Sobota, 31. október, 2020 | Meniny má AurelaKrížovkyKrížovky

Dnes na návšteve v CZŠ R. Zaymusa v Žiline

Škola na Ulici Ramualda Zaymusa patrí medzi najstaršie školy v meste. Vznikla v roku 1912, to znamená, že o dva roky bude oslavovať svoje 95. narodeniny. Za ten čas sa v jej laviciach vystriedali tisícky múdrych a šikovných detí, a tak škola nemá čas zost

arnúť. O jej súčasnosti sme sa rozprávali s riaditeľkou Lýdiou Lonckovou.Záujem je oveľa väčší ako priestory


Naša škola je už tradične zameraná na matematiku. Každý rok otvárame v piatom ročníku triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky, kde môžu talentované deti prejaviť svoje schopnosti. V tejto oblasti dosahujeme veľmi dobré výsledky, či už v súťažiach, v Monitore alebo pri prijímaní našich žiakov na stredné školy. O matematiku je veľký záujem a deti to baví. Rozšírili sme aj vyučovanie jazykov. Už tretí rok učíme angličtinu od prvého ročníka. Na budúci školský rok budú siedmaci, ktorí sú v tomto jazykovom variante, priberať ďalší cudzí jazyk, nemčinu. Druhý rok máme aj triedu s rozšíreným vyučovaním hokejbalu, pre chlapcov i pre dievčatá. Tento rok však takúto triedu otvárať nebudeme, pretože nemáme ďalšie priestory.


A čo vaše ďalšie výchovno - vzdelávacie programy?
Veľmi dobre skúsenosti máme s projektovým vyučovaním. Žiaci spolu s učiteľmi si na každej hodine robia malé projekty, vždy z nejakého tematického celku v jednotlivých predmetoch. Vedomosti, ktoré získajú, teda využívajú aj prakticky. Z matematiky napríklad robili projekt o šetrení energiami. Spočítali, koľko elektriny alebo vody sa minie v škole. Spočítali to a vyhodnotili. Zaujímavý bol napríklad projekt rekonštrukcie školského ihriska, ktorý deti nakoniec aj zrealizovali. Keď sme na inom mieste hovorili o počítačovej gramotnosti našich žiakov, musím povedať, že aj mnohé z projektov vznikali v počítačovej forme. Minulý rok sa naši žiaci prezentovali s projektom z matematiky na Pedagogickom fóre v Bratislave a mali veľký úspech. Robíme aj medzinárodné projekty. Už tri roky máme družbu s jednou ostravskou školou. Robíme spoločné podujatia. Vlani to bola napríklad súťaž o histórii Žiliny na hrade Strečno.


Pred troma rokmi sa vaša škola stala cirkevnou. Čo to pre vás znamenalo?
Sme stále školou, ktorej prvoradým cieľom je vychovávať a vzdelávať deti na vysokej odbornej úrovni. K vyučovacím predmetom pribudlo viac hodín náboženskej výchovy, na ktorých si môžu žiaci rozvíjať vedomosti a nachádzať odpovede v oblasti života a viery.


Spomínali ste aj celkovú rekonštrukciu školy?
Čakáme na vyjadrenie ministerstva výstavby. Projekt rekonštrukcie školy nás stál veľa času, námahy i financií, ale veríme, že uspeje. Deti by chceli posilňovňu, v priestoroch starej kotolne by mal byť malý bazén. Už teraz sa pripravujeme na rekonštrukciu parčíka pri hlavnom vchode s fontánou. Chceme, aby deti vychovávalo aj prostredie, v ktorom trávia svoj čas, aby bolo bezpečné a zdravé. Prerábali sme šatne a celý suterén, vymenili sme kúrenie, vznikli nejaké nové učebne, vybudovali sme hokejbalový areál. Ako soľ potrebujeme nové učebne, aby sme mohli prijať ďalších žiakov, pretože záujem o zaškolenie detí v našej škole stále narastá.


Ako a prečo sa to celé začalo
Žirafa, to nie je len pôvabné dlhokrké a dlhonohé zviera afrických saván, je to aj ŽIlinská RAdostná FAmília, skrátka Centrum voľného času (CVČ) pre deti a mladých ľudí, ktoré už druhý rok pôsobí pri CZŠ na Zaymusovej ul. v Žiline. „Kým na začiatku nášho fungovania sa do našich krúžkov prihlásilo asi 850 detí, teraz už máme v evidencii až 1 300 detí, nielen zo školy, ale aj z mesta,“ prezradil nám administrátor a koordinátor CVČ Žirafa Martin Furman.
Žirafa má šesť oddelení (jazykové, tanečné, kultúrno-spoločenské, športové, technické a prírodovedné), dovedna pri nich pracuje 36 záujmových krúžkov. Okrem toho tu každé popoludnie organizujú činnosti so špeciálnym zameraním pre deti od 1. po 4. triedu a otvorená je aj herňa.


Čo hovorí ŽIRAFA BETKA
Oveľa krajšie vníma svoj život ten človek, ktorý objavil krásne talenty a nadanie, ktoré má.
Oveľa spokojnejšie pracujú rodičia ak vedia, že ich dieťa je v dobrých rukách a nemusia sa báť zlých vplyvov.
Oveľa radostnejšie sa deti a mladí cítia medzi kamarátmi v herni, v krúžkoch, na výletoch, v Žirafe, ako osamote pred televízorom alebo „neživým“ počítačom.
Oveľa zdravšie žije ten, kto má životný elán a vieru v dobro a vidí v každom človeku brata.


Zmeny očami žiakov
So zmenou školy na cirkevnú, prišli aj zmeny. Ako ich vidia žiaci, sme sa spýtali úspešných reprezentantov školy v rôznych odboroch.
Michal PAŇÁK 6. C
Michal je kapitánom hokejbalistov. Rád spomína na všetky stretnutia. Vlani si hokejbal zahrali aj so svojimi rovesníkmi z Talianska a Kanady.
Na našej škole sa zmenilo dosť vecí k dobrému, postavili nám aj hokejbalové ihrisko. A to je asi všetko.
Andrej PEKÁRIK 9. A
Zanietený futbalista, tiež úspešný reprezentant školy.
Zdá sa mi, že so zmenou prišiel aj profesionálnejší prístup učiteľov. Vo výberových triedach sú prísnejšie kritériá, vyučujúci sú na dobrej úrovni.
Ľubomír ONDRÍŠEK 9. A
Ľuba chytili v škole počítače. Vlani vyhral celoslovenskú súťaž v programovaní, na medzinárodnej získal krásne, tretie miesto.
Máme novú počítačovú miestnosť, viac počítačov, viac krúžkov. Programovanie rozvíja fantáziu, logické myslenie. Preto som sa prihlásil aj do krúžku programovania.
Nadežda MÁHRIKOVÁ 9. A
Najviac zo všetkého ju zaujíma matematika. Chce pokračovať v štúdiu na gymnáziu, samozrejme s matematickým zameraním.
Myslím si, že hlavné zmeny sú v tých nižších ročníkoch, nás sa to moc netýka. Máme viac náboženstva, viac kultúrnych aktivít. A dosť sa zmenilo aj tým, že máme novú pani riaditeľku.
Michaela ĎURATNÁ 9. A
Deviatačka Michaela vyhrala okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína vo svojej kategórii.
Od kedy som na druhom stupni, je tu stále viac nových učiteľov. Každý z nich má iný prístup k učeniu. Na nás sú teraz všetci prísnejší, lebo máme pred primačkami. Radi sa zapájame do projektov, minulý rok sme urobili videokazetu o sochách v Žiline.
Dominik HARMAN 4. B
Rovnako úspešný vo svojej kategórii bol aj Dominik. Obaja budú teraz reprezentovať svoju školu aj v krajskom kole recitačnej súťaže.
Chodím sem od prvej triedy. Tento rok prišlo veľa nových učiteľov. Sprísnil sa aj školský poriadok. Musíme viac poslúchať. Najviac sa mi páči kvalitný zvonček.


