Streda, 26. január, 2022 | Meniny má TamaraKrížovkyKrížovky

Dnes na návšteve SPŠ v Kysuckom Novom Meste

Dejiny Strednej priemyselnej školy v Kysuckom Novom Meste sa začali písať v školskom roku 1951/52.

Tento rok oslávi škola už svoje 55. narodeniny. Pri svojom vzniku dostala názov
Vyššia priemyselná škola strojnícka v Kysuckom Novom Meste. Postupne sa však jej zameranie menilo. Od školského roku 1984/85 sa tu okrem strojárstva začali pripravovať aj absolventi v študijnom odbore automatizačná technika. V ďalších rokoch sa ponuka rozširovala, dnes tu majú päť študijných odborov. Významným medzníkom v dejinách školy bol rok 1977, kedy sa presťahovala do nových priestorov a sídli v nich dodnes. V školskom roku 1998/1999 otvorili v priestoroch SPŠ i Obchodnú akadémiu. Obe školy vedie riaditeľ Alexander Orlinský.


Máme ambíciu byť najlepší


Aká je vaša škola?
Areál školy má viacero budov, ktoré sú navzájom pospájané chodbami. Máme učebne pre teoretické vyučovanie, odborné učebne, laboratóriá pre elektrotechniku, merania v strojárstve a výpočtovej techniky. Súčasťou sú aj školské dielne, dve telocvične, posilňovňa, školská kuchyňa s jedálňou a spoločenská sála. K tomu treba spomenúť aj budovu domova mládeže pre 130 žiakov. V tomto školskom roku je na oboch školách 876 študentov v 29 triedach denného štúdia a 61 študentov vo dvoch triedach večerného nadstavbového štúdia. Máme 75 pedagogických zamestnancov a 29 prevádzkových pracovníkov.
Je predpoklad, že strojárstvo bude v našom regióne prioritou. Čo pre to robíte vy?
Chceme žiakov pripraviť tak, aby sa stali vzdelanými ľuďmi so schopnosťami plniť úlohy v odbornostiach, na ktoré sa štyri roky pripravovali. Mali by pochopiť aj význam celoživotného vzdelávania, naučiť sa plniť si povinnosti, niesť zodpovednosť a vedieť sa správať v súlade so spoločenskými pravidlami. V súlade s potrebami firmy KIA MOTORS SLOVAKIA (KMS) sa chystáme upraviť ponuku voliteľných predmetov pre študijný odbor strojárstvo o predmety, ktoré budú pripravovať absolventov na prácu v automobilovom priemysle.
Vieme, že ste spoluautormi nových študijných odborov.
Iste a sme na to hrdí. Boli sme iniciátormi prípravy nového študijného odboru mechatronika, ktorý už prešiel úspešne pokusným overovaním aj na ďalších troch školách v republike a dnes sa úspešne zavádza na ďalších školách. Momentálne spolu s ďalšími štyrmi školami na Slovensku overujeme študijný odbor technické lýceum. Nepochybujeme o tom, že i toto bude úspešné a že nový odbor splní svoje hlavné poslanie. Pripraviť študentov na prax, ale hlavne na ďalšie štúdium na vysokých školách ekonomického alebo technického smeru.
Aké sú ďalšie perspektívy školy?
Každý rok sa snažíme školu vybaviť novými učebnými pomôckami a výpočtovou technikou. Priestorové možnosti školy však využívame na maximum. Pri plánovaní nového školského roka sa snažíme vyjsť zo spoločenskej objednávky, ale rešpektujeme aj požiadavky rodičovskej verejnosti. Naše vzdelávacie aktivity robíme však aj pre iných. Už druhý rok realizujeme pre KMS štyri druhy kurzov pre ich zamestnancov. Obe naše školy, Stredná priemyselná škola i Obchodná akadémia, majú pred sebou veľmi dobrú perspektívu rozvoja. Sme presvedčení, že naše úspechy sa budú rokmi znásobovať a staneme sa jednou z najvýznamnejších vzdelávacích inštitúcií nášho kraja.


