Pondelok, 18. január, 2021 | Meniny má BohdanaKrížovkyKrížovky

Stredné odborné učilište energetické sa predstavuje

Sú veci, ktoré sú pre nás samozrejmejšie naším pri

„činením.“

Výpočtová technika má zelenú

Technické vybavenie školy môžeme rozdeliť do dvoch oblastí : VT, ktorá sa používa pre účely vyučovania a záujmovej činnosti žiakov a VT pre účely riadenia školy a ekonomické účely. Počítače sú zatiaľ zapojené v dvoch sieťach. Uvažuje sa s ich spojením do jednej siete a aj so spojením VT pre vyučovacie účely s VT pre ekonomické účely do jedného celku.

O využívanie výpočtovej techniky a internetu v škole majú záujem nielen žiaci, ale aj učitelia. Na základe ich požiadaviek zakúpilo SOU - E odbornú literatúru o výpočtovej technike a zabezpečilo odoberanie všetkých dostupných počítačových časopisov. Medzi mimoriadne iniciatívnych pedagogických pracovníkov, ktorí sa venujú rozvoju informačných technológií patria:

Skryť Vypnúť reklamu

Ing. Ľubomír KRÁLIK, zástupca riaditeľa pre TV

Ing. Vladimír ČERVENÝ, učiteľ odborných predmetov

(automatizácia, merania, informatika)

Ing. Zlata GAZDÍKOVÁ,

učiteľ odborných predmetov (informatika, PVP)

Ing. Ján ZAPRIHAČ, učiteľ odborných predmetov

(informatika, TVP), technik počítačovej siete

Ing. PONEVÁČ, učiteľ odborných predmetov elektro

Ing. Peter HODÁS, zástupca riaditeľa pre odborný výcvik

Anton GRAMBLIČKA, hlavný majster odborného výcviku

Vladimír MATKOVIČ, hlavný majster odborného výcviku

Milan MACHÁČEK, majster odborného výcviku

Pavol NÁHLIK, majster odborného výcviku

Všetci sa venujú využívaniu výpočtovej techniky pri vyučovaní a tvorbe výučbových textov pre žiakov v oblastiach, pre ktoré nie sú k dispozícii moderné učebnice. Práca s internetom je zatiaľ možná každý deň 2 hodiny po vyučovaní v jednej učebni. Po doriešení organizačných záležitostí sa uvažuje s prevádzkou všetkých 4 učební v rozsahu 5-6 hodín denne. Pedagogickí pracovníci majú možnosť využívať PC až do do 21.00 h počas pracovných dní. Odborným garantom je Ing. Peter Hodás – zástupca riaditeľa pre odborný výcvik.

Skryť Vypnúť reklamu

Obstáli doma, ale i za hranicami

SOU energetické sa pravidelne zúčastňuje súťaží poriadaných MŠ SR, okresnými a krajskými organizáciami a zriaďovateľom. V posledných rokoch dosiahli výrazné úspechy na športovom poli vo volejbale, basketbale, cezpoľnom behu, v súťaži Červeného kríža. Škola dostala čestné uznanie na Staromestských slávnostiach v Žiline. Dobré výsledky dosiahla aj v ostatných súťažiach ako Zenit elektronika, Zručnosť MH SR – elektronik, súťaž SOČ - elektronika, ale aj olympiády v anglickom jazyku, a to v oblastných, krajských i celoštátnych školách. Okrem toho sa SOU pravidelne zúčastňuje matematickej olympiády a Hviezdoslavovho Kubína – zatiaľ bez úspechov v oblastnom kole. Zato v medzinárodných športových súťažiach sa v rádio-orientačnom behu MEJ Francúzsko v školskom roku 1999/2000 umiestnil žiak školy na štvrtom mieste a v rádio-orientačnom behu MSJ Čína v tom istom školskom roku na trinástom mieste.

Skryť Vypnúť reklamu

Ľudstvo na svojej ceste za technickým a spoločenským pokrokom dospelo k poznaniu najušľachtilejšej formy energie – elektriny. Bez nej si dnes nevieme predstaviť žiadnu sféru života. Vybrať ju, kvalitne ju dodať na miesto užitia, vedieť ju využiť pre najširšie potreby človeka – od jeho osobných potrieb až po riadenie zložitých technologických procesov - môžu len kvalifikovaní odborníci. V tomto bode sa otvára priestor pre Stredné odborné učilište energetické. Prudký rozvoj elektrárenstva na Slovensku si vyžiadal zriadenie energetického učilišťa s celoslovenskou pôsobnosťou. Stalo sa tak v roku 1953. Zriaďovateľom sa stali Stredoslovenské elektrárne Žilina. V roku 1991 prebralo zriaďovateľskú funkciu Ministerstvo hospodárstva SR, v júli tohto roku Žilinský samosprávny kraj. Absolventi učilišťa sa výrazne podieľajú na veľmi dobrých výsledkoch celého hospodárstva vo sfére výroby, rozvodu a užitia elektrickej energie. Ich uplatnenie je veľmi široké. Vykonávajú práce kvalifikovaných robotníkov v robotníckych kategóriách až po technické a riadiace funkcie s vysokoškolským vzdelaním.