Naša filozofia
„Vychovávať a vzdelávať žiakov zdravo sebavedomých, v duchu kresťanských zásad, schopných vyjadriť svoje názory a pocity, pripravených na argumentačnú komunikáciu s okolím,“ to je vízia pedagogického zboru na CZS R. Zaymusa v Žiline. Chcú, aby sa žiaci naučili tvorivo riešiť problémy, aby mali odvahu prezentovať svoje kvality, aby sa vedeli vcítiť do pocitov ostatných a naučili sa vnímať pozitívnu silu prírody. „Cena priateľstva, odsudzovanie krivdy a násilia, čestná hra, hrdosť na školu, rodné mesto a vlasť,“ to sú hlavné atribúty modernej školy aj podľa riaditeľky Lýdie Lonckovej.


Dovoľte nám predstaviť sa
MOTTO: Všetky naše sny sa môžu splniť, ak máme odvahu ich uskutočniť.(Walt Disney)


Výchovno - vzdelávací program
•triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných opredmetov,
•trieda s rozšíreným zameraním na športovú prípravu (hokejbal) pre chlapcov i dievčatá
•jazykové triedy - angličtina od 1. ročníka, nemčina od 3. ročníka, konverzácia s anglicky hovoriacim lektorom,
•informatika a programovanie pre všetkých žiakov od 1. ročníka pod vedením akreditovaných odborníkov,
•projekty a programy - Infovek, Tvorivá informatika s Baltíkom, Priateľstvo bez hraníc, Otvorená škola, Socrates, Uvádzanie začína-
júcich učiteľov do praxe, Správaj sa normálne, Mliečny program, Škola podporujúca zdravie, Čas premien, Európa v škole, Poznaj svoje mesto, vyučovanie prostredníctvom projektov,
•kurzy a iné, plavecký výcvik, rozširujúci plavecký výcvik, základný lyžiarsky výcvik, škola v prírode, formačné pobyty v prírode,
•záujmová činnosť sa realizuje v Školskom klube detí po novom, rozvojom individuálnych záujmov detí.
Hlavné úlohy v materiálno-technickom zabezpečení
•dokončila sa rekonštrukcia kúrenia,
•úprava parku pre účely Školského klubu detí a pre hry v prírode,
•zriadenie jazykovej učebne s audiovizuálnym programom,
•zriadenie druhej počítačovej učebne,
•ozvučenie a vybavenie športového areálu školy,
•realizácia projektu Oprava, rekonštrukcia a modernizácia CZŠ
R. Zaymusa,
•sprevádzkovanie fontány.


Ako sa vychovávajú programátori


„Naši žiaci sa učia základy malého programovania už od prvej triedy, v jazyku Baltík. Neskôr pribúda informatika, aj ako vyučovací predmet, aj v rámci krúžkovej činnosti a musím sa pochváliť, že v rámci Slovenska patríme medzi špičku. Práve dnes nám prídu Američania zapojiť ďalšie počítače,“ pochválila sa riaditeľka školy Lýdia Loncková. Tieto dostali sponzorsky od americkej strany prostredníctvom Rotary klubu.
„Čo je to vlastne Baltík?,“ znela otázka, ktorú sme položili učiteľke Eve Hlavatej (na snímke). „Baltík je programovací jazyk pre deti, logickou štruktúrou podobný paskalu alebo céčku, ale pre deti didakticky vhodnejší. Na škole učíme programovanie už tri roky a sme aj spoluorganizátormi celoslovenskej súťaže v programovaní. Tento rok sa do nej zapojilo viac ako 500 detí,“ vysvetlila nám. Nie je to však jediná počítačová aktivita na škole. Asi pred dvoma rokmi tu začali pokusne robiť školenia pre učiteľov Žilinského okresu. Najprv to bol Baltík a základy práce s počítačom. „Keď sa nám podarilo získať nejaké granty, urobili sme školenie aj pre rodičov. Naše školenia mali veľký úspech, a tak sme začali rozširovať ich ponuku. V rámci projektu Infovek vznikli na Slovensku školiace centrá a naša škola sa stala jedným z nich. Učiteľov učíme základy práce s počítačom. K tomu by sme chceli pridať aj niekoľko rozširujúcich, napríklad na programovanie, tvorbu webových stránok a podobne,“ pokračovala Eva Hlavatá. Pyšná je však aj na žiakov, ktorí minulý rok získali výborné výsledky aj v matematickej olympiáde. V okresnom kole získal Martin Baránek prvé miesto, Boris Švancar a Vilo Langer boli druhí a veľmi úspešne sa im darilo aj v krajskom kole.