Hlavné zámery rozvoja


Pri výbere študijných odborov na najbližších päť rokov vychádzalo vedenie školy z údajov, ktoré dostali od okresných úradov práce v Čadci, Žiline a v Kysuckom Novom Meste. „Zvýšenie úrovne vzdelávania chceme dosiahnuť predovšetkým zlepšením a doplnením technického vybavenia. Chceme výrazne zintenzívniť komunikáciu s manažmentmi významných podnikov, súkromných firiem a s inštitúciami štátnej správy, výsledkom by mala byť vzájomná informovanosť o ponuke prípravy absolventov zo strany školy a o potrebe absolventov zo strany odberateľov. Tu treba zdôrazniť fakt, že už zakrátko by sa mala dokončiť automobilka Kia, počíta sa aj s výstavbou ďalších výrobných hál závodu INA Kysuce,“ vidí jasne perspektívy školy jej riaditeľ Alexander Orlinský. Aj preto počítajú s tým, že v školskom roku 2007/2008 otvoria aj večerné nadstavbové štúdium študijného odboru obchodná akadémia.
Vzhľadom na potrebu prípravy absolventov pre automobilku KIA Motors pri Žiline sa už teraz v škole chystajú upraviť existujúce učebné osnovy. Nie je vylúčené, že na základe potrieb automobilky, zavedú aj nový študijný odbor. Neboja sa o to, že by nemali záujem. Vedenie automobilky pripravuje v škole prezentáciu firmy pre žiakov 4. ročníka a pre učiteľov. Dokonca vedenie školy už pracuje na zozname žiakov, ktorí by sa v budúcnosti mohli stať potencionálnymi zamestnancami firmy Kia.Naši žiaci sú úspešní


•sú zapojení do predmetových olympiád, súťaže v odborných vedomostiach a zručnostiach, školské športové súťaže sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu,
•každoročne sa zúčastňujú celoslovenskej súťaže Olympiáda ľudských práv,
•školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti pravidelne absolvuje väčšina štvrtákov, pre ktorých tieto práce môžu slúžiť ako samostatné práce pri praktickej časti maturitnej skúšky. Túto súťaž si obľúbili aj žiaci nižších ročníkov a treba povedať, že produkty SOČ-ky obohacujú kabinetné zbierky školy o ďalšie učebné pomôcky,
•zapájame sa do súťaží ako sú Matematický Klokan, Korešpondenčný seminár MAKS, fyzikálna olympiáda i Korešpondenčný seminár z fyziky – fyzIQ,
zúčastňujú sa aj prehliadok ZENIT v kategórii Strojárstvo, Elektronika a Programovanie,
•úspechy v rámci kraja i Slovenska žnú aj na olympiádach z cudzích jazykov,
•študenti Obchodnej akadémie sa zasa pravidelne zúčastňujú  ekonomických súťaží v rámci predmetu aplikovaná ekonómia a súťaže Mladý účtovník, v ktorej práve náš študent získal prvé miesto v rámci Slovenska,
•naši študenti sa majú možnosť zapojiť i do športových súťaží v stolnom tenise, šachu, basketbale, halovom futbale, volejbale a hádzanej.


