Štvrtok, 5. august, 2021 | Meniny má HortenziaKrížovkyKrížovky

Dnes na návšteve v Gymnáziu Hlinská v Žiline

Bohatý študijný program a hodnotnú mimovyučovaciu činnosť ponúka svojim žiakom Gymnázium Hlinská 29 v Žiline. V tomto roku oslávi 40. výročie svojej existencie. Za ten čas je v jeho análoch zapísaných 5 595 absolventov. Mnohí z nich sú na významných posto


ch spoločenského i politického života a v školských laviciach sedia ich deti. V tomto školskom roku má škola 710 žiakov, ktorí sú rozdelení do 24 tried. O ich výchovu a vzdelávanie sa stará 58 pedagógov a dvaja zahraniční lektori. Od roku 1990 je tu riaditeľom Jaroslav Pištek.


Oslavovať a pracovať súčasne


Prežívate narodeninový rok vašej školy. Aký bude?
Projekt osláv sme rozložili na celý kalendárny rok. Ich súčasťou sú v podstate všetky podujatia, ktoré v tomto kalendárnom roku pripravíme. Počnúc novoročným koncertom, cez turistické víkendy, oslavy Valentína, Dňa učiteľov či Olympijský deň, až po slávnostné otvorenie nového školského roku, Euro deň, imatrikulácie či vianočné variácie. Vyvrcholením bude slávnostná akadémia. Pre triedy sme vyhlásili niekoľko súťažných projektov. Sú to rozhovory s najstaršími a najvzdialenejšími maturantmi školy, rozhovory s bývalými absolventmi, ktorí v rámci svojej činnosti zviditeľňujú Žilinu. Okrem toho sa budú rozdávať plakety, pamätné a ďakovné listy, vydáme poštové obálky s logom školy, almanach, pohľadnice, časopis i ročenku.
Počuli sme o alternatívnom učebnom pláne. Čo to vlastne je?
Znamená to, že žiaci vo štvrtom ročníku majú povinne len slovenský jazyk a literatúru, dva cudzie jazyky a telesnú výchovu a ďalších 18 hodín si volia z ostatných voliteľných predmetov podľa vlastného záujmu. Rovnako je to aj v triedach s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka, tam je však počet voliteľných hodín nižší, je ich len štrnásť. Alternatívny učebný plán zodpovedá moderným trendom vo výučbe na gymnáziu a posilňuje sa tým autonómnosť žiakov v profilovaní vlastného študijného zamerania. V tomto školskom roku máme štrnásť voliteľných predmetov.
Ako je vybavená vaša škola?
Máme samozrejme klasické kmeňové triedy, ale pre žiakov sú k dispozícii aj špeciálne jazykové učebne vybavené audio a video technikou, odborné učebne a laboratóriá pre výučbu prírodovedných predmetov. Do areálu školy patrí aj telocvičňa, dve posilňovne a športové ihrisko. Na vyučovanie informatiky máme tri počítačové učebne vybavené personálnymi počítačmi. Boli sme jednou z prvých stredných škôl na Slovensku, ktorá so svetom komunikovala cez internet.
Najmodernejšia technika si teda s vašou školou tyká.
Dá sa to tak povedať. Cez internet sa naši žiaci zapájajú do rôznych medzinárodných školských projektov. V školskom roku 200/01 sme realizovali projekt so strednou školou v španielskom Manrese, ktorého súčasťou boli aj výmenné pobyty. Z asociácie Sokrates sme na tento projekt získali 5 500 eur, teda 75 percent nákladov. Minulý školský rok sme s gymnáziom v Budapešti uskutočnili cez British Council projekt pod názvom Poznajme sa. Aj tu sa študenti oboch škôl navzájom navštívili. Tento rok pracujeme na viacerých medzinárodných projektoch, tiež cez asociáciu Sokrates. Do projektov sú zapojení partneri z Bulharska, Turecka, Chorvátska, Maďarska, Česka, Francúzska a Belgicka.
Práce na projektoch však nerobia len žiaci. Na základe projektu informatizácie regionálneho školstva získala v decembri naša škola štatút školiaceho centra Infoveku a do roku 2006 budeme robiť kurzy pre pedagógov v oblasti základov práce s informačnými a komunikačnými metódami. Za sebou už máme dva kurzy, realizuje sa tretí. Vedú ho naši dvaja skúsení a akreditovaní lektori.


Inšpirujúca a vzácna návšteva


Keď začiatkom marca navštívila britská veľvyslankyňa na Slovensku Judith Macgregor Žilinu, jedna z jej ciest ju zaviedla aj medzi študentov a pedagógov Gymnázia na Hlinskej ulici. „Prezrela si školu a učebné priestory, v ktorých sa využívajú i učebné pomôcky získané z projektov finančne podpísaných britským veľvyslanectvom na Slovensku,“ povedala nám Alena Strýčková, zástupkyňa riaditeľa. Judith Macgregorová sa stretla a porozprávala aj so skupinou 30 študentov, ktorých zaujíma štúdium medzinárodných vzťahov, politológie a anglického jazyka. Tento je medzi žiakmi veľmi obľúbený, ako jeden z dvoch cudzích jazykov sa ho učí dovedna 710 dievčat a chlapcov. Na konverzáciu z anglického jazyka chodí 132 štvrtákov. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo sa návšteva tejto školy stala súčasťou dvojdňového pobytu britskej veľvyslankyne v Žiline.


Škola, ktorá zaujme


Medzi tradície Gymnázia Hlinská 29 v Žiline patrí aj Deň otvorených dverí. V tomto školskom roku sa uskutočnil 23. novembra. Prišlo naň asi 300 deviatakov z 23 základných škôl v regióne, prišli aj učitelia a rodičia. „Mohli tu získať informácie napríklad o alternatívnom učebnom pláne školy, o rozšírenej výučbe nemeckého jazyka i o kritériách prijatia na štúdium,“ informovala nás zástupkyňa riaditeľa Soňa Šošková. Väčšina žiakov využila aj možnosť overiť si ešte pred prijímacími skúškami svoje vedomosti z matematiky a slovenského jazyka. Upútali ich aj kaligramy, didaktické hry, efektné pokusy, ukážky netradičných vyučovacích metód. Tu je niekoľko postrehov od účastníkov akcie.
Je tu príjemná atmosféra - Katka
Dozvedela som sa, že tu môžem mať až osem hodín nemčiny za týždeň - Janka
Neviem si vybrať strednú školu, a preto som sa sem prišiel pozrieť, ako to tu vyzerá - Peter
Nemám rada matematiku a tu ju vo 4. ročníku už nemusím študovať - Henrieta
Majú tu keramický krúžok, to ma zaujalo - Simon
Nový rok v Belgicku


Silvestra i oslavy Nového roku 2005 prežilo osem dievčeniec zo žilinského Gymnázia Hlinská 29 v Belgicku. „Dievčatá združené pod názvom VEKAIBAMOMAJA 007 boli na mládežníckej výmene v rámci projektu Mládež, ktorý sa uskutočnil s finančnou podporou Európskej únie. Ústrednou témou bolo spoznať spôsob života, zvyky, tradície a kultúru rôznych etnických skupín v Bruseli, Antverpách a v Gente,“ prezradila vedúca tejto skupinky Dagmar Baloghová. Partnermi boli mladí ľudia, s ktorými dievčence zažili veľa. Spoločné graffiti, africkú štvrť Matonge, originálnu prednášku v kóšer mäsiarstve, návštevu „blšáku“, boj s vetrom pri mori, nechcené prevoňanie letiska v Bruseli kyslou kapustou i stratu bryndze. Tá mala za následok „bryndzové“ halušky so syrokrémom.
„Týchto desať spoločných dní nás inšpirovalo k príprave projektu ďalšej výmeny. Rady uvítame akékoľkvek sponzorstvo,“ tvrdia svorne Nika, Katka, Iva, Baja, Monika, Maja, Janka a Dáša. Spoločne ďakujú pracovníkom Národnej agentúry za profesionálny prístup a vedeniu školy za podporu a uvoľnenie z vyučovania.


Štyridsaťročná história


•Vtedy to bola ešte stredná všeobecno-vzdelávacia škola (SVŠ), druhá v Žiline a sídlila v jednej z budov terajšej Základnej školy na Hlinách VII.
•V roku 1969 sa z SVŠ-ky stalo gymnázium.
•Do terajšej budovy na Hlinách VI sa škola presťahovala 6. marca 1970, od začiatku školského roku 1970/71 tu začala fungovať aj telocvičňa a odborné učebne biológie.
•Realizovali sa ďalšie prístavby, odborné učebne v blokoch F, CH a CJ a šatne.
•V roku 1980 na škole zrekonštruovali športový areál, v roku 1986 prestavali učebne informatiky a zrekonštruovali odborné učebne chémie a biológie.
•Od začiatku školského roku 1990-91 sa začala písať aj história francúzskej bilingválnej sekcie - „belgického lýcea“.
•Z tejto vznikla v školskom roku 1999/2000 ďalšia stredná škola na území mesta.
•V septembri minulého roka dostala škola do správy ďalšiu budovu, kde predtým sídlila Združená stredná škola odievania a služieb, ktorá sa presťahovala do Bytčice.
•Dnes je Gymnázium na Hlinskej 29 v Žiline modernou inštitúciou, ktorá prešla do povedomia verejnosti ako škola kladúca dôraz na kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu, na rozvoj tvorivého myslenia a estetického cítenia študentov.


Kritériá prijímacieho konania
V školskom roku 2005/2006 otvoria v Gymnáziu na Hlinskej 29 v Žiline dve študijné zamerania.


79025 00
zameranie: všeobecné štúdium
učebný plán: alternatívny učebný plán s 18 hodinami voliteľných predmetov vo 4.ročníku
prijímacie konanie: slovenský jazyk, matematika
cudzí jazyk: 2 cudzie jazyky z ponuky anglický, nemecký, ruský, francúzsky
počet tried: 6
počet žiakov: 192
79025 73
zameranie: všeobecné štúdium s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka na získanie Deutsches Sprachdiplom II.stupňa
učebný plán: alternatívny učebný plán so 14 hod. voliteľných predmetov vo 4. ročníku
prijímacie konanie: slovenský jazyk, matematika, nemecký jazyk
cudzí jazyk: anglický jazyk
počet tried: 1
počet žiakov: 30
•Na zameranie s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka sa môžu prihlásiť žiaci, ktorí mali nemecký jazyk na základnej škole minimálne od 7.ročníka.
•Ak sa žiak hlási na obe zamerania, podáva len jednu prihlášku, na ktorej uvedie obidve zamerania a jeden termín prijímacej skúšky.
•Kritéria na prijatie žiaka bez prijímacích skúšok
•Bez prijímacích skúšok budú prijímaní žiaci na obidve zamerania, ak súčasne splnia dve kritériá:
úspešnosť v Monitore 9 pre ZŠ (matematika - minimálne 23 bodov,
slovenský jazyk a literatúra - minimálne 21 bodov),
prospech na konci 8. a na polroku 9.ročníka ZŠ (najviac osem-
krát stupeň chválitebný za oba polroky spolu).
•Kritériá na prijatie žiaka na základe prijímacích skúšok
výsledky žiaka v Monitore 9 pre ZŠ,
prospech žiaka na konci 8. ročníka a na polroku 9. ročníka ZŠ,
výsledky žiaka v predmetových olympiádach,
výsledky žiaka na prijímacích skúškach.
•Ďalšie informácie o kritériách prijímacieho konania sú na webovej stránke www.gymza.sk.


Novoročné koncerty školy


Už štvrtýkrát sa v polovici januára stretli v koncertnej sieni Domu umenia Fatra pedagógovia, žiaci, priatelia, rodičia a priaznivci Gymnázia na Hlinskej ulici v Žiline na tradičnom novoročnom koncerte. Aj takto sa snaží vedenie školy, aby si všetci, ktorí na koncert prídu, predĺžili sviatočnú novoročnú atmosféru, stretli priateľov, započúvali sa do tónov hudby, ktorá je nepominuteľným zdrojom duševnej sily, vytvorili priestor na neformálne stretnutia a budovali identitu školy realizáciou a rozvojom tradícií školy. „Aj touto cestou by sme sa chceli všetci poďakovať Štátnemu komornému orchestru za veľmi dobrú spoluprácu, ústretovosť, korektné vzťahy. Ďakujeme hudobníkom za ich profesionálny výkon, hudobné srdce i veľkorysosť, a to i napriek tomu, že hneď po koncerte ich čakala dlhá cesta do Belgicka. Sme presvedčení o tom, že hudba pomáha prebúdzať city, zjemňovať hrubosti života, zbližovať ľudí, chápať seba aj iných. Naša škola vykročila po tejto ceste a chce ju aj ďalej budovať,“ tlmočila názory vedenia školy zástupkyňa riaditeľa Alena Strýčková.
Ako sa plnia predstavy
„Ako sa naplnili moje predstavy o štúdiu na gymnáziu,“ to bola téma prvej školskej písomnej práce v I. E triede Gymnázia na Hlinskej 29 v Žiline. Ak to chcete vedieť aj vy, prečítajte si úryvky zo súkromných listov, ktoré na túto tému napísali dve z prváčok.
Milá stará mama!
Spomínaš si, ako môj otec protestoval proti gymnáziu? Myslel si, že budem nešťastná a nezvládnem ho. Možno to bude tým, že táto škola má povesť najtvrdšej v meste a každý, kto ju pozná, len zalamuje rukami. Ale všetci sa veľmi zmýlili, iba mama a Ty ste ma v tejto škole podporili.
Dnes je 9. decembra a už to budú skoro štyri mesiace, no ja sa nevzdávam ani neľutujem. V skutočnosti toto gymnázium nie je len dobré, ono je výborné a najlepšie z celej Žiliny. Máme chápavých a trpezlivých profesorov, ktorí sú na nás veľmi milí. Známkovanie je dosť prísne, ale ja mám zatiaľ samé jednotky a dvojky, žiadnu trojku, štvorku ani päťku. Asi to je spôsobné tým, že učivo nie je pre mňa náročné. Dúfam, že to tak aj ostane. A čo moji spolužiaci? Nezvládajú to veľmi dobre, ale ani sa nevzdávajú. Máme aj „zopár kvietočkov“ v triede, ktorí občas podrývajú profesorov, ako sa hovorí: „hrajú im na nervy“. Niektorí z nich to berú športovo, ale niektorí ani nie, potom je z toho problém, a nie veľmi malý. Stanislava Dižová
Ahoj, Maťka,
pýtala si sa ma, ako sa mi páči na gymnáziu, takže ti to rada vyrozprávam. Začala by som tým, že moje predstavy o gymnáziu sa vôbec nesplnili. Túto školu mi každý opisoval ako hrozné a kruté miesto, a v podstate som tomu všetkému uverila. Aj napriek tomu som sa však na ňu prihlásila. Je pravda, že človek môže o niečom rozprávať, až keď to pozná. Pretože moje predstavy a obavy sa nesplnili. Nieže by som si želala, aby sa to splnilo, ale zrejme som ani nedúfala, že to môže byť aj inak. A predsa len je. Je to normálna škola, len trochu ťažšia. Aj keď každý hovorí úplný opak, ja si myslím, že je to fajn. Veď kto sa snaží, tomu to ide lepšie. Stíham sa aj učiť, aj chodiť von. A vôbec to tu nie je také hrozné a kruté, pretože niektorí učitelia nás majú celkom radi a nesprávajú sa k nám zle. Najprv ma to všetko zaskočilo, lebo človek by si myslel, že učiteľov na takejto škole zaujíma len to, aby dobre odučili a mali pokoj. No v živote je možné naozaj všetko. Úplne som zabudla na to najdôležitejšie - prestávky. Tie sú úplne úžasné a myslím, že by sa ti páčili.
Ivana Lexmanlová


Najčítanejšie na My Žilina

Inzercia - Tlačové správy

 1. Poznáte horúci trend interiérového dizajnu?
 2. Podnikáte? Otvorte si účet online a ušetrite
 3. Ako si zabezpečiť krytie liečby a karantény v zahraničí?
 4. Ficov priateľ a oligarcha Miroslav Výboh zmenil kurz v biznise
 5. Ak sa včas nespamätáme, vlaky z Číny získajú Maďari a Poliaci
 6. Odomknite si SME.sk na viacerých zariadeniach
 7. Na čo si dávať pri investovaní do kryptomien pozor
 8. Matej Bel: bol plagiátor alebo génius?
 9. Dominika Kavaschová: Netušila som, že mám v sebe toľko nehy
 10. Ako sa dostať z Bratislavy do Nitry, Bystrice, Popradu a Prešova
 1. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 2. Stropný zdvihák zlepší život všetkým imobilným ľuďom
 3. Zázračné účinky Arónie na zdravie
 4. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 5. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 6. Poznáte horúci trend interiérového dizajnu?
 7. Ficov priateľ a oligarcha Miroslav Výboh zmenil kurz v biznise
 8. Dekarbonizácia má byť súčasťou moderných dodávateľských vzťahov
 9. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 10. Ako zvýšiť produktivitu vašej prevádzky?
 1. Ficov priateľ a oligarcha Miroslav Výboh zmenil kurz v biznise 6 593
 2. Dominika Kavaschová: Netušila som, že mám v sebe toľko nehy 5 995
 3. Dovolenka v Turecku: Skvelé hotely na leto 2021 5 801
 4. Ako sa dostať z Bratislavy do Nitry, Bystrice, Popradu a Prešova 5 472
 5. Ak sa včas nespamätáme, vlaky z Číny získajú Maďari a Poliaci 4 867
 6. Matej Bel: bol plagiátor alebo génius? 3 207
 7. Ako nájsť dobrý jogurt? Ak neobsahuje toto, ani ho nekupujte 3 187
 8. Na čo si dávať pri investovaní do kryptomien pozor 3 157
 9. Jeden deň na Bratislavu nestačí 2 551
 10. Osviežujúci skúter legendárnej talianskej značky 2 507
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Ilustračná foto.

Súčasťou programu bude aj odovzdanie listiny kráľom Karolom Róbertom.


TASR 3 h
Ilustračná foto.

Polícia ponúka vodičom dve obchádzkové trasy.


SITA 6 h

Ako to na olympiáde vyzeralo? Lukáš Giertl, vedúci výpravy vodných slalomárov, prezradil viac aj o výkonoch Slovákov.


11 h

Zo stretnutí sa vytvorila tradícia.


23 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

K vyhliadkovej veži vedie nový náučný chodník.


TASR 3. aug

Bez geometrického plánu už kataster vecné bremeno nezapíše.


22 h

Tréner Ščasný volá do FC dvoch lídrov Bábu a Veľkého Cetína.


8 h

Zo stretnutí sa vytvorila tradícia.


23 h

Už ste čítali?