Sobota, 23. január, 2021 | Meniny má MilošKrížovkyKrížovky

Dnes na návšteve v ZŠ Hliny V, Žilina

Základná škola Vendelína Javorku v Žiline sa nachádza v peknom prostredí sídliska Hliny V. Je to vlastne najstaršia škola na Hlinách, jej brány sa prvýkrát otvorili 1. septembra 1961. Na začiatku stála iba hlavná budova, v nasledujúcich rokoch pribudli šk

olská jedáleň, telocvičňa a školské dielne. O predstavenie školy sme požiadali jej riaditeľku Janu Čellárovú.Dlhá cesta k úspechom


V súčasnosti navštevuje našu školu 448 žiakov v dvadsiatich triedach. Na I. stupni je osem tried so 173 žiakmi, na druhom stupni 12 tried s 275 žiakmi. V Školskom klube detí pracujú tri oddelenia. Prevádzku školy zabezpečuje 30 učiteľov, tri vychovávateľky a 20 nepedagogických zamestnancov. Činnosť školy je pestrá aj v mimovyučovacom čase. Pracuje tu viacero záujmových útvarov. Školská jedáleň pri našej škole pripravuje pre stravníkov dve hlavné jedlá a vychádza v ústrety aj deťom so zdravotnými problémami, napríklad s bezlepkovou diétou.
Nedávno ste oslavovali 40. výročie vzniku školy, o dva roky si spomeniete aj na 40. výročie histórie športových tried.
Veru tak, história atleticko-plaveckých tried, ktorých žiaci dosahovali popredné umiestnenia v rámci kraja, Slovenska i Československa, sa začala písať v roku 1967. Nešlo by to bez vynikajúcej práce skúsených i nadšených trénerov a učiteľov, Česalovej, Paďhovej, Salamánkovej, Poniščiaka, Hadača. Títo sa zaslúžili o úspechy Zdeny Hutárovej, Rada Štillu, Miriam Chudíkovej, Adriána Ferulíka, Zdena Hauera. Tešia nás i úspechy bývalých žiakov, dnes známych osobností - Zuzany Kořínkovej, Stanislava Grigu, Róberta Michalíka, Mira Čajana, Mira Balalu.
Aká je situácia so športom dnes?
K tradícii atletických tried sa škola po niekoľkoročnej prestávke opäť vrátila. Žiaci pod vedením Nade Česalovej a Františka Volcera sú úspešní v pretekcoh krajského, celoslovenského i medzinárodného charakteru. Majú talent i chuť. I keď šport (atletika, stolný tenis, futbal, futsal, hokejbal, volejbal, aerobik) je výraznou charakteristikou našej školy, žiaci sa zapájajú aj do iných činností.
Skúste spomenúť aspoň niektoré z nich.
Pravidelne sa zúčastňujú na matematických súťažiach, olympiá-
dach v cudzích jazykoch, literárnych a výtvarných súťažiach. Aj v nich boli a sú mnohí úspešní. Verejnosti nie sú neznáme mená bratov Petra a Michala Ničíkovcov, Petra Niňaja, Silvie Josifovskej, Rastislava Johanesa. Ich úspešná profesijná činnosť mala základy možno práve v tejto škole. Aj to sú dôkazy dlhoročnej cieľavedomej práce pedagogického zboru, v ktorom pracovalo a pracuje mnoho výborných učiteľov.
A aká bude budúcnosť školy?
Dnešná doba ponúka školám rôzne možnosti ďalšieho rastu a rozvoja. Snažíme sa využiť tieto ponuky v plnej miere. Pozornosť sme zamerali na tri oblasti. Prvou je materiálno-technické vybavenie školy a okolia. Na rekonštrukciu a modernizáciu školy sme podali grant z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj vo výške 28 miliónov, ktoré využijeme na zateplenie objektov, výmenu okien, radiátorov a na modernizáciu hygienických zariadení. Pripravuje sa aj na realizáciu projektov rekonštrukcie basketbalového ihriska a vybudovania športovo-oddychovej zóny. Druhou je výchovno-vzdelávacia oblasť pre učiteľov a žiakov. Tá je o Infoveku, i o projekte Škola podporujúca zdravie. V spolupráci s ministerstvom vnútra sa naši piataci zapojili aj do projektu Správaj sa normálne. Oblasť záujmovej činnosti sa bude niesť v duchu environmentálnom, charitatívnom, výtvarnom a zdravotno-preventívnom.Neúplný kolektív pracovníkov Základnej školy na Ul. V. Javorku 32 v Žiline v školskom roku 2003/2004.
Horný rad zľava: Emília Badurová, Juliana Šoltysiková, Janka Krajíčková, Božena Záhorová, Katarína Boborová, Viera Šramová, František Volcer. Stredný rad: Ján Pročka, Mária Dlábiková, Dagmar Elzerová, Tatiana Malinová, Zuzana Maniaková, Eva Poláčková, Mária Hadačová, Milan Hadač, Alžbeta Dzurendová, Viera Sobotková. Dolný rad: Iveta Šugárová, Eva Jelšíková, Daniela Mýtna, Ida Pavlovičová, Jana Čellárová, Mária Kianičková, Emília Kadlečíková, Ružena Pekná, Stanislava Bačová.


Atletika je kráľovná


Najpovolanejším na rozhovor o športe na škole je bezpochyby tréner športových tried František Volcer:
Atletike sa na tejto škole venovali žiaci od samého začiatku. Najskôr v krúžkoch, ktoré viedla Naďa Česalová s manželom, neskoršie v športových triedach, spolu s plávaním. Aj tie sú spojené s menom Nade Česalovej, k nej treba pridať Pavla Poništiaka a Milana Hadača. Športové triedy úzko spolupracovali s atletickým oddielom TJ ZVL Žilina, kde vtedy pracovali tréneri Ladislav Káčer, Miroslava Janikovská a ja.
Spomeniete si na vtedajších zverencov?
V tom čase na našej škole vyrástlo veľa kvalitných atlétov, reprezentantov. Spomenúť by som mohol Chudíkovú, Kořínkovú, Hričovskú, Jančokovú, Zemiakovú, Štillu, Červeného, Rumanovú, Čeryovú, Dulíka, Toporcera, Michalíka, bratov Bačovcov, Benhauzera, Lehockého a mnohých ďalších.
Prišla desaťročná prestávka...
Našťastie, po nej sa činnosť atletických tried z iniciatívy vedenia školy a atletického oddielu Slávia ŽU Žilina znovu obnovila. Sme veľmi radi, že za krátkych päť rokov dosiahli naši mladí športovci nemalé úspechy na krajskej úrovni. Mnohí sa zaradili medzi slovenskú špičku a bojovali o medaile. Tu by som spomenul mená Slávičková, Kokeš, Korček, Očková, Pruška, Vatrta, Vatrtová, Bašteková či Kantorová.
Iste prišli i úspechy, ktoré vás potešili?
Samozrejme. Bolo to napríklad 3. miesto školského družstva na celoslovenskej súťaži Kalokagatia, kde sme úspešne nadviazali na veľmi úspešné účinkovanie našich atlétov na súťažiach o Pohár čs. rozhlasu v minulých rokoch. Musím spomenúť aj nedávne pôsobenie Martina Vatrtu a Michala Pruška v reprezentačnom drese Slovenska na medzištátnom atletickom stretnutí.
Čo ponúka naša škola?


Rôzne zameranie tried
jazykové triedy od 1. resp. 3. ročníka (angličtina, nemčina, francúzština, ruština),
športové triedy od 1. ročníka (hokej), od 5. ročníka (atletika),
počítačové triedy od 5. ročníka,
bodovo slovné hodnotenie v matematike na II. stupni,
slovné hodnotenie I. stupňa (podľa záujmu rodičov),
nové vyučovacie metódy - tvorivo-humanistické,
prírodopis s výrazne ekologickým zameraním,
školský klub detí od 6.15 do 18.00 h,
podľa potrieb rodičov,
kvalitné stravovanie v školskej jedálni s možnosťou nákupu raňajok a desiatej,
zubné ošetrenie priamo v škole.
V rámci vyučovania
možnosť absolvovať plavecký výcvik od 1. ročníka v rámci telesnej výchovy,
školy v prírode pre 1. až 9. ročník,
športové sústredenia,
lyžiarsky výcvik,
letné zájazdy,
týždenné poznávacie zájazdy v zahraničí.
V popoludňajších hodinách
možnosť pracovať v záujmových útvaroch podľa záujmu a vlastného výberu detí (športových, počítačových, prírodovedných, matematických, jazykových, umeleckých..., dovedna ich je 23),
školské športové stredisko so zameraním na stolný tenis, karate a džudo,
základná umelecká škola - tanečný odbor na škole funguje už tri roky,
využitie priestorov telocvične pre rodičov a žiakov školy až do večerných hodín.
Strategické vízie
do roku 2010
poskytnúť okrem štandardnej výchovno-vzdelávacej funkcie možnosť zvýšenia jazykovej zdatnosti u všetkých žiakov školy od 1. ročníka,
rozvíjať schopnosti športovo talentovaných žiakov, podporovať novými športovými aktivitami aj ostatných žiakov - športové triedy, školské športové strediská, krúžky,
zlepšiť komunikatívne zručnosti žiakov školy prostredníctvom používania počítačov a internetovej siete na škole počas vyučovania aj v mimovyučovacom čase,
vytvoriť zdravé školské prostredie pre žiakov, pedagógov a ostatných zamestnancov školy,
vytvoriť prostredie na zmysluplné trávenie voľného času v mimovyučovacích hodinách, podporovať a rozširovať služby školy aj pre marginalizované skupiny a okolité obyvateľstvo - tzv. „otvorená škola“.


V klube si deti žijú fajn


O práci a činnosti detí, ktoré navš-
tevujú Školský klub detí (ŠKD) sme sa rozprávali so zástupkyňou riaditeľa Máriou Kianičkovou. „Náš klub navštevuje momentálne 87 detí a pracujú tam tri vychovávateľky, Janka Bartošová, Ivana Slováková a Otília Čechová. Pre deti sa snažia pripravovať široké spektrum zaujímavých programov.“ Za necelých šesť mesiacov tohto školského roka stihli pobyt v škole v prírode v Dlhej nad Oravou, kde sa deťom najviac páčili každodenné vychádzky na koníkoch i diskotéku s názvom Stop drogám, kde si deti schuti zatancovali i zasúťažili. „Navštívili aj Slovenský Betlehem v Rajeckej Lesnej, boli v Bábkovom divadle, kde ich okrem predstavenia potešil aj Mikuláš s darčekmi,“ pokračovala v rozprávaní Mária Kianičková. Január v ŠKD sa niesol v znamení príprav na veľký februárový karneval. Práve teraz vychovávateľky s deťmi pripravujú program na Deň matiek.
Zaujímavé sú tiež aktivity v záujmových krúžkoch ŠKD. Navštevujú ich aj deti z vyšších ročníkov, dokonca do krúžku šikovných rúk chodí spolu s deťmi aj jedna mamička, ktorá sa učí základom háčkovania. V rámci športovo-turistického krúžku boli deti na výlete na Straníku, sánkovali sa v lesoparku, zimu strávili i v telocvični. Pri ŠKD pracuje aj krúžok našich malých kolegov, novinárov, ktorí vydali vianočné číslo časopisu Javorníček
a už teraz pripravujú jarné vydanie. „Veľmi obľúbený je aj krúžok varenia a pečenia, kde sa do tajov kuchárskeho umenia zaúčajú nielen dievčence, ale i chlapci,“ zhodnotila prácu ŠKD Mária Kianičková.


Nielen učením sú naši žiaci živí...
Pravidelne každé dva roky sa žiaci, učitelia a rodičia stretávajú na akadémiách, ktoré majú výnimočnú a neopakovateľnú atmosféru.
Nepovšimnuté určite neostávajú na našej škole významné dni a mesiace - Deň narcisov, Mesiac knihy, Mesiac úcty k starším, ktoré pozitívnym spôsobom vplývajú na formovanie hodnotového systému žiakov
Poznávanie kultúrneho dedičstva nielen našej krajiny podporuje bohatá ponuka exkurzií a školských výletov do všetkých kútov Slovenska, ale aj do zahraničia.
Každý rok sa zúčastňujú na pobytoch v prírode v školách v prírode, na lyžiarskych výcvikov, športových sústredeniach a letných pobytovo-poznávacích zájazdov v Taliansku.
Obrovským zážitkom sú pre žiakov stretnutia so známymi spisovateľmi, nielen z nášho regiónu. V poslednom roku do našej školy prijali pozvanie Ján Lenčo, Daniel Hevier, Toňa Revajová a Milan Lechan.
Žilina ponúka veľa možností kultúrneho vyžitia, naša škola vyberá z ponúk Mestského divadla, Bábkového divadla i Domu umenia Fatra.
Každý rok otvára škola svoje brány pre rodičov a širokú verejnosť, kde sa môžu priamo zúčastniť vyučovacom procese cez deň otvorených dverí. Deň otvorenej školy ponúka možnosť nazrieť popoludní na prácu jednotlivých záujmových útvarov v škole.
Nezabúda sa ani na tradície Vianoc a Veľkej noci. Veľký ohlas majú akcie, ktoré približujú žiakom predvianočné a veľkonočné obdobie, sami sa na nich zúčastňujú
a pomáhajú ich organizovať
Škola veľmi dobre spolupracuje s materskými škôlkami v okolí a budúci prváci sú našimi každoročnými návštevníkmi.Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 2. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 3. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 4. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 5. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 6. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 7. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 8. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 9. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 10. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 1. Stravné pre živnostníkov teraz najvýhodnejšie
 2. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 3. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 4. Hygge ako životný štýl
 5. Vynašli sme sa aj v čase korony. 3D showroom očaril klientov.
 6. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 7. Prokrastinujete? 5 overených tipov, ako nestratiť radosť z práce
 8. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 9. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 10. Pandémia presúva zákazníkov do online priestoru
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 37 560
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 36 171
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 11 205
 4. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 9 342
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 9 006
 6. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 7 829
 7. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 352
 8. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 970
 9. Ohlúpli sme počas Covid roka? 6 709
 10. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 613
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Poliaci sú rozmiestnení v okresoch Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina, Martin, Ružomberok a Tvrdošín.

5m
Testovanie na koronavírus.

Na Slovensku prebieha celoplošné testovanie na koronavírus. Pozrite si zoznam odberných miest v Žiline.

3 h

Informácie k organizácii skríningového testovania na ochorenie COVID-19 počas víkendu od 23. do 24. januára v Žiline.

6 h
Dvomi gólmi proti Humennému sa zaskvel Jakub Cíger

Zverenci Dušana Gregora zdolali Humenné aj tretíkrát v sezóne.

14 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

V druhom kole malo pozitívne testy 1,02 percenta testovaných. Na Borovej ulici však číslo vyskočilo na 6,45 percenta.

22. jan

Prednostka neodpísala, rezort vnútra poslal len všeobecné stanovisko.

17 h

Hudečková je hlavnou odborníčkou na epidemiológiu ministerstva zdravotníctva.

21. jan

Policajti začnú novú technológiu využívať od soboty.

16 h

Už ste čítali?