Projekty s efektom


Stredná priemyselná škola a Obchodná akadémia v Kysuckom Novom Meste sa úspešne zapojili aj do rôznych projektov, ktoré sú financované zo zdrojom Európskej únie v rámci grantovej schémy Ľudské zdroje. Ukončili projekt zameraný na zvýšenie počítačovej gramotnosti a v súčasnosti realizujú projekt na vzdelávanie učiteľov v oblasti automatizácie výroby, opráv a údržby, hlavne v automobilovom priemysle. To všetko v spolupráci SPSA a GIP Versailles. Na posúdenie čaká projekt inovácie učebných osnov a vypracovania vzdelávacích textov v študijnom odbore mechatronika.
Ešte koncom minulého roka pripravila škola v spolupráci s Rozvojovou agentúrou ŽSK projekt v rámci Operačného programu Základná infraštruktúra, podopatrenie 3.1.1. Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry. „Je to rozsiahly projekt, ktorý vyžaduje veľmi úzku spoluprácu medzi nami a agentúrou. Jeho súčasťou je i projektová dokumentácia, ktorú po uskutočnenom verejnom obstarávaní zrealizovala projekčná kancelária z Čadce. Obsahom tohto projektu je zateplenie budov, výmena okien, rekonštrukcia a zateplenie striech, termostatizácia a regulácia vykurovacieho systému, ako aj dobudovanie podkrovia pavilónu odborných učební, ktoré ba malo slúžiť sčasti na zvýšenie počtu vyučovacích priestorov, tried a na vytvorenie informačného centra a knižnice,“ predstavil nám nový projekt riaditeľ školy Alexander Orlinský.
Celkové plánované náklady projektu predstavujú sumu okolo 50 miliónov korún. Jeho výsledkom by však malo byť podstatné zníženie nákladov na kúrenie. „Po realizácii projektu by to vo finančnom vyjadrení predstavovalo ročnú úsporu vo výške asi
2 milióny korún,“ je presvedčený Alexander Orlinský.Na Strednú priemyselnú školu a Obchodnú akadémiu v Kysuckom Novom Meste


Prvé kolo prijímacích pohovorov do prvého ročníka SPŠ a OA v Kysuckom Novom Meste na školský rok 2006/07 bude v budove školy 2. a 4. mája. Pre študijné odbory strojárstvo, elektrotechnika a mechatronika budú zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky a fyziky, pre technické lýceum, obchodnú akadémiu a technické a informatické služby z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry.


Čo vám môžeme ponúknuť


STROJÁRSTVO 2381 6
grafické systémy, automobilový priemysel
Študijný odbor, ktorý prešiel najväčšími zmenami. Týkajú sa predovšetkým obsahu štúdia, hlavne v posilnení zaradenia prác s výpočtovou technikou do všetkých štyroch ročníkov a zaradenie predmetov v rámci automobilovej konštrukcie a výroby. Absolventi sú pripravení pracovať v oblasti konštrukcie, technickej prípravy, tvorby technických výkresov, riadenia výroby pomocou počítačov, ale aj na ďalšie štúdium na vysokých školách (hlavne technického zamerania). 


ELENTROTECHNIKA 2675 6
Študenti sa učia programovať v jazyku Pascal, ďalej konštrukciu a programovanie počítačov a kontrolérov na báze jednočipových mikropočítačov, vytvárať www stránky a iné internetové aplikácie. Absolventi budú vedieť využívať databázové systémy a komunikovať v jednom svetovom jazyku. Môžu si vybrať medzi zameraním na priemyselnú automatizáciu a elektronickými počítačovými systémami. Rovnako budú pripravení aj na vysokoškolské štúdium.


MECHATRONIKA 2387 6
Moderný viacodborový študijný odbor, ktorý zahŕňa podstatné časti strojárstva, elektrotechniky a informatiky. Medzi mechatronické zariadenia patrí dnes väčšina strojov a prístrojov, ktoré nás obklopujú. Študenti pracujú na najnovších modeloch a učebných pomôckach nemeckej firmy Festo. Po absolvovaní sú žiaci pripravení pre prax, vedia komunikovať v dvoch svetových jazykoch a cesty majú otvorené aj na vysoké školy technického zamerania.


TECHNICKÉ A INFORMATICKÉ SLUŽBY 3917 6 02
v strojárstve
Tu vyrastajú budúci asistenti technicko-hospodárskych pracovníkov v súkromných alebo štátnych firmách. Ovládajú modernú kancelársku techniku, vedia jednoduché i podvojné účtovníctvo, naučia sa pracovať so systémami pre tvorbu novín, časopisov a propagačných materiálov. Rovnako aj dva svetové jazyky. Dokonca môžu získať štátnu skúšku z písania na stroji (počítači) a z korešpondencie. Tento študijný odbor je vhodný najmä pre dievčatá.


