkov v súkromných alebo štátnych firmách. Ovládajú modernú kancelársku techniku, vedia jednoduché i podvojné účtovníctvo, naučia sa pracovať so systémami pre tvorbu novín, časopisov a propagačných materiálov. Rovnako aj dva svetové jazyky. Dokonca môžu získať štátnu skúšku z písania na stroji (počítači) a z korešpondencie. Tento študijný odbor je vhodný najmä pre dievčatá.


TECHNICKÉ LÝCEUM 3918 6
Nový študijný odbor, ktorý sa vyučuje len na piatich slovenských školách. Je určený pre nadaných študentov, ktorí budú chcieť pokračovať v štúdiu na vysokých školách ekonomického alebo technického smeru. Obsah štúdia sa približuje gymnaziálnemu, v treťom a vo štvrtom ročníku si môžu študenti vybrať zameranie na ekonomiku, strojárstvo a informatiku. Blok voliteľných predmetov tvorí asi tretinu vyučovacích hodín.


OBCHODNÁ AKADÉMIA 6317 6
Škola pre budúcich kvalifikovaných pracovníkov na ekonomické činnosti, spojené so získavaním informácií v oblasti výroby, obchodu, zásobovania, odbytu, marketingu, manažmentu, personalistiky. Okrem schopnosti komunikovať v dvoch svetových jazykoch získajú absolventi aj vedomosti o vedení administratívy a spoznajú zásady finančného hospodárenia vo firmách. Aj tu je možnosť urobiť si štátnu skúšku z písania na stroji (počítači) a z korešpondencie.


VEČERNÉ NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM STROJÁRSTVO
Je určené pre tých, ktorí majú výučný list a chcú si zvýšiť svoju kvalifikáciu. Štúdium je ukončené maturitnou skúškou.


Prečo práve k nám
•máme bohatú ponuku záujmovej mimoškolskej činnosti,
•u nás je možnosť pracovať s výpočtovou technikou aj  
•v popoludňajších hodinách,
•ponúkame vám dokonalé športové vyžitie v dvoch telocvičniach
•a v posilňovni,
•je tu možnosť stravovať sa v školskej jedálni, ktorá je súčasťou
•areálu školy,
•môžete sa ubytovať v našom domove mládeže.


Čo treba urobiť?
Najprv si zvoliť študijný odbor, ten uviesť na prihláške na štúdium na Strednej priemyselnej škole v Kysuckom Novom Meste a potom už len čakať pozvánku na prijímacie skúšky. Pokiaľ máte na základnej škole výborné výsledky a dobre ste obstáli aj v MONITORE 9, nemusíte sa obávať. Je dosť pravdepodobné, že na našu školu sa dostanete aj bez prijímačiek. Predpokladáme, že takto prijmeme až 75 percent našich budúcich prvákov.


Radi vám pomôžeme
Pre tých, ktorí majú z prijímacích pohovorov obavy, radi im pomôžeme. Od 1. februára do konca apríla budú v našej škole kurzy na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky a fyziky. Záujemcovia sa môžu na ne prihlásiť priamo na otvorení kurzov 1. februára o 15.00 h.


 

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Slovensko spoznalo najlepšie farmy minulého roka
 2. Studujte v Praze ekonomii a business v angličtině
 3. Na výpadok elektriny vás môže upozorniť aj SMS
 4. Ako inovácie menia naše návyky? Čo už dnes môžete robiť inak
 5. Tip na náhradu za rúško: Kvalitný nákrčník ochráni aj pred zimou
 6. Buďte v najlepšej spoločnosti!
 7. ARÓNIA najsilnejšia prírodná prevencia proti respiračným vírusom
 8. Za kvalitným vzdelaním nemusíte do sveta! Príďte na EkF TUKE
 9. METROPOLIS prináša mestské bývanie vo vysokom štandarde
 10. Nie je to len chlapská záležitosť
 1. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 2. Prvá akumulátorová 2-stupňová snehová fréza na trhu
 3. COOP Jednota je najdôveryhodnejším slovenským predajcom potravín
 4. Tip na vianočný darček? Kvalitný zrak so zľavou 1 000 €
 5. Budeme môcť v budúcnosti pracovať len z domu?
 6. 8 inšpirácií, ako využiť zvyšky jedla a nič nevyhodiť
 7. Na výpadok elektriny vás môže upozorniť aj SMS
 8. Detský čaj COOP Jednoty získal unikátne medzinárodné ocenenie
 9. FMMR svojím výskumom reaguje na aktuálne živé témy
 10. Slovenské „šampanské“, za ktorým sa skrýva príbeh lásky
 1. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári 17 705
 2. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 15 602
 3. Aká je chémia vôní 13 348
 4. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 9 661
 5. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 9 544
 6. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 9 078
 7. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 663
 8. Bývanie v meste predlžuje život 8 265
 9. ARÓNIA najsilnejšia prírodná prevencia proti respiračným vírusom 7 918
 10. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 7 886
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Peter Fiabáne: Po dvoch rokoch sa podarilo naplniť tretinu Plánu ZA

Za neúspech považujestav verejného priestoru a nevysporiadanie vzťahov s Georgom Trabelssiem.

Peter Fiabáne

Máme veľmi dobré mužstvo s obrovským potenciálom. Len sme to neukázali v zápasoch

S kapitánom Višňového a dvojnásobným majstrom v drese MŠK Žilina Martinom Minarčíkom sme zhodnotili jesennú časť tradičného účastníka piatej ligy.

Podľa kapitána Martina Minarčíka (vľavo) nastal zlom v zápase s Liptovským Mikulášom.

E- športový turnaj HernaZona.sk UNIZA Masters začína už tento piatok

Každý, komu je blízky herný svet, môže súťažiť online.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Pri kolízii s vlakom sa zranil vodič auta

Cestujúcich odviezol autobus na stanicu.

Zdravotná sestra z Čadce prekonala COVID-19: Myslela som si, že zomriem

Pri pociťovaní príznakov sa začala liečiť sama. Bola to chyba.

Mladá vodička tvrdí, že policajt jej nadával

Správanie hliadky mestskej polície po dopravnej nehode vyvoláva pochybnosti.

V Okoličnom zhorel človek

Tragédia sa stala v stredu popoludní.

Už ste čítali?