Utorok, 3. august, 2021 | Meniny má JergušKrížovkyKrížovky

Dnes na návšteve v ZŠ na Limbovej ulici v Žiline

Moderná škola nového typu. Také je krédo pedagógov i žiakov Základnej školy na Limbovej ulici na žilinskom sídlisku Solinky. Od 1. septembra 1992 prešli jej bránou tisícky detí. Dnes sa tu vzdeláva 676 žiakov nielen zo sídliska, ale aj zo širokého okolia.

Venuje sa im 40 pedagogických pracovníkov, štyri vychovávateľky, päť trénerov športových tried, školská psychologička a výchovná poradkyňa. A riaditeľ školy Štefan Švec.Sme školou tretieho tisícročia
Aké krédo vyznávate vy?
Škola nie je len výchovno-vzdelávacia inštitúcia, budova. Sú to jej učitelia, žiaci, rodičia, spoločné podujatia, tradície a mnohé ľudské osudy, ktoré tvoria jej históriu. Sem privedú rodičia svoje dieťa a veria, že učiteľ ho povedie po ceste poznania. Spoločne sa tešíme z každého úspechu našich žiakov. Poslanie učiteľa sa napĺňa až vtedy, keď sa z malého prváčika stane dospelý človek, ktorý našiel uplatnenie v živote. Úspechy dosiahnuté našimi žiakmi nás tešia a zaväzujú. Svedčia o zodpovednosti, odbornosti a kvalite práce pedagogického zboru a o láske k svojmu povolaniu.
Čím je vaša škola zvláštna?
Možno tým, že sem chodí veľa detí zo širokého okolia. Znie to neuveriteľne, ale máme tu žiakov zo 41 obcí a miest z okresov Čadca, Kysucké Nové Mesto, Bytča a Žiliny. Sú to hlavne športovci. Naše futbalové a basketbalové triedy patria k najlepším na Slovensku. Sú držiteľmi titulov majstrov Slovenska a vyhrali veľké množstvo medzinárodných turnajov. Trénujú ich skúsení tréneri a v škole majú vytvorené veľmi dobré podmienky na svoju činnosť.
Tomu musí určite zodpovedať aj vybavenie školy.
Máme 29 klasických tried, štyri počítačové učebne, počítač je aj v herni školského klubu detí. Pre športovcov, ale aj ostatné deti máme dve telocvične, posilňovňu a rozsiahly školský areál s vybudovaným asfaltovým ihriskom. Na vyučovanie ďalších predmetov využívame aj cvičný byt s kuchynkou, učebňu laboratórnych prác a jazykové učebne. Nechýba ani zubná ambulancia a školská jedáleň.


Ako sa deti učia vysokej politike


V politickej praxi parlament znamená zhromaždenie poslancov. V školskom prostredí je to demokratické a humánne usporiadanie školy, ktoré umožňuje žiakom podieľať sa na rozhodovaní, riadení a ovplyvňovaní zásadných otázok, ktoré sa týkajú aktivít a života detí v škole. Pri ZŠ na Limbovej ul. pracuje Žiacky parlament už sedmy rok. Jeho predsedníčkou je Janka Kundríková.
Aký je význam Žiackeho parlamentu?
Svojou činnosťou je zameraný na organizáciu a podporu záujmov žiakov našej školy v sociálnej, kultúrnej a vzdelávacej oblasti.
Skús predstaviť jeho ciele.
V prvom rade chráni a obhajuje záujmy a práva žiakov školy. Ale prispieva aj k všeobecnému vzdelávaniu. Snažíme sa spolupracovať aj so žiackymi parlamentmi z iných miest. Nedávno sme sa napríklad stretli s našimi rovesníkmi z Liptovského Mikuláša, bolo to veľmi pozitívne pre obe strany. Zaoberáme sa aj využívaním voľného času detí, zapájame ich napríklad do programov drogovej prevencie. Príkladom môže byť výtvarná súťaž s protidrogovou tematikou, spojená s výstavou prác. Organizujeme aj kultúrno-spoločenské akcie pre žiakov.
Počuli sme aj o vašich úspešných projektoch.
Boli to dva humanitné projekty. Jeden sa volal Pomoc ľuďom postihnutým záplavami a potom projekt Pomoc chorým deťom a svojej škole. Zaktivizovali sme všetkých v našom najbližšom okolí a bolo veľa takých, ktorí sa zapojili a pomohli. V prvom projekte sme urobili niekoľko menších akcií (burza, pečenie perníkov, diskotéka, zbierka), na ktorých sme vyzbierali 10-tisíc korún. Tie naši žiaci spolu s vedením školy zaniesli do Ľubietovej, kde ich odovzdali ako symbolický dar desiatim rodinám. Podobné akcie sme organizovali aj v rámci druhého projektu a podarilo sa nám získať až 16-tisíc korún. Časť peňazí sme venovali Detskému krízovému centru Náruč v Žiline, potom sme kúpili jednu pomôcku do multimediálnej učebne a ostatok bude na odmeny pre najúspešnejších v novom projekte.
A ten je aký?
Má environmentálny charakter. Veľmi sa nás dotkla katastrofa, ktorá postihla Tatry. Predsavzali sme si, že aj my zachránime niekoľko stromov. Robíme separovaný zber a budeme ešte viac zbierať starý papier. Na záchranu jedného stromu sme si stanovili 125kg papiera. Projekt ukončíme v júni.


Brána jazykov otvorená dokorán
Cudzie jazyky sú v dnešnom svete nevyhnutnosťou. ZŠ na Limbovej ul. je jednou z mála škôl, ktorá má vynikajúce materiálne i technické podmienky na vyučovanie cudzích jazykov. Pedagógovia tu používajú najmodernejšie metódy, formy i učebné pomôcky. Učenie je zaujímavé a mnohí žiaci dosahujú vynikajúce výsledky. Jedným z nich je aj ôsmak Patrik Hronský, najúspešnejší riešiteľ olympiády v anglickom jazyku.
Koľko rokov sa venuješ štúdiu anglického jazyka?
Šesť rokov.
Prečo práve angličtina?
Ako dieťa som sledoval televízne programy, kreslené príbehy práve v angličtine. Vtedy sa mi ten jazyk veľmi zapáčil. Odvtedy sa mu aktívne venujem a som rád, že naša škola mi umožňuje rozvíjať vedomosti v tomto predmete.
Je tvoja škola vo vyučovaní jazykov niečím výnimočná?
Iste, je to hneď niekoľko pozitívnych vecí. Máme štyri učebne vybavené počítačmi, ktoré dosť zmenili vyučovanie vo všetkých predmetoch. Pracujeme s internetom, korešpondujeme s anglicky hovoriacimi deťmi, zoznamujeme sa s kultúrou iných národov. Naši učitelia používajú najmodernejšie učebnice a učebné pomôcky, do ktorých škola každý rok investuje veľa peňazí. Chodíme na poznávacie zájazdy do zahraničia. Svoje vedomosti si overujeme aj v školských a mimoškolských súťažiach. Naši žiaci sa každoročne zúčastňujú aj celoslovenskej súťaže Project Competion, kde minulý rok získala v kategórii mladších žiakov prvé miesto piatačka Katka Lichá.
A aké úspechy si dosiahol ty?
V školskom roku 2003/04 som získal 2. miesto na celoslovenskej olympiáde v anglickom jazyku. V rovnakej súťaži som v tomto školskom roku získal 4. miesto. Nevýhodou bolo, že som tento rok súťažil v jednej kategórii s deviatakmi, ktorí mali trochu viac skúseností ako ja.
Prečo sme tu radi
Škola sa mi páči, lebo je veľká a pekná. Trieda sa mi páči, lebo je nás veľa a mám veľa kamarátov. Bol som tretí na okresnom kole matematickej pytagoriády, prvý na školskom kole matematickej olympiády, druhý na školskom kole Hviezdoslavovho Kubína a zúčastnil som sa na speváckej súťaži Slávik. Do tejto školy chodím rád, lebo sa chcem niečo naučiť. Máme tu technický krúžok, na ktorom väčšinou chodíme na počítače, kde sa učíme ovládať počítač. Naša škola je basketbalová, a preto hráme basketbal. Cez vyučovanie chodíme do počítačovej triedy a na počítačoch rátame matematiku alebo kreslíme. Chodíme na matematický krúžok. Na konci roka chodíme na školský výlet, kde s nami ide rodina.Adam Jakub, IV. B


VÍZIA ŠKOLY:
Vyprofilovať absolventa, ktorý sa úspešne uplatní nielen vo vybratej strednej škole, ale neskôr aj v reálnom živote.


ČO PONÚKAME
•od prvého ročníka vyučovanie anglického jazyka a informatickej výchovy v rámci vyučovania,
•od piateho ročníka rozšírené vyučovanie technickej výchovy so zameraním na prácu s počítačmi,
•od piateho ročníka športovú prípravu so zameraním na futbal,
•jazykové triedy s vyučovaním anglického a nemeckého jazyka,
•projekty: Otvorená škola, IT Academy, Zdravá škola, Infovek, RoboLab, Správaj sa normálne, Žiacky parlament, HUmanita, Bodové hodnotenie matematiky, Informatizácia ZŠ, Škola bez alkoholu, cigariet a drog, Tvorivá informatika Baltík.
•ZŠ poskytuje v rámci IT Academy vzdelávanie pre pedagogických pracovníkov materských škôl a rodičov a organizuje aj kurzy základného obládania PC,
•nielen deti, ale aj dospelí môžu v škole navštevovať kurzy cudzieho jazyka v jazykovej škole Albion.
TRIEDY S ROZŠÍRENÝM VYUČOVANÍM
•triedy s rozšíreným vyučovaním jazykov,
•triedy s rozšíreným vyučovaním technickej výchovy a informatiky,
•športové triedy.
PROJEKTY
Humanita - najväčším kladom tohto projektu je, že deti, ktoré mali a majú problémy zvládnuť učivo zarovno s ostatnými žiakmi, dostali možnosť pracovať s počítačmi. Dokazujú sebe aj okoliu šikovnosť, čo nesmierne podporuje sebavedomie, ktoré je mnohokrát narušené pre časté neúspechy v škole.
Škola deťom - projektovým zámerom je podporiť vzdelávanie informatiky na škole. Hlavným cieľom je v rámci vyučovacej hodiny poskytnúť čo najväčšiemu počtu žiakov prístup k PC. Škola spolupracuje aj s Materskými školami na Limbovej, Gaštanovej a Bajzovej ul.
MIMOŠKOLSKÁ ČINNOSŤ
•žiaci prvého i druhého stupňa majú možnosť pracovať v 46 krúžkoch, ktoré podchytávajú mladé talenty rôznych vekových kategórií a zameraní,
•mimoškolské útvary sú zamerané na matematiku, informatiku, jazyky, výtvarné umenie, prírodu, turistiku, šport a tanec,
•týmito aktivitami predchádza školu potulovaniu detí bez dozoru po sídlisku, fajčeniu a ostatným negatívnym vplyvom na mladých ľudí.


Pre budúcich piatakov
•V ZŠ na Limbovej ulici otvoria v budúcom školskom roku už po štvrtýkrát triedu s rozšíreným vyučovaním technickej výchovy so zameraním na prácu s počítačom. Žiaci budú získavať poznatky a zručnosti v štyroch PC učebniach vybavených kvalitnou technikou s pripojením na internet. Technicky nadané deti sa môžu rozvíjať okrem iného v projektoch LEGO DACTA-ROBOLAB, BALTIK, so základmi programovania a tvorenia webových stránok. V triede sa bude vyučovať anglický jazyk. Rodičia terajších štvrtákov si môžu vyzdvihnúť prihlášky u tajomníčky školy. Uzávierka prijímania prihlášok je 15. mája.
•V spolupráci s MŠK Žilina otvoria v septembri v ZŠ na Limbovej ul. v 5. ročníku aj futbalovú triedu. Všetci pohybovo vyspelí chlapci, terajší štvrtáci, ktorí sa chcú zdokonaľovať vo futbale, môžu sa prihlásiť na riaditeľstve školy.


V septembri už budú prváci
•Matej ŠINDEL
Môj syn si školu vybral sám. Veľmi sa mu páči počítačový krúžok, na ktorý chodí zo škôlky do školy. Myslím, že je to výborný nápad, ako škôlkárom nenásilne predstaviť atmosféru v škole. Prváci potom idú do známeho prostredia a nemajú strach na začiatku školského roka.
•Adam DOBŠOVIČ
Rozhodnutie o zaradení do ZŠ Limbová, Žilina sa odvíjalo predovšetkým z osobných skúseností a osobného poznania prostredia školy a jej vedenia. Významný faktorom pri rozhodovaní bola tiež štruktúra vyučovacieho procesu - informatika, cudzie jazyky, šport.


Prečo sme tu radi
Akonáhle sa moja mama dozvedela o počítačovej triede, ani chvíľu neváhala, aby ma prihlásila. Určite tušila, že kúsok mojej budúcnosti bude závisieť od počítača. Spočiatku sa mi jej nápad nepáčil, ale keď som nad tým viac pouvažovala, zapáčilo sa mi to. V kútiku duše dúfala, že sa mi práca s počítačom bude páčiť. Dúfala správne. Keď sa dostanem k počítaču, som vo svojej koži. V novej škole som sa naučila veľa nových vecí, o ktorých sa mi ani nesnívalo. Spoznala som veľa zaujímavých ľudí a našla som si nových kamarátov. Aj s novými učiteľmi som spokojná (okrem angličtiny). Som rada, že som sa rozhodla ísť správnou cestou. Janka Melová, 7. C