TECHNICKÉ LÝCEUM 3918 6
Nový študijný odbor, ktorý sa vyučuje len na piatich slovenských školách. Je určený pre nadaných študentov, ktorí budú chcieť pokračovať v štúdiu na vysokých školách ekonomického alebo technického smeru. Obsah štúdia sa približuje gymnaziálnemu, v treťom a vo štvrtom ročníku si môžu študenti vybrať zameranie na ekonomiku, strojárstvo a informatiku. Blok voliteľných predmetov tvorí asi tretinu vyučovacích hodín.


OBCHODNÁ AKADÉMIA 6317 6
Škola pre budúcich kvalifikovaných pracovníkov na ekonomické činnosti, spojené so získavaním informácií v oblasti výroby, obchodu, zásobovania, odbytu, marketingu, manažmentu, personalistiky. Okrem schopnosti komunikovať v dvoch svetových jazykoch získajú absolventi aj vedomosti o vedení administratívy a spoznajú zásady finančného hospodárenia vo firmách. Aj tu je možnosť urobiť si štátnu skúšku z písania na stroji (počítači) a z korešpondencie.


VEČERNÉ NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM STROJÁRSTVO
Je určené pre tých, ktorí majú výučný list a chcú si zvýšiť svoju kvalifikáciu. Štúdium je ukončené maturitnou skúškou.


Prečo práve k nám
•máme bohatú ponuku záujmovej mimoškolskej činnosti,
•u nás je možnosť pracovať s výpočtovou technikou aj  
•v popoludňajších hodinách,
•ponúkame vám dokonalé športové vyžitie v dvoch telocvičniach
•a v posilňovni,
•je tu možnosť stravovať sa v školskej jedálni, ktorá je súčasťou
•areálu školy,
•môžete sa ubytovať v našom domove mládeže.


Čo treba urobiť?
Najprv si zvoliť študijný odbor, ten uviesť na prihláške na štúdium na Strednej priemyselnej škole v Kysuckom Novom Meste a potom už len čakať pozvánku na prijímacie skúšky. Pokiaľ máte na základnej škole výborné výsledky a dobre ste obstáli aj v MONITORE 9, nemusíte sa obávať. Je dosť pravdepodobné, že na našu školu sa dostanete aj bez prijímačiek. Predpokladáme, že takto prijmeme až 75 percent našich budúcich prvákov.


Radi vám pomôžeme
Pre tých, ktorí majú z prijímacích pohovorov obavy, radi im pomôžeme. Od 1. februára do konca apríla budú v našej škole kurzy na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky a fyziky. Záujemcovia sa môžu na ne prihlásiť priamo na otvorení kurzov 1. februára o 15.00 h.


 

Najčítanejšie na My Žilina

Inzercia - Tlačové správy

 1. Zánik platobných kariet. Ako budú vyzerať platby budúcnosti?
 2. ARÓNIA - najsilnejšia prírodná prevencia proti koronavírusu
 3. 20-minútové mestá: Mestá, v ktorých chcete žiť
 4. TOP zamestnávateľ, pre ktorého sa oplatí pracovať
 5. Predplaťte si SME.sk vo vašej firme
 6. Rezerváciou first moment dovolenky viete ušetriť aj 40 % z ceny
 7. Európsky unikát. Kvalitné CBD funguje aj napriek neprajníkom
 8. Anketa: Slováci, ako sme na tom so závislosťami?
 9. Mecom ide na zelenú
 10. V roku 2021 kúpili Slováci kryptomeny za viac ako 25 000 000 €
 1. Vianočné dovolenky sa vrátili na čísla pred pandémiou
 2. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
 3. TOP zamestnávateľ, pre ktorého sa oplatí pracovať
 4. Predplaťte si SME.sk vo vašej firme
 5. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 6. Vedeli ste, že šport a podnikanie majú veľa spoločného?
 7. Slovensko uvažuje! Video so ŠOKOM má už vyše 900-tisíc videní
 8. Developer Mint Investments získal prvenstvo v CIJ Awards 2021
 9. Stropný zdvihák zlepší život všetkým imobilným ľuďom
 10. Zázračné účinky Arónie na zdravie
 1. Zánik platobných kariet. Ako budú vyzerať platby budúcnosti? 5 746
 2. Európsky unikát. Kvalitné CBD funguje aj napriek neprajníkom 4 626
 3. Rezerváciou first moment dovolenky viete ušetriť aj 40 % z ceny 4 474
 4. 5 neznámych vecí, ktoré umožňujú platobné karty 4 340
 5. Slovensko uvažuje! Video so ŠOKOM má už vyše 900-tisíc videní 3 555
 6. Akcie, fondy, kryptomeny. Do čoho treba tento rok investovať 3 087
 7. Anketa: Slováci, ako sme na tom so závislosťami? 2 814
 8. 20-minútové mestá: Mestá, v ktorých chcete žiť 2 133
 9. Marrákeš je červená perla Maroka 2 047
 10. V roku 2021 kúpili Slováci kryptomeny za viac ako 25 000 000 € 1 919

Blogy SME

 1. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva: (Ne)primeranosť protipandemických vyhlášok ÚVZ
 2. Tomáš Harustiak: Ako vznikol mýtus o Ježišovi
 3. Stanislav Pánis: Normalizácia volatility pri pokračovaní rely
 4. Štefan Vidlár: 300 eury ešče rás
 5. Donal Greene: 3 dôvody, prečo sme sa rozhodli založiť náš startup na Slovensku (a nie v Írsku)
 6. Andrej Hossa: Zariadenie spálne jednoducho a štýlovo
 7. Michal Šustek: Riešenia udržateľnosti dôchodkového systému (zvýšenie zodpovednosti jednotlivca 1-3/12) - 6. časť
 8. Peter Biščo: Ten pravý Americký sen sa žije na Slovensku.
 1. Pavel Macko: Vodka a cigary? 13 369
 2. Simona Kyselicová: Ako sa testuje na Covid v Nórsku. P.S.: Som pozitívna 7 873
 3. Lórant Kulík: URBEX: Keď prejdete v Košiciach na ulici kpt.Nálepku cez (ne)utajenú pasáž, zapne sa časostroj 5 964
 4. Martin Ondráš: Keď sa podvod a klamstvo tvári ako etalón morálky 5 239
 5. Michal Porubän: Tak si tu žijeme - poslanec Blaha je zaočkovaný a Žilinka nechce zverejniť zmluvu čo podpísal v Rusku :) 5 116
 6. Monika Nagyova: Vzťahové okienko. Páry, ktoré sa medzi sebou nerozprávajú. 4 311
 7. Asociácia dôchodkových správcovských spoločností: V roku 2022 pôjdu do dôchodku tisícky ľudí. Ste pripravené a pripravení? 4 094
 8. Tomáš Harustiak: Je na Slovensku 56% katolíkov ? Ale kdeže ! 3 874
 1. Jiří Ščobák: Proč má akvarista začátečník dlouho čekat, než vloží do akvária ryby? (v rostlinných akváriích se substrátem)
 2. Jiří Ščobák: Analytici odpovídají: Kolik mám investovat do krypta? Které mi doporučují? Budou kryptoměny v roce 2022 prosperovat?
 3. Milota Sidorová: Toto mesto v Taliansku založilo Kanceláriu pre čas. Čaká to aj Bratislavu?
 4. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta?
 5. Jiří Ščobák: Připravované důchodové reformy na Slovensku: V 3. pilíři se neudělá mnoho, 2. vypadá optimističtěji
 6. Jiří Ščobák: Jsou poplatky v slovenských bankách vysoké? Dá se jim vyhnout? Které jsou skryté?
 7. Lucia Šicková: S týmito 4 krokmi sme zaviedli kultúru feedbacku v našej firme
 8. Jiří Ščobák: Novak Djoković pravděpodobně pozitivní test neměl. Oslava poštovní známky a akce s dětmi to dokazují
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Vodič nafúkal takmer tri promile.


46m

V Žiline zrealizovali viac ako 19-tisíc operácií.


5 h

Nezamestnanosť v ŽSK stúpla v decembri o 0,11 percenta.


TASR 9 h
Ilustračné foto.

Polícia navrhla obžalobu obvineného muža.


25. jan

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Na Orave sú len dve dediny, v ktorých za minulý týždeň nezaznamenali covid. Tri dediny Bielej Oravy mali spolu o takmer tretinu viac infikovaných ako celý Dolnokubínsky okres.


25. jan

Pacientom bude k dispozícii niekoľko nových lekárov aj centrum včasnej intervencie.


24. jan

Nadnárodný reťazec plánoval otvoriť už vlani.


18 h

Covidový paradox v Poltári.


24. jan

Blogy SME

 1. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva: (Ne)primeranosť protipandemických vyhlášok ÚVZ
 2. Tomáš Harustiak: Ako vznikol mýtus o Ježišovi
 3. Stanislav Pánis: Normalizácia volatility pri pokračovaní rely
 4. Štefan Vidlár: 300 eury ešče rás
 5. Donal Greene: 3 dôvody, prečo sme sa rozhodli založiť náš startup na Slovensku (a nie v Írsku)
 6. Andrej Hossa: Zariadenie spálne jednoducho a štýlovo
 7. Michal Šustek: Riešenia udržateľnosti dôchodkového systému (zvýšenie zodpovednosti jednotlivca 1-3/12) - 6. časť
 8. Peter Biščo: Ten pravý Americký sen sa žije na Slovensku.
 1. Pavel Macko: Vodka a cigary? 13 369
 2. Simona Kyselicová: Ako sa testuje na Covid v Nórsku. P.S.: Som pozitívna 7 873
 3. Lórant Kulík: URBEX: Keď prejdete v Košiciach na ulici kpt.Nálepku cez (ne)utajenú pasáž, zapne sa časostroj 5 964
 4. Martin Ondráš: Keď sa podvod a klamstvo tvári ako etalón morálky 5 239
 5. Michal Porubän: Tak si tu žijeme - poslanec Blaha je zaočkovaný a Žilinka nechce zverejniť zmluvu čo podpísal v Rusku :) 5 116
 6. Monika Nagyova: Vzťahové okienko. Páry, ktoré sa medzi sebou nerozprávajú. 4 311
 7. Asociácia dôchodkových správcovských spoločností: V roku 2022 pôjdu do dôchodku tisícky ľudí. Ste pripravené a pripravení? 4 094
 8. Tomáš Harustiak: Je na Slovensku 56% katolíkov ? Ale kdeže ! 3 874
 1. Jiří Ščobák: Proč má akvarista začátečník dlouho čekat, než vloží do akvária ryby? (v rostlinných akváriích se substrátem)
 2. Jiří Ščobák: Analytici odpovídají: Kolik mám investovat do krypta? Které mi doporučují? Budou kryptoměny v roce 2022 prosperovat?
 3. Milota Sidorová: Toto mesto v Taliansku založilo Kanceláriu pre čas. Čaká to aj Bratislavu?
 4. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta?
 5. Jiří Ščobák: Připravované důchodové reformy na Slovensku: V 3. pilíři se neudělá mnoho, 2. vypadá optimističtěji
 6. Jiří Ščobák: Jsou poplatky v slovenských bankách vysoké? Dá se jim vyhnout? Které jsou skryté?
 7. Lucia Šicková: S týmito 4 krokmi sme zaviedli kultúru feedbacku v našej firme
 8. Jiří Ščobák: Novak Djoković pravděpodobně pozitivní test neměl. Oslava poštovní známky a akce s dětmi to dokazují

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu