Utorok, 1. december, 2020 | Meniny má EdmundKrížovkyKrížovky

Dnes na návšteve v ZŠ na Gaštanovej ulici v Žiline

Základná škola na Gaštanovej ulici patrí medzi najmladšie školské zariadenia v meste. Vznikla 1. septembra 1988 na sídlisku Solinky. V tomto školskom roku má 719 žiakov, pre ktorých je stále pripravených 32 klasických a 8 odborných

Základná škola na Gaštanovej ulici patrí medzi najmladšie školské zariadenia v meste. Vznikla 1. septembra 1988 na sídlisku Solinky. V tomto školskom roku má 719 žiakov, pre ktorých je stále pripravených 32 klasických a 8 odborných učební, telocvičňa s posilňovňou, športové ihriská v areáli školy, rovnako aj 50 pedagogických pracovníkov školy. Na ich čele stojí riaditeľ Vladimír Valent.Aby deti chodili rady do školy


Na čom pracujete v súčasnosti?
V prvom rade sú to rôzne projekty. Napríklad Infovek, ktorý je o informatizácii základných škôl, alebo Správaj sa normálne, ktorým sa snažíme zvýšiť právnu výchovu detí. Môžem spomenúť aj ďalšie - Škola podporujúca zdravie, Zelená škola, Stonožka, Baltík, Projekt Cesta, Detský čin roka. Sme pyšní aj na náš Klub priateľov detského divadla. Úplnou novinkou je Žiacka rada, ktorá funguje asi mesiac a mala by byť spojivom medzi pedagógmi a žiakmi.


Ako vypĺňate voľný čas detí?
Už niekoľko rokov sa snažíme vytvárať také záujmové útvary, ktoré by dokonale spĺňali predstavy detí o trávení voľného času. Veľký záujem je o športové aktivity, aj preto máme napríklad dve skupiny florbalu, dve skupiny aerobiku a až tri skupiny hokejbalu, ktoré vedú kvalifikovaní tréneri. Z ďalších oblastí jednoznačne vedie informatika a na naše veľké prekvapenie aj tvorivá matematika. Ale máme aj krúžky šikovných rúk, prírodovedné či jazykové.
Počuli sme, že mnohé aktivity sú určené nielen vašim žiakom, ale aj ich rodičom.
Je to pravda. Sú to napríklad mikulášske večierky či vianočná akadémia, ale aj spoločenské posedenie pre rodičov. Minulý mesiac sme spoločne organizovali čítací maratón, pripravujeme zájazd do Anglicka a už aj oslavy sviatku matiek i koncoročnú školskú akadémiu pre rodičov. Ďalšie, najmä športové aktivity sú určené žiakom. Teraz hovorím o pobytoch žiakov 1. až 4. ročníka v škole v prírode, o školských výletoch, lyžiarskych a plaveckých výcvikoch, ale aj o rôznych školských športových turnajoch. Pre počítačových maniakov pripravujeme aj 7-dňový letný počítačový tábor v Terchovej.
O hokejbale a iných športoch


„Sme klasická sídlisková škola. Veľa cementu, panelov, málo zelene a športovísk. Deti, ktoré navštevujú našu školu, sú z rôzneho sociálneho prostredia a mnohé z nich sa nemôžuvenovať športu. To sme si uvedomili, keď sme rozmýšľali nad tým, ako priviesť našich žiakov k športu. Nemuseli sme si dlho lámať hlavy. Stačilo sa pozrieť po chodníkoch okolo školy a videli sme chlapcov s hokejkami,“ hovorí zástupkyňa riaditeľa školy Kristína Jelínková. Keď učitelia zistili, že takmer každý chlapce má hokejku, založili hokejbalové družstvo Ružoví panteri. Chlapci už druhí rok hrajú hokejbalovú ligu a umiestňujú sa na popredných priečkach. Mnohí z bývalých žiakov už obliekajú dresy niektorého juniorského žilinského družstva. Tento školský rok začali s hokejbalom aj v nižších ročníkoch, a tak dnes majú až tri družstvá. Nie-
ktorí na konci školského roka odídu, iní postúpia na ich miesto. V tejto práci vedeniu školy pomáhajú aj dobrovoľní tréneri Michal Koštek a Ľudo Petrík. O šport však majú záujem aj deti z nižších ročníkov aj dievčatá. S vedomím, že hokejbal je pre tieto kategórie príliš tvrdá hra, vznikli v škole dva zmiešané tímy florbalu. Chlapci a dievčatá tréning málokedy vynechajú. „Hra sa im páči a my veríme, že v budúcnosti sa nám bude vo florbale dariť tak, ako v hokejbale,“ dopĺňa informácie druhá zástupkyňa Ingrid Dolníková. Okrem netradičných moderných športov dali v škole priestor aj žiakom, ktorí majú záujem o basketbal, volejbal, futsal či vybíjanú. Organizujú turnaje medzi triedami, každý rok získavajú najlepšie triedy v jednotlivých športoch putovné poháre. Novinkou je cvičenie s fit loptami a aerobik. Tieto aktivity privítali najmä dievčatá z vyšších ročníkov. Na fit lopty škole finančne prispelo mesto Žilina. Aj preto, že sú vhodné aj na cvičenie pre žiakov s telesným oslabením. Už od budúceho školského roku by v škole chceli zaradiť do vyučovania aj zdravotnú telesnú výchovu.


Nultý ročník pre budúcich prvákov
Už druhý rok pripravujú v ZŠ na Gaštanovej ulici deti v nultom ročníku. „Celý projekt robíme v spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradňou v Žiline a jeho cieľom je zabezpečiť deťom úspešné zvládnutie školských povinností. Triedu sme otvorili v roku 2003 ako jedinú v okrese a jedna z mála na celom Slovensku,“ dozvedeli sme sa od zástupkyne riaditeľa Ingrid Dolníkovej.
Čo je to vlastne nultý ročník? Je určený pre deti, ktoré síce dosiahli školský vek, ale ešte nie sú zrelé na úspešné zvládnutie povinností prvého ročníka. Každý vie, že zlé vykročenie a prvé neúspechy dieťa často odradia. V minulosti mali rodičia takýchto detí len dve možnosti. Zapísať dieťa do školy, alebo ho nechať ešte rok v materskej škole. Dnes im ZŠ na Gaštanovej ul. ponúka alternatívu. Deti môžu začať školskú dochádzku v nultom ročníku. Tu sa v triedach, kde je maximálne 15 žiakov, pripravujú pod vedením skúsených pedagógov na prvé kroky v škole. „Bez stresu zvládajú prípravné cvičenia, majú svoj vlastný školský režim, ale aj priestor pre oddych a učenie sa hrou. Zároveň sa zúčastňujú všetkých aktivít organizovaných školou – výučba angličtiny, informatiky, korčuľovanie na zimnom štadióne, plavecký výcvik, školy v prírode a krúžková činnosť. Tento rok sa nám ukazujú prvé potešujúce výsledky. Prváci, ktorí absolvovali nultý ročník, veľmi dobre zvládajú učivo, sú samostatní, smelí a škola je pre nich potešením. Kladné ohlasy na nultý ročník prichádzajú aj zo strany rodičov, ktorí sa tešia z úspechov svojich detí a od pedagógov z iných škôl, kde niektoré deti nastúpili po absolvovaní nultého ročníka v našej škole,“ s potešením skonštatovala Ingrid Dolníková.


Problémy s učením a správaním
Koordinátorkou Žiackej rady a pedagogického zboru je Petra Martončíková (na snímke), ktorá v škole pôsobí aj ako špeciálny predagóg.
Skúsme tieto dve funkcie oddeliť od seba.
Žiacka rada funguje asi mesiac a jej cieľom je naučiť deti vyjadrovať sa pred kolektívom. Chceme, aby boli priebojnejší, aby aj oni mali možnosť v škole niečo zmeniť, lebo majú kopec nápadov, ktoré by mohli byť užitočné. Mojou hlavnou úlohou je im len pomáhať. Všetko by si mali robiť sami, ale keď za mnou prídu s prosbou o pomoc, určite ich neodmietnem. Čo sa týka funkcie špeciálneho pedagóga, taký by sa podľa môjho názoru uživil na každej škole. Taký je aj trend ministerstva školstva. Aj preto, že detí s poruchami učenia a správania stále pribúda. Pracujem s deťmi v triede, ale aj individuálne. Veľa záleží aj na tom, aké návyky získa dieťa v rodine. Aj u nás je veľa detí, ktoré majú problémy s učením, ale pribúdajú aj hyperaktívne deti, už v tom najútlejšom veku.


Dovoľte nám predstaviť sa


Motto: Kto sa v škole nenaučí tvoriť, ten v živote bude vždy len napodobňovať, kopírovať.
(L. N. Tolstoj)
Zameranie školy
•výučba cudzích jazykov (angličtina a nemčina od 1. ročníka),
•výučba informatiky a informatizácia humanitných i prírodovedných predmetov od 1. ročníka,
•šport zameraný na rozvoj športovej aktivity u širokej masy našich detí a tréning hokejbalu,
•príprava detí, ktoré nemajú zrelosť pre prácu v 1. ročníku,
•integrované vzdelávanie zdravých a postihnutých detí
Výučba cudzích jazykov
•tri odborné jazykové učebne vybavené audiovizuálnou technikou, v jednej z nich sú aj počítače a internet,
•od 1. ročníka podľa výberu rodičov, v 1. a 2. ročníku sa výučba rozširuje na dve hodiny týždenne.
•od 3. ročníka sa môžu rodičia svojim deťom vybrať intenzívnu výučbu anglického či nemeckého jazyka v jazykových triedach alebo pomalšie tempo výučby jazyka v klasických triedach,
•od 7. ročníka pribúda v jazykových triedach druhý cudzí jazyk.
•práca s jazykovo nadanými deťmi sa bude od budúceho školského roku rozvíjať aj netradičnou krúžkovou formou.
Výučba informatiky
•v odbornej učebni IKT už od 1. ročníka s kvalifikovanými pedagógmi, ktorí sa špecializujú na daný odbor i prostredníctvom certifikovaných školení podporovaných Infovekom,
•pripravuje sa zriadenie druhej učebne IKT s multimediálnym vybavením,
•žiaci pracujú s programom Baltík, zoznamujú sa s programami Word, Excel a Power Point, s internetom a základmi pre tvorbu www stránky, vytvárajú projekty,
•informatická výučbu humanitných i prírodovedných predmetov, kde je cieľom naučiť deti využívať multimediálne informačné technológie pri učení a samovzdelávaní,
•až 95 percent učiteľov absolvuje do júna certifikované školenie podporované Infovekom a zamerané na využitie informačnej technológie vo vyučovacom procese na jednotlivých predmetoch v 1. až 9. ročníku.
Práca s talentovanými deťmi
•rozvoj talentu detí škola zabezpečuje individuálnym prístupom, prostredníctvom záujmových činností, projektových prác, prípravou na olympiády a predmetové súťaže,
•o výsledkoch práce svedčia bohaté úspechy talentovaných detí od okresných až po medzinárodné kolá súťaží.
Naše úspechy
•na medzinárodnej úrovni 2. a 3. miesto v oblasti literárno – umeleckej a výtvarnej, zo športu v basketbale a v minifutbale,
•v celoslovenských kolách súťaží úspechy v matematike, vo výtvarnej tvorbe a v súťaži školských časopisov,
•v krajských kolách získali žiaci 1. miesto v turnaji vo volejbale, v matematickom GVO boj i diplom v ekologickej súťaži Hyperikum,
•na vypočítanie všetkých úspechov v okresných kolách rôznych súťaží a olympiád by bolo treba veľmi veľa miesta, a preto si ich budete môcť v krátkom časovom horizonte pozrieť na webovej stránke www.zsgastanza.edu.sk.
Integrované vzdelávanie
•vo výchove a vzdelávaní hrá najdôležitejšiu úlohu individualita dieťaťa,
•v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom a psychológom zabezpečuje škola vzdelávanie detí s vývojovými poruchami učenia, s ktorými pracujú podľa individuálnych vyučovacích plánov,
•školu navštevujú aj deti s telesným a zrakovým postihnutím.


Vízia školy: Tvorivá škola, do ktorej žiaci a učitelia radi prichádzajú.


Šiestak Richard Groma je jedným z najlepších žiakov školy. A to aj napriek tomu, že je zrakovo postihntý, a tak pri vyuovaní musí používa ítaciu lupu. „Spolupracujeme aj s pedagógmi zo ZŠ pre nevidiace
a slabozraké deti v Levoi a teší nás, že Richard dosahuje vemi dobre výsledky,“ hovorí riadite Vladimír Valent.
O zmenách aj žiaci
Už asi mesiac pracuje na ZŠ na Gaštanovej ul. Žiacka rada. Jedného zástupcu má v nej každá trieda od
5. do 9. ročníka. Piatim z nich sme položili dve otázky. Chceli sme vedieť, čo v Žiackej rade robia a čo by v škole zmenili.
Michal Dubovec,
9. E, predseda ŽR
Myslím, že je dobré, že máme Žiacku radu. Určite dokáže urobiť aj nejaké zmeny, ktoré budú žiaci chcieť. Mali by sme mať určitý rešpekt aj medzi učiteľmi.
Rozprával som sa o tom aj so spolužiakmi v triede. Väčšina žiakov by chcela, aby bol v škole taký malý bufetík. Možno aj viac hodín telocviku, ale aj niektorí učitelia sa im nepozdávajú.
Tomáš Dubovec,
8. A, podpredseda ŽR
V Žiackej rade pracuje niekoľko skupín. Prvá má na starosti nástenku ŽR, program stretnutí a zápisnice, druhá hodnotí estetiku tried a tretia je redakčná rada školského časopisu Gaštanko.
Zmenil by som čas školskej dochádzky. Lepšie by bolo, kedy sme začínali tak o ôsmej, o štvrť na deväť. O 7.45 h je veľmi skoro. Ale potom by sme zasa neskoro končili.
Mária Beláková, 9. B
Staráme sa o to, aby všetky oznamy pre členov ŽR boli včas na nástenke a aby boli aktuálne. V našom tíme sme štyria, pre mňa je to veľmi zaujímavé.
Želala by som si super vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi. V škole by sa mohlo predávať aj nejaké malé občerstvenie.
Andrea Králiková, 8. B
Raz za mesiac hodnotíme čistotu a estetickú úpravu tried. Naša trieda nebola pri hodnotení nejaká úžasná. Trieda by mala byť po vyučovaní uprataná, s čistou tabuľou, peknou nástenkou a upravenými vitrínkami. Samozrejme nesmú chýbať kvety.
Ja súhlasím s Majou. Niečo by sa mohlo urobiť aj s neporiadkom okolo školy.
Pavol Eldes, 8. C
Náš školský časopis vychádza už dlhšie, ale naša redakčná rada existuje len krátko. Do časopisu môžu prispievať všetci žiaci školy, stačí, aby príspevky doniesli šéfke redakčnej rady Mariane Ďuranovej. Keď vyjde nové číslo, pozveme aj vás ako kolegov.
Zmeny v škole som ešte s mojou triedou nekonzultoval, neviem, teda aký je triedny názor.


Humanizácia vzdelávania
Veľa sa o nej hovorí, čo však znamená v praxi pedagógov, opýtali sme sa zástupkyne riaditeľa Kristíny Jelínkovej. „Pre nás to je v prvom rade odbúravanie stresu v procese učenia, používanie zážitkových, tvorivých, kooperatívnych metód práce a diferencovaného prístupu so zreteľom na individualitu dieťaťa. V tomto duchu budujeme aj pedagogický tím. Obrazom úsilia učiteľov sú kreatívne výsledky práce detí a ich úspešné uplatnenie na stredných školách.“ So súhlasom rodičov používajú v škole bodové hodnotenie v matematike a v niektorých prírodovedných predmetoch. Aj tu je cieľom odbúravanie stresov zo známok a možnosť priebežného dopĺňania bodov na záverečné hodnotenie. K tomu patrí aj kreatívne integrované vyučovanie na prvom stupni, upevňovanie nových vedomostí pomocou didaktických hier a zážitkového učenia. Zaujímavá je aj spolupráca s hudobným štúdiom Vrana.


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Máte problémy s trávením? Známy gastroenterológ radí ako na ne
 2. Ako inovácie menia naše návyky? Čo už dnes môžete robiť inak
 3. Nástrahy online vyučovania, o ktorých sa nehovorí
 4. METROPOLIS prináša mestské bývanie vo vysokom štandarde
 5. ARÓNIA najsilnejšia prírodná prevencia proti respiračným vírusom
 6. Slovensko spoznalo najlepšie farmy minulého roka
 7. Slovenské „šampanské“, za ktorým sa skrýva príbeh lásky
 8. Vianočné vydanie magazínu SME Ženy
 9. Zdravé varenie: zábava pre celú rodinu
 10. Venujte na Vianoce darček plný informácií
 1. FMMR svojím výskumom reaguje na aktuálne živé témy
 2. Slovenské „šampanské“, za ktorým sa skrýva príbeh lásky
 3. Vianočné vydanie magazínu SME Ženy
 4. Novinka medzi prefabrikátmi
 5. Virtuálne prechádzky ako pomoc turistom pri orientácií
 6. 3D virtuálne prechádzky pozdĺž maďarsko-slovenských hraníc
 7. METROPOLIS prináša mestské bývanie vo vysokom štandarde
 8. The future of M&A in Europe
 9. Prvé zamestnanie: 3 veci, na ktoré by ste nemali zabudnúť
 10. ADLO sa presťahovalo bližšie k zákazníkom
 1. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 33 777
 2. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 15 352
 3. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári 14 492
 4. Aká je chémia vôní 10 272
 5. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť 9 476
 6. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 9 360
 7. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 738
 8. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 706
 9. Bývanie v meste predlžuje život 8 166
 10. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 7 683
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Právna poradňa MY: Práva zamestnanca a riešenie sporov so zamestnávateľom počas pandémie

Bojíte sa o zárobok, lebo ste v karanténe? Prišli ste o prácu, lebo váš zamestnávateľ obmedzuje podnikanie? Viete, na koho a kde sa máte obrátiť v takejto či podobnej situácii? Aj na tieto otázky odpovedajú v bezplatnej právnej poradni naši právni experti.

Gbeľany majú na piate miesto

S trénerom ŠK Gbeľany Petrom Raždíkom sme zhodnotili jesennú časť.

Futbalisti Gbelian v obrannom postavení v zápase prvého kola na ihrisku Čierneho, kde prehrali 1:0.
Ilustračné foto.

Za zosnulým Štefanom Pelikánom

Akademický sochár nás opustil v 85 rokoch.

Štefan Pelikán

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

V trnavskej nemocnici je pozitívne testovaných takmer sto zamestnancov

Počet hospitalizovaných pacientov s COVID-19 je vo Fakultnej nemocnici v Trnave približne rovnaký v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.

V Nitre padnú hlavy. Len či správne...

Húfna kritika (aj) od ex-hráčov. Za Nitru nastupuje v prvej slovenskej lige najmenej odchovancov v histórii.

V Zámkoch otvorili nové nákupné centrum

Pre návštevníkov je k dispozícii osem obchodných prevádzok.

Trasa a financovanie cestného obchvatu Detvy nie sú stále vyjasnené

Rozšírenie priemyselnej zóny naráža na odmietavé postoje.