Prečo sme tu radi
Škola sa mi páči, lebo je veľká, sú v nej dobrí učitelia, ktorí ma veľa naučili. Chodím do nej rád, lebo tu mám veľa kamarátov. Veľa som sa naučil a je zameraná na šport a počítače. Je to futbalová škola, ale je tu aj basketbalová trieda. Máme dve počítačové triedy, kde sú moderné počítače a jednu multimediálnu triedu, kde je premietačka a plátno. Máme veľkú a malú telocvičňu. Tá veľká je najkrajšia na Slovensku. Triednou tradíciou je chodiť na exkurzie, ktoré sú veľmi zaujímavé. Na konci roka chodíme do školy v prírode a na celodenný výlet niekam preč zo Žiliny s našou rodinou. Máme veľa krúžkov, napr. technický alebo matematický. Som veľmi rád, že som v súťaži Zachráňme naše stromy zatiaľ prispel na tri stromy. A preto sa mi páči naša škola.
Juraj Hallon, IV. B


Najčítanejšie na My Žilina

Inzercia - Tlačové správy

 1. Podnikáte? Otvorte si účet online a ušetrite
 2. Ako si zabezpečiť krytie liečby a karantény v zahraničí?
 3. Ak sa včas nespamätáme, vlaky z Číny získajú Maďari a Poliaci
 4. Na čo si dávať pri investovaní do kryptomien pozor
 5. Odomknite si SME.sk na viacerých zariadeniach
 6. Slovensko v tieni tureckého polmesiaca
 7. Dominika Kavaschová: Netušila som, že mám v sebe toľko nehy
 8. Ako sa dostať z Bratislavy do Nitry, Bystrice, Popradu a Prešova
 9. Motorkárska výstroj v lete: ako jazdiť aj v horúčavách?
 10. Dovolenka v Turecku: Skvelé hotely na leto 2021
 1. Dekarbonizácia má byť súčasťou moderných dodávateľských vzťahov
 2. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 3. Ako zvýšiť produktivitu vašej prevádzky?
 4. Ak sa včas nespamätáme, vlaky z Číny získajú Maďari a Poliaci
 5. Na čo si dávať pri investovaní do kryptomien pozor
 6. Podnikáte? Otvorte si účet online a ušetrite
 7. Odomknite si SME.sk na viacerých zariadeniach
 8. Slovensko v tieni tureckého polmesiaca
 9. Môže pivo spojiť Prešov s Veľkým Šarišom?
 10. Vodného slalomára privítal doma aj jeho hlavný partner BILLA
 1. Dovolenka v Turecku: Skvelé hotely na leto 2021 5 462
 2. Osviežujúci skúter legendárnej talianskej značky 4 941
 3. Ako nájsť dobrý jogurt? Ak neobsahuje toto, ani ho nekupujte 3 958
 4. Jeden deň na Bratislavu nestačí 3 887
 5. Ako sa dostať z Bratislavy do Nitry, Bystrice, Popradu a Prešova 3 711
 6. Ako dlho skladovať kukuricu a hrach, aby ostali sladké? 3 615
 7. Dominika Kavaschová: Netušila som, že mám v sebe toľko nehy 3 264
 8. Túžite sa konečne zbaviť dioptrií, ale bráni vám v tom strach? 2 746
 9. Najzelenšie nákupné centrum na Slovensku otvorí druhú etapu 2 412
 10. Motorkárska výstroj v lete: ako jazdiť aj v horúčavách? 2 090
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Práce by mali byť ukončené do konca augusta.


5 h

Po daždi stúpla v nedeľu v Čičmanoch hladina vôd o jeden meter.


TASR 6 h
Relácia MY Športujeme denne prináša dynamický prehľad športových aktualít, exkluzívne rozhovory a aj rady a tipy nielen pre športovcov.

Dozviete sa aj to, aký úspech dosiahla v Turecku mladá triatlonistka, bývalý hádzanársky reprezentant prezradil viac o stave našej hádzanej a pozrieme sa aj na ďalšie zaujímavé novinky zo sveta športu


7 h

Počas workshopu preskúmali odborníci ďalšiu časť kostrového nálezu.


8 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Pozrite si kompletnú tabuľku.


21 h

Ľudia sa nestihli spamätať a prišla ďalšia povodeň.


2. aug

Voči povodniam a záplavám nemusia poistiť každého.


22 h

Dva zápasy, desať gólov - takou bilanciou šíri strach útočník Matej Franko.


2. aug

Už ste čítali?