Sobota, 16. október, 2021 | Meniny má VladimíraKrížovkyKrížovky

Dnes na návšteve v ZŠ na Lichardovej ulici v Žiline

Nechajte sa pozvaťSrdečne pozývame rodičov, starých rodičov a všetkých priateľov školy
na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 26. mája.
V čase od 8.00 do 16.00 h budete mať možnosť vidieť prácu detí i pedagógov na bežných vyučovacích hodinách, v blokoch ITV, pri práci v počítačovej učebni,
kuchynke a iných odborných učebniach školy, nasať atmosféru školského diania.
Celé podujatie vyvrcholí slávnostnou akadémiou v popoludňajších hodinách.
Keď vládne vonku silná páľava,
keď v pote naše telá chabnú
a mysle horúčavou slabnú,
v jej tieni čaká na nás úľava.


Keď v zime studená víchrica zúri,
ke mráz nás štípe za nechtami
a sneh všetkým vŕzga pod nohami,
v jej teplom objatí nás túli.


Tridsaťpäť rokov rozdáva svoje vedomosti,
tridsaťpäť rokov otvára svoje brány,
vychovala z nás to, čo sme teraz my,
vychovala z nás osobnosti.


Je pre nás porozumením, to všetci vieme,
je pre nás druhým domovom.
Túto báseň chcem zakončiť pekným slovom, ktoré hovorí za všetkých, ďakujeme.


Barbora Babíková, 9. B


Slovo chváliace i karhajúce


Začiatok školskej dochádzky je pre deti, ale aj rodičov a starých rodičov plný očakávania nádejí. Deti sú to najcennejšie, čo na svete máme, hodnota, ktorá usmerní našu budúcnosť. Každé dieťa si zaslúži úctu a uznanie bez ohľadu na momentálny stav, nevedomosť či previnenie. V škole by malo nájsť atmosféru nasýtenú tvorivosťou, dôverou a optimizmom, aby uverilo vo svoje schopnosti, tešilo sa z každého rána, keď vchádza do svojej triedy. Radosť z poznania, chuť samostatne skúšať a nachádzať je preň odmenou za vynaložené úsilie. Pre mnohých rodičov je, žiaľ, jediným kritériom hodnotenia známka. Vytúžená jednotka otvára dvere obchodov a lásky rodičov dokorán. Pätorka je strašiak, ktorého sa boja aj deti, čo ešte nechodia do školy.
Už desať rokov sa môžu rodičia žiakov na Lichardovej ul. v Žiline rozhodnúť, či chcú, aby učitelia ich deti hodnotili slovne alebo klasifikovali známkou. Slovne hodnotení žiaci sami sledujú svoje čiastkové úspechy, nesústreďujú sa na porovnávanie s inými žiakmi. Učitelia využívajú pozitívnu motiváciu so širokou zásobou povzbudení a pochvál. Žiaci môžu pracovať individuálnym tempom, výkony každého žiaka sa porovnávajú len s ním samým. Pri tomto spôsobe učenia sa prezentujú predovšetkým tvorivé postupy pri získavaní vedomostí. Deti, ktoré nie sú odmalička frustrované zlou známkou, častejšie zažívajú úspech, pracujú pokojnejšie, sú sebavedomejšie a nebojácnejšie. Sebareflexiou sa učia poznávať svoju cenu. Úroveň ich vedomostí, podľa doterajších skúseností, je porovnateľná až lepšia s úrovňou žiakov klasifikovaných. Deti dostávajú šancu zažiť úspech vo vlastnom napredovaní.
Slovné hodnotenie, okrem iného, učí učiteľov a rodičov milovať deti za to, čo vedia a o čo sa usilujú. Dospelí by si mali pamätať, že pochvala a úspech sú hybné sily, ktoré by sa mali čo najviac využívať, aby deti nevyrastali plné nenávisti a zlosti.
Slovné hodnotenie má v škole už desaťročnú tradíciu. Spojenie „červené more“ sa vo všeobecnosti spája s predstavou o množstve chýb v písomnom prejave. Červené more v hodnotiacich záznamoch učiteľov, ktorí hodnotia slovom, je poctou pre žiaka. Poukazuje na jeho vynikajúce vyučovacie výsledky. Cieľom učiteľov nie je „nachytať“ žiaka nepripraveného, ale dať mu priestor na doučenie. Vďaku si samozrejme zaslúžia aj rodičia, ktorí pochopili a podporujú snahu učiteľov, veď všetci majú jeden spoločný cieľ - spokojné a vzdelané deti.


