Štvrtok, 29. júl, 2021 | Meniny má MartaKrížovkyKrížovky

Čo sa na Slovensku od 1. januára 2003 mení – ceny, dane, zákony

Ceny za bývanie Zemný plyn Cena sa zvýši v priem

Ceny za bývanie

Zemný plyn

Cena sa zvýši v priemere o 32,7 percenta. Regulačný úrad schválil zvýšenie priemernej ceny plynu pre domácnosti o 43,7 percenta. Najviac domácností je tých, ktoré plyn používajú iba na varenie a spotrebujú do 200 kubických metrov. Pevná mesačná sadzba pre túto skupinu bude 18,01Sk mesačne. K tomu budú musieť domácnosti zaplatiť 10,26Sk za kubický meter odobratého plynu.

Elektrina

Cena elektriny pre domácnosti sa zvýši v priemere o 24,73 percenta – na 3 279,60Sk za megawatthodinu (MWh). Pre všetky kategórie odberateľov sa zvýši v priemere o 19,82 percenta – na 2860,70Sk za (MWh). Toto zvýšenie ceny nezahŕňa zvýšenie dolnej sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH), ktorá sa zvýši na 14 percent z doterajších 10 percent.

Skryť Vypnúť reklamu

Voda a teplo

Priemernú cenu tepla stanovil regulačný úrad na 450Sk/GJ a jeho konkurenčná cena je stanovená na 480Sk/GJ.

Maximálna cena za kubický meter pitnej vody pre obyvateľstvo bude 15,60 Sk. Najvyššia prípustná cena za dodávku kubického metra pitnej vody do domácností sa tak zvýši o 35 percent.

Maximálna cena stočného bude pre domácnosti 9,80Sk za kubický meter, zvýši sa teda o 30 percent.

Dane a zdražovanie

Daň z pridanej hodnoty

Zvyšuje sa znížená sadzba dane z pridanej hodnoty (DPH) z 10 na 14 percent a súčasne sa znižuje základná sadzba z 23 na 20 percent. V novom roku sa bude meniť aj uplatňovanie odpočtov dane a v zákone o DPH je vypustená aj podmienka zaplatenia dane na vstupe pri odpočítaní dane.

Zdaňovanie nehnuteľností

Skryť Vypnúť reklamu

Mení sa sadzba dane z prevodu a prechodu nehnuteľností. Najbližší príbuzní budú platiť pri nehnuteľnosti s daňovým základom nad 1 milión Sk 1 percento z tejto sumy. Nehnuteľnosti s hodnotou do 1 milióna Sk zdania 0,5 percenta.

O niečo vzdialenejší príbuzní (tzv. druhá skupina), kam patria napr. súrodenci, deti manžela, synovci, netere, tety a strýkovia, budú platiť jednotnú 2-percentnú daň.

Tzv. tretia skupina bude pri základe dane za nehnuteľnosť do 1 milióna Sk platiť 3-percentnú daň, do 2 miliónov Sk bude daň 4 percentá, do 7 miliónov 5 percent, nad 7 miliónov to bude 6 percent.

Dedičstvo a darovanie po starom

Pri dani z dedičstva zostáva v platnosti, že najbližší príbuzní neplatia žiadnu daň. Tzv. druhá skupina neplatí daň pri dedičstve do výšky 500-tisíc Sk, cudzie osoby len do výšky dedičstva 50-tisíc Sk. Pri dani z darovania je nezdaniteľná suma daru pre najbližších stanovená na 2 milióny Sk, pre druhú skupinu predstavuje 300-tisíc Sk a pre cudzie osoby 50-tisíc Sk.

Skryť Vypnúť reklamu

Cestovné

Pri cestovaní autobusom do 20 kilometrov sa cena základného cestovného lístka zvýši o 3 až 4 koruny, do 100 kilometrov od 3 do 15 korún. Znižujú sa žiacke zľavy zo súčasných 85 percent na 70 percent. 50-percentná zľava pre študentov ubytovaných v internáte zostáva zachovaná. Zdravotne ťažko postihnutí zaplatia 63 percent ceny základného cestovného lístka.

Cestovné na železnici sa zvyšuje o 15 percent, pri cestovaní Eurocity a Intercity o 9 percent. Na žiacke časové cestovné a na opakované cesty bude zľava 70 percent.

Cigarety

Bude rovnaká spotrebná daň (95 halierov) z krátkych aj dlhých cigariet. Celkovo by mali cigarety zdražieť v priemere o 16 percent.

Daň z tabakového zvyšku, ostatného tabaku na fajčenie a zo žuvacieho a šnupavého tabaku sa od januára zvýši zo 450Sk na 880Sk na kilogram a daň z cigaretového tabaku na vlastnoručné šúľanie cigariet bude 1000Sk na kilogram.

Pivo

Úpravy spotrebnej dane z piva zvýšia cenu jedného litra 10-stupňového piva približne o 1 až 1,10Sk, teda asi 50-halierov na jednu pollitrovú fľašu. Cena piva s vyšším obsahom alkoholu sa zároveň o rovnakú sumu zníži.

Spotrebná daň z piva pre veľké pivovary bude 30Sk za hektoliter a pre malé pivovary 23Sk za hektoliter.

Víno

Spotrebná daň z vína a jeho medziproduktov bude rovnaká aj pre šumivé víno – 2 400Sk na hektoliter. Tiché víno sa zdaňovať nebude a za šumivé víno s obsahom alkoholu nižším ako 8,5 percenta bude 1700Sk na hektoliter.

Lieh

V prípade spotrebnej dane z liehu pripravilo ministerstvo financií úpravy najmä v oslobodení liehu od dane. Novela upravuje aj postup pri zdanení v tuzemsku vyrábaných medziproduktov, pri výrobe ktorých sa použil lieh zdanený spotrebnou daňou z liehu.

Nafta a benzín

Zvyšuje sa spotrebná daň, ale podľa ministerstva financií by sa konečná cena benzínu nemala meniť, lebo zároveň poklesne sadzba DPH.

Spotrebná daň z bezolovnatého benzínu vzrastie zo súčasných 11800Sk na 12 400Sk na tisíc litrov a daň z olovnatého benzínu stúpne z 12 600 na 14 500Sk na tisíc litrov.

Tisíc litrov motorovej nafty sa bude zdaňovať sumou 11 800Sk, teda o 600Sk viac. Liter nafty by mal byť na čerpacích staniciach drahší asi o 10 halierov.

Nižšia štátna podpora

Stavebné sporenie a hypotéky

Štátny príspevok na stavebné sporenie klesne zo súčasných 4 000Sk na 3 000Sk a bonifikácia hypotekárnych úverov sa zníži zo 4,5 percenta na 2,5 percenta. Vymeriavací základ, z ktorého sa bude štátna prémia poskytovať, klesne zo súčasných 16 000Sk na 15 000Sk a percentuálny podiel štátnej prémie na vymeriavacom základe sa zníži z 25 percent na 20 percent ročného vkladu. Prémie sa od budúceho roka budú vyplácať v polročných intervaloch, a nie štvrťročne, ako doteraz.

Novší sociálny systém

Sociálne dávky

Maximálna výška dávky sociálnej pomoci pre jednu rodinu bez ohľadu na počet jej členov bude najviac 10 500 Sk. Občan, ktorý je v hmotnej núdzi zo subjektívnych dôvodov, bude od štátu poberať najviac 1 450Sk, ak je v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov, dostane maximálne 2 900 Sk.

Zaopatrené neplnoleté dieťa od štátu dostane najviac 1 000Sk a nezaopatrené dieťa maximálne 1 600 Sk. Do príjmov pre posúdenie nároku na dávky sociálnej pomoci sa nebude započítavať príspevok na bývanie ani príspevok vo výške 500Sk, ktorý dostávajú absolventi škôl počas absolventskej praxe.

Novela upravuje aj peňažné príspevky pri ťažkom zdravotnom postihnutí. Žiadna z týchto dávok sa už nebude viazať na výšku životného minima, ale stanovuje sa pevná suma. Menia sa aj kritériá na poskytnutie týchto dávok.

Detské a rodičovské prídavky

Plošne vyplácaný prídavok na dieťa bude 270Sk pre všetky deti bez ohľadu na ich vek. Rodiny, ktorých príjem nebude vyšší ako 2,2 násobku súčtu životného minima jej členov, budú mať nárok na príspevok k prídavku na dieťa.