„Experimentov sa nebojíme...“

Odbory SOU - E, ich zameranie a požiadavky na štúdium

Novým odborom učilišťa, ktorý v rámci experimentu vyučujú od tohto roku iba na niekoľkých školách na Slovensku, je odbor mechanik počítačových sietí. Podnetom na jeho vznik a zaradenie do sústavy odborov bol nedostatok stredoškolsky vzdelaných odborníkov s praktickými zručnosťami v oblasti počítačových sietí. Zameriava sa na návrh, stavbu, údržbu a opravy samostatných počítačov a návrh, stavbu, údržbu, opravy a riadenie počítačových sietí.

Vo februári 2002 bola podpísaná zmluva s firmou CISCO Systems o zriadení Lokálnej akadémie (LCNA) v SOU - E. Ide o celosvetový akademický program, financovaný firmou CISCO Systems, na podporu vzdelávania v odboroch informačných technológií – hlavne hardware PC a počítačových sietí. Študuje sa cez internet v anglickom jazyku, prax je v laboratóriu SOU. Žiaci, ktorí sa prihlásia a úspešne absolvujú štvorsemestrálne štúdium a záverečnú skúšku, získajú celosvetovo platný certifikát tejto firmy. Okrem žiakov školy môžu byť do kurzov zaradení aj študenti iných stredných, prípadne vysokých škôl.

Relatívne novým odborom v SOU je odbor mechanik elektronik pre automatizačnú techniku. Je to odbor, ktorý sa v škole vyučuje necelých 10 rokov. V školskom roku 1999/2000 končili prví absolventi. Zameriava sa na činnosti, spojené s automatizačnou technikou, čiže navrhovanie, montáž, údržbu, nastavovanie, skúšanie a opravy automatizačných zariadení, regulačných a ovládacích obvodov a aplikovanie riadiacej a výpočtovej techniky. Škola vychádza z tradícií energetiky, nezabúda ani na základy elektroinštalácií, rozvádzače a pripojovanie zariadení.

Odbory mechanik silnoprúdových zariadení a elektromechanik pre rozvodné zariadenia sú rozdielne iba v dĺžke štúdia a jeho ukončení. Obidva odbory sú zamerané na silnoprúdovú elektrotechniku všeobecne. Žiaci získavajú základy v oblasti elektroinštalácií, sietí a káblov, rozvádzačov, opráv motorov a ďalších činností. Rýchly vývoj a prepojenie s automatizáciou a výpočtovou technikou si vyžaduje tematické celky zamerané na elektroniku, automatizáciu a výpočtovú techniku. Vzhľadom k veľkému rozvoju elektrotechniky, elektroniky, automatizácie a regulácie a vďaka tomu, že automatizácia a regulácia vstupuje aj do „klasických“ silnoprúdových zariadení sa mení aj obsahová náplň odborov školy. Všetky odbory elektro sa zbližujú. Súčasťou odborov s prvotným zameraním na elektroniku je silnoprúdová časť, do odborov s prvotným zameraním na silnoprúd sa vsúvajú základy elektroniky a automatizácie. Nosnými predmetmi v týchto odboroch sú technické predmety, to znamená, že základnou podmienkou pre žiakov základných škôl sú dobré vedomosti a znalosti z matematiky a fyziky. K týmto predmetom pribúda na prijímacích skúškach aj slovenský jazyk. Keďže technické informácie prichádzajú aj v cudzích jazykoch, škola venuje pozornosť aj vyučovaniu, angličtiny a nemčiny. Odbory sú náročné nielen na vedomosti žiakov, ale aj na vybavenie školy. SOU energetické venovalo a venuje do vybudovania učební a pracovísk veľké prostriedky. Výsledkom sú učebne a pracoviská pre všetky dôležité činnosti v elektrotechnike – montážne práce na sieťach nízkého a vysokého napätia, káblové súbory, elektroinštalačné práce, opravy motorov, výrobu rozvádzačov, pripojovanie prístrojov, strojov a zariadení, práce v elektronike a automatizácii pri zapojovaní, oživovaní a nastavovaní zariadení. Nevyhnutnou súčasťou vyučovania sú učebne výpočtovej techniky, jazykové učebne a laboratóriá merania.

Riaditeľom Stredného odborného učilišťa energetického je Ing. Ladislav Vnuk, ktorému sme pri šálke kávy položili jednu, tak trochu všetečnú otázku.

Vaša škola sa môže pochváliť nadštandardným vybavením vo výpočtovej technike. Ako ju využívate vo výchovno-vzdelávacom procese?

„SOU si buduje rozsiahlu sieť výpočtovej techniky. Bez nej sa totiž v tejto oblasti už nedá vyučovať,“ odpovedal nám Ladislav Vnuk. „Jej súčasťou bude aj laboratórium sieťových prvkov firmy CISCO pre použitie v LCNA. Pripravuje sa a v skúšobnej prevádzke je vlastná webová stránka školy – www.soue-za.sk. Vyučovacie odbory na našej škole sú náročné nielen na odborné vedomosti žiakov, do ktorých medzi iným patrí i znalosť výpočtovej techniky, ale aj na vybavenie školy. Na vyučovacie účely a prevádzku SOU používame cca 70 počítačov a 3 servery, budovy sú spojené optickou sieťou. Pre zaujímavosť uvediem, že po SOU je natiahnutých asi 3,5 km štrukturovanej kabeláže pre počítačovú sieť a to ešte nie všetky miesta sú pripojené. Cieľový stav, ktorý by sme chceli dosiahnuť, je 5-6 počítačových učební a možnosť pripojenia sa do siete z každej učebne a dielne. Počítače však nie sú všetko, máme moderné pomôcky aj z ostatných oblastí elektrotechniky.

Vychádzali sme z potrieb jednotlivých odborov a dostupnosti na trhu. Zamerali sme sa na kvalitné zariadenia od výrobcov, ktorí majú v oblasti vybavenia škôl dobré meno. Môžem spomenúť napr. učebne elektroniky dodané od ABB EJF Brno a RC Praha, učebňa hydrauliky a pneumatiky je vybavená prvkami FESTO, ktoré sa bežne používajú v priemysle. V oblasti automatizácie sme vybavení riadiacimi systémami od firiem SIEMENS, ALLAN BRADLEY, MÖLLER, TECO, v rokovaní sú aj ďalší dodávatelia. K dispozícii je CNC fréza EMCO MAIER, priemyselný robot MITSUBISHI, modulárne pracovné stanice FESTO, ktoré slúžia pre výučbu programovania v automatizácii a regulácii, kompletne vybavené pracoviská pre meranie na motoroch pomocou PC od firmy LUCAS-NÜLLE. Od firmy LUCAS-NÜLLE máme aj MCLS didaktický systém pre programovanie mikrokontrolérov. Venujeme sa aj moderným trendom v inštaláciách – oblasti inteligentných inštalácií. Využívame simulačný panel inteligentných inštalácií EIB od firmy LUCAS-NÜLLE, komponenty pre inteligentnú inštaláciu Nikobus od firmy NIKO Slovakia. Chceme, aby sa žiaci stretli s čo najväčším rozsahom činností, s ktorými sa môžu stretnúť v reálnom živote. K tomu slúži aj vybavenie SOU a rozsah činností na odbornom výcviku. Niektoré práce žiaci vykonávajú len cvične, ale väčšinou sa snažíme so žiakmi pracovať na vhodných produktívnych prácach. Vykonávame elektroinštalačné práce, montážne práce na sieťach nn a vn, verejného osvetlenia, montáž bleskozvodov a domácich telefónov, vrátane odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení a bleskozvodov. V dielňach SOU máme vybavenie na opravy elektrických motorov, výrobu rozvádzačov nn, zhotovovanie elektronických výrobkov. Kovodielne umožňujú prakticky všetky práce s kovom.“

Školské zaujímavosti

• Do roku 2001 úspešne skončilo štúdium v SOU-E približne 10 000

absolventov, z toho asi 1 800 s maturitou.

• Po celú dobu pôsobnosti sa SOU-E venuje výchove odborníkov v oblasti energetiky a elektrotechniky. V tomto trende, prispôsobenom moderným odborom a technológiám, pokračuje aj naďalej.

• V maturitných odboroch, ktoré trvajú 4 roky, žiak získava maturitné vysvedčenie a výučný list. V učebnom odbore, ktorého dĺžka trvania sú 3 roky, získava žiak výučný list a po jeho získaní má možnosť pokračovať v 2-ročnom nadstavbovom dennom štúdiu na získanie maturitného vysvedčenia. Po absolvovaní štúdia (získanie maturitného vysvedčenia alebo výučného listu) majú žiaci možnosť získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov § 21 podľa Vyhlášky č. 74/96 Z. z. Skúška je bezplatná.

• SOU-E vzniklo v roku 1953 ako Učilište štátnych pracovných záloh v Žiline. Neskôr patrilo pod Stredoslovenské energetické závody Žilina a Slovenské energetické podniky Bratislava. Od roku 1991 je samostatnou príspevkovou organizáciou. V súčasnosti ho navštevuje približne 450 žiakov v 3 študijných, 2 trojročných odboroch a v 1 nadstavbovom odbore. Vyučovanie zabezpečuje 45 pedagógov, z toho sa na teoretickom vyučovaní a mimoškolskej činnosti podieľa 24 pracovníkov, majstrov odbornej výchovy je 21.

• Zavádzanie VT do SOU začalo v roku 1981, keď bol kúpený prvý počítač Robotron A5120. Postupne boli pre výučbu zakúpené počítače, školské mikropočítačové systémy ŠMS VÚVT a v priebehu rokov 1987-89 sa učebňa výpočtovej techniky na báze počítačov PMD85 nahradila počítačmi TNS-HC, TNS-MC a TNS-GC (sieťový OS CPM – 16 ks).

• S nákupom PC sa začalo v roku 1991, najskôr pre ekonomické účely, neskôr pre účely vyučovania. Okrem výpočtovej techniky SOU venovalo prostriedky aj na nákup moderných učebných pomôcok pre výučbu hlavne automatizácie a riadiacich systémov.

• Vzhľadom na zmenenú situáciu v záujmoch žiakov a požiadavkách organizácií je SOU energetické Žilina spolu so SOU Poprad, Kukučínova a SOU elektrotechnickým Stará Turá iniciátorom zavedenia nového študijného odboru mechanik počítačových sietí, ktorý bol schválený na MŠ SR a zavedený od školského roku 2001/2002 ako experimentálny študijný odbor na ôsmich SOU v SR.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 2. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 4. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 5. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 6. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 7. Už iba dnes si môžete predplatiť SME.sk na rok len za 28 eur
 8. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 9. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie
 10. Oktagon 20: Pikantné súboje prinesú aj zápas o titul!
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 2. MATADOR Group mení vizuálnu identitu značky
 3. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 4. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 5. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 6. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 7. Akčný výpredaj v PLANEO Elektro – to sú ceny nižšie až o 60 %!
 8. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 9. Ohlúpli sme počas Covid roka?
 10. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 1. Už iba dnes si môžete predplatiť SME.sk na rok len za 28 eur 21 284
 2. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 15 868
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 8 146
 4. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 463
 5. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká? 7 310
 6. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 7 083
 7. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 6 367
 8. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 265
 9. Kvalitnej hydiny je na pultoch stále menej. Čo vlastne kupujeme? 6 118
 10. Kuba si turistov omotá okolo prsta. Miesta, ktoré musíte vidieť 5 892
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Dali by ste dieťaťu cigaretu? Mnohí áno

Dali by ste dieťaťu cigaretu, ak by si ju vypýtalo? Väčšina z nás áno. Dokumentuje to sociálny experiment a mystery shopping, ktoré zastrešila vzdelávacia iniciatíva NA VEKU ZÁLEŽÍ.

Hokejisti Žiliny na ilustračnom zábere.

KUNERAD: Nielen zámok, ale aj park. Noví majitelia chystajú údržbu zelene

Plánujú tiež vytvoriť architektonickú štúdiu parku.

Zámok Kunerád po zakonzervovaní

SHMÚ: Na severe Slovenska môže byť v nedeľu v noci až mínus 25 stupňov Celzia

Výstraha druhého stupňa platí pre celý Žilinský kraj.

Ilustračné foto

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Odišiel Ján Bartík

Hokejová rodina v Nitre stratila jedného zo svojich dlhoročných členov.

Vláda predĺžila zákaz vychádzania. Čaká nás testovanie, štátu majú pomôcť mestá a obce

Skríningové testovanie sa začne v pondelok 18. januára a potrvá do utorka 26. januára.

Druhý deň testovania v Nitre: Miera pozitivity klesla pod percento

Otestovať sa prišlo vyše 14-tisíc ľudí. Pozitívnych bolo podstatne menej ako pred týždňom.

Už ste čítali?