Naše úspechy


Okresné kolo vo vybíjanej - dievčatá 5.
a 6. ročník - 2. miesto.
Futbalový turnaj chlapcov 4. ročníka -
3. miesto.
Atletické preteky olympijských nádejí – 1. - 4. ročník - družstvo - 2. miesto, chlapci - 1. miesto.
Turnaj žiakov 4. a 5. ročníka vo futbale – družstvo školy B - 1. miesto, družstvo školy A - 2. miesto.
Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo - Barbora Kosecová (4. roč.) – 1. miesto próza, Andrej Žiačik (4.) - 2. mies-
to poézia, Zuzana Škulcová (7.) - 1. miesto próza, Miroslava Miklošová (6.) – 2. miesto poézia. Krajské kolo - Barbora Kosecová - 1. miesto.
Rozprávkové vretienko – okresné kolo - Ema Milová (4.) - 1. miesto. Krajské kolo - Ema Milová - 3. miesto.
Šaliansky Maťko - okresné kolo - Rebeka Hodálová (2. kat.) - 1. miesto, Ema Milová (2.) -2. miesto, Victoria Ďuranová (3.) - 1. miesto, Miroslava Miklošová (3.) -
3. miesto. Krajské kolo - Rebeka Hodálová (2.) - 1. miesto, Victoria Ďuranová (3.) - 1. miesto. Celoslovenské kolo - Victoria Ďuranová - 3. miesto.
Matematická olympiáda - okresné kolo - Adriana Panáková (7.) – 2. miesto, Andrej Sýkora (7.) – 3. miesto, Zuzana Gáborová (7.) – 5. miesto, Simona Plesselová (9.) – 11. miesto. Pytagoriáda - okresné kolo - Stanislav Murín (5.) - 9. miesto, Martin Ciesar (4.) - 11. miesto, Adriana Šimalčíková (3.) - 3. miesto, Benjamín Seidl (3.) - 4. miesto.
Geografická olympiáda - okresné kolo – Martin Haver (6.) - 7. miesto, Andrej Sýkora (7.) - 10. miesto.
Poznaj a chráň - okresné kolo - Lucia Gašiaková (7.) - 14. miesto.
Chemická olympiáda - okresné kolo - Daniel Hudzík (9.) – 10. miesto.
Fyzikálna olympiáda - okresné kolo - Daniel Hudzík – 9. miesto.
FYZ IQ - umiestnenie v kraji - Jakub Brezovský, Jakub Štefanatný – 14. – 16. miesto.
Hliadky mladých zdravotníkov - regionálne kolo –
3. miesto – Andrej Sýkora, Mária Póčiková, Jana Plešková, Adriana Šichtová, Maroš Kyšeľa.
Výtvarné súťaže - Drogy - toto je moja odpoveď - Zuzana Koptáková (1. A) - 1. miesto.
Vesmír očami detí - Tamara Trojáková (1. A) - postup do celoslovenského kola.


ŠKOLA VO FAKTOCH
Pedagogická koncepcia školy - Škola pre život – je orientovaná na rozvoj žiaka, pričom preferuje také hodnoty, akými sú sloboda a zodpovednosť, spolupráca, dôvera, osobný a osobnostný rast, uznanie individuálnych rozdielov, hodnotenie seba samého, podporujúce učenie, rozvoj poznávacích funkcií, integrácia, rozvoj nonkognitívnych funkcií, chyba nie je vina.
Výchovno-vzdelávací program:
•svojím zameraním kopíruje pedagogickú koncepciu, dáva priestor všetkým deťom na kvalitné vzdelanie, zmysluplné vyplnenie voľného času,
•rozvoj talentu, odbornú pedagogickú špeciálnopedagogickú pomoc,
•od 3. ročníka vyučovanie cudzieho jazyka s možnosťou posunutia tejto hranice do 1. ročníka – výber z jazykov – anglický, nemecký, francúzsky,
•od 5. ročníka rozšírené vyučovanie cudzích jazykov, technickej výchovy so zameraním na informatiku,
•uplatňovanie metódy slovného hodnotenia na 1. stupni ZŠ dôsledne vo všetkých vyučovacích predmetoch,
•bodové hodnotenie matematiky na 2. stupni,
•špeciálna trieda 3. a 4. ročníka pre deti s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia ),
•možnosti pre získanie počítačovej gramotnosti v dvoch odborných učebniach,
•rozsiahla ponuka záujmovej činnosti v popoludňajších hodinách
v 30 krúžkoch,
•činnosť školského klubu v 7 oddeleniach so zameraním na zmysluplné vyplnenie času mimo vyučovania,
•mliečny program,
•aktívne a úspešné zapájanie sa do množstva rôznych súťaží.