Ak príjem rodiny neprevýši 1,37 násobku súčtu životného minima, dieťa dostane príspevok k prídavku vo výške 410Sk až 620Sk podľa veku dieťaťa.

Ak príjem rodiny prevýši 1,37 násobku, ale nepresiahne 2,2 násobku, dieťa by malo dostávať príspevok 210Sk až 350Sk podľa jeho veku.

Zmení sa aj systém poberania rodičovského príspevku. Stratia na neho nárok ženy, ktoré súčasne poberajú peňažnú pomoc v materstve. Veková hranica dieťaťa, počas ktorej by rodičovský príspevok mohli jeden mesiac poberať obaja rodičia, sa znižuje zo súčasných 3 rokov na 3 mesiace. Účinnosť ustanovenia o každoročnej valorizácii príspevku sa presúva zo septembra 2003 na september 2004.

Prísnejšia podpora

v nezamestnanosti

Na to, aby nezamestnaný občan zostal v evidencii a mohol poberať podporu, bude musieť aspoň raz za 14 dní prísť na úrad práce a preukázať, že si sám hľadá zamestnanie. Ak to neurobí, bude môcť byť vylúčený z evidencie nezamestnaných.

Nezamestnaní, ktorí sú v evidencii úradov práce a poberajú dávku sociálnej pomoci z objektívnych dôvodov, budú povinní vykonávať prácu menšieho rozsahu pre obec, ak o to obec prejaví záujem. Ak nezamestnaný odmietne pracovať pre obec, úrad práce ho vyradí z evidencie a výška jeho dávky sa zníži na polovicu.

Z evidencie sa tiež vyradia tí nezamestnaní, ktorých orgány inšpekcie práce usvedčia z nelegálnej práce. Občan vyradený z evidencie pre nespoluprácu s úradom práce alebo z dôvodu práce „načierno“, sa do evidencie opäť zaradí až po šiestich mesiacoch od vyradenia.

Platy v štátnom sektore

Sudcovia a prokurátori nedostanú 14. plat. Hasiči nedostanú ani 13. plat. Naopak, policajti, príslušníci SIS, zboru justičnej a väzenskej stráže a železničnej stráže dostanú 13. aj 14. plat. Platy sudcov, prokurátorov a vojakov sa nebudú valorizovať automaticky, ale podľa možností štátneho rozpočtu. V roku 2003 sa nebudú zvyšovať ani platy poslancov Národnej rady.

Stavebné konanie

O stavebné povolenie sa už nebude žiadať na okresnom, ale na obecnom úrade. Nie však na každom. Obce sa mohli dohodnúť na vytvorení spoločného obecného úradu, ktorý za ne prevezme túto právomoc, ak to samy nezvládnu. Takýchto spoločných úradov sa predpokladá asi 170 až 200.Domáce násilieNovela Občianskeho zákonníka umožňuje súdom, aby v prípade preukázaného násilia v rodine zrušili, alebo aspoň obmedzili užívacie právo muža-násilníka k bytu bez náhrady. Užívanie bytu pritom môže súd obmedziť iba vtedy, ak sa páchanie násilia v rodine preukáže a ďalšie spolužitie už nie je možné. Súd bude rozhodovať iba na základe návrhu obete násilia.

Týranie zvierat

Nanovo sa definuje týranie zvierat. Za týranie sa považuje trvalé alebo dlhodobé poškodenie zdravia, poruchy správania, prípadne dlhodobé porušenie neobnoviteľných častí organizmu okrem sterilizácie samíc a kastrácie samcov. Chovateľa možno stíhať, ak zvieraťu spôsobí zbytočné utrpenie tým, že slabé a choré zviera vydá na iný účel ako na bezbolestné utratenie. Nedostatok výživy a napájania zvierat sa tiež považuje za porušenie zákona.

Staré vodičské preukazy

Polícia nebude do 31. januára 2003 pokutovať vodičov, ktorí sa preukážu vodičskými preukazmi vydanými do roku 1992. V súčasnosti nie je vymenených približne 250-tisíc vodičských preukazov.

Platobný styk

Podstatne sa skráti lehota vybavenia platobných príkazov bankami. V rámci jednej banky bude musieť byť prevod zúčtovaný za jeden deň, medzi dvoma bankami za dva dni. Ak banka nedodrží termín, klient bude mať nárok na úrok z omeškania. Rýchlejšie budú plynúť aj peniaze na účty v bankách v zahraničí a z nich.

Platba za pátranie v horách

Horská služba bude môcť vymáhať náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo pátraním od osôb, ktoré si spôsobili problém tým, že nerešpektovali jej pokyny. Za nedovolené stanovanie či iné priestupky bude môcť udeliť pokutu až 10-tisíc korún.

Pálenie ovocia

Sprísňujú sa podmienky pre prevádzkovateľov páleníc aj pestovateľov ovocia na pálenie. Výrobné zariadenie liehovaru sa smie použiť len na výrobu destilátu a pestovateľ ovocia si môže dať vyrobiť destilát len pre vlastnú spotrebu a z vlastného ovocia. Ak si dal vyrobiť destilát aj v inom liehovare, musí priložiť potvrdenie o množstve vyrobeného destilátu.

Opatrovateľská služba

O poskytovaní opatrovateľskej služby občanovi, ktorý ju potrebuje, rozhoduje obec. Obec tiež rozhoduje o úhrade za ňu.

Zálohovanie fliaš

Výška zálohy na opakovane použiteľné sklenené fľaše s objemom do 2 litrov sa stanovila na 4 koruny za obal. Týka sa to fliaš od piva s bežným, tzv. korunkovým uzáverom, sirupu a vína. Fľaša značkového vína sa nezálohuje a ani sa nevracia. V predajniach s rozlohou nad 100 štvorcových metrov budú musieť byť výrobky vo vratných aj nevratných obaloch. Výrobky s vratným obalom musia byť označené. Plastové fľaše sa budú zálohovať až od 1. októbra 2003.

Ochrana prírody a krajiny

Správcovia vedení vysokého elektrického napätia budú musieť montovať na nové stĺpy ochranné hrebene zabraňujúce sadaniu vtákov. Ovocné stromy sa môžu vyrúbať bez povolenia, ale do šiestich mesiacov sa musí vysadiť náhradný stromček. Iné ako ovocné stromy sa môžu bez povolenia vyrúbať len vtedy, ak majú vo výške 130cm obvod kmeňa menší ako 80 cm.

Osvedčovanie podpisov

Každý podpis, ktorého pravosť osvedčí notársky úrad kdekoľvek na Slovensku, sa centrálne zaeviduje. Ktokoľvek bude vyžadovať overený podpis, bude sa o ňom môcť presvedčiť na internete. Centrálnou evidenciou sa zabráni častému falšovaniu. Keby teraz niekto vyhotovil falošné osvedčenie mimo systému, ten bude hneď signalizovať, že v daný deň u konkrétneho notára k overeniu nedošlo.

Kritériá na výkon vojenskej

služby

Menia sa zdravotné kritériá na odvádzanie brancov na základnú vojenskú službu. Vypúšťa sa kategória „schopný s obmedzeniami“, ktorú tvorí približne 19 percent brancov. Odvedeniu by sa mali vyhnúť tí, ktorí majú postihnuté zmyslové orgány, najmä oči, trpiaci alergiami, ochoreniami dýchacieho a zažívacieho traktu a poraneniami chrbtice a pohybového systému.

Vojnové hroby

Obce, ktoré majú vo svojom katastri vojnové hroby, môže ministerstvo vnútra poveriť ich udržiavaním a úpravou. Štát na každý rok vyčlení na jeden vojnový hrob dvojnásobok minimálnej hodinovej mzdy, v prípade kultúrnej pamiatky štvornásobok. Ministerstvo zároveň dozerá na to, že v okolí vojnových hrobov nebudú umiestnené zariadenia, ktoré zneuctievajú tieto miesta.

Odškodnenie odbojárov

Jednorazový príspevok 20-tisíc korún dostanú aj tzv. nevojenské osoby, teda tí, ktorí v rokoch 1939-1945 boli v odboji, no nebojovali so zbraňou v ruke. Odškodnenie sa bude týkať tých, ktorí boli v zahraničnom alebo domácom odboji za oslobodenie ČSR minimálne tri mesiace, alebo sa podieľali na Slovenskom národnom povstaní, a to bez časového obmedzenia. Ide o približne 6-tisíc občanov.

