Utorok, 3. august, 2021 | Meniny má JergušKrížovkyKrížovky

Dnes na návšteve v Dolnej Tižine

Od našej poslednej návštevy, takmer presne pred rokom, sme Dolnú Tižinu navštívili niekoľkokrát. Boli sme tam na fašiangoch i v poslednú májovú sobotu na váľaní májov. V lete sme boli pri tom, keď Dobrovoľný hasičský zbor oslavoval 80.

Od našej poslednej návštevy, takmer presne pred rokom, sme Dolnú Tižinu navštívili niekoľkokrát. Boli sme tam na fašiangoch i v poslednú májovú sobotu na váľaní májov. V lete sme boli pri tom, keď Dobrovoľný hasičský zbor oslavoval 80. výročie svojho vzniku. Zaujímali sme sa o osudy ľudí v osade Bačín, ktorých sneh odrezal od sveta, nevynechali sme však ani tohtoročné fašiangy. So starostom Antonom Ďuranom (na snímke) sme sa porozprávali o ďalších veciach, ktorými žila dedina celý rok.


Žiaden starosta nie je všemohúciV Dolnej Tižine sme boli presne pred rokom. Čo sa tu za ten čas zmenilo?
Najaktuálnejším a možno aj najbolestnejším aktom minulého roka bolo vysvetliť a uplatniť v praxi znenie zákona č. 442/2002 o novej právnej úprave v oblasti vodovodov a kanalizácií. Dnes som rád, že veľká väčšina našich ľudí pochopila, že tento krok bol nevyhnutný. Najmä tí, ktorí žijú na hornom konci obce, privítali zásadné zmeny, ktoré prispeli k dostatočnej zásobe pitnej vody pre celú obec. K tomu by som chcel dodať len jednu vec. V obci je dosť diletantov, ktorí hovoria, že miestny vodovod nebolo treba dávať do prenájmu a mohol sa prevádzkovať predošlým spôsobom. Lenže niesť zodpovednosť, rešpektovať zákon a zabezpečiť dostatok pitnej vody pre obyvateľstvo si nevyskúšal nik. Tých by som sa chcel opýtať, či môžu dokázať, že som sa zodpovedne nepostavil k otázke zásobovania pitnou vodou pre celú obec od prvého dňa vo funkcii? Som tu preto, aby som podľa najlepšieho vedomia a svedomia pracoval pre dobro všetkých. Nie som však všemocný.
Odovzdali sme tižinským hasičom vynovenú požiarnu zbrojnicu, pokročili prípravy na spracovaní zóny pre individuálnu bytovú výstavbu, v spolupráci s SVS Žilina je pripravený finančný objem i stavebné povolenie na prívod pitnej vody z Frankovej doliny. Rovnako je pripravená aj dokumentácia na územné rozhodnutie, ktoré vyrieši vstup do obce z hlavnej cesty od Stráže. Tieto zámery si vyžadovali a vyžadujú zainteresovanosť celého vedenia obce.
Máte za sebou desať rokov starostovania, pred sebou ešte necelé dva roky tohto funkčného obdobia. Čo vás za tých desať rokov najviac potešilo, z čoho máte radosť, prípadne čo vás trápi?
Teší ma práca s ľuďmi, ich dôvera. Z tých zámerov, ktoré som chcel dosiahnuť ma najviac teší, že sa nám darí zabezpečovať dostatok pitnej vody, že sme ukončili plynofikáciu obce, že sme na väčšine ulíc zabudovali dažďovú kanalizáciu. V roku 1996 sme otvorili nový dom smútku, v roku 2003 zasa športový areál. Podľa môjho názoru sme dobre zvládli aj riešenie povodňových udalostí v rokoch 1999-2001. Teší ma, že naši rodáci, ktorí prichádzajú do obce napríklad raz za rok, chvália našu prácu a tešia sa z toho, že obec je čoraz krajšia. Na tom majú veľkú zásluhu aj občania, ktorí si zveľaďujú a upravujú svoje príbytky a ich okolie. Kedysi boli domy popri hlavnej ceste len také ukrčené chalúpky, dnes je na ne radosť pozrieť. Nuž a musím spomenúť aj radosť z dobrých výkonov našich futbalistov, hasičov a žiakov zo základnej a materskej školy. Chcel by som sa poďakovať aj mojim kolegyniam z obecného úradu, ktoré tvoria skvelý tím a majú veľkú zásluhu na tom, že sa nám darí.
Na druhej strane ma neteší nedôvera niektorých spoluobčanov. Bol by som rád, keby osobne prišli za mnou a diskutovali o probléme, ktorý ich trápi. Som ochotný im vysvetliť aj súvislosti, ktoré nie je možné dávať na verejnú známosť. Je zaujímavé, že niektorí majú verbálny záujem o prosperitu obce, ale keď treba obci pomôcť svojou aktivitou, odrazu ich niet. Spomeniem len jeden príklad. Počas povodní sme rozhlasom žiadali našich ľudí o pomoc pri odstraňovaní naplavenín. Prišlo ich dvanásť či trinásť. Tých si však budem pamätať do smrti. Z kritikov tam však nebol ani jeden.
Pozrime sa teraz dopredu. Čo vás ešte v tých dvoch ostávajúcich rokoch čaká?
Tento rok začneme v spolupráci s SVS Žilina budovať kanalizáciu splaškových vôd a už spomenutý privádzač pitnej vody z Frankovej doliny. Budem rád, keď realizácia novej bytovej zástavby nadobudne rýchly spád. Na jar by sme si mali pripomenúť aj 200 rokov ustanovenia rímsko-katolíckej farnosti v našej obci.


Separovaný zber aj v Dolnej Tižine


Začal sa od januára 2005. Na spoločnom programe zberu komodít sa dohodli členovia Združenia obcí Terchovskej doliny. Odlišnosti separovaného zberu v jednotlivých obciach sú minimálne, vlastne sa len prispôsobujú ich dispozíciám. „Do konca roku sme robili zber komunálneho odpadu do veľkokapacitných kontajnerov. Táto forma sa však ukázala ako prežitá, ktorá už splnila svoje poslanie,“ je presvedčený starosta Dolnej Tižiny Anton Ďurana. Preto v obci najprv vypracovali všeobecne záväzné nariadenie o likvidácii odpadu. Separácia spočíva v tom, že komunálny odpad sa zhromažďuje do tzv. kuka-nádob, sklo a PET fľaše sa kumulujú v jednotlivých rodinách do farebne rozlíšených plastových vriec. Teraz záleží len na obyvateľoch obce, ako rýchlo pochopia význam a podstatu separovaného zberu. „Čím skôr sa tak stane, tým skôr sa budeme môcť uchádzať o príspevok z recyklačného fondu ministerstva životného prostredia,“ poúča svojich spoluobčanov starosta. Ak totiž budú disciplinovaní a budú v plnej miere rešpektovať separáciu, obec môže z tohto fondu získať ďalšie finančné prostriedky, ktoré sa musia využiť na likvidáciu odpadu. V Dolnej Tižine chcú vybudovať aj zberné miesto na odber zvláštneho dopadu ako sú výbojky, televízne obrazovky, domáca technika a staré akumulátory. Zber papiera a železa bude po dohode organizovať škola. Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva stanovili poplatok 0,70Sk na osobu a deň, to znamená, že za každého člena každej domácnosti budú platiť 256 korún za osobu na rok za dovoz a likvidáciu domového odpadu. Odvoz domového odpadu sa bude robiť každé dva týždne (v stredu v párnom týždni). Čo sa týka vyseparovaných komodít (sklo a PET fľaše), tie sa budú odvážať vtedy, keď nadpolovičná väčšina domácností nahlási, že má vrecia naplnené. Tento odvoz sa zosúladí aj s ostatnými obcami z terchovského regiónu. „Hlavným dôvodom, prečo sme sa pre separovaný zber rozhodli, je možnosť získať finančné prostriedky z recyklačného fondu, kde je separácia podmienkou a v konečnom dôsledku aj zlepšenie životného prostredia v našej obci,“ ukončil starosta.


Radšej profesionálne opatrovateľky
Aj v Dolnej Tižine poskytujú občanom, ktorí to potrebujú, opatrovateľskú službu. Nie však v takej miere, ako to bolo v minulosti. „Kým v minulom roku sme dostali na opatrovateľskú službu asi 600-tisíc korún, tento rok len 200-tisíc,“ hovorí starosta Dolnej Tižiny Anton Ďurana. Preto obec prijala všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní opatrovateľskej služby, kde sa okrem iného napríklad uvádza, že opatrovateľskú službu nebudú môcť blízkym príbuzným poskytovať rodinní príslušníci. „Do budúcnosti chceme stabilizovať stálu opatrovateľskú službu s minimálnym počtom zamestnancov tak, aby boli vyťažení počas celej pracovnej doby. Občan, ktorý o opatrovateľskú službu požiada, si bude môcť vybrať z ponúkaných osôb, ktoré opatrovateľskú službu vykonávajú. Je neúnosné, aby sme zamestnávali veľké množstvo opatrovateliek s čiastočným úväzkom, napríklad na 2 hodiny, kde strácame financie na povinných odvodoch,“ uzavrel tému opatrovateľskej služby Anton Ďurana.


Škola takmer dvestoročná
Históriu základného školstva v Dolnej Tižine spísal obecný kronikár Jaroslav Bačinský. Má dlhú tradíciu a základná škola aj dnes stojí v popredí záujmu obce. Tú terajšiu na dolnom konci, ktorá má 5 pavilónov, vrátane telocvične otvorili v roku 1967. Dajme však slovo Jaroslavovi Bačinskému.
Prvá škola v Dolnej Tižine bola postavená za čias panovania Márie Terézie, ktorá zaviedla aj povinnú školskú dochádzku. Ak vychádzame z najdôležitejšieho prameňa, z latinsky písanej Kanonickej vizitácie z roku 1828, ktorá je uložená v rímsko-katolíckom úrade v Dolnej Tižine, škola zu bola postavená v roku 1807. Školu vystavali z dreveného materiálu z darov grófa Karola Szerényho zo Strečnianskeho panstva a zriaďovateľom bola katolícka cirkev.
Školská kronika Dolnej Tižiny na prvej strane uvádza: „Roku 1821 bola založená organistovská stanica a súčasne učiteľská. Škola bola postavená z tvrdého materiálu. Stavali ju občania sami.“
Podľa tejto vizitácie, ktorú vykonával buď biskup priamo alebo jeho zástupcovia po jednotlivých farnostiach po niekoľkoročných intervaloch, sa dopodrobna spisoval stav farnosti, duchovný či svetský, stav kostola, školy a iné dôležité informácie. Sú to vlastne jediné pravdivé informácie o stave našej obce z minulosti.
Podľa tejto vizitácie z roku 1828 v škole vyučoval organista Juraj Battlay z Bošian. Škola fungovala iba v zoime a navštevovalo ju až 206 žiakov vo veku od 6 do 14 rokov, aj zo Stráže a Krasnian, ktorí sa učili čítať a písať. Učiteľ v škole bol zároveň aj notár a organista. Ak chýbal v niektorých rokoch, žiakov vyučoval v zime jeden z gramotnejších gazdov, a tak rástla negramotnosť. Veľmi dôležitá informácia z tohto prameňa, aj keď sa netýka priamo školstva je, že v roku 1828 bol evanjeliár v kostole písaný po slovensky.
Nová cirkevná škola bola postavená v roku 1900 a svojmu účelu slúžila asi 67 rokov. Budova tejto školy bola oproti obecnému úradu a stojí tu dodnes.
Vyučovací jazyk v 19. storočí, v časoch silnej maďarizácie, bol samozrejme maďarský, ale ako uvádza ďalší prameň - tižinská kronika: „Duch maďarizácie tu tak silno nedoliehal. V škole sa síce učilo po maďarsky, ale učiteľ bol Slovák, ktorý po maďarsky trochu vedel, lebo sa to naučil na robotách v Pešti a na vojne. Jemu samému však bola milšia slovenská reč, tak nečudo, že žiaci po maďarsky nevedeli skoro nič, iba trochu počítať.“
Po roku 1918, po skončení 1. svetovej vojny, sa škole i celej dedine otvorili nové obzory.


Spolufinancujú aj rodičia
Na rozdiel od Základnej školy v Dolnej Tižine, ktorej financovanie, tak ako všetkých škôl na Slovensku, zabezpečuje formou normatívu na žiaka štát, chod materskej školy je plne v kompetencii obce. Tu sa zohľadňuje príjem na občana do 6 rokov. „Na prevádzku materskej školy môžeme použiť aj ďalšie finančné prostriedky, ak je to potrebné, môžeme o spolufinancovanie požiadať aj rodičov umiestnených detí,“ vysvetľuje starosta Anton Ďurana. Obecné zastupiteľstvo stálo pri tvorbe rozpočtu pred dilemou, či zvýšiť daň z nehnuteľnosti do takej miery, aby obec mohla zo svojho rozpočtu zabezpečiť chod škôlky alebo príjme opatrenie, aby sa na chode MŠ podieľali aj rodičia umiestnených detí. „Napokon sa poslanci priklonili k druhej alternatíve a rodičia prispievajú na prevádzkové náklady MŠ sumou 300 korún na mesiac a dieťa,“ vyslovil názor zastupiteľstva starosta. Pokiaľ však majú rodičia umiestnené v škôlke dve deti, prípadne viac, môžu požiadať obecný úrad o odpustenie poplatku na každé ďalšie dieťa. Odpustenie sa týka aj rodín v hmotnej núdzi.


Definitívna podoba
Heraldická komisia MV SR dala zapísať erb obce Dolná Tižina do heraldického registra 18. augusta 2004 pod signatúrou D-158/04. Tvorí ho V erbe v modrom štíte veľký strieborný tulipánovitý kvet vyrastajúci na strednej vetvičke zlatého vznášajúceho sa kríka. Tento erb môže obec používať najmä vo svojej obecnej pečati a tiež, rešpektujúc staré heraldické zvyklosti, na označenie svojho majetku, hnuteľného aj nehnuteľného, ako aj pri všetkých, na to vhodných príležitostiach. Podobný erb obec používala aj v minulých rokoch. V historických prameňoch sa píše: „ak by si však ktokoľvek iný privlastnil rovnaký erb, ako ten, ktorý je tu opísaný a vyobrazený, má podľa starého erbového práva vystavený byť posmechu a opovrhnutiu.“
Takéto pečatidlo s erbom obce použil richtár ešte v roku 1859.


Nová éra financovania
Fiškálna decentralizácia, ktorá sa začala v tomto roku, je začiatkom novej éry financovania miest a obcí na Slovensku. Štát zvolil dve formy - originálne a prenesené kompetencie. To znamená, že štát na obce preniesol výkon štátnej správy, napríklad základné školstvo a tzv. originálne kompetencie, ktoré obec môže, ale aj nemusí, v takej forme ako to bolo doteraz prevádzkovať. Záleží len na finančných možnostiach a predstaviteľoch obce, ako dokážu uspokojiť potreby a požiadavky svojich spoluobčanov. Aj v Dolnej Tižine majú maximálny záujem z originálnych kompetencií prevádzkovať materskú školu, opatrovateľskú službu a školský klub so školskou jedálňou.


Najčítanejšie na My Žilina

Inzercia - Tlačové správy

 1. Podnikáte? Otvorte si účet online a ušetrite
 2. Ako si zabezpečiť krytie liečby a karantény v zahraničí?
 3. Ak sa včas nespamätáme, vlaky z Číny získajú Maďari a Poliaci
 4. Slovensko v tieni tureckého polmesiaca
 5. Na čo si dávať pri investovaní do kryptomien pozor
 6. Odomknite si SME.sk na viacerých zariadeniach
 7. Dominika Kavaschová: Netušila som, že mám v sebe toľko nehy
 8. Ako sa dostať z Bratislavy do Nitry, Bystrice, Popradu a Prešova
 9. Motorkárska výstroj v lete: ako jazdiť aj v horúčavách?
 10. Dovolenka v Turecku: Skvelé hotely na leto 2021
 1. Dekarbonizácia má byť súčasťou moderných dodávateľských vzťahov
 2. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 3. Ako zvýšiť produktivitu vašej prevádzky?
 4. Ak sa včas nespamätáme, vlaky z Číny získajú Maďari a Poliaci
 5. Na čo si dávať pri investovaní do kryptomien pozor
 6. Podnikáte? Otvorte si účet online a ušetrite
 7. Odomknite si SME.sk na viacerých zariadeniach
 8. Slovensko v tieni tureckého polmesiaca
 9. Môže pivo spojiť Prešov s Veľkým Šarišom?
 10. Vodného slalomára privítal doma aj jeho hlavný partner BILLA
 1. Dovolenka v Turecku: Skvelé hotely na leto 2021 5 455
 2. Osviežujúci skúter legendárnej talianskej značky 4 949
 3. Ako nájsť dobrý jogurt? Ak neobsahuje toto, ani ho nekupujte 3 960
 4. Jeden deň na Bratislavu nestačí 3 885
 5. Ako sa dostať z Bratislavy do Nitry, Bystrice, Popradu a Prešova 3 696
 6. Ako dlho skladovať kukuricu a hrach, aby ostali sladké? 3 615
 7. Dominika Kavaschová: Netušila som, že mám v sebe toľko nehy 3 250
 8. Túžite sa konečne zbaviť dioptrií, ale bráni vám v tom strach? 2 763
 9. Najzelenšie nákupné centrum na Slovensku otvorí druhú etapu 2 440
 10. Motorkárska výstroj v lete: ako jazdiť aj v horúčavách? 2 085
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Práce by mali byť ukončené do konca augusta.


5 h

Po daždi stúpla v nedeľu v Čičmanoch hladina vôd o jeden meter.


TASR 6 h
Relácia MY Športujeme denne prináša dynamický prehľad športových aktualít, exkluzívne rozhovory a aj rady a tipy nielen pre športovcov.

Dozviete sa aj to, aký úspech dosiahla v Turecku mladá triatlonistka, bývalý hádzanársky reprezentant prezradil viac o stave našej hádzanej a pozrieme sa aj na ďalšie zaujímavé novinky zo sveta športu


7 h

Počas workshopu preskúmali odborníci ďalšiu časť kostrového nálezu.


8 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Pozrite si kompletnú tabuľku.


21 h

Ľudia sa nestihli spamätať a prišla ďalšia povodeň.


2. aug

Voči povodniam a záplavám nemusia poistiť každého.


22 h

Dva zápasy, desať gólov - takou bilanciou šíri strach útočník Matej Franko.


2. aug