Deti 1. aj 2. stupňa môžu užitočne vypĺňať svoj voľný čas aj v ŠKD. Tu pre ne vychovávateľky v siedmich oddeleniach pripravujú bohatý a zmysluplný program, ktorého cieľom je deti zabaviť, poučiť, ponúknuť im oddych a relaxáciu. Okrem tradičných činností, akými sú aktivity spojené s prípravou na vyučovanie, aktívny odpočinok či rozvíjanie zručností detí, majú všetci malí členovia ŠKD možnosť prezentovať sa v mnohých netradičných podujatiach. A že ich je naozaj neúrekom, posúďte sami:
imatrikulácia - vítanie prvákov do cechu školského klubu,
spolupráca s environmentálnym centrom – recyklácia papiera (výroba predmetov z recyklovaného papiera a papierovej hmoty),
vianočné aranžovanie adventných vencov a rôznych vianočných ozdôb,
fašiangová zábava spojená s tancom a hodnotnými tombolovými cenami,
maľovanie kraslíc batikovou a voskovou technikou,
pravidelná spolupráca s Krajskou knižnicou v Žiline,
dielňa tvorivosti z prírodného materiálu,
výstava ovocia a zeleniny spojená s ochutnávkou rôznych druhov šalátov,
pravidelné hodiny pečenia a varenia,
športové, čitateľské, výtvarné, spevácke súťaže,
letný tábor,
príprava kultúrnych programov.
V jednej z tretích tried na ZŠ na Lichardovej ulici sa učí len 6 žiakov. Piati chlapci a jedno dievča. „Je to špeciálna trieda pre deti s poruchami učenia. Jej najväčšou výhodou je, že sa môžem deťom venovať individuálne. Dvakrát týždenne sa venujeme nácvikom komunikačných schopností a zmyslovej výchove,“ povedala nám triedna učiteľka Hana Loudová. Táto trieda funguje od začiatku tohto školského roka a je prvá v Žiline. Najčastejšie poruchy sú dyslexia a dysgrafia a pokiaľ sa nezačne s ich odstraňovaním skoro, môžu sa pridať aj poruchy správania. „Deti v triede sú veľmi šikovné, všetky majú normálne IQ, takže to nie je žiadna osobitná trieda. V 5. ročníku sa opäť zaradia do normálnych tried,“ vysvetľuje Hana Loudová. Pri práci s deťmi používa špeciálne cvičenia a hry, ktoré sa robia individuálne i skupinovo. Spolupracuje aj s Pedagogicko-psychologickou poradňou, s psychologičkou Vierou Berhanovou a špeciálnou pedagogičkou Monikou Pinzíkovou. „Nie je to najľahšia práca, ani výsledky sa nedostavia okamžite, ale určite stojí za všetku námahu,“ je presvedčená Hana Loudová.


O nás za nás
Každý rodič chce pre svoje dieťa len to najlepšie. Preto nenechajte na náhodu ani výber základnej školy. Zistite, čo vám a deťom ponúka. Pred štyrmi rokmi sme sa rozhodovali, na ktorú školu pôjde naša dcéra. Keď sme sa dopočuli o ZŠ na Lichardovej ulici, kde sú deti od 1. po 4. triedu hodnotené slovne, bolo rozhodnuté. Vtedy sme netušili, ako dobre sme spravili. Naša dcéra je veľmi spokojná. Jej nadšenie chodiť do školy a učiť sa by určite tešilo každého rodiča. K tomuto nadšeniu prispieva neobyčajne láskavým, ľudským a zároveň profesionálnym prístupom jej triedna učiteľka. Tatiana Dolinská, ktorá je príkladom skvelého učiteľa. Jej slovné hodnotenie je odrazom ozajstného učebného výsledku každého žiaka. Za to všetko sa musím poďakovať vedeniu školy, ktoré túto metódu využíva. Ďakujem učiteľom a vychovávateľom, ktorí pracujú na tejto škole.
Vďačný rodič H.Bedriová
Základná škola Lichardova, predtým Hliny VIII. Pri tomto názve sa pred mojimi očami vytvorí obraz môjho detstva. To, čo človek prežíva v školských laviciach, sa odzrkadľuje na jeho celej ďalšej životnej púti a zanechá v ňom hlbokú stopu. Ja mám to šťastie,že som sa mohol po rokoch do školy vrátiť v roli rodiča. Bránou tejto školy prešla celá naša rodina – môj brat, sestra a ich deti a dnes aj moje. Preto je náš vzťah k tejto škole viac ako len puto žiaka a neskôr rodiča. Aj keď dnes už nežijem priamo v Žiline, moje deti chodia do tejto školy stále, pretože má moju plnú dôveru a neprekáža ani niekoľkokilometrové dochádzanie. Škola ako taká sa plaví desaťročiami vždy s výbornými učiteľmi a vzdelávacími výsledkami. O tom svedčia aj jej úspešní absolventi a pevne verím, že táto školská loď sa bude bezproblémovo plaviť a každý rok zanechá v prístave pred strednou školou šikovné a pripravené deti. Prajem škole, aby bola plná detského smiechu a spokojných pedagógov v jej krásnom poslaní, veď dáva základ života pre mnoho detí. A to je naša budúcnosť.Roman Weck
Základnú školu na Lichardovej ul. som pred pár rokmi ukončila aj ja a nemôžem zabudnúť na skvelú prípravu, ktorú som využívala i na strednej škole. Teraz niektorým, už bývalým, učiteľom vďačím za trpezlivosť a vedomosti, ktorými ma pripravili do života. Táto škola bola a aj teraz naďalej patrí k najlepším základným školám v Žiline. Preto som sa rozhodla zapísať svojho syna práve sem. Vtedajších vynikajúcich učiteľov nahradili ďalší výborní pedagógovia. Vďaka novým metódam práce a množstvu mimoškolských aktivít deti nadobúdajú kvalitné vedomosti, nepociťujú obrovský tlak zo známok a vedia aj účinne relaxovať, čo ako rodič oceňujem.Janka Fejfárová
Žiačkou ZŠ na Lichardovej ulici som od 7. ročníka, a keďže je to moja druhá škola, môžem porovnávať. S učiteľmi v tunajšej škole som spokojná. Vyžadujú síce viac, ale myslím si, že to nie je na škodu. Pri nástupe do tejto školy ma prekvapilo množstvo aktivít a súťaží, do ktorých sa žiaci tejto školy zapájajú. Tu sa človek jednoducho nenudí.
Ivana Chudadová, žiačka 8. roč.Najčítanejšie na My Žilina

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch
 2. Nie je to prvýkrát, čo sa Vám bolesť chrbta vrátila?
 3. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie
 4. Očarujúce Cinque Terre a jeho päť svetov
 5. Ľudia v núdzi potrebujú pomoc, nakúpte potraviny aj pre nich
 6. K online predplatnému získate 30€ na nákup v sieti Intersport
 7. ŠFRB:Výstavbu a kúpu nájomných bytov podporujeme reálnymi krokmi
 8. Pracoviská zmenila pandémia. Búšiť do klávesnice môžete aj doma
 9. Bratislavu bude sprevádzať luxus
 10. Pandémia upozornila na automatizáciu. Nahradí ľudí technika?
 1. Stropný zdvihák zlepší život všetkým imobilným ľuďom
 2. Nie je to prvýkrát, čo sa Vám bolesť chrbta vrátila?
 3. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 4. Wüstenrot rástol v predaji životného i neživotného poistenia
 5. Prvé bezbariérové fitko vo Zvolene otvára ZŤP cestu k športu
 6. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie
 7. Očarujúce Cinque Terre a jeho päť svetov
 8. S deťmi za zdravím do Vysokých Tatier
 9. Schodolez pre imobilných - Viete ako sa testuje?
 10. Šetrenie energie v domácnosti: Diaľkové meranie pomáha sporiť
 1. Stravovacie zlozvyky Slovákov. Odborníci radia čomu sa vyvarovať 12 805
 2. Pracoviská zmenila pandémia. Búšiť do klávesnice môžete aj doma 9 475
 3. V centre Bratislavy je na predaj 5-izbový apartmán. Takto vyzerá 5 994
 4. Bratovražedná vojna navždy zmenila Ameriku 5 377
 5. Očarujúce Cinque Terre a jeho päť svetov 5 140
 6. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch 4 209
 7. Bratislavu bude sprevádzať luxus 3 832
 8. Mäspoma a Kellys Bicycles či Bivio a Minifarma 3 709
 9. Chceš sa podieľať na tvorbe novín? Pridaj sa k nám 3 103
 10. Aký polystyrén je najlepší na zatepľovanie? Sivý robí divy 3 059