Pre budúcich piatakov
Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa v Žiline otvára aj v školskom roku 2005/06 v 5. ročníku triedu s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov. Nadväzujeme tak na dlhoročnú tradíciu a úspechy v práci s talentovanými žiakmi. Trieda je určená pre všetky deti, ktoré majú záujem o matematiku a chuť rozvíjať sa v tomto predmete. Podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie prijímacích skúšok, ktoré sa budú konať 24. mája o 13.30 h v budove školy.
Prihlášky na prijímacie skúšky si môžete vyzdvihnúť od 20. apríla na riaditeľstve školy alebo na www.zsayza.edu.sk.Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
 2. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 3. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 4. Pracujete? Vaše odvody zachraňujú podvýživené zdravotníctvo
 5. 1,6 milióna stavených na Trumpa! Kto bude mať pravdu?
 6. Koronakríza: Pomoc našej banky počas pandémie ocenili vo svete
 7. Magazín SME Ženy už v predaji
 8. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 9. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi?
 10. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 1. Pracujete? Vaše odvody zachraňujú podvýživené zdravotníctvo
 2. 1,6 milióna stavených na Trumpa! Kto bude mať pravdu?
 3. O prenájom auta majú čoraz väčší záujem aj malé firmy. Ušetria
 4. Koronakríza: Pomoc našej banky počas pandémie ocenili vo svete
 5. Magazín SME Ženy už v predaji
 6. SPS ukončí rok miliónovými investíciami
 7. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 8. Trh s elektromobilmi stagnuje. Kríza by mu mohla pomôcť
 9. Fakulta drží tempo so súčasnými i budúcimi trendmi
 10. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 37 165
 2. Aplikáciu tohto Slováka používajú v 150 krajinách. Ako začínal? 25 309
 3. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej 18 068
 4. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť 16 714
 5. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 16 628
 6. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 16 492
 7. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi? 13 377
 8. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 12 494
 9. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 271
 10. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 11 086
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Koronavírus Žilinský kraj: Odberový tím otestovali už včera (minúta po minúte)

Sledujeme celoplošné testovanie na Covid-19 a monitorujeme odberné miesta v okresoch Žilina, Martin, Čadca, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš a ostatných okresoch ZA kraja.

Ilustračné foto.

Podcast je náhrada miestneho rozhlasu

Správy z miestneho rozhlasu patria roky ku koloritu slovenských miesta obcí.

Jednou z hlavných výhod podcastov je, že ich môžete počúvať, keď vám to vyhovuje,“ povedal Jaroslav Kizek z agentúry M KREO.

Stavby budúcnosti s úctou k minulosti pozdvihnú úroveň architektúry mesta

Zaujímavé koncepty prináša dynamická developerská spoločnosť LICITOR.

Ilustračné foto.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Na nitrianskom letisku núdzovo pristál vrtuľník americkej armády

Dôvodom neplánovaného pristátia bolo zlé počasie.

Pozitívne testovaný starosta: Najhoršia bola bolesť chrbta

Určite nepodceňujte situáciu. Toto nie je chrípka, odkazuje starosta kysuckej obce.

Celoplošné testovanie: Fakty, pokyny, odporúčania, najčastejšie otázky

V sobotu a nedeľu sa na celom Slovensku uskutoční prvé kolo celoplošného testovania, ktoré má za cieľ pomôcť zachytiť skryté ohniská nákazy a spomaliť šírenie koronavírusu. Odberné miesta budú otvorené 31. októbra a 1. novembra 2020 od 7. - 22. h.

V niektorých obciach v okolí Trnavy testovanie nebude

Pôvodne začali v okrese Trnava s prípravami na testovanie všetky obce, niektoré však dostali informáciu o pričlenení ich odberových miest k susedným obciam.

Už ste čítali?