Azylové konanie

Upravujú sa podmienky na získanie azylu na Slovensku. Ak ministerstvo vnútra zamietne žiadosť o azyl, žiadateľ sa môže obrátiť na krajský súd v Bratislave alebo Košiciach. Útočisko sa bude môcť udeliť rodičom azylanta mladšieho ako 18 rokov. Azyl sa neudelí cudzincovi, ktorého nemožno považovať za hodného medzinárodnej ochrany napriek tomu, že splnil podmienky na udelenie azylu, avšak existujú vážne dôvody domnievať sa, že spáchal zločin proti mieru, ľudskosti alebo vojnový zločin.

Analýza DNA na identifikáciu

osôb

Vzorku na účel analýzy DNA možno odobrať v súvislosti s identifikáciou osôb na účely trestného konania, pátraním po nezvestných a s identifikáciou neznámych osôb. Osoby vo výkone trestu budú musieť odber vzorky strpieť.(sme)

Najčítanejšie na My Žilina

Inzercia - Tlačové správy

 1. Osviežujúci skúter legendárnej talianskej značky
 2. Jeden deň na Bratislavu nestačí
 3. Work-life balance: Technológie pre život v rovnováhe
 4. Ako dlho skladovať kukuricu a hrach, aby ostali sladké?
 5. Čítajte SME.sk odomknuté a bez reklamy
 6. Túžite sa konečne zbaviť dioptrií, ale bráni vám v tom strach?
 7. Lenivý brunch s Muchom
 8. Úchvatná Petra: Stovky rokov zabudnutá v jordánskej púšti
 9. VÚB banka ešte viac posilní leasingové služby
 10. Sudoku na leto: Nenechajte sivé bunky zaháľať ani cez prázdniny
 1. Nepodceňujte rozmiestnenie zásuviek a vypínačov
 2. Hrotka: Sporiteľne ťahajú za kratší koniec. Musíme reagovať
 3. Slováci čoraz viac nakupujú pivo vo vratných fľašiach
 4. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 5. Work-life balance: Technológie pre život v rovnováhe
 6. Jeden deň na Bratislavu nestačí
 7. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 8. Do portfólia Proxenty pribudol projekt na Šancovej
 9. 60 rokov tradície s ekologickým srdcom a modernou víziou
 10. Ako dlho skladovať kukuricu a hrach, aby ostali sladké?
 1. Úchvatná Petra: Stovky rokov zabudnutá v jordánskej púšti 11 546
 2. Prečo by ste si nemali odoprieť balenú bagetu? 5 135
 3. Ako nájsť dobrý jogurt? Ak neobsahuje toto, ani ho nekupujte 3 381
 4. Nová sála i námestie. Trnavské Mýto sa stane novým centrom 3 338
 5. Najzelenšie nákupné centrum na Slovensku otvorí druhú etapu 3 140
 6. Túžite sa konečne zbaviť dioptrií, ale bráni vám v tom strach? 2 937
 7. Osviežujúci skúter legendárnej talianskej značky 2 756
 8. Ako sa nepripraviť o zákazníkov bez hotovosti 2 718
 9. Slovenské čučoriedky? Nemusíte ísť do lesa, kúpite ich v reťazci 2 463
 10. Od Česka až po Jadran 2 296
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žilina - aktuálne správy

Pomôcť môže aj plastová fľaša od minerálky. Rozhovor s Dr. Igorom Baranom, ktorý má v oblasti záchrannej služby viac ako štyridsaťročné skúsenosti.


11m

Máš chuť zmeniť svoje podnikanie a nevieš ako na to? Zdá sa ti, že doba dnes nepraje odvážnym ľuďom? Nepremeškaj diskusiu, ktorá dá cenné informácie podnikateľom každého zamerania. Sleduj nás už v pondelok o 11:00 hod.


6 h

Nárazu podľahla 77-ročná žena.


6 h

Aké je športové zázemie v zahraničí a na Slovensku? Aj o tom sme sa rozprávali s futbalovým odborníkom a bývalým hráčom Stanom Angelovičom.


28. júl

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Šelma ležala neďaleko kontajnera.


a 1 ďalší 28. júl

Pre havarijný stav bola zatvorená takmer desať rokov. Stala sa rajom pre asociálov a vandalov.


21 h

Nárazu podľahla 77-ročná žena.


6 h

K machináciám malo prísť v súvislosti s výstavbou parkovacích domov.


28. júl

Už ste čítali?