Blogy SME

 1. Jozef Drahovský: Vyhadzovanie smeroviek do priekopy
 2. Štefan Vidlár: Nebojte sa, dobre bude!
 3. Štefan Vidlár: "Chudobný" zbohatlík
 4. Anton Sládek: Dunaj XII. Pohľady z hradného vrchu.
 5. Anton Kovalčík: Ako sa (ne)bojuje za sociálnu spravodlivosť.
 6. Eva Gallova: Nevšimli sme si, že bol Deň starých rodičov
 7. Irena Šimuneková: Sedliská - Podčičava
 8. Eduard Gemza: Človek je bytosť bio-psycho-sociálna a aj tvor spoločenský
 1. Roland Vizner: Aký bude Váš dôchodok. Jednoduchý a vcelku presný návod ako ho vypočítať za 3 minúty. 17 505
 2. Tereza Krajčová: Anglický denník: 15. Ak vás anglické zdravotníctvo nezabije, tak aspoň prizabije 8 712
 3. Martin Kugla: Zachráňme Petržalku! 6 944
 4. Pavel Dvořák: Toto sú nepokojné časy 6 158
 5. Karol Labaš: S čím sa Richard Raši verejne nechváli 5 683
 6. Peter Chudý: Norbert Bödör je bezúhonný človek alebo čo mi povedal o svojom príbuznom Tibor Gašpar. 4 000
 7. Peter Chudý: Pribudnú ďalšie „biele kone“ v policajnej uniforme, prečo vyšetrovateľka Santusová neabsolvovala detektor lži, aké sú dôvody jej konca na inšpekcii? 3 714
 8. Stanislav Martinčko: Ide 17.10. Smer-SD do Rimavskej Soboty ďakovať sebe sám za dobre odvedenú robotu ?? 3 319
 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 2. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 3. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 4. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 5. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 6. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 7. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 8. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Snímky vznikli 12. októbra.


18 h

Vzhľadom na vyťaženosť obchádzkových trás môže na linke MHD vzniknúť meškanie.


TASR 22 h

Túto tému sme v našom podcaste podrobne rozobrali s odborníkom z Intersportu, Petrom Káczorom.


15. okt
Gólová radosť Martina Hřebíčka (vpravo).

Vo vyrovnanej tabuľke patrí Žiline tretie miesto.


14. okt

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Nemocnica začala očkovať medzi prvými.


MOJ a 1 ďalší 14. okt

V okresoch Trnava, Hlohovec a Piešťany zaevidovali až 80 percentný nárast počtu prípadov.


15. okt

Viacerí obyvatelia sú ohľadom opravy mosta už skeptickí.


15. okt

Náhoda zariadila, že práve v čase výročia našli diela umelca, ktoré boli roky nepoznané.


14. okt

Blogy SME

 1. Jozef Drahovský: Vyhadzovanie smeroviek do priekopy
 2. Štefan Vidlár: Nebojte sa, dobre bude!
 3. Štefan Vidlár: "Chudobný" zbohatlík
 4. Anton Sládek: Dunaj XII. Pohľady z hradného vrchu.
 5. Anton Kovalčík: Ako sa (ne)bojuje za sociálnu spravodlivosť.
 6. Eva Gallova: Nevšimli sme si, že bol Deň starých rodičov
 7. Irena Šimuneková: Sedliská - Podčičava
 8. Eduard Gemza: Človek je bytosť bio-psycho-sociálna a aj tvor spoločenský
 1. Roland Vizner: Aký bude Váš dôchodok. Jednoduchý a vcelku presný návod ako ho vypočítať za 3 minúty. 17 505
 2. Tereza Krajčová: Anglický denník: 15. Ak vás anglické zdravotníctvo nezabije, tak aspoň prizabije 8 712
 3. Martin Kugla: Zachráňme Petržalku! 6 944
 4. Pavel Dvořák: Toto sú nepokojné časy 6 158
 5. Karol Labaš: S čím sa Richard Raši verejne nechváli 5 683
 6. Peter Chudý: Norbert Bödör je bezúhonný človek alebo čo mi povedal o svojom príbuznom Tibor Gašpar. 4 000
 7. Peter Chudý: Pribudnú ďalšie „biele kone“ v policajnej uniforme, prečo vyšetrovateľka Santusová neabsolvovala detektor lži, aké sú dôvody jej konca na inšpekcii? 3 714
 8. Stanislav Martinčko: Ide 17.10. Smer-SD do Rimavskej Soboty ďakovať sebe sám za dobre odvedenú robotu ?? 3 319
 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 2. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 3. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 4. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 5. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 6. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 7. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 8. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu